Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora Przewody doktorskiePobieranie 22.87 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar22.87 Kb.
Informacje dla osób ubiegających się o stopień doktora
Przewody doktorskie, habilitacyjne oraz postępowania o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki przeprowadzane są w oparciu o:

► Ustawę z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 03 nr 65, poz. 595 z późn. zm.);

► Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 04. nr 15, poz. 128 z późn. zm) oraz

►Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 października 2003 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.


Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne oraz uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora sztuki (Wydział Artystyczny: malarstwo i grafika: specjalność grafika Warsztatowa; Wydział Projektowy: grafika: specjalność projektowanie graficzne)
Stopień naukowy doktora sztuki jest nadawany w wyniku przeprowadzenia przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia. Przewód habilitacyjny może być również wszczęty, za zgodą zainteresowanego, na wniosek jednostki zatrudniającej.

Stopień doktora nadaje się osobie, która:

■ posiada tytuł zawodowy magistra;

■ zdała egzaminy doktorskie w zakresie określonym przez radę jednostki organizacyjnej;

■ przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.
Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, wraz z wnioskiem o wszczęcie przewodu doktorskiego przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej (Dział Nauczania – pokój 114) następujące dokumenty:

● proponowany temat i koncepcję pracy doktorskiej, propozycję co do osoby promotora, języka obcego nowożytnego zdawanego w ramach egzaminu doktorskiego;

● oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu magisterskiego;

● uwierzytelniona kserokopia 1 i 2 strony dowodu osobistego;

● życiorys;

● kwestionariusz osobowy z fotografią;

● zgoda promotora na otwarcie przewodu/ewentualnie opinia promotora lub kierownika katedry

● wykaz dorobku artystycznego (wystawy indywidualne i zbiorowe, plenery, warsztaty, sympozja, konkursy) wraz z odpowiednim zapisem dzieł oraz dokumentacją ich publicznej prezentacji;

● do dokumentacji należy dołączyć: reprodukcje prac artystycznych (wydruki, zapis cyfrowy), katalogi wystaw (kserokopie lub wybrane oryginały), programy wybranych projektów artystycznych i dydaktycznych, recenzje twórczości, w tym recenzje prasowe.

● wykaz odznaczeń państwowych, nagród, wyróżnień, odznak, medali (z podaniem rodzaju, miejsca i roku otrzymania);

● informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub przewodu kwalifikacyjnego I stopnia, jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora lub kwalifikacji I stopnia;

● oświadczenie, że przedstawiony temat pracy doktorskiej nie był przedmiotem przewodu doktorskiego w żadnej innej uczelni;

● przebieg pracy zawodowej w ASP w Katowicach potwierdzone w Dziale Kadr (dla pracowników ASP)

● deklaracja uczelni lub instytucji zatrudniającej kandydata o pokryciu kosztów przewodu (nie dotyczy pracowników naukowych ASP);

● zaświadczenie o zatrudnieniu u pracodawcy pokrywającego koszty przewodu (nie dotyczy pracowników ASP Katowice)

● zgoda na złożenie jednego egzemplarza pracy doktorskiej w Bibliotece i w Dziekanacie ASP w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią.

Kandydat może dołączyć do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego opinię osoby posiadającej tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia.

Wniosek wraz z w/w dokumentami należy złożyć w koszulkach, spiętych w segregatorze (poszczególne części dokumentacji powinny być wyraźnie oddzielone tj. osobno wystawy, opis dorobku, osobno reprodukcje itp.) – w Dziale Nauczania – pokój nr 114.1

Dokumentacja składana przez kandydata łącznie z wnioskiem o wszczęcie przewodu musi być uwierzytelniona podpisem.
Przewód doktorski przeprowadza i stopień doktora nadaje Rada Wydziału, która to na podstawie złożonych dokumentów, podejmuje na I posiedzeniu uchwałę o wszczęciu /bądź nie/ przewodu doktorskiego. W przypadku pozytywnej uchwały, Rada Wydziału w podejmuje uchwały o:

- powołaniu promotora (promotorów)

- zatwierdzeniu tematu rozprawy doktorskiej,

- zatwierdzeniu propozycji kandydata, dotyczącej dodatkowej dyscypliny naukowej i nowożytnego języka, z którego ma złożyć egzaminy.

Promotorem rozprawy doktorskiej może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora, stopień doktora habilitowanego lub inne, równorzędne uprawnienia w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny artystycznej.

W przewodzie doktorskim powołuje się co najmniej dwóch recenzentów.

Rada Wydziału, w głosowaniu jawnym, powołuje Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

- dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny artystycznej odpowiadającej tematyce rozprawy doktorskiej, w tym promotor (promotorzy); w skład komisji mogą wchodzić ponadto recenzenci rozprawy doktorskiej

- dyscypliny dodatkowej (historii sztuki) – w składzie co najmniej trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie dziedziny i dyscypliny artystycznej odpowiadającej temu egzaminowi;

- języka obcego nowożytnego – w składzie co najmniej trzech osób, w tym co najmniej jedna osoba nauczająca tego języka w szkole wyższej.

Egzaminy doktorskie muszą być złożone przed dopuszczeniem kandydata do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. Kandydat składa egzaminy z każdego przedmiotu oddzielnie. Komisja egzaminacyjna ocenia przebieg egzaminu i precyzuje jego wynik jako zadowalający lub niezadowalający (w przypadku dyscypliny podstawowej komisja egzaminacyjna większością głosów ocenia przebieg egzaminu). Z przebiegu każdego egzaminu, bezpośrednio po jego zakończeniu, sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji. W protokole ujmuje się zadane pytania oraz ocenę udzielonych odpowiedzi. Pytań nie może być mniej niż 3.

Terminy Egzaminów doktorskich ustala przewodniczący Rady Wydziału w porozumieniu z Komisjami Egzaminacyjnymi.

W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu doktorskiego Rada Wydziału, na wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy i nie więcej niż jeden raz.

Jeżeli osoba ubiegająca się o stopień doktora nie przystąpi do egzaminów doktorskich lub nie przedstawi rozprawy doktorskiej w wyznaczonym terminie, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.Rozprawę doktorską doktorant przedkłada promotorowi w 5 egzemplarzach (dokumentacja wizualna (portfolio) oraz praca teoretyczna stanowiącą jego teoretyczną wykładnię, dodatkowo w formie elektronicznej). Promotor przedstawią ją wraz ze swoją opinią przewodniczącemu Rady Wydziału (dziekanowi)

Rozprawa doktorska, przygotowywana pod opieką promotora, powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu artystycznego (oryginalny cykl prac plastycznych) oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie artystycznej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy artystycznej.

Recenzenci przedkładają swoją recenzję. Recenzja rozprawy doktorskiej zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa spełnia powyższe warunki, zawierać powinna ocenę działalności artystycznej a nadto ocenę pracy dydaktycznej/jeżeli doktorant jest nauczycielem akademickim/. Powinna stwierdzać, czy dorobek i osiągnięcia kandydata uzasadniają nadanie stopnia doktora sztuki w dziedzinie: sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej: sztuki piękne.

Recenzentem w przewodzie doktorskim może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej dyscypliny artystycznej.

Rada Wydziału powołuje co najmniej dwóch recenzentów, w tym nie więcej niż jednego zatrudnionego w tej samej uczelni lub w innej placówce naukowej, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora albo będącego członkiem Rady Wydziału.

Recenzję należy przedstawić Radzie Wydziału nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku o jej sporządzenie. Rada, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć termin przedstawienia recenzji o dalszy miesiąc.

Rada Wydziału, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską oraz opiniami promotora i recenzentów, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony/II posiedzenie/. Na tym posiedzeniu Rada Wydziału wyznacza termin obrony.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywa się na otwartym posiedzeniu Rady Wydziału (III posiedzenie) z udziałem promotora i recenzentów. O dacie i miejscu obrony zawiadamia się jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia doktora w danej dyscyplinie artystycznej oraz wywiesza się ogłoszenie w siedzibie ASP, na co najmniej 10 dni przed terminem obrony.

Podczas obrony doktorant przedstawia główne założenia rozprawy doktorskiej, po czym recenzenci przedstawiają swoje opinie. W razie nieobecności recenzenta przewodniczący Rady Wydziału zarządza odczytanie recenzji, a następnie otwiera dyskusję, w której mogą zabierać głos wszyscy obecni na posiedzeniu. Dyskusję kończy wypowiedź doktoranta.

Po zakończeniu obrony rozprawy doktorskiej Rada Wydziału, na posiedzeniu niejawnym, w tajnym głosowaniu, podejmuje uchwały w sprawach:  1. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej;

  2. nadania stopnia doktora.

Uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym, zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. Uprawnionymi do głosowania są członkowie Rady Wydziału oraz promotor i recenzenci danego przewodu posiadający tytuł profesora, stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia.

Uchwała o nadaniu stopnia doktora sztuki staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.Osoba, której nadano stopień doktora sztuki otrzymuje dyplom według wzoru określonego rozporządzeniem właściwego ministra.1 Informacje powinny być podane w układzie tematycznym i chronologicznym. Dokumenty dostarczone przed wszczęciem przewodu nie mogą być poprawiane, uzupełniane itp. Część I dokumentacji: kwestionariusz, życiorys, dyplomy, koncepcja itp.; II część: wykaz prac artystycznych, szczegółowy opis dorobku artystycznego, dydaktycznego itp., III część: kserokopie, reprodukcje dokonań artystycznych, recenzji, CD, DVD itp.).

Pobieranie 22.87 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna