Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawyPobieranie 15.17 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.17 Kb.

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Znak sprawy

UD-II-WPZ-ZP-AMO-271-9-1-11/PN-u

Nazwa i adres Zamawiającego

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka 03-122 Warszawa ul. Modlińska 197

Przedmiot zamówienia

Opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej – budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej na budowę szkoły podstawowej dla 800 uczniów przy ul. Ceramicznej w Warszawie

Tryb postępowania

Przetarg nieograniczony

Numer części*

nie dotyczy

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano *

TEAM S.C., J. Gryc, W. Kuc, W. Kurzeja, Pełnomocnik – Jerzy Gryc

28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A


Uzasadnienie wyboru oferty*

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z kryterium określonym w specyfikacji - cena ofertowa – 100 %. Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami).

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację*

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium

Cena - 100%

Razem

2

TEAM S.C., J. Gryc, W. Kuc, W. Kurzeja, Pełnomocnik – Jerzy Gryc

28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A

fax: 41 378 74 65; e-mail: biuro@team.busko.pl


100

100

4

ADAM LAMBERT Is.plan-architekci

90-312 Łódź, Pl. Zwycięstwa 2

fax: 42 288 40 42; e-mail:biuro@lambert-architekci.pl


77,42

77,42

6

Pracownia Architektoniczna BNS s.c. Krystyna Szypulska, Bożena Staniszewska

00-635 Warszawa, ul. Polna 15a

fax: 22 234-50-56; e-mail: bns@bns.warszawa.pl


58,11

58,11

7

Atelier ZETTA Zenon Zabagło

15-422 Białystok, ul. Suraska2/11

03-511 Warszawa, ul. Pratulińska 10/2

fax: 85 742 43 69; 22 812 47 48; e-mail: zetta@zetta.com.pl; atelier@zetta.com.pl52,89

52,89

............................................................(podpis i pieczątka kierownika zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

Pobieranie 15.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna