Informacje ogólnePobieranie 35.76 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar35.76 Kb.
REGULAMIN SERWISU WWW.PRAKTYKI.LODZ.PL

§ 1

Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zakres działalności realizowanej przez Usługodawcę
na rzecz Usługobiorców poprzez serwis praktyki.lodz.pl, a w szczególności także: 1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną i Usług dodatkowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej poprzez Serwis;

 2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną;

 3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Usługodawca – Prezydent Miasta Łodzi działający za pomocą Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi;

 2. Usługobiorca – zarówno Kandydat (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) jak i Pracodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę);

 3. Administrator – pracownik zatrudniony przez Usługodawcę, zajmujący się zarządzaniem całością systemu informatycznego Serwisu, odpowiadający za jego sprawne działanie;

 4. Świadczenie Usługi drogą elektroniczną - wykonanie Usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych,
  na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron,
  przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych
  w rozumieniu Ustawy o Prawie Telekomunikacyjnym;

 5. Serwis - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem http://www.praktyki.lodz.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi wobec Usługobiorcy;

 6. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę
  na rzecz Usługobiorców, określone w Wykazie usług serwisu praktyki.lodz.pl (Załącznik 1);

 7. Profil – zbiór informacji szczegółowo opisujący Usługobiorcę.

3. Serwis ukazuje się codziennie w sieci Internet w wersji elektronicznej pod adresem internetowym http://www.praktyki.lodz.pl – będącym w posiadaniu Usługodawcy i jest redagowany przez Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi


z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113.

§ 2

Zasady korzystania z Serwisu
1. Korzystanie ze wszystkich usług Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
2. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na: 1. posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej (tutaj: Internet) w celu wykonywania usług Serwisu;

 2. akceptację Regulaminu w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie,

 3. przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji lub później
  w związku z korzystaniem z Serwisu przy spełnieniu wymogów Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
  z późn. zm.).

3. Rejestracji w serwisie mogą dokonać tylko Pracodawcy, którzy spełniają jednocześnie następujące kryteria: 1. posiadają siedzibę, oddział lub filię w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego;

 2. oferują praktyki lub staże, które odbywać się będą w Łodzi lub na terenie województwa łódzkiego.

4. Pełen zakres Usług świadczonych przez Serwis jest dostępny dla Usługobiorcy dopiero po rejestracji i założeniu Profilu w Serwisie.


5. Proces rejestracji i utworzenia Profilu następuje po podaniu przez Usługobiorcę wymaganych danych i w przypadku Kandydata odbywa się automatycznie, natomiast
w przypadku Pracodawcy - po uprzednim zaakceptowaniu przez Administratora.
6. Każdy Usługobiorca Serwisu ma prawo do uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania swoich danych osobowych. Ma także prawo do czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Każdy Usługobiorca, po uprzednim skierowaniu wniosku do Administratora, może wyrejestrować się z bazy danych i zrezygnować z korzystania z Serwisu. Po rezygnacji, wszystkie dane osobowe są niezwłocznie usuwane z bazy danych.
8. Profil Kandydata jest przechowywany w Serwisie przez okres 12 miesięcy liczony
od dnia ostatniego zalogowania się Użytkownika w Serwisie. Każde zalogowanie się automatycznie przedłuża okres ważności konta o kolejne 12 miesięcy, a niezalogowanie się w Serwisie przez 12 miesięcy jest równoznaczne z rezygnacją z Usług świadczonych
w ramach Serwisu i usunięciem konta przez Administratora.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe realizowanie Usług
w przypadku udostępnienia przez Usługobiorcę osobom trzecim ustanowionego przez siebie loginu i hasła pozwalającego na dostęp do zasobów Serwisu.
10. Usługodawca pozostawia sobie możliwość blokowania lub usuwania konta Użytkowników, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich Usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców lub będzie działał na niekorzyść Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

§ 3

Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę
1.W celu skorzystania z Usług Serwisu konieczne jest spełnienie wymagań technicznych współpracy z systemem teleinformatycznym, a w szczególności niezbędne jest:


 1. połączenie z siecią Internet;

 2. posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej: Internet Explorer
  w wersjach 5.5i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox
  w wersjach 1.x i wyższych lub innych równorzędnych w/w przeglądarkom. Przeglądarka powinna akceptować "cookie".

2. Wszelkie koszty związane z połączeniem poprzez sieć Internet oraz przygotowaniem


i konfiguracją urządzeń postępowych obciążają Usługobiorcę.
3. Wszelkie Usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści zamieszczanych w Serwisie przez Usługobiorców oraz odmowy realizacji usług oferowanych przez Serwis bez podania przyczyny, jeżeli treści zamieszczane przez Użytkowników naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, przepisy Regulaminu lub zasady współżycia społecznego, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, ich prawdziwość, aktualność, rzetelność i istnienie Usługobiorcy.
§ 4

Polityka prywatności
1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

 1. nazwisko i imię;

 2. miejscowość zamieszkania lub pobytu;

 3. adres poczty elektronicznej;

 4. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

 5. wykształcenie.

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


4. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Usługodawca uprawniony jest
do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne
do prawidłowego świadczenia usługi.
5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane
te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
7. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Usługobiorców) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Usługobiorcy. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług.

§ 5

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane
na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien powstrzymać się
od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
2. Usługodawca nie odpowiada, na ile tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji,
bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych
w systemach komputerowych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich lub siły wyższej i zdarzeń losowych.
6. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających
z Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z późn. zm.).
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

Załącznik 1
Wykaz usług serwisu praktyki.lodz.pl
1. Publikacja profilu pracodawcy – dzięki tej usłudze pracodawca ma możliwość zaprezentowania swojej firmy, podstawowych danych teleadresowych, zakresu działalności, osiągnięć oraz przedstawienia perspektyw zawodowych kandydatom na praktyki. W profiu pracodawca może zamieścić logotyp firmy. Kazda zmiana dokonana
w profilu pracodawcy przed publikacją musi być zaakceptowana przez Administratora Serwisu.
2. Zamieszczanie ofert praktyk i staży – ta usługa umożliwia zarejestrowanym pracodawcom zamieszcze oferty praktyk, stazy lub informacji o programie praktyk. Warunkiem publikacji ofery jest stworzenie przez pracodawcę profilu. Zamieszczone oferty można dowolnie edytować, przenosić do archiwum lub usuwać. Oferty mogą być wzbogacane o dodatkowy logotyp programu praktyk.

3. Wyszukiwanie kandydatów na praktyki – jest to szybki i prosty sposób


na wyszukanie i pozyskanie odpowiedniego kandydata na dane stanowisko dzięki wglądowi do bazy danych gdzie znajdują się profile kandydatów. Wyszukiwanie możliwe jest według następujących kryteriów: płec, rok studiów, preferowana branża, preferowany dział firmy, znajomośc języków obcych, uczelnia, na której Kandydat aktualnie studiuje.
4. Schowek kandydatów – schowek daje możliwość zapisania przez pracodawcę profilu kandydata, który go zainteresuje.
5. Publikacja profilu kandydata – po zarejestrowaniu w serwisie każdy Kandydat ma możliwość stworzenia własnego profilu, który zawiera obok danych kontaktowych, informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach, działalności dodatkowej oraz preferowanych przez kandydata branżach i działach firmy. Utworzenie profilu umożliwi złożenie własnej aplikacji na wybraną ofertę.
6. Wyszukiwanie ofert praktyk i staży oraz przeglądanie profili pracodawców - Dzięki wyszukiwarce ofert można wybrać praktyki związane z interesującą Kandydata branżą lub działem firmy. Natomiast podstawowych informacji o potencjalnych praktykodawcach dostarcza baza profili zamieszczonych przez pracodawców.

7. Schowek z ofertami praktyk - Zarejestrowany Kandydat ma możliwość utworzenia Schowka z zapisanymi ofertami praktyk. Jeśli jakaś oferta spodoba mu się i chce sobie ją zapisać, może przenieść ją do swojego Schowka klikając na odpowiednią opcję.


8. Powiadomienia o ofertach – Zarejestrowany kandydat może w swoim profilu wybrać opcję powiadamiania o ofertach, które dotyczą preferowanych przez niego branż lub działów firmy. Powiadomienia wysyłane są droga elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail.
9. Sekcje informacyjne:

 1. Pracodawca - jest to dział poświęcony szerokiej tematyce praktyk studenckich oraz ich programom. Ta część będzie szczególnie przydatna pracodawcom, którzy dopiero przygotowują się do organizowania programów praktyce we własnej firmie. Znajdą tutaj przykłady dokumentów: formularze oraz schemat programu praktyk;

 2. Kandydat - znaleźć tu można dokumenty aplikacyjne, materiały ułatwiające zarówno napisanie odpowiedniego listu motywacyjnego, CV, jak i gruntowne przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. W tej sekcji poradnika znajdują się informacje na temat sposobów organizowania praktyk studenckich
  w ramach różnych uczelni;

 3. Dobre Praktyki - znajdują się tu przykłady programów praktyk realizowanych w wybranych firmach, relacje byłych praktykantów oraz pracowników firm, którzy odpowiadają za realizacje programów praktyk.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna