Informacja o przyjmowaniu I załatwianiu wniosków w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowychPobieranie 17.89 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar17.89 Kb.


INFORMACJA

o przyjmowaniu i załatwianiu wniosków w sprawie

umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałą nr 391/2012 z dnia 30 października 2012 r. postanowiła, iż przesłankami umarzania lub rozkładania ww. zaległości są w szczególności:

rozkładania na raty:

 1. niedopełnienie formalności przewidzianych w art. 4 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych;

 2. klęska żywiołowa obejmująca gospodarstwo domowe osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty abonamentowej;

 3. ciężka i długotrwała choroba osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty abonamentowej;

 4. ogłoszenie wobec podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty abonamentowej upadłości układowej, o której mowa w tytule VI części I, tytule VII części I lub tytule V części III oraz w przypadkach przewidzianych w art. 13 lub 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.).

Przesłanką umarzania zaległości oprócz ww. jest również:

 1. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczający:

 1. 55,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodarstwie wieloosobowym (tj. w 2013 roku – 888,00 zł),

 2. 74% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto – w gospodarstwie jednoosobowym (tj. w 2013 roku 1.184,00 zł).

 1. Informacje ogólne
 1. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć drogą pocztową na adres: Departament Budżetu i Finansów w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa lub zgłaszać osobiście do Wydziału Abonamentu RTV w Biurze KRRiT, ul. Sobieskiego 101
  w Warszawie. Abonenci, którzy złożą do Departamentu Budżetu i Finansów prośbę
  o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości drogą elektroniczną zostaną poproszeni
  o przysłanie wniosku drogą pocztową.
 1. Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko / nazwę firmy/ oraz adres abonenta-dłużnika,

 2. indywidualny numer identyfikacyjny,

 3. okres i kwotę zaległości, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,

 4. uzasadnienie niepłacenia opłat abonamentowych.
 1. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające:

 1. wyjątkową sytuację finansową lub szczególne względy społeczne (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, upadłość lub likwidacja firmy itp.),

 2. przypadek losowy (śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa itp.).
 1. Tryb procesowania
 1. Analizowaniem i opiniowaniem wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych zajmują się pracownicy Wydziału Abonamentu RTV w Departamencie Budżetu i Finansów. 1. Wszystkie wnioski o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności tych opłat podlegają zarejestrowaniu w Kancelarii Biura KRRiT.
 1. W przypadku, gdy wniosek o umorzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych nie jest dostatecznie udokumentowany abonent-dłużnik wzywany jest do niezwłocznego uzasadnienia występowania szczególnych względów społecznych lub przypadków losowych, z pouczeniem, że niedostarczenie dokumentów spowoduje rozstrzygnięcie przedmiotowego wniosku na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.
 1. Umorzeniu lub rozłożeniu na raty podlegają zaległości w płatności opłat abonamentowych za okres potwierdzony przez kartotekę radiofoniczną Poczty Polskiej S.A. (tj. Centrum Obsługi Finansowej Wydział Abonamentu RTV w Bydgoszczy).
 1. Odsetki za zwłokę (w wysokości jak dla zaległości podatkowych) naliczane są:

 • na 30-ty dzień po dniu wpłynięcia wniosku do Kancelarii Biura KRRiT lub

 • na dzień podjęcia decyzji - gdy wniosek rozpatrywany jest przed upływem miesiąca od dnia jego wpłynięcia do Kancelarii Biura KRRiT.
 1. Do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rozpoznawania wniosków, w tym do wydawania decyzji i postanowień w sprawach Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałami nr 393/2012 i nr 394/2012 z dnia 30 października 2012 r. upoważniła dwóch pracowników Wydziału Abonamentu RTV.
 1. Zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie postępowania przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji.
 1. Do prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rozpoznawania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 127 § 3 kpa, w tym do wydawania decyzji i postanowień Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uchwałą nr 392/2012 z dnia 30 października 2012 r. upoważniła Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów.
 1. Od decyzji Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów na podstawie art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) stronie przysługuje prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia decyzji.

Warszawa, kwiecień 2013 r.Sporządziła: Akceptował:

Maria Boguta Jacek KuffelSpecjalista w Wydziale Abonamentu RTV Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów


: Data -> Files -> public -> Portals
Portals -> Analiza przekazów handlowych umieszczonych przed i po audycjach dla małoletnich w programach telewizyjnych, telewizji publicznej oraz posiadających polską koncesję, na podstawie dwóch prób tygodniowych
Portals -> Uwaga: dokument ten nie jest oryginałem pisma, a stanowi cyfrowe odwzorowanie (ocr) papierowego dokumentu, udostępnionego na stronie krrit w formacie pdf
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Polityki Europejskiej I Współpracy z Zagranicą Wrzesień 2006 analiza biura krrit nr 4/2006 Rozwój naziemnej telewizji cyfrowej w wybranych krajach europejskich Wielkiej Brytanii
Portals -> Biuro Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji Departament Strategii I Analiz Listopad 2005 analiza biura krrit nr 13/2005 Informacja o państwowych oraz innych formach
Portals -> Sprawozdanie z sesji eurodig „who sets the rules for the internet?”, Sztokholm, 14 – 15 czerwca 2012 R
Portals -> Sprawozdanie z 35. spotkania Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych Portoroż, Słowenia, 30. 05 06. 2012 r
Portals -> Wersja skrócona Programy ogólnopolskie Badanie zrealizowane na zlecenie: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2015 Zespół koordynujący i przygotowujący raport
Portals -> Spis treści zakres stosowania dokumentu 3
Portals -> Projekt z dnia 28 września 2012 r. Rozporządzenie krajowej rady radiofonii I telewizji
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna