Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczaniaPobieranie 35.02 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar35.02 Kb.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/ VII /2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA z dnia 01.04.2015r.

Informacja

dot. zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
1. Zadanie realizowane jest w terminie określonym w zawartej umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

2. Wszelkie faktury/rachunki lub inne dokumenty księgowe finansowane z dotacji muszą być wystawione oraz zapłacone w terminie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania.

3. Każdy dokument rozliczeniowy powinien być opatrzony klauzulą: „Kwota ............... zł przeznaczona została na zakup …................... i sfinansowana ze środków z budżetu …....................................., pozostała kwota …........ zł została pokryta ze środków …........................, zgodnie z umową nr …... z dnia …..…, poz. kosztorysu nr ….....”. Faktury, rachunki i inne dokumenty rozliczeniowe powinny zawierać także adnotację „Sprawdzono pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym” oraz potwierdzenie zaksięgowania w księgach rachunkowych.

4. We wszystkich materiałach informacyjno-reklamowych (np. plakaty, ulotki itp.), publikacjach, informacjach dla mediów, na programach, zaproszeniach, stronach internetowych, materiałach szkoleniowych, listach obecności, w biuletynach informacyjnych, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego powinna znaleźć się informacja „Zadanie jest współfinansowane ze środków z budżetu …....................................................................” wraz z zamieszczeniem logotypu Gminy/Powiatu.

Logotyp powinien się znaleźć również na środkach trwałych oraz wyposażeniu, które zostały zakupione z dotacji.

5. W przypadku braku określenia w harmonogramie do umowy dokładnego terminu, tj. dnia przeprowadzenia zadania, Zleceniobiorca zobowiązuje się do złożenia takiej informacji Gminie/Powiatowi nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania / rozpoczęciem realizacji danego elementu harmonogramu.

6. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego Zleceniobiorca składa w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, określonego w umowie.

7. Do sprawozdania należy dołączyć materiały merytoryczne związane z realizacją zadania (np. listy obecności, wykazy uczestników, dokumentacja fotograficzna, materiały informacyjno-reklamowe, publikacje, materiały szkoleniowe, informacje prasowe, ze stron internetowych, itp.) oraz dokumenty potwierdzające wartość pracy społecznej zaangażowanej w realizację zadania.

8. Rozliczenie pracy społecznej w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania odbywać się będzie w oparciu o umowy wolontariackie lub druk stanowiący załącznik do niniejszej informacji.

9. Wydatki, które nie mogą być dofinansowywane z dotacji:

- zakup gruntów, budowa i rozbudowa budynków i lokali;

- zakup wyposażenia lokali biurowych;

- odpisy amortyzacyjne;

- abonamenty telekomunikacyjne i inne koszty, których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego zadania;

- prowadzenie działalności politycznej i gospodarczej;

- pokrycie deficytu lub refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

- koszty uzyskania odpisów KRS-u, zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów, i innych kosztów o podobnym charakterze, które związane są z bieżącą działalnością oferenta,

- pokrycie z dotacji, nagród, premii pieniężnych, innych form bonifikaty rzeczowej lub pieniężnej dla osób zajmujących się realizacją zadania,

- nabywanie kwalifikacji i uprawnień związanych z wykonywanym zadaniem,

- kary, mandaty, odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań;

- koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura,

- wyposażenie biur w art. spożywcze, artykuły papiernicze i inne materiały niezwiązane z realizowanym zadaniem,

- projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 31/ VII /2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA z dnia 01.04.2015r.

………………………………………………………..

(pieczęć organizacji pozarządowej)


WYKAZ OSÓB PRACUJĄCYCH SPOŁECZNIE PRZY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

pn: ………………………………………………………………………………………………………

współfinansowanego ze środków ……………………………………………………..

w ramach umowy nr …………………… z dnia ………………………………..
Lp

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Data wykonywanej pracy

Rodzaj wykonywanej pracy

Czas pracy

Liczba godzin

Stawka za godz.

Szacowana wartość pracy społecznej

Podpis pracownika

Podpis przyjmującego pracę

od

do

1234RAZEM
…………………………….………………………………………………………………(podpisy osób upoważnionych w imieniu organizacji) .

_____________________________________________________________________________________
Dokument został opracowany w ramach umowy partnerskiej dotyczącej współpracy pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim
i gminami powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora zawartej w dniu 26 marca 2015 r.: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
article -> Konspekt lekcji muzyki z wykorzystaniem komputera

Pobieranie 35.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna