Informacja o stanie mienia województwa śLĄskiego


tabela 4 – w zakresie opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Województwa ŚląskiegoPobieranie 5.48 Mb.
Strona2/30
Data28.04.2016
Rozmiar5.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

tabela 4 – w zakresie opłat z tytułu zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości Województwa Śląskiego,

 • tabela 5 – w zakresie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości Województwa Śląskiego,

 • tabela 6 – w zakresie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Województwa Śląskiego.  5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w części dotyczącej nieruchomości

  Województwo Śląskie na podstawie umów cywilno-prawnych dokonało:  • darowizn prawa własności nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1891 ha na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,

  • sprzedaży prawa własności nieruchomości o łącznie powierzchni 1,9538 ha położonych w Górkach Wielkich, Zawierciu oraz Raciborzu w trybie przetargu nieograniczonego, a także w Czernichowie i Bystrej w trybie bezprzetargowym,

  • zbyło łącznie 109 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem
   w nieruchomości wspólnej położonych w Istebnej 686, 687, 688 i 833
   w Raciborzu przy ul. Chrobrego 1A, Gorzycach przy ul. Zamkowej 8A, 8B, 8D oraz w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49.

  Szczegółowe dane o zmianach w stanie mienia Województwa Śląskiego (zmniejszenie stanu mienia), od dnia złożenia poprzedniej informacji, przedstawia tabela 2.  Część II – SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ORAZ INWESTYCJE I AKTYWA FINANSOWE W POSTACI AKCJI I UDZIAŁÓW
  Zestawienie przysługujących Województwu Śląskiemu praw majątkowych według stanu na dzień 30 września 2009 r., przedstawia
  tabela 7. Obejmuje ona:

  1. Stan mienia ruchomego przejętego przez Województwo Śląskie od Skarbu Państwa z mocy prawa, na podstawie prawomocnych decyzji wojewody stwierdzających przedmiotowe nabycie.

  Są to decyzje dotyczące mienia:

  • we władaniu jednostek budżetowych (47 decyzji),

  • we władaniu zakładów budżetowych (10 decyzji),

  • we władaniu wojewódzkich osób prawnych (1 decyzja obejmująca mienie we władaniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej).

  Informacja o stanie składników mienia ruchomego uwzględnia również majątek uzyskany w innego sposób, np. zakupy i dostawy (w tym m.in. sprzęt komputerowy do realizacji projektu „SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim” oraz szynobus i cztery pociągi elektryczne użyczone spółce PKP wykonującej zadanie transportu zbiorowego oraz), nakłady inwestycyjne, nieodpłatne przejęcie od innych jednostek samorządu terytorialnego.

  1. Stan mienia własnego wojewódzkich osób prawnych, nabytego z mocy prawa (uwłaszczenie) lub poprzez zakupy i dostawy, darowizny oraz poniesione nakłady inwestycyjne.

  Zmiany w stanie komunalnego mienia ruchomego wynikały z:  • przejęcia lub przekazana części mienia we władaniu wojewódzkich jednostek organizacyjnych (na podstawie zawartych umów darowizny lub w wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa i Zarządu Województwa), do prowadzenia innym osobom prawnym,

  • amortyzacji i umorzenia wartości początkowych środków trwałych,

  • nabycia, tj. zakupów i przyjętych darowizn,

  • zbycia, tj. likwidacji, sprzedaży i dokonanych darowizny.


  Mienie przejęte przez Województwo w okresie od złożenia poprzedniej informacji to:

  1. mienie miasta Chorzów o wartości 1.128,8 tys. zł przejęte w postaci darowizny, a przeznaczone do realizacji zadań statutowych jednostki edukacyjnej pn. Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,

  2. mienie państwowej jednostki organizacyjnej – Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, o wartości 3.992,4 tys. zł, w związku ze zmianą statusu organizacyjnego Ośrodka; z dniem 1 sierpnia 2009 roku stał się wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną.

  Dodatkowo aktywami Województwa są rozpoczęte inwestycje wycenione na dzień składania informacji na kwotę 36.375,5 tys. zł. (obejmujące m.in. zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej).

  Znaczącą pozycją majątkową są również książki dydaktyczne i inne zbiory biblioteczne (bez względu na wartość ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe) wycenione na dzień składania informacji na kwotę 9.971,7 tys. zł.
  Mienie zbyte przez Województwo w okresie od złożenia poprzedniej informacji

  obejmuje składniki majątku ruchomego - wyposażenie byłej siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, o wartości początkowej 30,4 tys. zł, przekazane w kwietniu 2009 r. nieodpłatnie na rzecz Miasta Gliwice.


  Prawa majątkowe dotyczące finansowego majątku Województwa w postaci akcji i udziałów przestawione zostały w załączonej tabeli nr 8.

  Zmiany, o których mowa w art. 180 ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych dotyczą:  1. Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku in. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie, zgodnie z:

  1. Uchwałą Nr III/31/19/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 17.12.2008 r. w sprawie objęcia 65.000 akcji za kwotę 650.000 zł,

  2. Uchwałą Nr III/29/5/2008 Sejmiku Województwa Śląskiego z dn. 22.10.2008 r. w sprawie objęcia 512.400 akcji za kwotę
   5.124.000 zł.

  1. PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie.

  Z dniem 22.12.2008r. Województwo Śląskiem stało się właścicielem 116.890 udziałów Spółki na podstawie art. 33 ust.4 ustawy z dn.
  08.09.2000 r. o komercjalizacji, reprywatyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U.
  z 2000 r. Nr 84, poz. 948 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 27.11.2008 r. w sprawie określenia liczby udziałów samorządów województw w kapitale zakładowym PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Dz. U. z 2008 r. Nr 218, poz. 1393).
  Ponadto w tabeli 8 przedstawiono wartości kapitału będącego własnością Województwa Śląskiego wg wartości nominalnych (na dzień 30.09.2008 r.
  i 2009 r.) oraz księgowych akcji/udziałów (stan na dzień 31.12.2007 r.
  i 2008 r.). Wartości księgowe wynikają z zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, a także Zgromadzenia Wspólników bilansów Spółek kończących rok obrachunkowy zgodnie z ustawą o rachunkowości.

  Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych (o których mowa w art. 180 ust. 4 ustawy o finansach publicznych) w zakresie najmu, dzierżawy lub zbycia składników majątku ruchomego przedstawiają się następująco:  1. jednostki i zakłady budżetowe – uzyskały dochody w wysokości
   2.261.670 zł,

  2. jednostki służby zdrowia – uzyskały dochody w wysokości 392.953 zł,

  3. instytucje kultury – uzyskały dochody w wysokości 653.020 zł,

  4. ośrodki ruchu drogowego – uzyskały dochody w wysokości 63.829 zł.

  Województwo nigdy nie osiągało i nie osiąga nadal dochodów z tytułu dywidendy od posiadanych aktywów finansowych. Wynika to z faktu, że zgodnie ze swymi statutami spółki (z wyjątkiem GTL i PKP) prowadzą działalność


  o charakterze „non profit”, tj. zysk jest przeznaczony na działalność statutową, na rozwój Spółki, a nie wypłaty z zysków. Natomiast GPW prowadzi działalność o charakterze użyteczności publicznej, tak więc zysk przeznaczony jest na kapitały i fundusze stałe jak również kapitał rezerwowy ale
  z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Jak wynika z powyższego Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” w Rudzie Śląskiej, Wojewódzki Park Kultury
  i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka SA w Chorzowie, Centrum Projektów Regionalnych „Inwestor” SA w Katowicach, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach, Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku Białej oraz Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach przeznaczyły zysk na kapitał zapasowy bądź rezerwowy. Fundusz Górnośląski SA w Katowicach przeznaczył zysk na kapitał zapasowy i pokrycie strat z lat ubiegłych.

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GTL podjęło uchwałę o podziale zysku za rok 2008 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, fundusz świadczeń socjalnych oraz zwiększenie kapitału rezerwowego. Natomiast spółka PKP, której Umowa zakłada możliwość przeznaczenia zysku na dywidendę, zamknęła rok obrachunkowy 2008 stratą.


  Za Zarząd

  Tabela 1
  ZWIĘKSZENIE STANU MIENIA W OKRESIE 01.10.2008 r. - 30.09.2009 r.  Lp.

  Nazwa jednostki, która posiada we władaniu mienie nabyte przez Województwo Śląskie

  Podstawa nabycia mienia przez Województwo Śląskie

  Rodzaj mienia

  Jedn. miary

  Pow. gruntu Ilość budynków

  Wartość nabytego mienia

  Uwagi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  ZDW

  Decyzja Wojewody Śląskiego

   
   
   

   

   

  Droga wojewódzka nr 935

  Nr IF/VII/77234/911/08

  grunty

  ha

  0,0073

  2 920,00 zł

  *

  nabycie mienia pod drogę wojewódzką
  nr 935

   

  o przebiegu Racibórz (DK-45) -

  z dnia 26.09.2008 r.
   
   

   

   

   

  gr. m. Rybnik

  Nr NW/III/77234/1503/08

  grunty

  ha

  0,0288

  11 520,00 zł

  *

   

   

   

  z dnia 19.06.2009 r.
   
   

   

   

   

   

  nabycie mienia na podstawie
   
   

   

   

   

   

  art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r.
   
   

   

   

   

   

  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
   
   

   

   

   

   

  administrację publiczną
   
   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Decyzja Wojewody Śląskiego

   
   
   

   

   

   

  Nr IF/VII/77235/28/08

  grunty

  ha

  1,2232

  489 280,00 zł

  *

   

   

   

  z dnia 30.09.2008 r.
   
   

   

   

   

   

  nabycie mienia na podstawie
   
   

   

   

   

   

  art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998 r.
   
   

   

   

   

   

  Przepisy wprowadzające ustawy reformujące
   
   

   

   

   

   

  administrację publiczną
   
   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Decyzja Prezydenta Miasta Racibórz

   

   

   
   

   

   

   

  Nr GN.VII.7432-61/08

  grunty

  ha

  0,0481

  19 240,00 zł

  *

  nabycie mienia pod drogę wojewódzką
  nr 935 powstałej w wyniku podziału

   

   

  z dnia 24.11.2008 r.

   

   

   
   

   

   

  Nr GN.VII.7432/5/09

  grunty

  ha

  0,0034

  1 360,00 zł

  *

   

   

  z dnia 26.01.2009 r.

   

   

   
   

   

   

  Nr GN.VII.7432/13/09

  grunty

  ha

  0,2684

  107 360,00 zł

  *

   

   

   

  z dnia 23.02.2009 r.

   

   

   
   

   

   

   

  Nr GN.VII.7432/22/09

  grunty

  ha

  0,1746

  69 840,00 zł

  *

   

   

   

  z dnia 31.03.2009 r.

   

   

   
   

   

   

   

  nabycie mienia na podstawie
   
   

   

   

   

   

  art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
   
   

   

      

   

  o gospodarce nieruchomościami
   
   

   

   

   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Decyzja Wójta Gminy Suszec
   
   

   

   

   

   

  Nr GPN/7430/23/2009

  grunty

  ha

  0,0165

  6 600,00 zł

  *

  nabycie mienia pod drogę wojewódzką
  nr 935 powstałej
  w wyniku podziału

   

   

  z dnia 26.06.2009 r.
   
   

   

   

   

  Nr GPN/7430/24/2009

  grunty

  ha

  0,0066

  2 640,00 zł

  *

   

   

  z dnia 29.06.2009 r.
   
   

   

   

   

  Nr GPN/7430/26/2009

  grunty

  ha

  0,0404

  16 160,00 zł

  *

   

   

  Nr GPN/7430/27/2009

  grunty

  ha

  0,0058

  2 320,00 zł

  *

   

   

   

  z dnia 6.07.2009 r.
   
   

   

   

   

   

  Nr GPN/7430/30/2009

  grunty

  ha

  0,0043

  1 720,00 zł

  *

   

   

   

  z dnia 17.07.2009 r.
   
   

   

   

   

   

  Nr GPN/7430/36/2009

  grunty

  ha

  0,0226

  9 040,00 zł

  *

   

   

   

  Nr GPN/7430/37/2009

  grunty

  ha

  0,0024

  960,00 zł

  *

   


  Pobieranie 5.48 Mb.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
  ©absta.pl 2020
  wyślij wiadomość

      Strona główna