Informacje ogólnePobieranie 47.96 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar47.96 Kb.
OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

 1. Informacje ogólne

 1. Tłumaczenie tekstów ekonomiczno-handlowych ABA

 2. Kod modułu kształcenia

 3. Rodzaj modułu kształcenia: obowiązkowy

 4. Kierunek studiów: filologia, wydziałowe studia magisterskie w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego – wszystkie specjalności

 5. Poziom studiów: II stopień

 6. Rok studiów: II

 7. Semestr: zimowy

 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: 30h ćw.

 9. Liczba punktów ECTS: 3

 10. Języki: angielski, francuski, niemiecki, polski 1. Informacje szczegółowe

 1. Cel (cele) modułu kształcenia

  C1

  przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia pisemnego z i na języki A i B

  C2

  przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia tekstów o tematyce ekonomiczno-handlowej

  C3

  rozwinięcie umiejętności tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych ABA

  C4

  przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka francuskiego w zakresie terminologii ekonomiczno-handlowej

  C5

  zapoznanie się z korpusami tekstów w obiegu ekonomiczno-handlowym

  C6

  kontynuowanie rozwoju umiejętności z zakresu redakcji tekstu

  C7

  dbałość o poprawność językową tłumaczenia w językach A i B

 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:

Znajomość języka B na poziomie C1, znajomość zasad redakcji tekstu.

 1. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówSymbol

efektów


kształcenia*

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów

EK1 (UWAGA: podane tu symboliczne kody zostaną zastąpione właściwymi dla przedmiotu, po ich ustaleniu)

przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia pisemnego w kombinacjach językowych ABA

K_W01, K_W02, K_W07, K_U11

EK2

potrafi przygotować się do tłumaczenia pisemnego o tematyce ekonomiczno-handlowej na podstawie otrzymanych materiałów

K_W07, K_W11, K_U04, K_U13, K_K01, K_K09

EK3

zna terminologię ekonomiczno-handlową w językach A i B

K_U03, K_U11

EK4

zna korpusy tekstów w obiegu ekonomiczno-handlowym

K_U01, K_U04, K_K01, K_K10

EK5

potrafi kształtować tekst tłumaczenia zgodnie z zasadami redakcji tekstu

K_U09

EK6

dba o poprawność językową w tłumaczeniu

K_U07
 1. Treści kształceniaNazwa modułu kształcenia:

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia modułu

TK_01

Zasady tłumaczenia tekstów o tematyce ekonomiczno-handlowej w kombinacjach językowych ABA

EK1-EK5

TK_02

Terminologia ekonomiczno-handlowa

EK3

TK_03

Tłumaczenie tekstów związanych z obowiązującymi formami działalności gospodarczej

EK1-EK6

TK_04

Tłumaczenie tekstów związanych z systemem podatkowym

EK1-EK6

TK_05

Tłumaczenie tekstów z zakresu prawa pracy

EK1-EK6

TK_06

Tłumaczenie tekstów związanych z marketingiem

EK1-EK6
 1. Zalecana literatura

Ganczar, M./ Gębal, P.: Repetytorium leksykalne: ekonomiczne. LektorKlett 2008. Kienzler, Kienzler, I.: Leksykon marketingu. Beck 2008. Kienzler, I./ Romanowski, R.: Leksykon handlowy. Beck 2009, Bełdowski,J./ Metelska-Szaniawska,K./ Visscher, L: Polish Yearbook of Law and Economics. Vol. 1 Beck 2010. Jakubiec-Bontko, J./ Delekta, I./ Kiszka, K./ Konopnicka, M./ Simmons, M.: Business English Readings. Workbook. Beck 2007. Jakubiec-Bontko, J./ Delekta, I./ Kiszka, K./ Konopnicka, M./ Simmons, M: Business English Readings. Handbook. Beck 2006. Rychel, A.: Code des societes commerciales. Kodeks spółek handlowych. Beck 2010. Gautier, M.: Banques-finance.com. CLE International 2005.

Ulotki, broszury, materiały autentyczne przygotowywane przez prowadzącego zajęcia.
 1. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu: tak 1. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp.

Platforma e-learningowa, strona WSMTSiZ

 1. Informacje dodatkowe

 1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania
Nazwa modułu (przedmiotu):

Symbol efektu kształcenia dla modułu

Symbol treści kształcenia realizowanych w trakcie zajęć#

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Metody oceniania stopnia osiągnięcia założonego efektu kształcenia

EK1

TK_01, TK_03, TK_04, TK_05, TK_06

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstów w kombinacjach ABA

aktywność studenta w dyskusji (F), ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych, językowych (F), egzamin tłumaczeniowy

EK2

TK_01, TK_03, TK_04, TK_05, TK_06

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstów w kombinacjach ABA

aktywność studenta w dyskusji (F), ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych, językowych (F), egzamin tłumaczeniowyEK3

TK_01, TK_02, TK_03, TK_04, TK_05, TK_06

test leksykalno-semantyczny


ocena znajomości terminologii ekonomiczno-handlowej (F)

EK4

TK_01, TK_03, TK_04, TK_05, TK_06

tłumaczenie tekstów w kombinacjach ABA

ocena tłumaczenia, wskazanie błędów merytorycznych (F)

EK5

TK_01, TK_03, TK_04, TK_05, TK_06

dyskusja z grupą, tłumaczenie tekstów w kombinacjach ABA

aktywność studenta w dyskusji (F), ocena tłumaczenia pod kątem jego ukształtowania zgodnie z zasadami redakcji tekstu (F), egzamin tłumaczeniowy

EK6

TK_03, TK_04, TK_05, TK_06

tłumaczenie tekstów w kombinacjach ABA

ocena tłumaczenia pod kątem poprawności językowej (F), egzamin tłumaczeniowy

Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia. 1. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)Nazwa modułu (przedmiotu):

Forma aktywności

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem

30

Praca własna studenta:


60

SUMA GODZIN

90

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU)

3
 1. Sumaryczne wskaźniki ilościowe

 1. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1

 2. Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe: 2 1. Kryteria oceniania

5.0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
: data -> assets -> word doc -> 0004
0004 -> Wstęp do językoznawstwa – konspekt wykładów Przedmiot badań
0004 -> Anna Łakomiec
0004 -> Know rna research Centre in Poznań invites for the lecture that will be given by
0004 -> Tygodnik Powszechny" „Tygodnik Powszechny"
0004 -> Geografia jako przedmiot nauczania akademickiego I szkolnego
0004 -> Wydział nauk geograficznych I geologicznych ul. Dzięgielowa 27, 61-680 poznań
0004 -> Zarządzenie Nr 20/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zasad wynajmu obiektów i pomieszczeń sportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
0004 -> Przetargu pisemnego nieograniczonego
0004 -> Polska rządzi europą. Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej Poznań 20 października 2011, Aula wnpid uam program
0004 -> „nie liczby widzę, a twarze… literacki obraz zbrodni totalitaryzmóW

Pobieranie 47.96 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna