Informacja o stanie mienia województwa śLĄskiegoPobieranie 5.48 Mb.
Strona1/30
Data28.04.2016
Rozmiar5.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Załącznik nr II

do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego

Nr 2879 / 322 / III /2009

z dnia 12 listopada 2009 r.


INFORMACJA O STANIE MIENIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


Wnosi:


Zarząd Województwa

Katowice, październik 2009 rok

Informacja o stanie mienia Województwa Śląskiego zawiera dane, o których mowa w art. 180 pkt. 1-5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz zgodne z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 ze zm.).

Informacja składa się z dwóch części:

1 – dotyczy nieruchomości,

2 – składników majątku ruchomego oraz inwestycji i aktywów finansowych w postaci akcji i udziałów.


W obu częściach ujęto stan mienia na dzień 30 września 2009 roku z uwzględnieniem zmian od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 1 października 2008 roku.

Część I - NIERUCHOMOŚCI


1. Dane dotyczące przysługujących Województwu Śląskiemu praw własności
Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne. Województwo Śląskie nabywa mienie na podstawie ustaw: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, o samorządzie województwa,
o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz innych.

Nabycie mienia następuje w drodze decyzji administracyjnej lub na podstawie umów cywilno prawnych.


Województwo Śląskie, na podstawie decyzji administracyjnych, nabyło: • mienie Skarbu Państwa będące we władaniu jednostek organizacyjnych podległych województwu i wojewódzkich osób prawnych,

 • mienie Skarbu Państwa służące realizacji zadań województwa,

 • prawo własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne (drogi wojewódzkie).

Ponadto, Województwo Śląskie, na podstawie umów cywilno-prawnych, nabyło prawo własności nieruchomości zajętych pod budowę dróg wojewódzkich oraz mienie służące do realizacji zadań województwa.


Województwu Śląskiemu przysługują następujące prawa własności do nieruchomości:


Rodzaj

mienia


 

Pow. gruntu

Wartość

Rodzaj

mienia


 

Pow. gruntu

Wartość

Ilość budynków
i lokali

nieruchomości

Ilość budynków
i lokali

nieruchomości

stan na dzień

30.09.2008 r.

stan na dzień

30.09.2009 r.

grunty

1165,3837 ha

465.027 tys. zł

grunty

1254,6224 ha

501.562 tys. zł

zabudowania
w tym budynki

889 szt.

------------

zabudowania
w tym budynki

894 szt.

------------

lokale użytkowe
prawo uw

gruntu


49 szt.

------------841,8 tys. zł

------------lokale użytkowe
prawo uw

gruntu


49 szt.

0,0340


841,8 tys. zł

88,5 tys. zła także:


 • własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 370,9556 ha, położonej w Pyrzowicach (Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice),

 • własności 34/100 części nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1578 ha, położonej w Katowicach przy ul. Grabowej 1A (Śląski Zarząd Nieruchomości),

 • własności nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,3276 ha, położonej
  w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23 (siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego),

 • własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 1,0487 ha, położonej w Częstochowie przy Al. Pokoju 44 (Szpital Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie),

 • własności 4/5 części nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,5189 ha, położonej w Jaworznie (Stacja Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu),

 • własności 70/100 części udziału w nieruchomości o pow. 0,6595 ha, położonej w Częstochowie (Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie),

 • własności 824/1000 części udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Żywcu o powierzchni 0,0757 ha (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej),

 • własność 582/1000 części udziału w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,8033 ha, położonej w Częstochowie, ul. Jana Pawła II 126/130 (Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie),

 • własność 174/1000 części udziału w nieruchomości zabudowanej o pow. 1,2955 ha, położonej w Częstochowie przy ul. Bór,

 • własność 28/32 części udziału w nieruchomości o pow. 0,0144 ha, położonej w Żywcu (nabycie gruntu pod drogę wojewódzką nr 945),

 • własność 1/2 części udziału w nieruchomości o pow. 0,0209 ha, położonej
  w Bielsku-Białej (nabycie gruntu pod drogę wojewódzką nr 942),

 • własność 0,24109 części udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości
  o powierzchni 0,4312 ha położonej w Częstochowie przy Al. Niepodległości 20/22,

 • własność 1751/10000 części udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. 0,1523 ha położonej w Rabce-Zdroju przy ul. Nowy Świat 23 (Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci im.
  dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju),

 • własność 63/100 części udziału w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,2066 ha, położonej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42 (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach),

 • własność 1/16 części udziału w nieruchomości o pow. 0,0492 ha, położonej w Ustroniu przy ul. Zdrojowej 6 (Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu),

 • własność 1/2 części udziału w nieruchomości o pow. 0,0151 ha, położonej
  w Wiśle (Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej),

 • własność 1712/10000 części udziału w nieruchomości zabudowanej o pow. 0,6190 ha, położonej w Siemianowicach Śląskich (Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich),

 • własność 18/288 części udziału w nieruchomości o pow. 0,1625 ha, położonej w Jeleśni (nabycie gruntu pod drogę wojewódzką nr 945),

 • stanowiące 682024/725760 części udziału w nieruchomości o pow. 0,1452 ha, położonej w Wiśle (nabycie gruntu pod drogę wojewódzką nr 941),

 • własność 1124/10000 części udziału w zabudowanej nieruchomości o pow. 0,1020 ha położonej w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47,49,

 • własność 659/10000 części udziału w zabudowanej nieruchomości o pow. 0,2325 ha położonej w Istebnej 833.


2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym
Użytkowanie jest formą prawną władania nieruchomościami, która może mieć zastosowanie do władania nieruchomościami przez jednostki posiadające osobowość prawną. Prawo nieodpłatnego użytkowania nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego przysługuje Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej. W nieodpłatne użytkowanie przekazano nieruchomości o łącznej powierzchni 390,8435 ha, na rzecz niżej wymienionych:

 • Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu,

 • Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba
  w Piekarach Śląskich,

 • Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,

 • Ośrodka Leczniczo-Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu-Zawiści,

 • Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kamieńcu-Zbrosławicach,

 • Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach,

 • Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu,

 • Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku,

 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku,

 • Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczego” w Częstochowie,

 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie,

 • Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim,

 • Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej,

 • Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i Gruźlicy w Bystrej,

 • Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach,

 • Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. Jerzego Ziętka w Ustroniu,

 • Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich,

 • „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacyjnego im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach,

 • Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej,

 • Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu,

 • Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana
  w Lublińcu,

 • Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach,

 • Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego,

 • Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu,

 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach,

 • Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie,

 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary
  w Sosnowcu,

 • Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu,

 • „Centrum Pediatrii” im. Jana Pawła II w Sosnowcu,

 • Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem
  i Młodzieżą w Częstochowie,

 • Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach,

 • Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach,

 • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego
  w Częstochowie,

 • Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

 • Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu,

 • Centrum Psychiatrii w Katowicach,

 • Szpitala im. Leszczyńskiego w Katowicach,

 • Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach,

 • Szpitala Psychiatrycznego w Toszku,

 • Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu,

 • Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach,

 • Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacji dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,

 • Zakładu Ortopedycznego w Bytomiu,

 • Państwowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Międzybrodziu Żywieckim,

 • Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu,

 • Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

Ponadto, Województwo Śląskie ustanowiło na nieruchomości o łącznej pow. 0,0327 ha położonej w Raciborzu przy ul. Chrobrego 1A, odpłatną


i nieograniczoną służebność gruntową polegającą na prawie przejazdu
i przechodu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 308/3 i 307/3.
Szczegółowe dane dotyczące zmian w innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji, tj. od 1 października 2008 r. do dnia
30 września 2009 r., przedstawia tabela 3.
Wojewódzkie osoby prawne są użytkownikami wieczystymi nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego i zobowiązane są do wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Dochody z tego tytułu oraz z tytułu trwałego zarządu, od dnia złożenia poprzedniej informacji, zostały wyszczególnione w tabeli 4.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego
Dane mające wpływ na zmianę stanu mienia Województwa Śląskiego, zostały wyszczególnione w tabeli 1 i 2.
Zwiększenie oraz zmniejszenie stanu mienia Województwa Śląskiego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawia poniższe zestawienie:Rodzaj

ZWIĘKSZENIE STANU MIENIA

Rodzaj

ZMNIEJSZENIE STANU MIENIA

mienia

stan na dzień

30.09.2009 r.

mienia

stan na dzień

30.09.2009 r.

grunty

94,6761 ha

38 841,8 tys. zł

grunty

5,4374 ha

2 306,2 tys. zł

zabudowania
w tym budynki

17 szt.

3 295,8 tys. zł

zabudowania
w tym budynki

12 szt.

1 403,2 tys. zł

prawo uw gruntu

0,0340 ha

88,5 tys. zł

prawo uw gruntu

nie dotyczy

nie dotyczy

Nieruchomości stanowiące własność Województwa Śląskiego zostały oddane w nieodpłatne użytkowanie 6 jednostkom, w tym 5 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. Łączna wartość prawa użytkowania wynosi 32 002 301,27 zł.


4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
Łącznie dochody z tytułu wykonywania praw własności oraz posiadania nieruchomości przez Województwo Śląskie, za okres od 01.10.2008 r. do 30.09.2009 r. wyniosły 11.311.979,56 zł, z tego:

  1. opłaty wnoszone, w okresie objętym informacją, z tytułu zarządu
   i użytkowania wieczystego nieruchomości Województwa Śląskiego wyniosły 225.124,67 zł,

  2. dochody uzyskane, w okresie objętym informacją, z tytułu najmu
   i dzierżawy nieruchomości Województwa Śląskiego wyniosły 8.551.846,14 zł,

  3. dochody uzyskane, w okresie objętym informacją, z tytułu sprzedaży nieruchomości Województwa Śląskiego wyniosły 2.535.008,75 zł,

z tego:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. służebność, odszkodowania za nieruchomości – 2.412.373,95 zł,

- dochody ze sprzedaży składników mienia ruchomego – 122.634,80 zł.

Na rok 2010 dochody z tytułu wykonywania praw własności oraz posiadania nieruchomości przez Województwo Śląskie planowane są


w wysokości 16.263.961 zł, z czego:

   1. 261.045 zł stanowić będą opłaty z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego,

   2. 9.226.516 zł stanowić będą wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości województwa,

   3. 6.766.400 zł to planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości Województwa Śląskiego, z czego:

- dochody ze sprzedaży nieruchomości – 6.680.000 zł,

- dochody ze sprzedaży składników mienia ruchomego – 96.400 zł.


Szczegółowy wykaz dochodów zawierają:


 1. Pobieranie 5.48 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna