Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za 2008 rokPobieranie 186.3 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar186.3 Kb.
Informacja o przebiegu realizacji budżetu gminy za 2008 rok

Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Wójt Gminy Koźminek podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Koźminek za 2008 rok.

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco:


 

Plan

Wykonanie

%

Dochody

16 289 134,00

16 273 155,52

99,9

Wydatki

17 644 265,00

16 588 469,32

94,0

w tym inwestycje:

4 431 500,00

4 285 258,65

96,7

Struktura dochodów budżetowych według grup dochodów i ich źródeł:

Lp.

Wyszczególnienie

WykonanieStruktura wykonania

I

DOCHODY WŁASNE

OGÓŁEM


2 101 250,98


12,9
W tym:

1. Dochody z podatków i opłat ogółem


1 375 202,24


8,5
- podatek rolny

321 209,05

2,0
- podatek od nieruchomości

676 501,22

4,2
- podatek leśny

17 863,53

0,1
- podatek od środków transportowych

187 848,46

1,2
- podatek od działalności gosp. od osób fizycznych

7 062,55

-
- podatek od spadków i darowizn

1 775,00

-
- opłaty lokalne (targowe)

25 000,00

0,2
- opłata skarbowa

21 716,00

0,1
- podatek od czynności cywilno-prawnych

81 334,21

0,5
- opłata eksploatacyjna

10 488,97

0,1
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

24 403,25

0,1
2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy


118 303,41


0,7
3. Pozostałe dochody

607 745,33

3,7
- odsetki od środków na rachunku bankowym

233 962,16

1,4
- odpłatność za obiady

141 882,80

0,9
- wpływy z różnych opłat

4 851,12

-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

82 164,85

0,5
- wpływy z tytułu poboru opłaty za dowody osobiste

576,02

-
- wpływy z opłaty za dokonanie wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej oraz opłaty planistycznej

18 879,00


0,1

- wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej

7 745,00

0,1
- wpływy z tytułu realizacji przez gminę wypłat zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego

5 828,37

-

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej

37 668,36

0,2
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających)

43 683,71


0,3

-dochody pozyskane na realizację bieżących zadań własnych gminy

18 776,45


0,1

- pozostałe dochody

11 727,49

0,1

II

Udziały w podatkach

stanowiących dochód Budżetu Państwa


2 513 832,09


15,4
- podatek dochodowy od osób fizycznych

2 497 108,00

15,3
- podatek dochodowy od osób prawnych

16 724,09

0,1

III

Subwencja ogólna

7 139 555,00

43,9
Z tego:

- część oświatowa subwencji


4 039 598,00


24,9

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

3 099 957,00

19,0

IV

Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł


4 518 517,45


27,8
W tym:


- na zadania zlecone

2 978 950,13

18,3
- na zadania własne

452 217,32

2,8
- na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z org.

administracji rządowej (program PPWOW)104 550,000,6

- otrzymane z funduszy celowych (rewaloryzacja parku i rekultywacja stawów oraz dofinansowanie w związku z seminarium organizowanym przez szkolne koło GLOBE

260 800,001,6

- pomoc finansowa udzielona przez Woj. Wielkopolskie (boisko ORLIK 2012; droga Chodybki - Dębsko)

361 000,00


2,2

- otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin (boisko ORLIK 2012)

333 000,00


2,1

- otrzymane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (z Powiatu Kaliskiego na budowę chodnika w Gaci Kaliskiej)

20 000,000,1

- otrzymane z Powiatu Kaliskiego na realizację zadań bieżących – zakup instrumentów dla orkiestry

8 000,000,1
OGÓŁEM DOCHODY:

16 273 155,52

100,0

Struktura dochodów i wydatków za 2008 r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział

DOCHODY w zł

WYDATKI w zł

Plan

Wykonanie

%

Plan

Wykonanie

%

Rolnictwo i łowiectwo

270 731,00

270 723,82

100,0

704 931,00

691 290,54

98,1

Leśnictwo

4 815,00

4 813,33

100,0


Transport i łączność

49 250,00

49 248,05

100,0

2 456 450,00

2 291 629,21

93,3

Turystyka


2 500,00

2 020,00

80,8

Gospodarka mieszkaniowa

107 580,00

106 492,67

99,0

112 130,00

100 542,54

89,7

Działalność usługowa


74 409,00

71 246,02

95,7

Administracja publiczna

290 715,00

293 056,75

100,8

1 976 300,00

1 934 376,24

97,9

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa1 072,00

1 070,52

99,9

1 072,00

1 070,52

99,9

Bezpieczeństwo publ.
i ochrona p-poż

2 300,00

2 296,11

99,8

119 800,00

112 393,58

93,8

Dochody z podatków i innych opłat

3 682 698,00

3 994 066,61

108,5

14 957,00

14 054,00

94,0

Obsługa długu publicznego


35 622,00

33 431,49

93,9

Różne rozliczenia

7 183 555,00

7 183 238,71

100,0

241 966,00

0,00

-

Oświata i wychowanie

253 922,00

245 494,92

96,7

5 144 152,00

5 064 070,67

98,4

Ochrona zdrowia

1 000,00

3 000,00

300,0

95 400,00

67 287,31

70,5

Pomoc społeczna

3 299 111,00

2 978 885,31

90,3

3 759 651,00

3 412 618,70

90,8

Edukacyjna opieka wychowawcza

171 035,00

169 447,67

99,1

277 565,00

274 822,21

99,0

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

41 550,00

41 521,05

99,9

447 260,00

430 101,44

96,2

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

263 800,00

263 800,00

100,0

846 600,00

831 979,66

98,3

Kultura fizyczna i sport

666 000,00

666 000,00

100,0

1 333 500,00

1 255 535,19

94,2

Razem

16 289 134,00

16 273 155,52

99,9

17 644 265,00

16 588 469,32

94,0

Zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe zrealizowane w 2008 roku:
Lp.

Nazwa zadania

Plan na 2008 rok

Wykonanie

%

Zakres zadania

1.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Koźminku

240 000,00

238 571,55

99,4

Zadanie zakończone

2.

Budowa sieci wodociągowej – łącznik Józefina – Osuchów

67 000,00

59 860,61

89,3

Zadanie zakończone

3.

Rozbudowa gminnego targowiska w Koźminku

115 000,00

111 806,63

97,2

Zadanie zakończone

4.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4615P w m. Gać Kaliska (budowa chodnika)

40 000,00

39 351,26

98,4

Zadanie zakończone

5.

Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek

50 200,00

50 020,00

99,6

dokumentacja

6.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Emilianów Koźlątków – etap II

142 000,00

140 976,14

99,3

Zadanie zakończone.

7.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Agnieszków

122 000,00

121 728,93

99,8

Zadanie zakończone

8.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chodybki – Dębsko.

373 000,00

370 124,77

99,2

Zadanie zakończone

9.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębsko – Wieś

650 000,00

640 974,67

98,6

Zadanie zakończone

10.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Osuchów

60 000,00

54 933,72

91,6

Zadanie zakończone

11.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębsko – Technikum

172 000,00

156 108,36

90,8

Zadanie zakończone

12

Przebudowa drogi gminnej Oszczeklin – Marianów – Nowy Karolew

14 000,00

13 362,73

95,4

dokumentacja

13.

Budowa ścieżki rowerowej krajoznawczo-przyrodniczej wokół Zbiornika Murowaniec

2 500,00

2 020,00

80,8

dokumentacja

14.

Budowa kotłowni w budynku komunalnym w Koźminku

65 000,00

54 283,11

83,5

Zadanie zakończone

15.

Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Koźminku

48 000,00

46 974,14

97,9

Zadanie zakończone

16.

Przebudowa nawierzchni podwórza przy Urzędzie Gminy w Koźminku

190 000,00

184 094,83

96,9

Zadanie zakończone

17.

Budowa remizy w Chodybkach

20 000,00

19 357,98

96,8

Zadanie w trakcie realizacji

18.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej w Moskurni

10 000,00

9 790,00

97,9

dokumentacja

19.

Zakup sprzętu komputerowego

4 800,00

4 776,31

99,5

Zadanie zakończone

20.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, Emilianów – gmina Koźminek

5 000,00

4 717,29

94,3

dokumentacja

21.

Budowa budynku toalet publicznych w Koźminku

113 000,00

112 961,41

100,0

Zadanie zakończone

22.

Zakup udziałów w spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rogal i Stary Karolew.

9 000,00

9 000,00

100,0

Przekazano środki

23.

Rozbudowa, remont i zmiana aranżacji wnętrza budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Nakwasin

17 000,00

17 000,00

100,0

dokumentacja

24.

Odbudowa obiektów – Zespół Pałacowo- Parkowy w Koźminku

50 000,00

47 262,62

94,5

Zadanie częściowo zrealizowane. utworzono wydatki niewygasające

25.

Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego w Koźminku, rewaloryzacja parku zabytkowego i rekultywacja stawów – Powiatowe Centrum Kształcenia na Odległość

560 000,00

552 228,65

98,6

Zadanie zakończone

26.

Zakup sprzętu do prawidłowej pielęgnacji zieleni i utrzymania obiektu parku zabytkowego w Koźmniku

23 000,00

21 889,99

95,2

Zadanie zakończone

27.

Budowa boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”

1 250 000,00

1 195 361,15

95,6

Zadanie zakończone

28.

Budowa studni na potrzeby boiska sportowego w Koźminku

19 000,00

5 721,80

30,1

Zadanie zakończone4 431 500,00

4 285 258,65

96,7
Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 315 313,80 zł, który został pokryty środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W 2008r. Gmina Koźminek zaciągnęła dwa preferencyjne kredyty inwestycyjne ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w łącznej wysokości 661 000,00 zł:

- w związku z rozbudową stacji uzdatniania wody w Koźminku na kwotę 181 000,00 zł,

-w związku z przebudową nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Dębsko –Wieś na kwotę 480 000,00 zł
Zaplanowane w 2008 rozchody w wysokości 442 169 zł zostały zrealizowane w 95,6%, tj. w kwocie 422 756,16 zł, w tym:


 • spłata pożyczek i kredytu zaciągniętych na rynku krajowym :

  • spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tymianek w wysokości 35 436,00,00 zł

  • spłata pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębsko w wysokości 22 800,00 zł.

  • Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Moskurni w wysokości 100 000,00 zł

  • Spłata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Koźminku w wysokości 175 000,00 zł,

  • Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Pozaniu na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Koźminku w wysokości 46 000,00 zł,

  • Spłata kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych udzielonego za pośrednictwem BGK w wysokości 43 520,16 zł

Zobowiązania Gminy Koźminek na koniec 2008 roku wyniosły 1 752 595,42 zł i stanowiło 10,8% zrealizowanych dochodów gminy za 2008r. Wynikają one z zaciągniętych w ubiegłych latach pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
W 2008r. Gmina Koźminek otrzymała dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na łączną sumę 389 000 zł, w tym:

- 333 000 zł - pomoc finansowa udzielona Gminie Koźminek przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „ORLIK 2012”;

- 28 000 zł - pomoc finansowa udzielona Gminie Koźminek z budżetu WojewództwaWielkopolskiego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Chodybki –Dębsko;

- 20 000 zł - dotacja celowa otrzymana z Powiatu Kaliskiego na realizację zadania polegającego na przebudowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Gać Kaliska;

- 8 000 zł - dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu instrumentów muzycznych.

W 2008r. Gmina Koźminek udzieliła innym jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na łączną kwotę 5 520 zł:

- środki przeznaczone na zwrot kosztów dotacji, poniesionej przez Gminę Lisków, na dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszego przedszkola.


W 2008r. Gmina Koźminek nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w roku 2008 wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:
1) podatek rolny:

Ulgi z tytułu nabycia gruntów:

- nie udzielono w 2008 roku


Ulgi inwestycyjne:

- nie udzielono w roku 2008


2) podatek od nieruchomości

Odroczenia:

Michałkiewicz Danuta


Umorzenia:

Kałach Bogdan w kwocie 742,90 zł, odsetki w kwocie 114,00zł z uwagi na ważny interes podatnika i interes publiczny.


Rozłożenie spłaty na raty:

Spółdzielnia Kółek Rolniczych Koźminek


3) podatek od środków transportowych

Umorzenia:

Kałach Bogdan – w kwocie 699,49 zł, odsetki w kwocie 656,00 zł;

Marczak Sławomir – odsetki w kwocie 437,00 zł;

Pawlak Bogdan – odsetki w kwocie 1 382,00 zł;

Umorzenie w w/w przypadkach dokonane zostały z uwagi na ważny interes podatników.
Rozłożenie spłaty na raty:

Marczak Sławomir


Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2008

1.Pomoc publiczna - Zwrot akcyzy producentom rolnym:

Adamus Janusz, Ambroziak Ilona, Andryszek Ireneusz, Antczak Henryk, Antczak Józef, Antczak Krystyna, Antczak Zbigniew, Antoszczyk Ireneusz, Bach Hieronim, Bach Zdzisław, Baran Barbara, Baraszkiewicz Anna, Barczyński Sławomir, Białek Grzegorz, Białek Krzysztof, Bielawski Kazimierz, Bieniaszek Krzysztof ,Biniaszczyk Grzegorz, Bizior Bożena, Bogaczyński Andrzej, Borkowski Jan, Borkowski Stanisław, Brodziński Andrzej, Bryła Błażej, Bryła Józef, Bryła Robert, Brzezińska Barbara, Brzeziński Leszek, Buczkowski Jan, Buczkowski Paweł, Burdelak Alicja, Burdelak Jacek, Błaszczyk Adam, Błaszczyk Ryszard, Chałęza Stanisław, Chałęza Sławomir, Chowański Kazimierz, Chowański Mirosław, Chrystek Krzysztof, Chwiłkowski Krzysztof, Cichomski Sławomir, Cichy Rafał, Ciemcia Lilianna, Ciupa Józef, Cyl Jerzy, Danielewski Eugeniusz, Dec Mirosław, Domagała Dariusz, Dominiak Mirosław, Drobnik Ryszard, Drozdowska Teresa, Drygielski Stanisław, Duczmańska Monika, Duczmański Rafał, Dudek Halina, Durman Maciej, Dziedzic Dariusz, Dziedzic Hieronim, Dziedzic Janusz, Dziedzic Kazimierz, Dziedzic Krystyna, Dziubek Jacek, Dziubek Józef, Dębowy Wiesław, Długaś Renata, Felisiak Monika, Filipiak Przemysław, Filipiak Zdzisław, Frankowski Arkadiusz, Frankowski Marian, Frankowski Rafał, Frątczak Piotr, Gaj Lesław, Gaj Mariusz, Galant Andrzej, Galant Stanisław, Galant Sławomir, Galik Stefan, Gawron Jerzy, Gawron Monika, Giercarz Jerzy, Grala Jadwiga, Gawłowicz Zofia, Grochulski Krzysztof, Gryczyńska Wiesława, Grzelczyk Dariusz, Grzelczyk Maciej, Grzeliński Andrzej, Grzelak Wojciech, Grzesiak Dariusz, Grzesiak Tomasz, Gwóźdź Danuta, Gwóźdź Tadeusz, Górecki Marek, Górski Henryk, Harendarz Maria, Haładyn Janusz, Humelt Józef, Ignasiak Barbara, Ignasiak Ireneusz, Ignasiak Sławomir, Jakubczak Józef, Jakubczak Karol, Jakubczak Katarzyna, Jakubek Marek, Jamroziak Andrzej, Jancz Kazimierz, Janczarek Piot, Janiak Grzegorz, Janiak Andrzej, Janiak Jerzy, Janiak Marcin, Janiak Małgorzata, Janiak Małgorzata Mirosława, Janiak Piotr, Janicki Roman, Janik Longin, Janik Marek, Jarecki Paweł, Jaroma Henryk, Jasiński Józef, Jasiński Stanisław, Jasiński Zdzisław, Jaśkiewicz Janusz, Jaśkiewicz Jerzy, Jaśkiewicz Jerzy, Jażąb Barbara, Jeżyk Dariusz, Jeżyk Stanisław, Jędrusiak Piotr, Jędrusiak Zdzisława, Kaczmarek Marcin, Kaczmarek Przemysław, Kaczmarew Andrzej, Kaczmarkiewicz Irena, Kaczor Przemysław, Kaliski Czesław, Kapłonek Włodzimierz, Karasiński Włodzimierz, Karpisiewicz Arkadiusz, Karpisiewicz Józef, Karpisiewicz Krzysztof, Kasprzak Andrzej, Kasprzak Karol, Kasprzak Małgorzata, Kasprzak Władysław, Kaszuba Kazimierz, Kałach Marek, Kaźmierczak Eugeniusz, Kaźmierczak Marianna, Kaźmierczak Paweł, Kaźmierczak Sylwester, Kaźmierczak Zenon, Kidoń Józef, Klaczyński Grzegorz, Kleśta Henryk, Kliber Krzysztof, Klimek Krzysztof, Klisowski Tomasz, Kmieciński Przemysław, Koniak Wojciech, Kowalska Barbara, Kołodziejczyk Halina, Krupiński Adam, Krupiński Lech, Krupiński Mariusz, Krymarys Grzegorz, Krysiak Stanisław, Kubiak Jerzy, Krzywik Krzysztof, Kubiak Jerzy, Kubiak Tomasz, Kucharski Konrad, Kucharski Sylwester, Kuciński Hieronim, Kuczyński Grzegorz, Kurek Jan, Kurzawa Sebastian, Kurzawa Stanisław, Kusiak Stanisław, Kuśmierczak Jacek, Kwaśniewski Jan, Kędzia Józef, Kędzia Marian, Kępa Bogdan , Kępa Jerzy, Lasiecki Mariusz, Lazarek Stanisław, Lazarek Tadeusz, Leszczyński Andrzej, Machelak Edward, Maciaszek Arkadiusz, Maciaszek Jan, Maciaszek Krystyna, Maciaszek Mariusz, Maciejewska Krystyna, Maciejewski Eugeniusz, Maciejewski Wojciech, Macke Zbigniew, Majerowicz Tomasz, Majewski Jan, Makowska Maria, Malinowska Danuta, Marciniak Czesław, Marciniak Eugeniusz, Marciniak Wojciech, Marcinkowski Krzysztof, Marcinkowski Łukasz, Marcinkowski Władysław, Marczak Sławomir, Mariański Jan, Marszał Adam , Marszał Józef, Matczak Tadeusz, Matczak Włodzimierz, Matuszak Błażej, Matuszak Mirosław, Matuszak Paweł, Matuszczak Ireneusz, Maślak Janusz, Maślak Zbigniew, Małolepszy Jan, Małecki Marian, Mańka Mirosław, Mazur Alicja, Michalski Andrzej, Michalski Marek, Mierzwiak Mirosław, Miklas Irena, Miklas Jacek, Miklas Wiesław, Miklas Waldemar, Miklas Wojciech, Mikołajczyk Bogumił, Mikołajczyk Eugeniusz, Misiak Zenon, Mocna Bogumiła, Mocny Andrzej, Murawiński Bogdan, Murawiński Marek, Muszyński Rafał, Młynarczyk Roman, Nadobny Józef, Nadobny Tomasz, Napadłek Tadeusz, Nawrocki Sławomir, Nowacki Kazimierz, Nowak Maria, Nowak Mirosława, Nowak Paweł, Nowakowski Rafał, Nurek Sylwester, Obsadny Czesław, Oczkowski Henryk, Olczak Bogusław, Olejnik Halina, Olejnik Henryk, Oleszczyk Henryk, Olszewski Andrzej, Ordon Jerzy, Ordon Józef, Ostrowski Ryszard, Owczarek Grzegorz, Owczarek Jan, Owczarek Jarosław, Owczarek Stanisław, Owczarek Wojciech, Owczarek Wojciech, Pacześny Bogdan, Panfil Jan, Pasik Romuald, Paszkowski Wojciech, Pawlak Barbara, Pawlak Bogdan, Pawlak Jan, Pawlak Jan, Pawlak Marek, Pawlak Radosław, Pawlak Rafał, Pawlak Roman, Perskawiec Bogdan, Perskawiec Mieczysław, Perskawiec Łukasz, Pietrzak Józef, Pietrzak Maciej, Pietrzak Marianna, Pilarski Jerzy, Piątek Ryszard, Pietura Sławomir, Pluciński Andrzej, Pluciński Tomasz, Pluta Damian, Pluta Józef , Podkowski Władysław, Pogodzińska Maria, Pogorzelec Maria, Pogorzelec Mirosław, Polewski Paweł, Polowczyk Stefania, Poniatowski Grzegorz, Powązka Krzysztof, Pośpiech Mirosława, Prus Magdalena, Przybyła Paweł, Przybyła Stanisław, Przywarczak Andrzej, Przywarczak Monika, Przywarczak Sylwester, Prętczyński Andrzej, Pławiak Zbigniew, Pławiak-Michalak Romana, Pływacz Paweł, Rajch Stanisław, Rapała Marek, Ratajczyk Mirosław, Rychlewska Agata, Sadowski Jacek, Samulak Jan, Sieradzki Marian, Siwiak Edward, Skonieczny Waldemar, Skonieczny Tomasz, Skórczak Krzysztof, Skórczak Zbigniew, Smoliński Grzegorz, Smoliński Leszek, Smorawski Krzysztof, Sobaszek Zdzisława, Sobczak Grzegorz, Sobczak Maria, Sobczak Wincenty, Sobocki Andrzej, Sobolewski Jan, Sowiński Arkadiusz, Spychała Tadeusz, Spychała Wiesław, Spychała Zdzisław, Stasiak Eugeniusz, Stasiak Jan, Stasiak Jan Henryk, Stasiak Krzysztof, Stasiak Mariusz, Stempień Marek, Stobienia Piotr, Strzelczyk Krzysztof, Szafirowicz Wiesław, Szcześniewski Lech, Szczygiecka Jolanta, Szczygiecki Wiesław, Szewczyk Józef, Szewczyk Karol, Szewczyk Mieczysław, Szkadun Stanisław, Szklarek Waldemar, Szmaja Jacek, Szmajdzińska Alicja, Szmajdziński Jan, Szmajdziński Mariusz, Szmajdziński Wojciech, Sztandera Andrzej, Szydzisz Barbara, Szydłowski Piotr, Szymański Wiesław, Szymczak Zbigniew, Słomińska Wiesława, Słomiński Krzysztof, Słomiński Zbigniew, Tabaka Jerzy, Taczała Ilona, Tarniewicz Andrzej, Tomalak Adam, Tomalak Tadeusz, Tomaszewski Andrzej, Tomaszewski Grzegorz, Tomaszewski Sylwester, Tomczak Grzegorz, Tomczak Jarosław, Tomczak Józef, Tomczak Krzysztof, Tomczak Rafał, Tomczak Tadeusz, Tomczak Zdzisław, Tomiec Sławomir, Tośta Henryk, Trepka Eugeniusz, Trzcińska Maria, Trzciński Stanisław, Trzciński Sylwester, Trzebiński Wiesław, Trzeciak Janusz, Twardowski Przemysław, Tyl Mirosław, Tylczyński Rafał, Ugory Krzysztof, Ukleja Marcin, Ukleja Maria, Ukleja Tadeusz, Ukleja Ryszard, Wachowski Roman, Walczak Halina, Walczak Marcin, Warszewski Arkadiusz, Warszewski Józef, Wasilewski Wiesław, Wałęsiak Beata, Wesołek Wanda, Wesołowski Wiesław, Wesołowski Zdzisław, Wiatrowska-Kołodziejczyk Katarzyna, Wichorski Zbigniew, Wieczorek Maciej, Wieruszewski Jan, Wieruszewski Józef, Wierzbicki Sławomir, Wietrzych Jerzy, Wietrzyk Waldemar, Wilk Janina, Witasiak Jacek, Wiśniewski Dominik, Wiśniewska Monika, Wiśniewski Jan, Wojciechowska Elżbieta, Wojdziak Edward, Wolf Jan, Wolniaczyk Jacek, Wolniaczyk Sylwester, Wolski Jacek, Wosiek Dariusz, Woźniak Agnieszka, Woźniak Janina, Woźniak Lucjan, Wrzesiński Stanisław, Wszędobył Marek, Wypych Elżbieta, Wypych Rafał, Wypyszyński Stanisław, Węgierski Paweł, Zalewska Joanna, Zdobych Mirosław, Zdobych Zbigniew, Zdunek Anna, Zdunek Beata, Zdunek Bogusław, Zdunek Stanisław, Zdunek Władysław, Zielińska-Mucha Mariola, Zieliński Waldemar, Zimniak Roman, Zimny Henryk, Ziółkowski Józef, Zymon Robert, Ząbczyński Henryk, Śledź Jan, Śledź Jan, Świerek Bogusław, Świerek Marianna, Łuczak Krystyna, Łosiak Andrzej, Łączkiewicz Barbara, Łączkiewicz Dorota, Żubrowski Dariusz.

Ulgi z tytułu nabycia gruntów udzielone w 2008 roku

Galik Stefan, Woźniak Janina, Janiak Andrzej, Kędzia Eugeniusz, Wiatrowski Zbigniew.


Pomoc de minimis udzielona w rolnictwie i rybołówstwie w 2008 roku

Drozdowska Teresa, Janicki Roman, Szczygiecki Wiesław, Gnerowicz Przemysław.


Wójt Gminy Koźminek

/-/


Andrzej Miklas

Informację przygotował:Skarbnik Gminy Koźminek - Katarzyna Durman
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna