Informacja nr 4/2015 o pracy Rady Miejskiej Legnicy w okresie między sesjamiPobieranie 35.87 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar35.87 Kb.


Informacja nr 4/2015

o pracy Rady Miejskiej Legnicy

w okresie między sesjami
W okresie od 17 lutego do 23 marca 2015 r. odbyła się V sesja Rady oraz 7 posiedzeń Komisji problemowych Rady.


 1. Przewodniczący Rady:

 • koordynował pracę Rady w okresie między sesjami,


przekazał radnym:

 • materiały sesyjne,

 • zarządzenie Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015,przekazał Prezydentowi:

 • wniosek o nazwanie ulicy imieniem Powstańców Warszawy,

 • interwencje mieszkanki w sprawie wykupu mieszkania z bonifikatą,

 • interwencję w sprawie skontrolowania nieruchomości przy ul. Grabskiego z powodu składowania tam niesegregowanych odpadów ,

 • wniosek radnego o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej umowy na remont Akademii Rycerskiej,

 • skargę Castoramy Polska sp. z o.o. na uchwałę Rady Miejskiej Legnicy Nr XXVI/268/12 z 18.12.2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica.


Wojewoda Dolnośląski unieważnił załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr IV/32/15 z 26.01.2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził niezgodność z prawem:

 1. uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/138/99 z 27.09.1999 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Legnicy w § 1 oraz § 2 pkt 1 i 2, w tytule Statutu we fragmencie: „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy” oraz w § 1 we fragmencie: „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy”, § 10, § 11, § 12 i § 13 załącznika do uchwały,
 1. uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XV/139/99 z 27.09.1999 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Legnicy w § 1 oraz § 2 pkt 1 i 2, w tytule Statutu we fragmencie: „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy” oraz w § 1 we fragmencie: „Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy”, § 9, § 10, § 11 i § 12 załącznika do uchwały,
 1. uchwały Rady Miejskiej Legnicy Nr XLIII/449/14 z 31.03.2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnica w 2014 r.
 1. Komisje Rady:

Komisja Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej odbyła posiedzenie, na którym:

 • zapoznała się z Informacją nt.:

 • Bariery architektoniczne i ich likwidacja w obszarze działalności gminy,

 • Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta. Współpraca miasta z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Nadzór Wodny w Legnicy,

 • omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne.


Komisja Spraw Obywatelskich i Rodziny odbyła posiedzenie, na którym:

 • zapoznała się:

 • z informacją nt. „Bariery architektoniczne i ich likwidacja w obszarze działalności gminy”,

 • materiałem przygotowanym przez radnego Macieja Kupaja pt. „Legnica Dziecinnie Prosta”,

 • omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,

 • zapoznała się z korespondencją.


Komisja Kapituły i Statutu odbyła posiedzenie, na którym:

 • rozpatrzyła wnioski do wyróżnień przyznawanych przez Radę i przedstawiła następujących kandydatów w 2015 r. do:

 • Nagrody Miasta Legnicy - Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „OTWÓRZ SERCE”,

 • odznaki „Zasłużony dla Legnicy”:

 1. Stanisław Bednarek,

 2. Bronisław Bystryk,

 3. Bogusława Grabka,

 4. Adam Grabowiecki,

 5. Władysław Kolanowski,

 6. Adam Konieczny,

 7. Jan Kopcza,

 8. Jakub Należny,

 9. Jerzy Nowakowski,

 10. Włodzimierz Przysłupski,

 11. Zdzisław Szneler,

 12. Eugeniusz Szydłowski,

 13. Robert Urbański,

 14. Krystyna Zajko-Minkiewicz.

 • zdecydowała o nie przyznaniu w tym roku tytułu Honorowy Obywatel Miasta Legnicy,

 • wniosła o dokonanie zmian w Statucie Legnicy i przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu odbyła posiedzenie, na którym:

 • pozytywnie oceniła materiał pt. „funkcjonowanie legnickich instytucji kultury, legnickie stowarzyszenia i fundacje działające w dziedzinie kultury, miejskie i spółdzielcze domy kultury”,

 • omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,

 • złożyła wniosek do projektu uchwały zmieniającgo uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień – ( druk – 6/VI ) o treści: w §1. pkt 2) ust. 3 zastąpić treścią: a) 5,0 – dla uczniów szkół podstawowych, b) 4,5 dla uczniów szkół gimnazjalnych, c) 4,0 – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.”

 • zapoznała się z informacją Ministerstwa Kultury i dziedzictwa narodowego o zmniejszeniu dotacji dla parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy.


Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie, na którym:

 • omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,

 • przyjęła protokoły kontroli za I kwartał 2015 r. w zakresie:

 • realizacji inwestycji i remontów mieszkań przez zarząd Gospodarki Mieszkaniowej za rok 2014,

 • kontroli rzeczowo-finansowej inwestycji Stadionu Miejskiego im. Orła Białego – oświetlenie i boiska boczne,

 • działalności gminy w zakresie przydziału mieszkań komunalnych oraz lokali socjalnych w latach 2013-2014,

 • przydzieliła zadania kontrolne w zakresie:

 • odroczeń i umorzeń podatków lokalnych za rok 2014,

 • wykorzystania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Termin realizacji od 17 marca 2015 r. do 9 czerwca 2015 r.,

oraz w zakresie wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2014:
 • Zespół Kontrolny nr 1:

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

dział 600 – transport i łączność,

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa,

dział 710 – działalność usługowa

dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
 • Zespół Kontrolny nr 2:

dział 750 - administracja publiczna

dział 801 - oświata i wychowanie,

dział 852 – opieka społeczna,

dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,

dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 • Zespół Kontrolny nr 3:

dział 630 – turystyka,

dział 752 – obrona narodowa,

dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

dział 757 – obsługa długu publicznego,

dział 758 – rozliczenia różne,

dział 851 – ochrona zdrowia,

dział 926 – kultura fizyczna. -Termin realizacji od 17 marca 2015 r. do 5 maja 2015 r.


Komisja Gospodarki odbyła posiedzenie, na którym:

 • omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,

 • złożyła wniosek do projektu uchwały zmieniającgo uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień – ( druk – 6/VI ) o treści: o zmianę zapisu uchwały z dnia 27 grudnia 2010 r. dotyczącej przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników występujących w rozgrywkach szczebla centralnego w grach zespołowych I, II i III stopnia. Komisja wnioskuje o wpisanie do uchwały, piłkę nożną halową oraz piłkę ręczną III stopnia jako dyscypliny objęte możliwością otrzymania stypendium.

 • przyjęła wniosek o wprowadzenie do zapisów umowy najmu odszkodowania za okres bezumowny korzystania z lokali w wysokości trzykrotnego czynszu,

 • zapoznała się z informacją nt. „Kształcenie zawodowe a rynek pracy”.


Komisja Budżetu i Finansów - odbyła posiedzenie, na którym:

 • omówiła i zaopiniowała materiały sesyjne,

 • przyjęła informację nt. dochodów gminy z tytułu renty planistycznej i opłaty adiacenckiej w 2014 r.
 1. Dyżury radnych.

Radni podczas dyżurów przyjęli 15 interwencji mieszkańców, w tym 13 załatwili we własnym zakresie, pozostałe skierowano do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia.

Interwencje dotyczyły: • uporządkowania terenu przy ul. Grabskiego 12,

 • usunięcia problemu dostarczania gorącej wody do budynku przy ul. Bydgoskiej 26,

 • dalszych losów budynku Zespołu Szkół Rolniczych,

 • umożliwienia wykupu mieszkania komunalnego,

 • zapewnienia mieszkania dla byłego wychowanka Domu Dziecka,

 • podjęcia działań w sprawie ograniczenia agresji uczniów w Szkole Podstawowej nr 16,

 • przekazania gruntu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej,

 • wyjaśnienia zasad pobierania opłat za odpady komunalne,

 • naprawienia nawierzchni ul. Skowronkowej,

 • zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście,

 • budowy obwodnicy południowo-zachodniej,

 • zobligowania wspólnoty mieszkaniowej do podwyższenia komina w budynku przy ul. Nowy Świat 14a,

 • zwiększenia patroli straży miejskiej i policji w centrum miasta oraz ograniczenia prędkości na ul. Wjazdowej,

 • zamontowania progu zwalniającego na ul. Wjazdowej,

 • wyznaczenia miejsca do grzebania martwych zwierząt. 1. Interpelacje i zapytania radnych.

Radni złożyli ogółem 27 interpelacji, zapytań.

Interpelacje i zapytanie dotyczyły: • uporządkowania terenu działki nr 20/2 przy Alei Zwycięstwa, ul. Kościuszki,

 • zwolnienia z opłat czynszowych stowarzyszeń patriotycznych korzystających ze świetlicy przy ul. Zielonej 13 of,

 • zwiększenia interwencji straży miejskiej w celu zlikwidowania parkowania samochodów na trawniku przy ul. Grodzkiej i Paderewskiego,

 • uporządkowania „Koziego Stawu”,

 • naprawienia oświetlenia ulicznego przy kładce naziemnej przy Hotelu Kamieniczka,

 • sprawdzenia funkcjonowania płatnego parkingu przy Wyższej Szkole Menadżerskiej przy ul. Korfantego,

 • zmiany ustawienia lustra „drogowego” na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego,

 • utwardzenia odcinka ul. Mostowej,

 • zamontowania znaku zakazu i postoju na ul. Staszica,

 • celowości funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na wysokości byłego CSWŁ przy ul. Rzeczypospolitej,

 • udzielenia informacji o możliwości wykupu lokalu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą,

 • sposobu odśnieżania Osi Kartuskiej,

 • naprawienia chodnika od strony wału na ul. Bielańskiej,

 • usunięcia słupa ze środka chodnika na ul. Generała Sikorskiego,

 • rozwiązania problemu łączenia grup w Miejskim Przedszkolu Nr 13,

 • posprzątania terenu na działce pomiędzy ul. Lotniczą – Saperską- Sejmową,

 • podania terminu wydzielenia ze struktur MOPS domów pomocy społecznej,

 • podania terminu przeprowadzenia remontu ul. Plutona,

 • poprawienia bezpieczeństwa przejścia dla pieszych przy legnickim cmentarzu na ul. Wrocławskiej,

 • podania właściciela działki nr 329 obręb Fabryczna,

 • rozważenia możliwości usunięcia drzewa zagrażającego bezpieczeństwu ruchu przy skrzyżowaniu ulic Muzealnej i Senatorskiej,

 • zamontowania koszy na śmieci,

 • uporządkowania terenu przy ul. Goździkowej i Orzeszkowej,

 • podania kosztów utrzymania nowo utworzonego Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej,

 • inwestycji przebudowy Osi Kartuskiej,

 • podania przyczyny rozkopania części ul. F. Skarbka w okolicy ul. Bankowej,

 • podania dalszych losów usuniętych ławeczek do gry w szachy przy Osi Kartuskiej.

Dyrektor Biura Rady


Wiesława Kowalczyk
Przewodniczący Rady

Wacław Szetelnicki: download -> 107
107 -> Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
107 -> Protokół Nr 54/10
107 -> Raport z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 16 września do 13 października 2015 r
107 -> Wysoka Rado !
107 -> Posiedzenia Komisji Ekologii, Zdrowia i Polityki Socjalnej z dnia 10 marca 2015 r
107 -> BR. 0002 2015. Protokół nr 9/15
107 -> BR. 0012 2011ii protokół Nr 8/11 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury I Sportu z dnia 14 czerwca 2011 r w godz. 10. 00 – 13. 00 Wiceprzewodnicząca Komisji pani Bogumiła Słomczyńska
107 -> ProtokóŁ Nr 33/8/09 posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury I Sportu w dniu 11. 09. 2009 r w godz. 10. 00 – 14. 00 Przewodniczący Komisji pan Zbigniew Dudek
107 -> Program wykłady Aula Mykotoksyn, Budynek F, ul. Chodkiewicza 30
107 -> Anna Płucieniczak Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna