Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy lubiszyn za I póŁrocze 2008 rokPobieranie 1.02 Mb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBISZYN


ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK.


SIERPIEŃ-2008
Spis treści
I – Wstęp-Informacje ogólne str. 4

II – Dochody
II.1. Dochody planowane i wykonane wg działów - realizacja planu dochodów str. 5

II.2. Informacja uzupełniająca o podstawowych dochodach

własnych gminy. str.10

II.3 Skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych niektórych podatków str.12

II.4 Informacja o sprzedaży mienia komunalnego str.13
III – Wydatki
III.1. Informacja opisowa z wykonania wydatków

budżetowych za rok 2006 str.13

III.2 Realizacja zadań komórki ds. pozyskiwania środków unijnych i promocji gminy str.29

III.3 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska str.31

III.4. Wydatki planowane i wykonane wg działów realizacja planu wydatków str.32

III.5 Pomoc społeczna str.45

III.6 Realizacja gminnego programu- GKPiRPA str.52

III.7 Realizacja zadań z zakresu stanowiska ds. ewidencji ludności str.55

III.7 Realizacja zadań inwestycyjnych str.56
IVWykonanie budżetu oświaty
IV.1 Informacja opisowa z wykonania budżetu

zadaniowego za 2007r.-Zespół Szkół w Baczynie str. 62

IV.2 Informacja opisowa z wykonania budżetu

zadaniowego za 2007r.-Szkoła Podstawowa w Lubiszynie str. 69

IV.3 Informacja opisowa z wykonania budżetu z

zadaniowego za 2007r.- Zespół Szkół w Ściechowie str. 76

IV.4 Informacja opisowa z wykonania budżetu z

zadaniowego za 2007r.- Szkoła Podstawowa w Stawie str.83


V - Zakład budżetowy.
V.1 Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług

Komunalnych w Lubiszynie. str.94


VI.1 Działalność OSP –Gminy Lubiszyn str. 95

VI.2 Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiszynie str.100
Spis tabel i wykresów
- umieszczonych w sprawozdaniu opisowym z wykonania

budżetu Gminy Lubiszyn za I półrocze 2008r.


II.Dochody
Tabela II.1

Dochody planowane i wykonane wg działów str.5

Tabela II.2

Skutki ulg wynikające z obniżenia górnych stawek ministerialnych podatków. str. 12


III – Wydatki
Tabela III.1

Wydatki planowane i wykonane wg działów str.32

Tabela III.2

Wykaz dotacji i pomocy finansowej udzielonej z budżetu str.50

Tabela III.3

Wykonanie dochodów i wydatków GKPiRPA str.51


IV – Wykonanie budżetu oświaty

Tabela IV1 Wykonanie planu wydatków - SP Baczyna str.86


Tabela IV.2 Wykonanie planu wydatków - Gimnazjum Baczyna str.87
Tabela IV 3 Wykonanie planu wydatków - SP Staw str.88
Tabela IV 4 Wykonanie planu wydatków - SP Ściechów str.89

Tabela IV 5 Wykonanie planu wydatków - SP Lubiszyn str.90


Tabela IV 6 Wykonanie planu wydatków - Gimnazjum Ściechów str.91
Tabela IV.5 Wykonanie planu wydatków -oświata Gminy Lubiszyn str.92

V- Zakład budżetowy .

TabelaV.1 - Zakład budżetowy. str.94
Tabela VI. Wykonanie budżetu OSP str.99


I. WSTĘP – INFORMACJE OGÓLNE
Budżet Gminy na rok 2008 został uchwalony po stronie dochodów na kwotę

13  924 037zł, w tym dochody majątkowe 111.000,00zł. i wydatków na kwotę 16 284.018 zł uchwałą Rady Gminy nr XIII/113/07 z dnia 21 grudnia 2007 r.

Plan budżetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków ulegał licznym zmianom. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy i uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach wyniósł

14.431 567,25 zł , został wykonany w kwocie 8 491 968,18 zł, co stanowi 58,84 %.


Plan wydatków po zmianach wyniósł 17 291.548,25 zł, został wykonany w kwocie 6 795 832,90zł, co stanowi 39,30 %, z tego:

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł 2 908 000,00 zł został wykonany w kwocie 291 594,53 zł co stanowi 10,02%.

Nadwyżka budżetu za pierwsze półrocze 2008 rok wyniosła 1.696 135,28 zł.
Na dzień 30 czerwca 2008 r. Gmina Lubiszyn posiada saldo zobowiązań na kwotę 692 030,87zł, z tego:

538 992,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek tj.

153 038,87 zł wymagalnych zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie.

w tym 101 927,38 zł z tytułu dostaw i usług


Na dzień 30 czerwca 2008 r. Gmina Lubiszyn posiadała również saldo należności w kwocie

2 770 363,39 zł ,z tego • 1 188.204,57zł. należności wymagalne w tym:

38 146,25zł to kwota należności wymagalnych dla ZUK Lubiszyn z tytułu dostaw towarów i usług,

 • 1 582 158,82 zł.- pozostałe należności


II.3. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O PODSTAWOWYCH

DOCHODACH WŁASNYCH GMINY
Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymiarem objęto 47 osób prawnych, przypis na cały rok 2 161 394,11 zł. Kwota zaległości wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi 358 839,26. Jest to zaległość jaką generują 23 firmy.


Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Objęto wymiarem 1.807 podatników przypis na cały rok 788 346,05 zł. Kwota nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wynosi 270 865,78. W pierwszym półroczu 2008r. na wniosek 11 podatników umorzono kwotę 3 699,90 zł. Na wniosek 1 podatnika rozłożono na raty kwotę 13 544,07 zł


Podatek rolny od osób prawnych

Wymiarem objęto 16 osób prawnych przypis na cały rok 134 707,95 zł. Kwota zaległości na koniec okresu wynosi 21 969,80 zł. Jest to kwota zaległości od 6 osób prawnych.


Podatek rolny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 1.430 podatników przypis na cały rok 346 961,50 zł. Kwota zaległych zobowiązań wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi 59 650,87 zł. Na podstawie 7 wniosków umorzono kwotę 2 462,90 zł. Wystawiono 612 upomnień.


Podatek leśny od osób prawnych

Wymiarem objęto 4 osoby prawne, przypis na cały rok 167 413, zł. Kwota zaległości na koniec okresu wynosi 15,00 zł


Podatek leśny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 40 podatników, przypis na cały rok 651,00 zł. Kwota nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wynosi 152,80 zł. Na wniosek jednego podatnika umorzono kwotę 2,00 zł.Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Wymiarem objęto 7 osób prawnych, przypis na cały rok 26 742,38 zł, kwota nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wyniosła 2 307,00 zł.


Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Wymiarem objęto 29 podatników, przypis na cały rok 101 521,82 zł Kwota nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wyniosła 29 215,46. Na wniosek 3 podatników umorzono kwotę 1 503,00 zł.


Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – przypis na cały rok 33 822,37 zaległość 21 481,39 zł.
Opłata za psa – przypis na cały rok 1588,00 zł(51 osób). Dla porównania w podobnym okresie roku ubiegłego tj. w pierwszym półroczu 2007r. przypis na cały rok wynosił 253 zł (wpłata od 8 osób), a zaległość 1,00 zł.
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – przypis na cały rok 7 497,44, zaległość na dzień 30.06.2008r. 835,21
Opłata eksploatacyjna – przypis 281 128,56 zaległość 0,00
Odsetki za sprzedaż notarialne – 1795,36 zaległość 0,00
Czynsze osoby prawne – przypis 20 390,60 zaległość 8 246,71.
Czynsz osoby fizyczne - przypis na cały rok 200 897,35 zaległość 146 085,27
Czynsz koła łowieckie – przypis na cały rok 5 877,83, zaległość 290,69 zł


 1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministerstwo Finansów do podjętych uchwał za okres sprawozdawczy wynoszą 432 592,88

 • w podatku rolnym 90.676,74 zł

 • w podatku od nieruchomości 328.234,52 zł

 • w podatku od środków transportowych 13.681,62 zł

Jest to kwota pomocy udzielonej przez Gminę podatnikom z tytułu nie stosowania górnych stawek podatków proponowanych przez Ministerstwo.

 1. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wynoszą 4 801,00 zł

  • w podatku od nieruchomości 4 801,00 zł

 2. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń i odroczeń wynoszą 7 667,80 zł

 • w podatku od nieruchomości 3 699,90

 • w podatku rolnym 2 462,90

 • w podatku leśnym 2,00

 • w podatku od środków transportowych 1 503,00

4. Suma skutków udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń (2+3) wnosi: 12 468,80 zł

 1. Skutki ustawowych ulgi i zwolnień w podatkach wynoszą 327 917,54 zł


Ogółem skutki ulg i zwolnień i skutki obniżenia górnych stawek ministerialnych (1+2+5)

stanowią kwotę 765 311,42 zł.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

SKUTKI ULG WYNIKAJĄCE Z OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK MINISTERIALNYCH

Lp.

Rodzaj podatku

Kwota

1.

Podatek rolny od osób fizycznych

66 435, 83

2.

Podatek rolny od osób prawnych

24 240,91

3.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

196 870,38

4.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

131 364,14

5.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

9 426,20

6.

Podatek od środków transportowych od osób prawnch

4 255,42
SUMA

432 592,88


II.4 INFORMACJA O SPRZEDAŻY MIENIA KOMUNALNEGO

Sprzedaż nieruchomości 79 403,05 zł

 • Lokale mieszkalne – 11szt. na kwotę 24 262,45 zł

 • Budynki mieszkalne – 2 szt. na kwotę 7 699,60 zł

 • Działki niezabudowane – 5szt. na kwotę 46 441,00 zł

 • Działki rolne – 1 szt. na kwotę 1 000 zł


III. WYDATKI
III.1 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW (poza wydatkami oświatowymi, które przedstawione są w układzie zadań)

za I półrocze 2008
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:
Dział 010 rozdz.01010 § 4170

wynagrodzenie bezosobowe -1.190 zł naprawa przepustu drogowego w miejscowości Kozin
Dział 010 rozdz.01010 § 4270

Usunięto awarie na sieci wodociągowej – wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie w tym.: • wodociąg Staw – 6.686.47 zł

 • wodociąg Ściechów –4.502.82 zł

 • wodociąg Baczyna /awaria pompy hydroforni/-10.350.38 zł


Dział 010 rozdz.01010 § 6050

 • budowa wodociągu Wysoka-Lubno -60.000 zł wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie

 • projekt przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Staw -29.890.00 zł wykonawca Zakład Ochrony Środowiska EKO Consult Chwalęcice


Dział 010 rozdz.01030 § 2850

Izby rolnicze -odprowadzono składki na rzecz Lubuskiej Izb Rolniczych w Zielonej Górze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za I półrocze 2008 -4.319.59 zł

Dział 010 rozdz.01036 § 4300

 • usługa za prowadzenie strony internetowej związanej z odnową wsi -131.88 zł

rada sołecka Staw wykonawca Hanival Internet Services GmbH


Pozostała działalność:
Dział 010 rozdz.01095 § 4170

 • opłacono wynagrodzenie za doradztwo w sprawie wypełniania wniosków dla rolników na dopłaty bezpośrednie- 1000 zł


Dział 010 rozdz.01095 § 4300

 • dowóz bezdomnych psów do schroniska - 3.416 zł wykonawca usługi Zakład Usługowy Pajma Gorzów Wlkp.

 • usługi pocztowe - 2.321.08 zł /wydawanie decyzji zwrot podatku akcyzowego/

 • usługa transportowa – 248.32 zł/ dopłata do wyjazdu rolników i radnych targi rolnicze w Poznaniu wykonawca usługi ZUK Lubiszyn


Dział 010 rozdz.01095 § 4430

 • zwrot podatku akcyzowego za I półrocze -116.053.80 zł w tym osoby fizyczne na kwotę-64.749.50zł wydano73 decyzje, osoby pranwe na kwotę 51.304.30 zł wydano 2 decyzje


TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy
Dział 600 rozdz.60004 § 4300

Dofinansowano wozokilometry obsługiwane przez MZK i PKS Gorzów Wlkp. oraz PKS Myślibórz na następujących trasach:

1)Gorzów –Baczyna -Lubno linia autobusu 131 MZK Gorzów Wlkp.-16.800.39 zł

2) Myślibórz – Gajewo- Staw-Myślibórz PKS Myślibórz -3.932.25 zł

3) Gorzów Wlkp.-Lubiszyn –Myslibórz godzina 22.30-2.453.72 zł

4) Gorzów –Mystki  PKS Gorzów- 2.580 zł


Drogi powiatowe
Dział 600 rozdz.60014 § 4300

 • usługa odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym 5.298.64 zł

- wykonawca ZUK Lubiszyn
Dział 600 rozdz.60014 § 6300

 • wykonanie robót melioracyjnych w pasie drogi powiatowej Tarnów-Lubiszyn -35.000zł

-wykonawca Zakład Usług Leśnych, Transportowo - Handlowy Wysoka

Drogi publiczne gminne
Dział 600 rozdz. 60016 § 4210

 • zakup tablic drogowych do miejscowości Baczyna, Podlesie Staw-3.689.99zł dostawca Firma ELSTER Gorzów

 • zakup tablicy informacyjne o zakazie wysypania śmieci-389.42zł

wykonawca PUHP Wojda Gorzów

 • zakup tłucznia do miejscowości Baczyna, Brzeżno ,Podlesie na kwotę 4.565.79 zł wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K.Wiącek

 • zakup żwiru na drogę w miejscowości Wysoka-2.000 zł

dostawca Kopalnia Surowców Mineralnych Stężyca Kłodawa

 • zakup polbruku /miejscowość Tarnów / 10.768.00 zł

dostawca CMB spółka Gorzów

 • zakup sadzonek drzew /pas drogowy przy drodze powiatowej Tarnów-Lubiszyn/ 772.56 zł

 • zakup materiałów budowlanych do naprawy przepustu w miejscowości Ściechów -2.964.20 zł


Dział 600 rozdz.60016 § 4300

 • usługi transportowe przewóz na drogi gminne gruzu-2.147.20zł

wykonawca PHU Rackiewicz spółka cywilna Witnica

 • podcinka drzew miejscowości Lubno ,Staw na kwotę- 4.000 zł

 • czyszczenie kanalizacji odwodnieniowej ul. Dworcowa Lubiszyn-1.791.98 zł środki rady sołeckie Lubiszyn

wykonawca PW i K spółka z o.o. Gorzów

 • naprawa studni kanalizacji burzowej ul .Lipowa Baczyna 1.032.12 zł

wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K.Wiącek

 • usługi transportowe tłucznia na ternie gminy-1.098 zł

wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K.Wiącek

 • złomowanie porzuconego pojazdu na terenie gminy – 2.344.23zł.


Drogi wewnętrzne
Dział 600 rozdz.60017 § 6050

 • opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji dróg m.Lubiszyn, Ściechówek, Ściechów, Wysoka, Lubno -7.343.42 zł wykonawca Gorzowskie Biuro Geodezji Geo-Graf GorzówGOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dział 700 rozdz.7000 5§4110

 • składka na ubezpieczenia społeczne – 453.00zł.Dział 700 rozdz.70005 §4120

 • składka na fundusz pracy – 73.50zł.


Dział 700 rozdz.70005 §4170

 • wynagrodzenie bezosobowe /um .zlecenie palacza w blokach/ 4.791,67 zł


Dział 700 rozdz.70005 §4210

 • opał zakupiony do bloków komunalnych w Lubiszynie-10.684.36zł

 • środki czystości - 59.78zł

 • zakup materiałów/sadzonki, ziemia, siatka, palik, -plac przy urzędzie gminy/1.723,47 zł

 • zakup ławek-568.26 zł, kinkiety do lokalu sala wiejska w Mystkach- –322.87 zł


Dział 700 rozdz.70005§4260

 • zakup energii i wody-4.930.46zł


Dział 700 rozdz.70005§4270

 • -remont budynku komunalnego Lubiszyn ul. Dworcowa 3-52.550zł

wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J.Lewek Lubiszyn

 • naprawa sufitu sala Lubno-3.371.72 zł

wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J.Lewek Lubiszyn

 • -montaż ławek /plac przy UG Lubiszyn/-500zł

wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn

 • naprawa obróbek blacharskich i zamontowanie rynien na budynkach komunalnych w Lubiszynie, Lubnie-500 zł

wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn

 • wykonanie kasetonu świetlnego Lubiszyn ul.Dworcowa3 /Gmina Biblioteka Publiczna/-592.92zł

wykonawca PHUP WOJDA Gorzów Wlkp.
Dział 700 rozdz.70005§4300

 • usługi kominiarskie w budynkach komunalnych-796.38 zł

wykonawca usługi –Usługi Kominiarskie B. Kamiński Tarnów

 • usługi transportowe/wywóz odpadów do utylizacji/-719.68 zł

wykonawca usługi Zakład Utylizacji Gorzów

 • wywóz szlaki z kotłowni Lubiszyn przy Myśliborskiej -488 zł wyk usługi ZUK Lubiszyn

 • transport przystanków autobusowych do miejscowości Baczyna ,Staw-400 zł wykonawca usługi H. U. P.Wamet Dąbcze

 • dzierżawa gruntów /boisko Wysoka, Mystki/-1.362.71 zł

 • wywóz nieczystości z lokalu komunalnego Lubno ul.Chrobrego-1.339.20 zł

 • usługa transportowa/transport roślin zakupionych na plac komunalny przy UG Lubiszyn/-199.50zł

 • usuwanie awarii pieca budynek komunalny Lubiszyn/sala wiejska/-354.23 zł wykonawca usługi Przeds.Usł.Technicznych Chwalęcice

 • wywóz nieczystości/Baczyna Gorzowska 32/-103.98,Tarnów –plac zabaw-63.60zł,bloki komunalne Lubiszyn -1034.39zł

wykonawca usługi. PPH.U „Jumar”

 • wynajem lokali/czynsze Marwice 87/6-3.152,07zł wykonawca/Wspólnota Mieszkaniowa Marwice

 • za wynajem lokalu mieszkalnego Ściechów 1-360,36złwykonawca PKP Poznań

 • za wynajem lokalu mieszkalnego Ściechów 2-3.150złwykonawca DREWMX Ściechów

 • za wynajem mieszkania Marwice/Owsianik/-2.800 zł

 • koszty utrzymania zarządu lokal mieszkalnego Baczyna ul.Osiedlowa15/6-281.28zł

 • koszty utrzymania zarządu lokal mieszkalnego Lubno -381.68złwyk.Wspólnota Mieszkaniowa Lubno

 • naprawa autobusu -1.911.61 zł - wykonawca PKS Gorzów


Dział 700 rozdz.70005§4430

 • ubezpieczenie mienia komunalnego-6.526 zł PZU Gorzów

 • opłata za korzystanie ze środowiska -1.171 zł /Urząd Marszałkowski Zielona Góra

 • zwrot kaucji za mieszkanie/wykup/ -3.157.57/P. Mendowski, P.Bednarek/


Dział 700 rozdz.70005§6060

 • zakup wiat przystankowych w miejscowości Baczyna,3.600 w tym rada sołecka Baczyna 2.000zł ,Staw -8.000 zł wykonawca P.H.U Wamet Dąbcze


DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prace geodezyjne i kartograficzne
Dział 710 rozdz.71013§4300

 • opracowanie map- wyrysy- 5.001 zł

 • opracowanie decyzji o warunkach zabudowy -27.498.80 zł

 • wycena nieruchomości –4.026 zł u wykonawca usługi Karpowicz Gorzów

 • usługi notarialne-8.146.96 zł.

wykonawca usługi Kancelaria Notarialna Bachalska Gorzów Wlkp.

 • ogłoszenia w prasie -3.176.88 zł wykonawca usługi wydawnictwo Lubpress Zielona Góra


Cmentarze
Dział 710 rozdz.71035§4260

 • zakup energii i wody na cmentarzach komunalnych na terenie gminy - 1.912.84 zł


Dział 710 rozdz.71035§4300

 • wywóz nieczystości cmentarze komunalne na terenie gminy –10.933.25 zł. wykonawca usługi PPUH Jumar


ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dział 750 rozdz.75011§3030

 • różne wydatki na rzecz osób fizycznych/świadczenia pieniężne dla par małżeńskich obchodzących jubileusze -1.750.00zł


Dział 750 rozdz.75011§4010

 • wynagrodzenia administracji rządowej 2 etaty:

- zadania zlecone – 31.260.00 zł/dotacja Urząd Wojewódzki/

- zadania własne – 7.884.40 zł


Dział 750 rozdz.75011§4040

 • wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla 2 osób-2,etaty

- zadania zlecone - 4.000 zł/dotacja Urząd Wojewódzki/

- zadania własne - 2.370.48 zł


Dział 750 rozdz.75011§4110

 • składki na ubezpieczenie społeczne:

- zadania zlecone – 1.840 zł/dotacja Urząd Wojewódzki/

- zadania własne -5.032.80 zł


Dział 750 rozdz.75011§4120

 • składki na fundusz pracy –1.115.10 zł


Dział 750 rozdz.75011§4210

 • zakup druków –377.21 zł

 • zakup środków czystości –70,91 zł

 • zakup publikacji/technika, informator adresowy/ –107.70 zł

 • zakup artykułów związanych jubileuszami 50- lecia małżeństw-17.70 zł


Dział 750 rozdz.75011§4300

 • wywóz nieczystości -279.75 zł wykonawca usługi PPHU Jumar

 • oprawa ksiąg małżeńskich -31.60 zł

 • usługi informatyczne-375.00zł

 • pozostałe usługi /wywołanie zdjęć związane jubileuszami par małżeńskich–15.19zł


Dział 750 rozdz.75011§4350

 • usługi internetowe -261.12 zł wykonawca usługi Telekomunikacja Polska SA


Dział 750 rozdz.75011§4370

 • zakup usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej -1.084.29 zł wykonawca usługi Telekomunikacja Polska SA

Dział 750 rozdz.75011§4410

 • ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1 osoby –644.10 zł

 • delegacje służbowe –865.87 zł


Dział 750 rozdz.75011§4440

 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.610.00 zł


Dział 750 rozdz.75011§4700

 • szkolenie pracowników-280 zł


Dział 750 rozdz.75011§4750

 • licencja do oprogramowania ewidencji ludności– 375.00 zł

Rady gmin
Dział 750 rozdz.75022§3030

 • diety radnych: 41.767.00 zł

 • diety sołtysów za udział sesjach –2.700.00zł

 • ryczałt przewodniczącego rady gminy- 5.700.00zł

 • ryczałt zastępcy przewodniczącego rady gminy 5.400.00zł

 • ryczałty sołtysów – 15.000.00zł


Dział 750 rozdz.75022§4210

 • zakup materiałów związanych z sesją i posiedzeniami komisji/herbata ,kawa, ciastka/-1.063.49zł

 • zakup publikacji książkowych/nagrody dla uczniów/-828.00 zł

 • publikacja Tygodnik Wspólnota -426.40 zł/wydawnictwo Municypium-Warszawa


Dział 750 rozdz.75022§4300

 • zakup pozostałych usług/spotkanie radnych z dyrektorem i przedstawicielami NZOZ/-375.00 zł


Dział 750 rozdz.75022§4370

 • zakup usług telekomunikacji stacjonarnej-564.14 zł wykonawca usługi Telekomunikacja Polska SA

Urzędy gmin
Dział 750 rozdz.75023§3020

 • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń/ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych -310 zł


Dział 750 rozdz.75023§4010


 • wynagrodzenia osobowe 462.115.46 zł w tym:

 • administracja samorządowa 20 osób 19.5 etatów – 413.693,46 zł

 • pracownicy fizyczni/sprzątaczki-3, pracownik gospodarczy /

4 osoby- 4 etaty–37.485.52 zł

 • pracownik fizyczny interwencyjny/palacz zatrudniony do14.05.08/-8.635.86 zł

 • pracownicy publiczni zatrudnieni do prac porządkowy sołectwo Baczyna, Wysoka-2 osoby - 2 etaty-2.300.62 zł


Dział 750 rozdz.75023§4040

 • dodatkowe wynagrodzenia roczne –70.743.97 złDział 750 rozdz.75023§4110

 • składki na ubezpieczenie społeczne – 76.044.47 zł


Dział 750 rozdz.75023§4120


 • składka na fundusz pracy- 12.480.60 zł


Dział 750 rozdz.75023§4170


 • wynagrodzenie bezosobowe –umowa zlecenie /inspektora BHP/ –1.500 zł

 • wynagrodzenie bezosobowe-2.279 zł


Dział 750 rozdz.75023§4210


 • zakup druków, czasopism, książek, prasy -5.107.20 zł – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka; Ośrodek Doskonalenia Kadr Gdańsk

 • zakup materiałów biurowych –3.446.75 zł- dostawca - ,,Sort,, Sp zo.o. Gorzów;

 • zakup środków czystości –1.197.61 zł- Tesco Sp zo.o.; Euro Mag Gorzów;

Merida Sp z o.o.; PPHU ,,Farmer, Lubiszyn

 • zakup mebli, regał, przedłużacze -542.86 zł – Salon Meblowy ,,Styl,, ; Castorama

 • zakup opału (ogrzewanie UG)- 9.650 zł -dostawca – KDM Sp z o.o. Sieniawka

 • zakup wody /dystrybutor/-456.28zł- dostawca - Eden Springs Krzeszowice

 • zakup apteczki pierwszej pomocy ,alkomatu-630 zł wyk. usługi – FHU,,Igom,, Katowice

 • zakup publikacji książkowych/z przeznaczeniem na nagrody/-877.54 zł

 • artykuły na potrzeby sekretariatu wójta-Urząd Gminy /kawa herbata/-395.36 zł

 • zwrot za okulary/pracownicy UG/ -450 zł

 • zakup programu antywirusowego 1.554.28 zł – dostawca Przeds.Usług Informatycznych Ewa Kardasz-Wong Gorzów Wlkp.Dział 750 rozdz.75023§4260


 • zakup energia i wody 6.153.58 zł – wyk. usługi – ENEA Dębno; Zakład Usług Komunalnych w LubiszynieDział 750 rozdz.75023§4270


 • remont łazienki w urzędzie gminy-5200zł

wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn

 • wykonanie projektu budowlanego inwentaryzacji budynku-4.880 zł

wykonawca Zakład projektowania i Realizacji Inwestycji Daro Gorzów

 • inwentaryzacja budynku biblioteki w Lubiszynie przebudowa -5.002.00zł

wykonawca Pracownia Usług Projektowych „Anta” Gorzów Wlkp.

 • wykonanie kosztorysu na remont budynku /ul.Dworcowa 30 dawny BIOWET/-3.220.80zł

wykonawca Pracownia Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Daro
Dział 750 rozdz.75023§4280

 • badania lekarskie okresowe pracowników –915 zł – wyk. usługi Gorzowska Lecznica SpecjalistycznaDział 750 rozdz.75023§4300


 • usługi informatyczne - 13.305.56 zł wykonawca usługi Przedsiębiorstwo Informatyczne Ewa Kardasz

 • wywóz nieczystości – 906.48 zł wykonawca usługi PPHU Jumar

 • dzierżawa dystrybutorów do wody -292,80 zł

wykonawca usługi Eden Springs Krzeszowice

 • ogłoszenia w prasie 1.096.62 zł Wydawnictwo Lubpress

wykonawca Zielona Góra, Agora SA Warszawa

 • obsługa strony internetowej urzędu 278,16zł

wykonawca F.H.U Becconet K. Kozioł Szczecin

 • konserwacja kserokopiarki, drukarek -719.80 zł wykonawca „Xeromax” Gorzów

 • usługi prawne- 7.320,00 zł., usługi pocztowe-18.080,44 zł. pozostałe usługi 460,32Dział 750 rozdz.75023§4350

 • usługi internetowe – 1.039.71 zł wyk. usługi Telekomunikacja Polska SA


Dział 750 rozdz.75023§4360

 • usługi sieci komórkowej – 5.738.04 zł wyk. usługi PTK Centertel W-wa


Dział 750 rozdz.75023§4370

 • usługi telekomunikacji stacjonarnej-12.066.57 zł wyk. usługi Telekomunikacja Polska SADział 750 rozdz.75023§4400

 • wynajem pomieszczeń biurowych/biura nad bankiem/-2.458.43 zł

wykonawca GBS Gorzów
Dział 750 rozdz.75023§4410

 • -ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych dla 4 osób – 1.924.30z ł ,delegacje służbowe krajowe- 14.046.67zł


Dział 750 rozdz.75023§4430

 • składka członkowska - 2.880 zł Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Poznań


Dział 750 rozdz.75023§4440

 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –17.345.50 zł


Dział 750 rozdz.75023§4700

 • szkolenia pracowników -10.070.67 zł wykonawcy usług- Regionalna Izba Obrachunkowa -Zielona Góra; Kuratorium Oświaty; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Lubuski Ośrodek Szkoleniowy; Ośrodek Szkoleniowy ,,DEXTER,,

Wrocław

Dział 750 rozdz.75023§4740

 • zakup materiałów do sprzętu drukarskiego/toner, papier do drukarek, tusze, taśmy -8.268.43 zł wyk. usługi- ,,Sort,, SP z o.o. Szczecin


Dział 750 rozdz.75023§4750

 • zakup akcesoriów komputerowych licencje programów komputerowych, ”Lex dla samorządu”-10.104.14zł

dostawca- QNT Systemy Informatyczne; Wolters Kluwer Polska;

 • certyfikat-podpis elektroniczny -424.56 – wykonawca GBS O/Lubiszyn,

 • zasilacz ,głowica do drukarki 570.96 zł wyk. usługi- Przedsiębiorstwo Informatyczne E. Kardasz;


Promocja jednostek samorządu terytorialnegoDział 750 rozdz.75075§4210

 • zakup filiżanek z nadrukiem ,zestawów pisemnych z nadrukiem do promocji gminy-3.048.17 zł wyk. usługi- Busines-Serwice Bydgoszcz


Dział750 rozdz.75075§4300

 • wydanie biuletynu ,,Lubiszyńskie wieści" –3.172.00 zł

wykonawca Wydawnictwo Podatkowe „Gofin” Gorzów Wlkp.

 • zdjęcia lotnicze 2.440.00zł wykonawca ,,Styl,, B. Chojęta Ełk

 • dofinansowanie do wydania folderu szlaków rowerowych-500 zł;

wykonawca- Stowarzyszenie ,,Z biegiem myśli,, Myślibórz

 • wykonanie nadruków na filiżankach przeznaczonych do promocji-274.79zł – wykonawca usługi – Busines-Serwice Bydgoszcz

 • promocja i reklama gminy w ramach koncertu papieskiego w Katedrze 1.220.00zł


Dział 750 rozdz.75075§4430

 • składka zrzeszenie wójtów i burmistrzów-500zł

 • składka członkowska –Stowarzyszenie Gmin Polskich/Viadrina/-5.355.20złPozostała działalność

Dział 750 rozdz.75095§2900

 • udział własny Gminy w inwestycji realizowanej w ramach Związku Celowego Gmin MG - 6 - 69.555.04 zł.

 • składka członkowska na 2008r.(MG- 6) – 16.797.50 zł

 • opata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym w ramach Związku Celowego Gmin MG-6

kwota - 10.141.98 zł

OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki obronne
Dział 752 rozdz.75212§3030

 • świadczenia pieniężne dla rodziców odznaczonych medalami za zasługi dla obronności kraju-800 zł


Dział 752 rozdz.75212§4210

 • zakup materiałów związanych z obsługą komisji poborowej mężczyzn z terenu gminy Lubiszyn – 67,89zł

 • zakup artykułów na spotkanie uroczystość wręczenie medali dla rodziców za zasługi obronności kraju-226,19 zł


Dział 752 rozdz.75212§4300

 • wykonanie map do celów służbowych zakresie zarządzania kryzysowego-65.00zł


Dział 752 rozdz.75212§3030

 • delegacje służbowe –313.44 złBEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA POŻARNICZA

Komenda Wojewódzka Policji
Dział 754 rozdz.75404§6170

 • Dotacja dla komendy na zakup samochodu zgodnie zawartym porozumieniem-12.000 złDOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Dział 756rozdz.75647§4100

 • wynagrodzenie 15 inkasentów z tytułu poboru podatków, opłaty targowej i opłaty za psy-6.159.93 zł


Dział 756rozdz.75647§4610

 • koszty komornicze, egzekucyjne i opłaty sądowe – 2.422.62zł


OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Dział 757rozdz.75702§8070

 • odsetki od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym-Gorzów -umowa z 2003r. -13.963.22 zł

 • odsetki od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym- Gorzów Wlkp. -umowa z 2004r. -6845.84 zł


Różne Rozliczenia
Dział 758 rozdz.75814§4300

 • prowizja za prowadzenie rachunków bankowych-2.880 zł


OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dział 801 rozdz.80101§2590

dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń : • Wysoka/szkoła podstawowa/-95.305.98zł

 • Lubno-Promyk/szkoła podstawowa/-88.696.50zł


Dział 801 rozdz.80101§6050

 • wydatki inwestycyjne rozbudowa SP. Lubiszyn -51.398.51zł

 • wykonanie projektu rozbudowy modernizacji kotłowni-46.360zł,

 • wykonanie kosztorysu istniejącego budynku o część dydaktyczną i halę sportową-1.830 zł

 • przeszacowanie kosztorysu na halę sportową -1.385.92 zł

wykonawca Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji „Daro” GorzówWlkp.

 • wykonanie podkładów geodezyjnych działka nr.395-1.822.59 zł

wykonawca Geodeta Uprawniony K.Gąsiorek
Dział 801 rozdz.80103§2590


 • dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń:

 • Wysoka / zerówka/-7.177.26zł

 • „ Promyk Lubno” /zerówka/-19.737.48 zł


Dział 801 rozdz.80104§2590

 • dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Lubno /przedszkole/-26.917,50złDOWOZY UCZNIÓW
Dział 801 rozdz.80113§4300

 • dowozy uczniów do szkół -217.560.71 zł w tym:

- usługi świadczone przez ZUK Lubiszyn kwota zł. 104.503.11zł

- usługi świadczone przez przewoźników zewnętrznych kwota zł.112.111.60 zł-zwrot za bilety dzieci niepełnosprawne -946zł
POZOSTAŁA DZIAŁALOŚĆ
Dział 801 rozdz.80195§3240

 • stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe -13.992.00 zł


OCHRONA ZDROWIA
Lecznictwo ambulatoryjne
Dział 851 rozdz.85121§3020

 • ekwiwalent za odzież roboczą dla palaczy –100.00 złDział 851 rozdz.85121§4010

 • wynagrodzenie 2 osoby /palacze Ośrodek Zdrowia Ściechów, Staw-pracownicy interwencyjni zatrudnieni na sezon grzewczy/-5.523.91 zł


Dział 851 rozdz.85121§4040

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.321.71 zł


Dział 851 rozdz.85121§4110

 • składki na ubezpieczenie społeczne –2.185.34 zł


Dział 851 rozdz.85121§4120

 • składki na fundusz pracy – 354.57 zł


Dział 851 rozdz.85121§4210

 • zakup opału dla ośrodków zdrowia Staw, Ściechów, Lubiszyn -9.587.69 zł


Dział 851 rozdz.85121§4260

 • zakup energii – 2.540.28 zł


Dział 851 rozdz.85121§4270


Dział 851 rozdz.85121§4300

 • usługi kominiarskie - 133.36 zł

 • wywóz nieczystości-437.34 zł

 • wykonanie rozdzielnika instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia w Baczynie-549 zł

 • wykonanie projektu budowlanego inwentaryzacji budynku ośrodka zdrowia Staw 1.220 zł wyk usługi Zakład projektowania i Realizacji Inwestycji Daro Gorzów

 • usuwanie awarii pieca co ośrodek zdrowia Baczyna -342.32zł


Dział 851 rozdz.85121§4440

 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-1207 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów
Dział 854 rozdz.85415§3260

 • stypendia socjalne 26.835 złGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dział 900 rozdz.90001§4270

 • remont mieszadeł oczyszczalni ścieków- Lubiszyn –12.977.01zł


Dział 900 rozdz.90001§6010

 • środki pieniężne-aport gotówkowy do Spółki PWiK GorzówWlkp. -50.000.00 zł


Dział 900 rozdz.90001§6650

 • wycenia sieci wodociągowej Marwice,Baczyna-24.400zł


Dział 900 rozdz.90001§6659

 • mapy do wyceny sieci wodociągowej Wysoka –Lubno 6.128.80zł wykonawca usługi- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

 • mapy do wyceny sieci wodociągowej Marwice –Baczyna 3.833.80zł wykonawca usługi- Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.


Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Dział 900 rozdz.90004§4170

 • wynagrodzenie bezosobowe/umowy zlecenia na prace porządkowe rad sołeckich, w tym:

-R.S. Baczyna – 1.580 .00zł

-R.S. Lubno -360.00zł

-R.S Staw - 700.00zł
Dział 900 rozdz.90004§4210


 • zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do utrzymania porządku na wsiach:

- R.S. Baczyna - 2.918.80 zł

- R.S. Lubno - 719.96 zł

- R.S. Lubiszyn – 1.565.74zł

- R.S. Marwice - 599.77 zł

- R.S. Ściechów - 44.20 zł

- R.S. Wysoka - 2.605.07zł

- R.S. Staw – 1.221.31 zł

-R.S. Tarnów - 2.742.00 zł

- R.S. Mystki - 1.043.00 zł

- R.S. Gajewo - 622.91 zł

- R.S. Staw-Podlesie -51.00zł

- R.S. Brzeżno - -93.05 zł

- R.S. Ściechówek – 63.08zł
Dział 900 rozdz.90004§4300


 • zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem porządku na wsiach:

- R. S. Staw – 778.76 zł

- R.S. Wysoka – 339.90 zł

- R. S. Lubiszyn – 131.28 zł

-R.S. Tarnów - 880.00 zł

- R.S. Lubno-1.000 zł
Oświetlenie ulic placów i dróg
Dział 900 rozdz.90015§4260


 • zakup energii - oświetlenia ulicznego –66.734.26 w tym:

-rejon Dębno – 52.556.77 zł

-rejon Gorzów Wlkp. - 14.177.49 złDział 900 rozdz.90015§4300

 • modernizacja i konserwacja oświetlenia ulicznego -117.102.00 złZakłady gospodarki komunalnej
Dział 900 rozdz.90017§2650

 • dotacja przedmiotowa do 1 m3 ścieków – 36.900 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Dział 921 rozdz.92105§4170

 • wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie /Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej/ - 1.298 zł

 • wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie /R.S.Ściechów -1.000zł

 • wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie/ R.S.Staw -800 zł

 • wynagrodzenie bezosobowe/umowa zlecenie/ zawody w piłce nożnej - 80zł

 • wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie-tłumaczenie spotkań polsko –niemieckich/-270 zł


Dział 921 rozdz.92105§4210


 • zakup materiałów i wyposażenia z rad sołeckich

-R.S. Staw – -640.28zł/Dzień Dziecka; Dzień Kobiet

-R.S. Baczyna - 900 zł/Festiwal Bożonarodzeniowy, Dzień Dziecka/

- R.S. Smoliny -Polesie/-636,30zł -/ Dzień Dziecka/

- R.S. Ściechów - 1.233.04 zł/ Festyn; Konkurs Ekologiczny

- R.S. Wysoka– 1.104.26zł – Dzień Dziecka; Dzień Kobiet,

- R.S. Kozin – 1.005.42 zł - Dzień Dziecka; Dzień Kobiet

- R.S. Lubiszyn- 1.499.72 zł - Konkurs Ekologiczny, Dzień Dziecka

- R.S. Mystki- 192.64zł - Konkurs Ekologiczny

- R.S. Ściechówek- 339.02zł - Konkurs Ekologiczny ,Festiwal „Piosenki

Bożonarodzeniowej”

- R.S. Gajewo - 350.08 zł - Konkurs Ekologiczny, Dzień Dziecka

-R.S. Lubno – 300.06 zł-Dzień Dziecka

-R.S. Tarnów-796.26zł-Dzień Dziecka, Konkurs Ekologiczny ,Dzień Kobiet


 • wydatki związane ze współpracą polsko-niemiecką –1.267.87 zł

 • zawody pożarnicze – 490.50 zł

 • organizacja Festiwalu „Piosenki Bożonarodzeniowej”- Ściechów -3.300.82 zł

 • zakup książek/nagrody wójta: konkurs wiedza o ojczyźnie, najładniejsza zagroda osiągnięcia w nauce i sporcie, zawody strzeleckie /-1.153.38zł

 • zakup stroi sportowych –199zł


Dział 921 rozdz.92105§4300

Zakup pozostałych usług • usługi transportowe/wycieczki uczniów, zawody sportowe i obóz/ –9.123.08 zł

 • usługi zawody pożarnicze -2.145.33 zł

 • usługi zawody tenisa- 290 zł

 • usługi związane organizacją spotkań partnerskich z delegacja niemiecką -1.790.00 zł

 • usługi R.S. Baczyna –24 złDział 921 rozdz.92105§4410

 • delegacje służbowe-249.06zł


Dział 921 rozdz.92105§4420

 • delegacje służbowe zagraniczne-147.72zł


Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dział 921 rozdz.92109§4210

 • zakup oleju opałowego sala wiejska Lubiszyn, – 9.640zł

dostawca – KDM SP z o.o. Sieniawka

 • zakup stołów tenisowych sala wiejskaLubiszyn -4.499.99 zł

 • zakup środków czystości –65.30 zł


Dział 921 rozdz.92109§4260

 • zakup wody i energii-sale wiejskie -9.152.48 zł


Dział 921 rozdz.92109§4270

 • remont sali wiejskiej w Baczynie- 700.00 zł/naprawa otworu wentylacyjnego w dachu/

 • remont sali w Wysoka –4.300.71zł - (w tym rada sołecka-1.300.71 zł)

 • remont sali w Kozinie –1.180.09 zł r. sołecka /materiały budowlane i okno/

 • remont sali w Ściechówku –20.000.00zł


Dział 921 rozdz.92109§4300

 • zakup pozostałych usług/wywóz nieczystości w salach wiejskich/-867.60zł wyk. usługi PPHU „Jumar”


Pozostała działalność
Dział 921 rozdz.92195§4218,4219

 • zakup materiałów i wyposażenia/Palinocka/ -7.126.14 złDział 921 rozdz.92195§4308,4309

 • zakup pozostałych usług /Palinocka/ - 18.405.85 zł


KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dział 926 rozdz.92605§2830


 • dotacje na organizację zadania „ Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu”:

- klub sportowy „Unia Lubiszyn-Tarnów” –15.000 zł

- klub sportowy Wysoka – 4.500 zł

- klub sportowy „TOR – BUD” Baczyna – 7.000 zł

- klub sportowy „Zorza” Marwice – 4.500 zł

- klub sportowy „Błękitni” Lubno – 22.000 zł

- klub sportowy „Wicher” Staw –4.000 zł


Dział 926 rozdz.92605§4210

 • zakup materiałów i wyposażenia-443.90 zł


III.2 REALIZACJA ZADAŃ KOMÓRKI DO SPRAW

POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE I PROMOCJI GMINY

1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i budżetu państwa.
1/ W dniu 15 lipca br. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek

o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszynie – Etap I Budowa Centrum Edukacyjno –Sportowo –Kulturalnego” z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Projekt obejmuje budowę:
- sali gimnastycznej, która poprzez dodanie specjalistycznego sprzętu pełniłaby funkcję auli/sali koncertowej. Pozwoli to przede wszystkim na realizację podstawowego programu nauczania w zakresie zajęć wychowania fizycznego,

a także na poszerzenie oferty programowej szkoły o sportowe zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubiszyn. Dodatkowa funkcja sali, jaką jest aula/sala koncertowa stwarza idealne zaplecze do przeprowadzania egzaminów kończących szkołę podstawową, konkursów tematycznych, pokazów, koncertów,


- gabinetu pedagoga/terapeuty, co pozwoli na przeprowadzanie indywidualnych konsultacji psychologicznych, a także grupowych zajęć terapeutycznych,
- kuchni przystosowanej do wydawania posiłków także w godzinach popołudniowych,
- stołówki i świetlicy połączonych kurtyną przesuwną, pełniących jednocześnie funkcję zaplecza do organizacji różnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych,
- biblioteki multimedialnej i sali komputerowej, pełniących jednocześnie funkcję zaplecza umożliwiającego działanie kół zainteresowań oraz publicznego dostępu do Internetu.
Całkowita wartość projektu wynosi: 3 034 640,00 PLN
Kwota dofinansowania Z LRPO: 1 957 196,23 PLN
W miesiącu styczniu zostały zebrane dokumenty do studium wykonalności, dokumentu będącego załącznikiem do wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach LRPO (Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego). Od stycznia do końca lutego uzgadniano z Zakładem Projektowania i Realizacji Inwestycji „DARO” w Gorzowie Wlkp. projekt rozbudowy szkoły. W miesiącu lutym rozpoczęto przygotowania do opracowania specyfikacji technicznej. Do zadań komórki ds. pozyskiwania środków EU należało przygotowanie specyfikacji technicznej – głównie sprzętu ruchomego. Na jej podstawie

i dokumentacji technicznej w dniu 11 lipca br. ogłoszono przetarg na wspomniane wyżej zadanie.

W międzyczasie opracowywano dodatkowy punkt do strategii Gminy Lubiszyn, który zawierał obszary strategiczne, związane z nimi cele i zadania. Rozbudowa strategii o dodatkowe zagadnienia związana była ze złożeniem wniosku o dofinansowanie, ponieważ podobnie jak studium wykonalności strategia jest również załącznikiem do wniosku aplikacyjnego.

2/ Złożono wniosek „Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami gier zespołowych i tenisa stołowego” do Ministerstwa Sportu i Turystyki.


Przyznana kwota dofinansowania wynosi: 10 000,00 PLN
Termin realizacji zadania 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008r

Projekt polega na przeprowadzeniu dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubiszyn pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami gier zespołowych i tenisa stołowego. Obecnie dzieci są dowożone autobusami szkolnymi do Ściechowa. Zajęcia sportowe będą połączone z zajęciami terapeutycznymi, co z pewnością ograniczy zjawiska patologii społecznej w Gminie.

3/ W przygotowaniu jest dokumentacja techniczna dotycząca przedszkola w Lubiszynie i szkoły w Baczynie. Prowadzone są rozmowy z projektantami pod kątem przygotowań do aplikowania o kolejne środki z UE.

2. Imprezy promujące Gminę Lubiszyn

W dniu 22 czerwca br. po raz drugi zorganizowano „Lubiszyńską Palinockę”. Przygotowania do imprezy rozpoczęły się już w miesiącu kwietniu wyborem Wykonawcy na obsługę techniczną imprezy i rozmowami z menagerami p. Ireny Jarockiej i Zespołu Jeden Osiem L.

Opracowano grafikę i zlecono druk plakatów, zaproszeń i materiałów promujących tą imprezę.

Przygotowano komplety przyborników do wina (chrom) z logo „Lubiszyńskiej Palinocki” 10 sztuk, komplety przyborników do wina (mosiądz) z logo „Lubiszyńskiej Palinocki” 10 sztuk, etui na okulary w skórze z logo „Lubiszyńskiej Palinocki” 10 sztuk, maskotki – portfeliki na rękę dla dzieci z logo „Lubiszyńskiej Palinocki” 160 sztuk. Przekazane przez wójta.

podczas imprezy zaproszonym gościom.
Od miesiąca stycznia do czerwca odbyły się cztery spotkania z przedstawicielami Gminy Partnerskiej Briesen/ Mark. Poruszano na nich tematy dotyczące rozwoju dalszej współpracy głównie w kontekście przyszłego programu Cel 3. Poruszano koncepcje projektów dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, jak również innych polityk sektorowych, mających powiązania z planowaniem i rozwojem przestrzennym. Ustalano rolę partnera niemieckiego w planowanych projektach.
3. Materiały promocyjne
Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na gadżety reklamowe wynikające z organizacji przez szkoły, kluby sportowe, jednostki podległe imprez sportowo-kulturalnych oraz ze względu na liczne wyjazdy na rozgrywki, turnieje, konkursy, a także w celu nawiązania i kontynuowania współpracy zostały przygotowane następujące materiały:


 • Teczki – ofertówki z herbem Gminy Lubiszyn – 197 sztuk

 • Filiżanki z herbem Gminy Lubiszyn – 50 sztuk

 • Komplety długopis + ołówek z herbem Gminy Lubiszyn – 100 sztuk

 • Torby papierowe z herbem Gminy Lubiszyn – 250 sztuk


III.3 GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA


 • W okresie 01.01-30.06.2008 r. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska uzyskał przychody w kwocie 13.117.74 zł. w tym:

 • 12.723.34 zł z tytułu ustawowych opłat

 • oraz 394.40zł. z tytułu odsetek na rachunku

Koszty funduszu w kwocie w tym okresie wyniosły 17.055.00 zł

Ze środków funduszu m.in. • zostały ufundowane nagrody w konkursach przyrodniczym z okazji Dnia Ziemi,

 • wykonano i zamontowano gniazdo bocianie w miejscowości Brzeżno,

 • uporządkowano i oczyszczono zabytkowy park wiejski w miejscowości Marwice

III.5 POMOC SPOŁECZNA
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.071.902,23zł

W okresie 01.01.2008r.-30.06.2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie wypłacił łącznie 11.290 świadczeń na kwotę 1.026.868,90 zł

A. 6.590 zasiłków rodzinnych na kwotę 400.997

B. 35 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 35.000 zł

C. 3.144 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 309.542,90 , w tym:


 • 26 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 26.000 zł

 • 142 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 56.082,90

 • 2 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na kwotę 800

 • 247 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 44.030,

 • 359 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 28.040

 • 1.227 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na kwotę 63.310 zł, w tym:

 • 1.141 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 91.280 zł

D. 1.203 świadczenia opiekuńczych na kwotę 216.099 zł, w tym:

 • 120 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 50.400

 • 1.083 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 165.699

E. Wypłacono 318 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 65.230 zł.

Ponadto :

Opłacono 101 składek społecznych na kwotę 10.825 za osoby pobierające świadczenia rodzinne.


  1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej wysokości 13.500zł
  1. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za jednego pracownika w wysokości 3.467,17zł

  2. Fundusz pracy opłacony za jednego pracownika w wysokości 500zł

  3. Zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości 2.977,60zł

 • materiały biurowe – 2.017,27zł

 • publikacje – 807,83zł

 • materiały pozostałe – 152,50zł

  1. Zakup usług pozostałych w łącznej wartości 10.000zł

 • usługi informatyczne – 1.750zł

 • serwis ksera – 1.239,16zł

 • pośrednictwo finansowe – 2.108,26zł

 • opłaty pocztowe za listy– 4.902,58zł

6. opłaty za usługi internetowe – 376,98zł

7. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1.200zł

8. podróże służbowe krajowe – 750zł  1. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 135,42zł

  2. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.301,16zł85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 10.516,99zł

1. 32 składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 1209,69zł opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

2. opłacano składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób otrzymujących zasiłek stały w kwocie 9 307,30 zł.

85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 231.596,29zł


    1. przyznano i wypłacano zasiłki stałe dla 68 osób niepełnosprawnych, niezdolnych do pracy w łącznej wysokości 124.507,83

2. zasiłki okresowe przyznano i wypłacono 92 rodzinom i osobom na łączną kwotę 54.904,38zł

-środki własne - 0 zł.

-dotacja 54.904,38 zł.


Zasiłki okresowe przyznano z powodu: • bezrobocia -dla 36 rodzin i osób - w kwocie 18.758,38zł

 • długotrwałej choroby -dla 24 '' '' - w kwocie 16.381,00.

 • niepełnosprawności -dla 32 '' '' - w kwocie 19.765,00.


3. wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 rodziny w kwocie 300,00zł.
4. zasiłki celowe i w naturze ,tj. na żywność,, opał, zakup leków i leczenie, podręczniki szkolne, opłata za wypoczynek letni dzieci oraz zasiłki celowe na zakup artykułów żywnościowych wypłacono na kwotę - zasiłki celowe – 37 558,00 zł.
5. odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej za 2 osoby w kwocie 13 878,18zł.
6. Opłacono składkę emerytalną dla 1 osoby na kwotę 447,90zł.Pobieranie 1.02 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna