Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rokPobieranie 25.08 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar25.08 Kb.
Suwałki, dnia 27.10.2014 r.

I.0720.21.2014.BH
Informacja z konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok

Zgodnie z uchwałą nr L/559/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. na terenie miasta Suwałki w dniach od 6 do 19 października odbyły się konsultacje społeczne w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok. Konsultacje miały formę głosowania.


Konsultacje zostały poprzedzone pracą Zespołu ds. Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok, powołanego Zarządzeniem nr 1347/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 12 sierpnia 2014 r.

W składzie Zespołu znaleźli się :

Przewodniczący Zespołu:

1) Zygmunt Szutkiewicz, naczelnik Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach.


Członkowie Zespołu:

2) Adam Ołowniuk, radny, klub „Łączą nas Suwałki” Rady Miejskiej w Suwałkach,

3) Grzegorz Gorlo, radny, klub Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Suwałkach,

4) Stanisław Sieczkowski, radny, klub Blok Samorządowy Rady Miejskiej w Suwałkach,

5) Bożena Topczyłko, radna, ugrupowania Sojuszu Lewicy Demokratycznej Rady Miejskiej w Suwałkach,

6) Agnieszka Dorota Rzatkowska radna, ugrupowania Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej w Suwałkach,

7) Beata Andruczyk, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

8) Adam Grabowski, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

9) Jarosław Ruszewski, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

10) Adam Sobolewski, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

11) Dariusz Żukowski, przedstawiciel organizacji pozarządowych, wytypowany przez Suwalską Radę Działalności Pożytku Publicznego,

12) Małgorzata Włoskowska, naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,

13) Sławomir Sieczkowski, naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego
w Suwałkach,

14) Andrzej Kordowski, kierownik Referatu Geodezji i Rolnictwa, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach,

15) Marta Kaczanowska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Suwałkach,

16) Tomasz Drejer, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach.

Zespół spotykał się dwa razy w dniach 17 i 22 września. Najpierw członkowie zespołu zapoznali się ze wszystkimi 35 zgłoszonymi projektami. Ponieważ wpłynęło pismo z prośbą o wycofanie jednego projektu – Magazynu Dobra, weryfikacji formalno- prawnej poddano 34 projekty.

Zespół zapoznał się z opiniami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach, który sprawdzał, czy zgłoszone projekty zlokalizowane są na gruncie należącym do Gminy Miasta Suwałki oraz z ocenami Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, który potwierdzał, czy dany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W przypadkach realizacji projektów na gruntach będących w „zarządzie” wymagana była zgoda „Zarządzającego”: Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Zespół zapoznał się z oceną wszystkich projektów wraz z nowym oszacowaniem kosztów dokonanymi przez Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Zgodzono się, że te szacunkowe koszty jako bardziej realne powinny znaleźć się na karcie do głosowania.
Ponieważ wpłynęły jeszcze dwa pisma z prośbą o wycofanie złożonych projektów Zespół zaopiniował pod względem formalno-prawnym 32 projekty; z tego 8 projektów ze względów formalno-prawnych i w niektórych przypadkach ekonomicznych oraz konieczności realizacji w dużo większym zakresie zdecydowano, że nie będą nieumieszczone na karcie do głosowania.

Ostatecznie do głosowania dopuszczono 24 projekty:

- 10 projektów „małych” o wartości nieprzekraczającej 100 tys. złotych,

- 14 projektów „dużych” o wartości od 100 tys. złotych do 700 tys. złotych.


Do głosowania byli uprawnieni wszyscy mieszkańcy Suwałk, stale zamieszkali na jego terytorium, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji, tj. 17 lipca 2014 r. ukończyli 16 lat.
Głosować można było od 6 do 19 października.

Urny do głosowania były umieszczone:- w holu Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. A.Mickiewicza 1, gdzie głosować można było od poniedziałku do piątku, w godzinach 7,30-19,00,

- w holu Aquaparku przy ul. Papieża Jana Pawła II 7,codziennie w godzinach 6,00-22,00.

Karty można było pobrać przy urnach, albo wydrukować z internetu ze strony Miasta Suwałki, karta stanowiła również wkładkę w DwuTygodniku Suwalskim, głosując w ten sposób należało wypełnić poprawnie kartę i wrzucić do urny.

Głosować można było również elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej budzetobywatelski.suwalki.eu.

Aby prawidłowo oddać głos należało wybrać jeden lub dwa projekty z listy 24 projektów, zakwalifikowanych do głosowania, w tym maksymalnie jednego z grupy „małych” projektów i maksymalnie jednego z grupy „dużych”. Przy wybranym projekcie, bądź projektach należało postawić znak „X” w odpowiednim polu w kolumnie „WYBÓR”. Trzeba było wpisać czytelnie imię, nazwisko, pesel, a także podpisać zawarte na karcie oświadczenie.

Głos uznawano za nieważny, jeżeli zaszła co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- na karcie nie wybrano żadnego zadania lub wybrano więcej niż 2 zadania,

- mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę w głosowaniu,

- imię i nazwisko lub numer pesel wpisane na karcie są nieczytelne,

- numer pesel jest niepoprawny,

- oświadczenie zawarte na karcie nie zostało podpisane.


Po zakończeniu głosowania w dniu 20 października rozpoczęła swoją pracę

8 osobowa komisja skrutacyjna do liczenia głosów w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Suwałk konsultacji społecznych w sprawie Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok, powołana Zarządzeniem nr 1387/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 3 października 2014r. oraz Zarządzeniem nr 1393/2014 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 7 października 2014r.

Komisja w dniu 23 października 2014 r. zaprotokołowała, że:

- w głosowaniu oddano 8495 kart do głosowania w tym : internetowo oddano 2074 głosy, do urn złożono 6417, pocztą wpłynęły 4 karty, w tym :

- kart z głosami oddanymi poprawnie było 7527,

- kart nieważnych było 968 .

Uznano głosy za nieważne złożone przez osoby z powodu:- poniżej 16 roku życia – 6 ,- błędnego peselu – 301,- głosy wielokrotne – 440,- więcej niż 1 głos na mały – 24,- więcej niż 1 głos na duży - 7,- inne błędy np. puste, źle zaznaczone – 199, w 9 kartach błędy pokrywały się .

Przedstawiam zestawienie projektów, poddanych głosowaniu w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z szacunkowym kosztem, w kolejności według liczby głosów :MAŁE” PROJEKTY

  1. Bezpieczna droga do szkoły, poprawienie bezpieczeństwa ruchu pieszych (dzieci, młodzieży oraz dorosłych) poprzez wymianę nawierzchni chodników z połamanych, pozapadanych płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki „polbruk” przy ul. Lityńskiego w Suwałkach, 100 000,00 zł – 808 głosów.

  2. Poprawa bezpieczeństwa na terenie tzw. ”Manhattanu”, 85 500,00 zł - 673 głosów.

  3. Siłownia na otwartym powietrzu os. KAMENA, 58 500,00 zł – 585 głosów.

  4. Siłownia zewnętrzna przy ulicy Daszyńskiego, 52 000,00 zł – 482 głosów.

  5. Budowa parkingu na Osiedlu II wraz z dodatkową infrastrukturą, 88 000,00 zł - 419 głosów.

  6. Utwardzenie i oświetlenie ciągu komunikacyjnego W.Gałaja - S.Staszica, 98 400,00 zł – 400 głosów.

  7. Stop patologiom, profilaktyczne zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez zapewnienie dzieciom, młodzieży i dorosłym możliwości rekreacji na "siłowni pod chmurką" w rejonie ulic Szpitalna - Reymonta w Suwałkach, 35 120,00 zł – 306 głosów.

  8. Plac zabaw dla dzieci (ul. Dubowo I), 32 570,00 zł – 253 głosów.

  9. Droga dojazdowa do budynku przy ul. Lityńskiego 16a, 65 000,00 zł – 225 głosów.

10.Zieleń przy ul. Minkiewicza, 60 000,00 zł – 222 głosów.
DUŻE” PROJEKTY

1. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z oświetleniem do ogrodów działkowych: im. Jaćwingów, Borówka i Malinka (ul. Wyszyńskiego), 500 000,00 zł - 1753 głosów.

2. Budowa Street Workout i Parkour Parku (działka od strony ulicy Zastawie nad Zalewem Arkadia), 457 070,00 zł – 1303 głosów.

3. Utwardzenie i odwodnienie nawierzchni dojazdowej do 216 garaży przy ulicy Klonowej, 643 000,00 zł – 951 głosów.
4. Ścieżka aktywnego wypoczynku (w rejonie ulicy Antoniewicza 1,1a, 3, i Reja 66, 68, 70, 72, 74, 76), 103 500,00 zł – 614 głosów.

5. Suwalski Rower Miejski (6 lokalizacji na terenie miasta tj. Urząd Miejski, PWSZ, ZST, Aquapark, SSSE, ZS7), 498 000,00 zł – 515 głosów.

6. Modernizacja ulicy Kołłątaja, 427 450,00 zł – 418 głosów.

7. Remont nawierzchni chodników ze ścieżką rowerową oraz remont nawierzchni parkingów samochodowych wzdłuż ul. Paca, 256 500,00 zł – 271 głosów.

8. Wielopokoleniowy rodzinny plac rekreacji (działka pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich i Powstańców Wielkopolskich), 689 760,00 zł – 265 głosów.

9. Utwardzenie gruntowej nawierzchni na Osiedlu II w Suwałkach, 213 600,00 zł -216 głosów.

10. Utwardzenie terenu i dróg dojazdowych do garaży przy ul. Lityńskiego, 251 100,00 zł – 191 głosów.

11. Zalew Atrakcji (teren plaży miejskiej przy Zalewie Arkadia), 195 410,00 zł – 187 głosów.

12. Doposażenie istniejącego placu zabaw przy fontannie (w rejonie fontanny przy ulicy Kowalskiego), 105 000,00 zł – 121 głosów.

13. Droga p.pożarowa do budynków mieszkalnych i Przedszkola wraz ze ścieżką rowerową (rejon budynku przy ulicy Andersa 5a i Przedszkola nr 8), 250 000,00 zł - 51 głosów.

14. Ogrody Szwoleżerów (przy ul. Pułaskiego 24a), 450 000,00 zł – 48 głosów.
W budżecie miasta na 2015 rok przeznaczono na realizację projektów złożonych w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego kwotę 2 mln. złotych z wyszczególnieniem odpowiednio na realizację projektów „ małych” (o wartości nieprzekraczającej 100 tys. zł ) - 600 tys. zł, a na projekty „duże” (o wartości powyżej 100 tys. zł do 700 tys. zł) - 1 400 000 złotych.

W związku z powyższym przedłożę Radzie Miejskiej w Suwałkach tytuły inwestycji polegających na realizacji „małych” projektów oraz „dużych” projektów przyjętych do realizacji w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu miasta na 2015 rok.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna