Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu pzo dla obszaru Natura 2000 plb140002 Dolina LiwcaPobieranie 11.27 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar11.27 Kb.Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działania 5.3 „Opracowywanie planów ochrony”


Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu PZO

dla obszaru Natura 2000 PLB140002 Dolina Liwca
Założeniem do opracowania projektu planu zadań ochronnych jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 3 (1) Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa - Dz.U. L 103 z 25.4.1979, wielokrotnie zmienianej i ostatecznie ujednoliconej do obecnie obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. - Dz.U. L 20 z 26.01.2010, potocznie zwaną „Dyrektywą Ptasią”.
Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 ustanawia w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia właściwy terytorialnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na okres 10 lat. Dokument tworzy ramy prawne do działania wszystkim podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000. Obowiązek sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 wynika z art. 28 ust. 1 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Projekt planu zadań ochronnych sporządza sprawujący nadzór nad obszarem Natura 2000, którym jest właściwy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W przypadku przedmiotowego obszaru Natura 2000 projekt sporządza Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie więcej niż jednego województwa, na podstawie art. 28 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody, ustanawiają wspólnie w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują się części tego obszaru kierując się koniecznością utrzymania i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000.
Obszar Natura 2000 PLB140002 Dolina Liwca (zwany dalej „obszarem Natura 2000”) o powierzchni 27 431,5 ha, został zatwierdzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.
z 2004 Nr 229, poz. 2313). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla tego obszaru jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. z 2011 Nr 25, poz. 133 ze zm.).
Obszar obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia rzeki do Bugu, z łąkami i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach. Niektóre odcinki rzeki mają charakter naturalny, na innych odcinkach jest ona uregulowana, lokalnie w dolinie występują wtórne zabagnienia. Miejscami brzegi Liwca są płaskie, zajęte przez łąki i wilgotne, zalewane pastwiska, na innych odcinkach brzegi są wysokie. W dolinie przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne, z dominującym udziałem sosny. Podłoże stanowią tu gleby mineralne. Na terenie obszaru znajdują się dwa kompleksy stawów rybnych (48 ha i 70 ha) oraz trzeci kompleks stawów rybnych w Mordach. W latach 1992 i 1993 najcenniejsze pod względem ornitologicznym fragmenty doliny zostały zmeliorowane.
Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące gatunki ptaków:

 • A031 - bocian biały (Ciconia ciconia)

 • A122 - derkacz (Crex crex)

 • A140 - siewka złota (Pluvialis apricaria)

 • A196 - rybitwa białowąsa (Chlidonias hybryda)

 • A197 - rybitwa czarna (Chlidonias niger)

 • A041 - gęś białoczelna (Anser albifrons)

 • A052 - cyraneczka (Anas crecca)

 • A055 - cyranka (Anas querquedula)

 • A142 - (Vanellus vanellus)

 • A156 - rycyk (Limosa limosa)

 • A160 - kulik wielki (Numenius arquata)

 • A168 - brodziec piskliwy (Chlidonias leucopterus)

Lista przedmiotów ochrony może ulec weryfikacji w toku prac.


Projekt planu zadań ochronnych, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 zawierał będzie: opis granic obszaru, ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń
dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których wyznaczono obszar, cele działań ochronnych – konieczność zachowania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, wykaz działań ochronnych wraz
z podaniem obszarów ich wdrażania oraz określeniem podmiotu odpowiedzialnego za ich wykonanie, wskazania do istniejących studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województw.
W celu umożliwienia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, dla których wyznaczono obszar udziału w pracach nad projektem planu zadań ochronnych, zorganizowane będą warsztaty lokalne dotyczące przedmiotowego obszaru.
Z dniem ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zdań ochronnych podana będzie informacja o miejscu, sposobie i terminie składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków do powstającego, a następnie ukończonego projektu planu zadań ochronnych.

Pobieranie 11.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna