Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejPobieranie 18.52 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar18.52 Kb.
Postępowanie nr WPAE 242/2/12, Wrocław, dn. 23.11.2012 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

(informacja zamieszczana na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego)


Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę urządzeń komputerowych, multimedialnych i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – nr postępowania: WPAE 242/2/12.
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski, Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w poszczególnych zadaniach (częściach zamówienia) zostały wybrane następujące najkorzystniejsze oferty:
1. w zadaniu 1. - GVC Tax sp. z o.o., 50-437 Wrocław, ul. Kościuszki 178/1B
Podstawa prawna wyboru – art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty wykonawcy odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów
Porównanie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:


Nr oferty

Wykonawca

Punktacja

1.

GVC Tax sp. z o.o., 50-437 Wrocław, ul. Kościuszki 178/1B

100 pkt

2.

PPHU BJNET, 50-340 Wrocław, ul. Nowowiejska 81

77 pkt


2. w zadaniu 2. – Pro AUDIO-AVT sp. z o.o., 54-530 Wrocław , ul. Graniczna 89a
Podstawa prawna wyboru – art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty wykonawcy odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów
Porównanie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

Nr oferty

Wykonawca

Punktacja

1.

Pro AUDIO-AVT sp. z o.o., 54-530 Wrocław, ul. Graniczna 89a

100 pkt

2.

Mares sp. z o.o. 53-406 Wrocław, ul. Krucza 110

93 pkt3. w zadaniu 3. – TDC Polska s.c. Jacek Nyga, Zenon Nyga 64-920 Piła, ul. Wyspiańskiego 9A
Podstawa prawna wyboru – art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Treść oferty wykonawcy odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów
W zadaniu 3. – złożono jedną ofertę.


Nr oferty

Wykonawca

Punktacja

1.

TDC Polska s.c. 64-920 Piła, ul. Wyspiańskiego 9A

100 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 tej ustawy.ZATWIERDZAM:

dr hab. prof. nadzw. UWr

Włodzimierz Gromski

Dziekan WPAiE UWr
: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna