Informacja obywatelska, publiczna, lokalna, regionalna – próby definicji, zakresy pojęć, polityka rządu w tej dziedziniePobieranie 50.39 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar50.39 Kb.2008-01-11

dr Sabina Cisek, Instytut INIB UJ


informaCJA OBYWATELSKA, PUBLICZNA, REGIONALNA, RZĄDOWA, SAMORZĄDOWA – ADRESY WWW, literatura
Informacja obywatelska, publiczna, lokalna, regionalna – próby definicji, zakresy pojęć, polityka rządu w tej dziedzinie

 1. Bukowski, Michał; Hrycko, Krzysztof (2007) [dok. elektr.]. Wywiązywanie się urzędów centralnych oraz urzędów marszałkowskich i wojewódzkich z obowiązków prowadzenia stron podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dostęp: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/256/4861/

 2. Długosz, Joanna [dok. elektr.] (2003). Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. Biuletyn EBIB nr 7 (47). Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php

 3. Dobroński, Adam (2000). Samorząd wojewódzki – realia i potrzeby informacyjne. W: Pietruch-Reizes, Diana; Sitarska, Anna; Stefaniak, Barbara (red.) (2000). Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 18-21 października 1999. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, s. 48-52. Także w: EBIB 5/2001 (23). Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/23/dobronski.html

 4. Działania na rzecz integracji społecznej. Serwis Ministerstwa Polityki Społecznej: http://www.mps.gov.pl/integracja/

 5. Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej na lata 2004-2006. Dostęp: http://www.mps.gov.pl/integracja/pliki/nap_int_2004_v3_040812.pdf

 6. Ministerstwo Polityki Społecznej (2005). Strategia wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2007 – 2013. Dostęp: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/nsro/dokumenty%20strategiczne/strategia%20rozwoju%20spoleczenstwa%20obywatelskiego.pdf albo http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/PO_Spol_Obywat/swrso.doc

 7. Sitarska, Anna (2000). Wprowadzenie w problematykę informacyjną wspólnot lokalnych. W: Pietruch-Reizes, Diana; Sitarska, Anna; Stefaniak, Barbara (red.) (2000). Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 18-21 października 1999. Warszawa: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, s. 43-47.

 8. Sitarska, Anna; Strojek, Agnieszka (2005). Konteksty prawa swobodnego dostępu do „informacji obywatelskiej”. W: Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego. Warszawa: Wyd. SBP, s. 39-71.

 9. Sitarska, Anna (2007). Samorządowa i bibliotekarska promocja środowisk regionalnych i lokalnych: szansa ożywienia i wzbogacenia świadomości działań informacyjnych. W: Między przeszłością a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Kraków: Wydaw. UJ, s. 152-166.

 10. Słownik: Edukacja obywatelska (1999-2005) [dok. elektr.]. Dostęp: http://leksykony.interia.pl/obywatelska

 11. Społeczeństwo obywatelskie (2005) [dok. elektr.]. Dostęp: http://www.frdl.org.pl/spolecze/spolecze.htm

 12. Strojek, Agnieszka (2002). Prawo powszechnego dostępu do informacji publicznej w świetle obowiązujących przepisów. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1, s. 98-109.

 13. Strojek, Agnieszka (2005) [Dok. elektr.]. Prawo dostępu do informacji publicznej. Biuletyn EBIB nr 2 (63). Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2005/63/strojek.php

 14. Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w dziedzinie usług społecznych (zwłaszcza rozdział 5 – informacja obywatelska): http://portal.engo.pl/files/badania.ngo.pl/public/Wspolpraca_w_pomocy_spol/pomoc_spoleczna.doc

Rola bibliotekarzy i profesjonalistów informacji w zakresie informacji obywatelskiej i regionalnej

 1. Andreeva, Irina A. (2000) [Dok. elektr.]. The role of Parliamentary Libraries in Eastern Europe in ensuring public access to government information: the case of Russia. IFLA. Dostęp: http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/071-112e.htm

 2. Arcisz, Sabina (1995). Rola bibliotekarza w procesach informacyjnych społeczeństwa demokratycznego końca XX wieku. Wybrane zagadnienia teoretyczne. W: Kocójowa, Maria; Bobinski George S. (red.). Rola bibliotek w rozwoju demokracji. Kraków: Wyd. UJ. s. 15-22.

 3. Bednarek-Michalska, Bożena (2001) [dok. elektr.]. Biblioteki polskie. Raport 2001. Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/raporty/raport2001.html

 4. Biuletyn EBIB nr 5 (23) – Biblioteki lokalne jako ośrodki informacji regionalnej (2001) [dok. elektr.]. Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/23/index.html

 5. Council of IFLA (2002) [dok. elektr.]. The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom. Dostęp: http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/gldeclar-e.html

 6. Dunin, Janusz (1992). Biblioteka a wolność myśli. Przegląd Biblioteczny nr 1/4, s. 27-34.

 7. IFLA (1994) [dok. elektr.]. The IFLA / UNESCO Public Library Manifesto 1994. Dostęp: http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/manif.htm

 8. IFLA (2002) [dok. elektr.]. The IFLA Internet Manifesto. Dostęp: http://www.ifla.org/III/misc/im-e.htm#1

 9. IFLA/FAIFE (1999) [dok. elektr.]. Oświadczenie na temat bibliotek i wolności intelektualnej. Dostęp: http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/iflastat_pl.htm

 10. Kocójowa, Maria; Bobinski, George S. (red.) (1995). Rola bibliotek w rozwoju demokracji. Kraków: Wyd. UJ.

 11. Radwański, Aleksander (2002) [Dok. elektr.]. Plan budowy sieci współpracy bibliotek w Polsce. W: EBIB Materiały konferencyjne. Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/iwb/infobibnet.php

 12. Sitarska, Anna (2004). Problematyka bibliografii regionalnej wobec zmian i potrzeb środowiska informacyjnego. W: Kocójowa, Maria (red.). Przestrzeń informacji i komunikacji społecznej. Kraków: Wyd. UJ, s. 66-79.

 13. Sitarska, Anna (2007). Samorządowa i bibliotekarska promocja środowisk regionalnych i lokalnych: szansa ożywienia i wzbogacenia świadomości działań informacyjnych. W: Między przeszłością a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków. Kraków: Wydaw. UJ, s. 152-166.

 14. Strojek, Agnieszka (2004) [Dok. elektr.]. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) w na stronach www bibliotek publicznych: wyniki wstępnego monitoringu. Biuletyn EBIB nr 6 (57). Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/57/strojek.php

 15. Szyszko, Mieczysław (red.) (1997). Samorządy i biblioteki. Materiały z konferencji: Samorządowe biblioteki publiczne w Polsce. Miałkówek k. Płocka, 24-26 kwietnia 1997 r. Warszawa: Wyd. SBP, 98 ss.

 16. Viirman, Ants (1999). Biblioteki publiczne a demokracja. Bibliotekarz nr 12, s. 2-5.

 17. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie – Regionalne Centrum Integracji Społecznej: http://www.wbp.krakow.pl/. W tym: InFOReigner – serwis informacyjny dla imigrantów: http://inforeigner.wbp.krakow.pl/

 18. Wołosz, Jan (2001) [Dok. elektr.]. Dostęp do informacji a rola Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Dostęp: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/j_wolosz.html

 19. Żmigrodzki, Zbigniew (1998). Biblioteki publiczne jako czynnik rozwoju nowoczesnej demokracji. Bibliotekarz s. 8-10.


Otoczenie prawne informacji obywatelskiej w Polsce

Dostęp: http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html – Internetowy System Aktów Prawnych 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997 Nr 78 poz. 483; Dz. U. 2001 nr 28 poz. 319 [Zwłaszcza: rozdz. II art. 51, 54, 61, 74].

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących statków o obcej przynależności poddanych inspekcji. Dz.U. 2004 nr 101 poz. 1044

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68

 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku. Dz.U. 2007 nr 120 poz. 828

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dz.U. 2002 nr 78 poz. 712

 6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2000 r. w sprawie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce. M.P. 2000 nr 22 poz. 448

 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Dz. U. 2003 nr 128 poz. 1175

 8. Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Dz.U. 2003 nr 50 poz. 424, wraz z późn. zm., tekst ujednolicony

 9. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, wraz z późniejszymi zmianami

 10. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565, wraz z późn. zm., tekst ujednolicony

 11. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, wraz z późniejszymi zmianami

 12. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95, wraz z późn. zm., tekst ujednolicony

 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, wraz z późniejszymi zmianami

 14. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883, tekst ujednolicony

 15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wraz z późniejszymi zmianami

 16. Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka. Dz. U. 2000 nr 6 poz. 69

 17. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 wraz z późn. zm., tekst ujednolicony


informacja obywatelska w serwisach www organów rządowych i samorządowych

 1. Bazagmin.pl: http://www.bazagmin.pl/

 2. Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.gov.pl/

 3. Centrum Informacji Europejskiej UKIE: http://www.cie.gov.pl/

 4. Departament Służby Cywilnej, zwłaszcza dział System administracji publicznej w Polsce: http://www.dsc.kprm.gov.pl/

 5. e-Poradniki Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/index.php?md=1569&s=1

 6. Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych: http://www.giodo.gov.pl/ ; tutaj m.in. – Ochrona prywatności w systemach teleinformatycznych: http://techinfo.giodo.gov.pl/

 7. Główny Urząd Statystyczny w Warszawie: http://www.stat.gov.pl/

 8. Komenda Główna Policji: http://www.policja.pl/

 9. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mps.gov.pl/index.php

 10. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/

 11. Portal Administracji Publicznej / portal samorządowy: http://www.gmina.pl/

 12. Rzecznik Praw Dziecka: http://www.brpd.gov.pl/

 13. Rzecznik Praw Obywatelskich: http://www.rpo.gov.pl/

 14. Sejm RP: http://www.sejm.gov.pl/

 15. Serwis Jednostek Samorządu Terytorialnego JST: http://www.jst.pl/indexp.html

 16. Trybunał Konstytucyjny RP: http://www.trybunal.gov.pl/index2.htm

 17. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/

 18. Związek Gmin Wiejskich RP: http://www.gminyrp.pl/

 19. Związek Miast Polskich: http://www.zmp.poznan.pl/


e-państwo

 1. ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): http://www.e-puap.mswia.gov.pl/

 2. Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej: http://www.egov.pl/

 3. publicstandard.pl – IT w administracji: http://www.publicstandard.pl/

 4. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”: http://www.miastawinternecie.pl/


informacja obywatelska w serwisach www organizacji pozarządowych

 1. Biuro Porad Obywatelskich w Gdańsku: http://www.gdansk.bpo.engo.pl/czymjest.html

 2. BORIS Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych: http://www.boris.org.pl/ [BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność obywatelską - w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne - w ich działaniach na rzecz dobra publicznego. (...) Metody, którymi realizujemy nasz cel to przede wszystkim: informacja, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje i tworzenie koalicji lokalnych.]

 3. Centrum Edukacji Obywatelskiej: http://www.ceo.org.pl/ [m.in. EPIO – Biblioteka – Słownik pojęć obywatelskich; EPIO – Biblioteka – Przydatne linki]

 4. Centrum Informacji Obywatelskiej: http://www.cinfo.org.pl/

 5. Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej: http://www.cal.ngo.pl/

 6. Federacja Konsumentów: http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

 7. Fundacja im. Stefana Batorego – Program Społeczeństwa Obywatelskiego http://www.batory.org.pl/spob/index.htm

 8. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: http://www.frdl.org.pl/ [m.in. Społeczeństwo obywatelskie http://www.frdl.org.pl/spolecze/spolecze.htm]

 9. Internetowa baza danych organizacji pozarządowych i instytucji: http://bazy.ngo.pl/

 10. Masz prawo wiedzieć (2005) [Dok. elektr.]. Dostęp: http://www.gdansk.naszemiasto.pl/masz_prawo_wiedziec.

 11. Ngo.pl Portal Organizacji Pozarządowych: http://www.ngo.pl/

 12. OFOP – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych: http://ofop.engo.pl/

 13. Organizacje pożytku publicznego: http://pozytek.ngo.pl/

 14. Pomoc społeczna: http://pomocspoleczna.ngo.pl/ [m.in. poradniki i informacja obywatelska]

 15. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT: http://www.splot.ngo.pl/

 16. Stowarzyszenie Klon/Jawor: http://www.klon.org.pl/

 17. Związek Biur Porad Obywatelskich: http://www.zbpo.org.pl/page/pl/

serwisy informacji lokalnej i regionalnej


 1. Górny Śląsk w Internecie: http://www.silesia.pl/

 2. Informacje regionalne Interia.pl: http://katalog.interia.pl/informacje_regionalne

 3. Informacje z regionów Polski Onet.pl: http://katalog.onet.pl/13,kategoria.html

 4. Katalog Regionalny Wirtualna Polska: http://katalog.wp.pl/www/Katalog_Regionalny/

 5. Katalog WWW Google (Google Directory) – Regionalne: http://www.google.com/Top/World/Polska/Regionalne/

 6. NaszeMiasto.pl: http://www.naszemiasto.pl/

 7. http://www.gminy.pl/

 8. Wrota Małopolski: http://www.wrotamalopolski.pl/

 9. Wrota Polski (2007) [dok. elektr.]: http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/267/3897/


serwisy www zagraniczne

 1. Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE: www.osce.org/odihr

 2. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich: http://www.euro-ombudsman.eu.int/home/pl/

 3. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu: http://www.echr.coe.int/

 4. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu: http://www.curia.eu.int/pl/transitpage.htm

 5. Komisarz Praw Człowieka Rady Państw Morza Bałtyckiego: www.cbss-commissioner.org

 6. Smart Communities Network: http://www.smartcommunities.ncat.org/

 7. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka: http://www.ohchr.org/english/

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna