Informacje dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego z angielskim jako drugim językiem nauczania na czym polega nauczanie dwujęzyczne?Pobieranie 24.76 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar24.76 Kb.
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO

Z ANGIELSKIM JAKO DRUGIM JĘZYKIEM NAUCZANIA

Na czym polega nauczanie dwujęzyczne?

Nauczanie dwujęzyczne to nauczanie w języku polskim i w języku obcym, w tym przypadku w języku angielskim. Oznacza to, że lekcje wybranych przedmiotów prowadzone są w dwóch językach, a o proporcjach między językami i formie decyduje nauczyciel, uzależniając to od poziomu wiedzy uczniów.Przedmioty nauczane w języku angielskim.

W oddziale dwujęzycznym przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie będą: w klasie I - muzyka i plastyka realizowane w ramach bloku „sztuka”, w klasie II - historia, wiedza o społeczeństwie, w klasie III - historia, wiedza o społeczeństwie oraz geografia. W przypadku historii i geografii, po angielsku prowadzone będą zajęcia z historii powszechnej i geografii regionalnej świata, natomiast historia i geografia Polski nauczane będą po polsku.

Prowadzenie właśnie takich przedmiotów dwujęzycznie ma bardzo wiele zalet i znajduje zastosowanie praktyczne w kontaktach zagranicznych: umożliwia pełniejsze poznanie i zrozumienie specyfiki innych krajów, ich tradycji i kultur, stosunków społecznych. Poznane słownictwo daje uczniom wspaniałe przygotowanie do swobodnego i świadomego poznawania sztuki całego świata (zwiedzania muzeów i międzynarodowych wystaw, udziału w koncertach itp.), umożliwia konwersację na wyższym poziomie, pełne otwarcie na świat.

Intensywność nauczania języka angielskiego.

Na zajęciach z języka angielskiego – w wymiarze 6 godzin tygodniowo w klasach I i II oraz 5 godzin w klasie III - odbywać się będzie bardzo intensywna nauka języka angielskiego w  grupach, aby przygotowywać uczniów pod względem leksykalnym do zajęć dwujęzycznych. W ramach lekcji będą ćwiczone wszystkie podstawowe kompetencje językowe, a więc mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie, oraz słownictwo związane z innymi przedmiotami, aby ułatwić uczniom naukę materiału w obu językach. Przy takiej liczbie godzin nauki tygodniowo uczeń w ciągu trzech lat może opanować język angielski na poziomie B2 według europejskiego poziomu biegłości językowej i przygotować się do zdobycia jednego z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych - FCE. Oprócz języka uczniowie poznawać będą także elementy kultury, historii i geografii krajów anglojęzycznych.Jak będzie wyglądać nauka w oddziale dwujęzycznym?

Rozkład ilości godzin języka angielskiego oraz kolejność wprowadzania dwujęzycznego nauczania przedmiotów w poszczególnych klasach zostały tak przemyślane, aby ułatwić uczniom osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego, by mogli stosować język jako narzędzie przyswajania wiedzy z innych przedmiotów, z gwarancją opanowania wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania danego przedmiotu.

Nauczanie odbywać się będzie na podstawie programów autorskich nauczycieli gimnazjum zgodnych z obowiązującą podstawą programową. Uczniowie korzystać będą z polskich podręczników zatwierdzonych przez MEN oraz materiałów dydaktycznych, dostosowanych do poziomu językowego uczniów, przygotowywanych przez nauczycieli (ćwiczenia, słowniczki, karty pracy, pomoce audiowizualne itp.), a także dostępnych publikacji anglojęzycznych.

W ramach programu klasy bilingwalnej uczniowie będą realizowali wiele projektów edukacyjnych w języku angielskim, regularnie wydawali angielskojęzyczną gazetkę szkolną, uczestniczyli w wyjściach do teatru na spektakle w języku angielskim, wykłady i pokazy. W każdym roku szkolnym przewidywane są wyjazdy na tygodniowe warsztaty językowe z obcokrajowcami organizowane w Polsce, zajęcia z anglojęzycznymi gośćmi w szkole oraz wycieczka do jednej ze stolic europejskich. Uczniowie będą mieli także zagwarantowaną możliwość wyjazdu na warsztaty językowe w Londynie z pobytem u rodzin angielskich. Współpraca ze szkołami z innych krajów będzie rozwijana w ramach programu e-Twinning oraz Erasmus+.Rekrutacja do oddziału.

O zakwalifikowaniu się do oddziału dwujęzycznego decyduje wynik postępowania rekrutacyjnego, w tym organizowany przez szkołę 24 maja 2016 o godz. 16.00 (w siedzibie gimnazjum ) sprawdzian kompetencji językowych obowiązkowy dla wszystkich kandydatów do tego oddziału.Sprawdzian kompetencji językowych kandydatów do oddziału dwujęzycznego

Test kompetencji językowych jest pisemny, trwa 75 minut, a zadania obejmują zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Test sprawdza opisane w podstawie programowej umiejętności nabywane przez uczniów w szkole podstawowej: rozumienie tekstu słuchanego, rozumienie tekstów pisanych, tworzenie wypowiedzi pisemnej, znajomość środków i funkcji językowych.

Poniżej szczegółowe zagadnienia i wymagania obowiązujące na teście kompetencji językowych zgodne z podstawą programową dla szkoły podstawowej:

I. Obowiązuje następujący zakres tematyczny wraz z zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych i ortograficznych: 1. człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);

 2. dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

 3. szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);

 4. praca (popularne zawody);

 5. życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);

 6. żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);

 7. zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);

 8. podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);

 9. kultura (święta, obrzędy);

 10. sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);

 11. zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);

 12. świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

II. W zakresie znajomości środków językowych gramatycznych:

CZASOWNIK

 1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works

 2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have

 3. Czasowniki modalne:

 • can, np. I can dance. My mother can’t drive a car. You can’t watch this film. Can you help me?

 • could, np. Could you help me? I couldn’t visit you yesterday.

 • must, np. I must finish it today. You mustn’t ride a bike here.

 • should, np. You should learn more. Where should I put the shopping?

 • will, np. Will you do it for me?

 1. Tryb rozkazujący, np. Open your books! Don’t walk on the grass!

 2. Czasowniki regularne i nieregularne, np. live – lived – lived; go – went – gone

 3. Imiesłów czynny, np. a girl wearing a blue T-shirt

 4. Czasowniki wyrażające uczucia, emocje, upodobania, chęci, np. like, would like to, enjoy, hate, let’s

 5. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look after, take off

 6. Czasy gramatyczne:

 • Present Simple, np. I get up at seven o’clock. The film starts at 8 p.m.

 • Present Continuous, np. She is reading a book at the moment. What are you doing tomorrow?

 • Present Perfect (ograniczony do mówienia o doświadczeniach swoich i innych osób), np. I have never travelled to Mexico. Have you done your homework?

 • Past Simple, np. I went to the cinema yesterday. My mum saw you two days ago.

 • Future Simple, np. I will go to the shop. I hope you’ll get better.

 1. Konstrukcja “be going to”, np. He’s going to buy a new computer.

 2. Konstrukcja “have to”, np. He has to go to the dentist.

RZECZOWNIK

 1. Nazwy rzeczy policzalnych i niepoliczalnych, np. a desk, water, money

 2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. room – rooms, box – boxes, child – children

 3. Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. Kate’s notebook, the photo of my sister

PRZEDIMEK

Przedimek, np. a dog, an apple, the sun, breakfastPRZYMIOTNIK

 1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. cold – colder – the coldest, beautiful – more beautiful – the most beautiful, good – better – the Best

 2. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, her, their

PRZYSŁÓWEK

 1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst

 2. Tworzenie przysłówka z przymiotnika, np. slow – slowly, good – well

 3. Przysłówki sposobu, częstotliwości, np. He usually comes late. Speak slowly.

ZAIMEK

 1. Zaimki osobowe, np. I, me, they, them

 2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours

 3. Zaimki wskazujące, np. this, those

 4. Zaimki pytające, np. who, how, why, which

 5. Zaimki względne, np. who, which, that

 6. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no

 7. Zaimki one/ones w zdaniach typu I will take the blue one/ones.


LICZEBNIK

 1. Liczebniki główne, np. one, a hundred

 2. Liczebniki porządkowe, np. first, 25th May

PRZYIMEK

 1. Przyimki z określeniami miejsca, kierunku, odległości, np. next to the shop, on the left, in the north

 2. Przyimki z określeniami czasu, np. on Saturday, in the morning, at 7 a.m.

 3. Przyimki z określeniami sposobu, np. by car

 4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. wait for, interested in

SPÓJNIK

Spójniki, np. and, or, because, when, before, so, afterSKŁADNIA

 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple

 2. Zdania rozkazujące, np. Come here! Don’t close the door!

 3. Zdania z podmiotem it, np. It is cold today.

 4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new stadium in my town. There were many people in the park.

 5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Give me some water.

 6. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother lives in a big city and I live in the country.

 7. Zdania podrzędnie złożone, np. He is sad because he lost his mobile. I know where they are. She went to the shop to buy a present for her friend.

 8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. It’s nice to meet you. He likes listening to music. I’m good at swimming.

 9. Zdania wykrzyknikowe, np. What a surprise!

III. W zakresie rozumienia ze słuchu kandydat:

 1. reaguje na polecenia;

 2. rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;

 3. rozumie ogólny sens prostego tekstu;

 4. wyszukuje informacje szczegółowe w tekście słuchanym;

 5. rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie);

 6. rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).

IV. W zakresie rozumienia tekstów pisanych kandydat:

 1. rozumie wypowiedzi pisemne;

 2. rozumie ogólny sens tekstu;

 3. wyszukuje informacje szczegółowe w tekście;

 4. rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.

V. W zakresie tworzenia wypowiedzi pisemnej kandydat:

 1. tworzy wypowiedzi pisemne a) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca; b) opowiada o czynnościach życia codziennego; c) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Pobieranie 24.76 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna