Informacja na temat procesu likwidacji miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin w PolscePobieranie 62.41 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar62.41 Kb.
Warszawa, wrzesień 2009 r.

Informacja na temat procesu likwidacji miejsc gromadzenia przeterminowanych środków ochrony roślin w Polsce


(aktualizacja według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r.)

Tabela 1.1. Mogilniki zlikwidowane
Lp

Lp.

w województwieNazwa

miejscowości


właści

ciel

mogilnika


Rok

likwida


cji mogilnika

Monitoring terenu po likwidacji mogilnika1)


Masa usuniętych

przetermino-wanych środków ochrony

roślin wraz

z opakowaniami

[Mg] 2)


Masa usunięte

go gruzu z rozbiórki mogilnika

[Mg] 2)


Masa usunię

tej skażo

nej gleby,

ziemi

[Mg] 2)


Łączna

masa usunię

tych odpa

dów

[Mg] 2)


Pow. zrekultywowanego terenu [ha]

Instalacja unieszkodliwiania środków ochrony roślin z opakowaniami3)

Instalacja

do


unieszkodliwia

nia gruzu

z rozbiórki mogilnika 3)


Instalacja unieszkodliwiania skażonej gleby, ziemi4)

Organ

prowadzący

likwidację mogilników4)


Koszt likwidacji [zł] 5)

Źródła

pozyskania środków

na likwidację6)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

województwo łódzkie

5

1

Julków gm. Skierniewice, powiat skierniewicki

2003

Od 2003 w dalszym ciągu

25,50

56,94

12,42

94,86

0,045

Spalarnia INDAVER

w Antwerpii

Belgia


Zakład Utylizacji

Odpadów w KoninieZakład Utylizacji

Odpadów w KoninieUrząd Miasta Skierniewice

194.446,00

50 % środki własne

50 % dotacja z WFOŚiGW w Łodzi5


2

Kurno II Gm. Bełchatów, powiat Bełchatowski

2003

brak

2,965

4,800

3,000

10,765

brak

LOBBE- Dąbrowa Gór. Sp.z o.o. ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Gór. (spalarnia)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. ul. Sulańska 11 62-510 Konin

(składowisko odp.niebezp.)Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. ul. Sulańska 11 62-510 Konin

(składowisko odp.niebezp.)Starostwo Powiatowe

Wykonawca

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Oddz.Sośnicowice ul.Gliwicka29 44-153 Sośnicowice61632,00

Środki. Własne PFOŚiGW

30 816,00 złWFOŚiGW

30 816,00 zł
3

Rusiec Gm. Rusiec, powiat Bełchatowski

2003

brak

3,575

5,900

4,940

14,415

brak

4

Bujny Szlacheckie, Gm. Zelów, powiat bełchatowski

2004

brak

5,469

6,700

6,000

18,169

brak

LOBBE- Dąbrowa Gór. Sp.z o.o. ul. Koksownicza 16, 42-523 Dąbrowa Gór. (spalarnia)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z o.o .ul. Sulańska 11 62-510 Konin

(składowisko odp.niebezp.)Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z o.o. ul. Sulańska 11 62-510 Konin

(składowisko odp.niebezp.))Starostwo Powiatowe

Wykonawca

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Oddz.Sośnicowice ul.Gliwicka29 44-153 Sośnicowice32035,80

Środki Własne PFOŚiGW

32035,80 zł5

Strobów, Gm. Skierniewice, powiat skierniewicki

2005

to nie był mogilnik tylko pśor znajdowały się w magazynie po dawnych zakładach zaopatrzenia ogrodniczego

4,598

0

0

0

0

b.d.

b.d.

b.d.

likwidacje prowadził właściciel magazynu tj. firma NAC Sp. z o.o. Aleja Krakowska 39 Raszyn

Oddziała Strobówb.d.

b.d.

6

Sepno-Radonia, Gm. Sławno, powiat opoczyński

2006

W trakcie kontroli mogilnika w dniu 03.08.2006rstwierdzono że zadanie zostało wykonane . Celem dalszej obserwacji pozostawiono na działce dwa otwory z piezometrami. Dokonano zadrzewienia terenu drzewostanem mieszanym i obsiano trawą . Na małym obszarze zaobserwowano niewielkie obniżenia gruntu części zrekultywowanej wykonawca uzupełnił brakującą ziemię i dokonał wyprofilowania terenu.

Wydobycie 51,42 Mg przeterminowanych środków ochrony roślin , o kodzie 020108

133,12

123,50

256,62

0,44

SARPI Dąbrowa GórniczaSp.z o.o. ul. Koksownicza 16 ,42-523 Dąbrowa Gó (spalarnia)

Likwidacja konstrukcji betonowych w tym wydobycie, rozkruszenie betonu, transport i unieszkodliwianie gruzu betonowego na składowisko odpadu, składowisko Izopol – Trzemieszno

Rekultywacja terenu, analizy chemiczne, odtworzenie warstwy glebowej

- badania próbek ziemi przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegatura Skierniewice – opracowano projekt rekultywacji trenu po zlikwidowanym mogilniku Sepno Radonia, który został zatwierdzony decyzją Starosty Opoczyńskiego nr OS.I6018-R/1/06 z dnia 6 marca 2006r.

-


Powiat Opoczyński
Wykonawca

HYDROGEOTECHNIKA Sp. Z O.O. ul. Ściegiennego 262 A , 25-116

Kielce


347 839,00

WFOŚiGW

7

Nowy Świat, pow. Bełchatowski/Wspólnota leśna wsi Grocholice

2008

brak

7,520

15,680

14,000

37,200

brak

SARPI Dąbrowa GórniczaSp.z o.o. ul. Koksownicza 16 ,42-523 Dąbrowa Gó (spalarnia)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z o.o ul. Sulańska 11 62-510 Konin (składowisko odp. niebezp.)

Zakład Utylizacji Odpadów Sp.z o.o ul. Sulańska 11 62-510 Konin (składowisko odp. niebzp.)

Starost.Powiat.

Wykonawca

INDAWER Polska Sp.z o.o ul.10.Sudeckiej Dywizji Zm. 4 45-828 Opole75140,75

Środki Własne PFOŚiGW

45 084,45 złWFOŚiGW

30 056,30 złłącznie:

-

-

72,49

223,14

163,86

432,029
-

-

-

-

711 093,55

-

1) Proszę podać informację, w jakich latach prowadzony był/jest monitoring oraz czy stwierdzono negatywne oddziaływanie na środowisko, a jeśli tak, to czy podejmowano dodatkowe działania, aby je zlikwidować, a jeśli tak, to jakie (np. w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi).

2) Jeżeli brak jest szczegółowych danych dotyczących poszczególnych rodzajów odpadów (kolumny: 6,7,8), to proszę podać przynajmniej łączną masę odpadów (kolumna: 9).

3) Proszę podać typ instalacji (np. spalarnia odpadów, składowisko odpadów niebezpiecznych), adres instalacji oraz nazwę firmy prowadzącej instalację.

4) Proszę podać nazwę organu.

5) W przypadku, gdy koszty likwidacji były pokrywane w ramach jednego zadania, proszę podać koszty łączne (bez rozbicia na poszczególne mogilniki).

6) Np. środki własne, NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz, budżet województwa, budżet państwa.

Pobieranie 62.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna