Informacja wychowawcy o uczniu wydana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w LeżajskuPobieranie 21.48 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar21.48 Kb.
…………………………….. ……………………………

(pieczątka szkoły) (miejscowość, data)


INFORMACJA

wychowawcy o uczniu wydana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)

do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Leżajsku
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Klasa/profil ……………………………………………………………………………………...

Czy był badany, kiedy? …………………………………………………………………………

Powód skierowania …………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko wychowawcy ………………………………………………………………….
 1. Osiągnięcia dydaktyczne – właściwe podkreślić

  1. uczeń nie ma trudności w nauce, osiąga bardzo dobre i dobre wyniki,

  2. uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, ale ma wybiórcze trudności w nauce z poszczególnych przedmiotów ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  3. uczeń ma uogólnione i nasilone trudności w nauce ze wszystkich przedmiotów,

  4. inne: …………………………………………………………………………..................

 2. Funkcjonowanie społeczne ucznia – właściwe podkreślić

  1. uczeń rozumie i przestrzega normy funkcjonowania społecznego, nie sprawia problemów wychowawczych,

  2. występują epizodyczne trudności w respektowaniu norm społecznych
   (napisać czego dotyczą

  3. uczeń przejawia znaczące trudności wychowawcze i w zachowaniu
   (na czym polegają – właściwe podkreślić); agresja, skłonności do bójek, impulsywność, reakcje nieadekwatne do sytuacji, trudności w podporządkowaniu się normom funkcjonowania w grupie, uniemożliwianie przeprowadzenia zajęć lekcyjnych, częste zwracanie na siebie uwagi, zachowania wulgarne, inne ……………………………….. ..……………..……………………………………………………………………………….…..……………………………………………………………………………………......................................................................................................................................................................…………..…………………………………………………………………………….

  4. uczeń jest mało aktywny, nie nawiązuje kontaktów rówieśniczych …………… ……………………………………………………………………………………………….

 3. Funkcjonowanie emocjonalne – właściwe podkreślić

 1. zrównoważenie emocjonalne,

 2. trudności w sferze emocjonalnej (drażliwość, nerwowość, słaba kontrola emocji, apatyczność, lękliwość, skłonność do obniżonego nastroju, zahamowanie) inne………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………......

 1. Motywacja do nauki – właściwe podkreślić

 1. uczeń wkłada dużo wysiłku w zdobywanie wiedzy,

 2. przejawia przeciętną motywację do nauki,

 3. słaba motywacja do nauki.

 1. Rozwój mowy – właściwe podkreślić

 1. prawidłowy rozwój mowy,

 2. zaburzenia mowy.

 1. Mocne strony ucznia ……..………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..……..…...…………………………………………………………………………………………….……...………………………………………………………………………………………….………...……………………………………………………………………………………….

 2. Oceny z ostatniego semestru/końca roku 1. Formy pomocy stosowane wobec ucznia ……….………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…………………………………………………………………………..……………………..…………………………………………………………………………………………………

 2. Stan zdrowia ucznia …….…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..……..………………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………………

 3. Inne ważne informacje o uczniu (warunki materialno-bytowe, środowisko rodzinne, szkolne) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….…...…….…………………………………..………………………………………….……….…………………………………………………………………………………………………………...……………………..………………………………………….……………………..………...…………………………………………………………………………………………………………...…..……………………………………….……………………………………..………...…..…………………………………………………………………………………..……………………………………………...…..……………………………………………...........

……………………………………………...…..……………………………………………...

………………………………. ……………………………………Podpis wychowawcy klasy Podpis dyrektora szkoły
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna