Informator dla kandydatów na studia licencjackie I magisterskie na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie w roku akademickim 2016 / 2017Pobieranie 62.09 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar62.09 Kb.
INFORMATOR
dla kandydatów na studia licencjackie i magisterskie

na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej w Krakowie

w roku akademickim 2016 / 2017

Informator został sporządzony na podstawie Zasad przeprowadzania konkursowego egzaminu wstępnego i trybu przyjmowania na I rok studiów I i II st.na rok akademicki 2016 /2017 (www.amuz.krakow.pl w zakładce Rekrutacja)

KRAKÓW 2016
O UCZELNI
Akademia Muzyczna w Krakowie jest jedną z najstarszych uczelni muzycznych w Polsce i Europie. Powstała jako Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie założone dzięki staraniom księżnej Marceliny Czartoryskiej i Władysława Żeleńskiego w lutym 1888 roku. Obecnie jej główny budynek mieści się w ścisłym centrum Krakowa, przy ul. Św. Tomasza 43.

Jako jedyna uczelnia w Polsce, krakowska Akademia posiada w gronie swoich absolwentów dwoje zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina - Halinę Czerny-Stefańską i Adama Harasiewicza.

Kontakty międzynarodowe Akademii charakteryzują się współpracą z ponad 120 uczelniami zagranicznymi, w ramach programu Erasmus oraz na podstawie innych umów międzyuczelnianych.

Z Wydziałem Instrumentalnym związane są wydarzenia o randze międzynarodowej, takie jak m.in. Konkurs Wiolonczelowy im. Krzysztofa Pendereckiego, Konkurs Fletowy, Dni Bachowskie, Horn Festival HornWeek, Festiwal Perkusyjny i szereg innych. Przy Wydziale Instrumentalnym AMK działają: Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra Barokowa, Orkiestra Dęta, Orkiestra Kameralna, Big Band, współpracujące z wybitnymi solistami i dyrygentami. Świadectwem poziomu studentów są zaproszenia dla studenckiej Orkiestry Symfonicznej, która wystąpiła m.in. podczas Festiwalu Muzycznego w Lucernie (Szwajcaria), Beethovenfest Bonn, Festiwalu Wielkanocnego im. Ludwiga van Beethovena, wykonując koncerty m.in. w Beethovenhalle Bonn, wiedeńskim Musikverein czy w sali Centralnego Konserwatorium Muzycznego w Pekinie.

W ostatnich latach szczególnie intensywnie organizowane są sesje naukowe i kursy mistrzowskie jak również zapraszane wybitne osobistości w charakterze profesorów wizytujących.

WŁADZE UCZELNI

REKTOR
prof. dr hab. Zdzisław Łapiński


Prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej
prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta

Prorektor ds. dydaktyki i rozwoju kadry


prof. dr hab. Dariusz Bąkowski-Kois

Prorektor ds. studenckich


prof. dr hab. Adam Korzeniowski
WYDZIAŁ II INSTRUMENTALNY

DZIEKAN Wydziału Instrumentalnego


prof. dr hab. Zbigniew Kamionka

PRODZIEKAN


prof. Andrzej Godek

PRODZIEKAN

dr hab. Mariusz Sielski

PRODZIEKAN


dr hab. Jacek Dumanowski

Dziekanat


p. 306

mgr Anna Gatkowska-Fichtel


anna.fichtel@amuz.krakow.pl

mgr Agnieszka Katarzyńska


agnieszka.katarzynska@amuz.krakow.pl

mgr Filip Krzywoń


filip.krzywon@amuz.krakow.pl

tel. +48 12 422 43 22


tel. +48 12 422 04 55 w. 117
fax +48 12 422 44 55

Specjalności prowadzone na Wydziale Instrumentalnym AMK:

FORTEPIAN, ORGANY,

GITARA KLASYCZNA, HARFA,

SKRZYPCE, ALTÓWKA,

WIOLONCZELA, KONTRABAS, FIDELE KOLANOWE,

FLET, OBÓJ, KLARNET, FAGOT, SAKSOFON, AKORDEON,

TRĄBKA, WALTORNIA, PUZON, EUPHONIUM, TUBA,

KLAWESYN, LUTNIA, SKRZYPCE BAROKOWE, WIOLONCZELA BAROKOWA, VIOLONE (tylko studia II st.), VIOLA DA GAMBA, FLET TRAVERSO, FLET PROSTY, OBÓJ BAROKOWY, TRĄBKA NATURALNA,

PERKUSJA, FORTEPIAN w zakresie muzyki jazzowej, KONTRABAS w zakresie muzyki jazzowej, SAKSOFON w zakresie muzyki jazzowej, FLET POPRZECZNY w zakresie muzyki jazzowej, TRĄBKA w zakresie muzyki jazzowej, PUZON w zakresie muzyki jazzowej, PERKUSJA w zakresie muzyki jazzowej
Ważne terminy


Rejestracja internetowa


4 maja - 6 czerwca 2016 r.Opłata za egzaminzaksięgowana przed egzaminem


Egzaminy wstępne16 - 30 czerwca 2016 r.


Okazanie świadectwa maturalnego - zdający w 2015 i wcześniejprzy egzaminie z instrumentu


Okazanie świadectwa maturalnego - zdający w 2016do 7 lipca


Wpis na studia - komplet dokumentówdo 18 lipcaZakwaterowanie Dom Studencki

Na czas trwania egzaminów wstępnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Studenckim Akademii (przy ul. Przemyskiej 3). Informacje na ten temat będą się znajdować na stronie AMK.


KROK I

Rejestracja

Rejestracja odbywa się poprzez Internet, pod adresem www.amuz.krakow.pl zakładka Rekrutacja ---> Formularz dla kandydatów (podanie o przyjęcie na studia) lub bezpośrednio: http://149.156.54.41/


Przy zarejestrowaniu nie przesyłamy żadnych dokumentów tradycyjną pocztą.
Termin rejestracji:

4 maja - 6 czerwca 2016 r.
Opłata za egzamin

Wpłat za egzaminy wstępne proszę dokonywać na niżej podane konto:


BANK PEKAO SA III O/KRAKÓW

41 1240 2294 1111 0000 3708 8240


w treści przelewu należy wpisać:

Imię i nazwisko, opłata za egzamin wstępny, Wydział Instrumentalny


Opłata musi być zaksięgowana na koncie Uczelni najpóźniej w dniu egzaminu.

KROK II


Informacja o terminie egzaminu

Po zamknięciu rejestracji kandydatów na studia, pomiędzy 7 a 10 czerwca, sekretarz zajmujący się kandydatami na dany instrument, wyśle na podany w momencie rejestracji adres e-mail kandydata informację o dokładnych datach i miejscu egzaminów, jak również dane kontaktowe akompaniatorów.KROK III


Kontakt z akompaniatorem

Do egzaminu kandydat przystępuje z własnymi materiałami nutowymi (dotyczy to również partii akompaniamentu). Kandydat może wystąpić z własnym akompaniatorem lub skontaktować się z akompaniatorem Uczelni. Dotyczy to również sekcji rytmicznej w specjalnościach jazzowych.KROK IV


Co przynosimy na egzamin?

Komisji egzaminacyjnej przedstawiamy: 1. dowód tożsamości - do wglądu,

 2. wydrukowane i podpisane podanie o przyjęcie na studia (wygenerowane w trakcie internetowej rejestracji),

 3. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej,

 4. świadectwo maturalne (zdający w roku 2015 i wcześniej) lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości w roku 2016 - do wglądu

 5. kserokopia indeksu (bez obowiązku zwrotu) - dotyczy kandydatów na studia II stopnia. Nie dotyczy absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie

Dla kandydatów przygotowane są sale do rozegrania.

Szczegółowe wymagania, zakres egzaminu i programu znajdują się w dalszej części Informatora


KROK V


Świadectwo dojrzałości

Do dnia 7 lipca prosimy o przedłożenie sekretarzom świadectwa maturalnego do wglądu w sali 15 (dokładne godziny dyżurów będą podane w późniejszym terminie). Na tym etapie istnieje również możliwość przesłania e-mailem do sekretarza skanu lub fotografii świadectwa maturalnego. Prosimy nie wysyłać tradycyjną pocztą.KROK VI


Wpis na studia

Niezwłocznie po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia, decyzję o wynikach egzaminów wstępnych kandydaci otrzymują drogą listową.Kandydaci przyjęci na studia mają obowiązek dokonać wpisu na rok akademicki 2016 / 2017, w Dziekanacie Wydziału Instrumentalnego (pokój 306) do 18 lipca.

BRAK WPISU OZNACZA REZYGNACJĘ ZE STUDIÓW.

Osoby, które ostatecznie nie będą zainteresowane podjęciem studiów, powinny niezwłocznie o tym fakcie poinformować gł. Sekretarza Wydziału Instrumentalnego.Aby dokonać wpisu na studia należy złożyć następujące dokumenty:


 1. Świadectwo dojrzałości w oryginale, odpisie lub uwierzytelnionej notarialnie kopii - do wglądu - oraz jego kserokopię,

 2. Dyplom ukończenia studiów I stopnia lub magisterskich ew. uwierzytelniona notarialnie kopia - do wglądu - dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia,

 3. Dyplom ukończenia Szkoły Muzycznej II stopnia w oryginale, odpisie lub kopii - dotyczy absolwentów szkół muzycznych II stopnia - nieobowiązkowo,

 4. Czytelną kserokopię dokumentu tożsamości - powiększoną dwukrotnie - obie strony,

 5. 2 kolorowe fotografie o wymiarach 37 x 52 mm, bez na krycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, podpisane na odwrocie.

 6. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – jeśli dotyczy.

Wpis na studia nie musi być dokonany osobiście, można to zrealizować przez pełnomocnika, który w Twoim imieniu dokona wszelkich formalności związanych z wpisem na studia.

Wzór pełnomocnictwa do pobrania.

Pełnomocnik musi mieć ze sobą zestaw dokumentów, na które składają się: • komplet dokumentów wymaganych przy wpisie na studia (spis wyżej)

 • podpisane przez kandydata pełnomocnictwo, którego wzór znajduje się powyżej;

 • własny dowód tożsamości

 • oryginał lub poświadczoną kserokopię dowodu tożsamości kandydata (poświadczenie można uzyskać w Dziekanie Wydziału Instrumentalnego (p.306), lub w urzędzie miasta/gminy w miejscu zameldowania). Poświadczenie notarialne nie jest wymagane.

 • uwierzytelnioną (przez notariusza lub organ wydający dokument) kopię dowodu tożsamości kandydata, w imieniu którego działa pełnomocnik.

Upewnij się, że pełnomocnik zna harmonogram rekrutacji i w odpowiednim terminie dokończy za Ciebie proces rekrutacji.

PAMIĘTAJ: bez kompletu dokumentów wpis na studia nie będzie możliwy. Jeżeli już teraz wiesz, że nie będziesz mógł osobiście wpisać się na studia, przygotuj wcześniej dokumenty dla pełnomocnika.

PAMIĘTAJ: brak wpisu w wyznaczonym terminie sprawi, że komisja rekrutacyjna wyda decyzję o nieprzyjęciu na studia.

Dokumenty należy złożyć w białej papierowej teczce z gumką opisanej
w następujący sposób:

- Imię i Nazwisko

- Kierunek: Instrumentalistyka

- Specjalność: instrument xxx

- Adres do korespondencji: xxx

- Telefon: xxx

- e-mail: xxx.

Z jakich części składa się egzamin wstępny?
W zależności od instrumentu egzamin wstępny składa się z następujących części:

(Komisje Egzaminacyjne zastrzegają sobie prawo wyboru utworów lub ich części podczas trwania

egzaminu wstępnego)
specjalność GRA NA FORTEPIANIE

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny- kształcenie słuchu - egzamin ustny

etap II:


- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy - przygotowanie wskazanego utworu (praca samodzielna) - praktyczny

- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktycznyetap II:

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny


specjalność GRA NA ORGANACH

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

- czytanie a vista - egzamin praktycznyStudia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny
specjalność GRA NA KLAWESYNIE, GRA NA LUTNI, GRA NA SKRZYPCACH BAROKOWYCH, GRA NA WIOLONCZELI BAROKOWEJ, GRA NA VIOLONE *,GRA NA VIOLI DA GAMBA, GRA NA FLECIE TRAVERSO, GRA NA FLECIE PROSTYM, GRA NA OBOJU BAROKOWYM, GRA NA TRĄBCE NATURALNEJ

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny- czytanie a vista - egzamin praktyczny

etap II:


- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

etap II:

- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

* dotyczy specjalności realizowanej jedynie na studiach II Stopnia
specjalność GRA NA GITARZE KLASYCZNEJ

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny- kształcenie słuchu - egzamin ustny

- czytanie a vista - egzamin praktyczny

etap II:

- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustnyStudia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktycznyetap II:

- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny


specjalność GRA NA HARFIE

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny- kształcenie słuchu - egzamin ustny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

etap II:

- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustnyStudia II stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny- czytanie a vista - egzamin praktyczny

etap II:


- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny
specjalność GRA NA SKRZYPCACH, GRA NA ALTÓWCE

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

etap II:

- kształcenie słuchu - egzamin ustnyStudia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny
specjalność GRA NA WIOLONCZELI, GRA NA KONTRABASIE, GRA NA FIDELACH KOLANOWYCH

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

- kształcenie słuchu - egzamin ustnyStudia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny
specjalność GRA NA FLECIE, GRA NA OBOJU, GRA NA KLARNECIE, GRA NA FAGOCIE, GRA NA SAKSOFONIE, GRA NA AKORDEONIE

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna)- praktyczny

- kształcenie słuchu - egzamin ustnyStudia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny
specjalność GRA WALTORNI, GRA NA TRĄBCE, GRA NA PUZONIE, GRA NA TUBIE, GRA NA EUPHONIUM

Studia I stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie- praktyczny

- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie- praktyczny

- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny
specjalność GRA NA PERKUSJI, GRA NA FORTEPIANIE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA KONTRABASIE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA FLECIE POPRZECZNYM w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA SAKSOFONIE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA TRĄBCE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA PUZONIE w zakresie muzyki jazzowej, GRA NA PERKUSJI w zakresie muzyki jazzowej

Studia I stopnia

Egzamin dwuetapowy, do drugiego etapu przystępują kandydaci, którzy zdali etap pierwszy.

etap I:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny

etap II:


- czytanie a vista - egzamin praktyczny

- egzamin klauzurowy (przygotowanie wskazanego utworu - praca samodzielna) - praktyczny

- kształcenie słuchu - egzamin ustny

Studia II stopnia

Egzamin jednoetapowy:

- egzamin z gry na instrumencie - praktyczny

- rozmowa kwalifikacyjna - egzamin ustny


JAKI MUSZĘ ZAPREZENTOWAĆ PROGRAM?


Szczegóły programu wymaganego na poszczególne specjalności znajdują się na stronie Akademii w zakładce Kandydaci, w dokumencie „Szczegółowe wymagania programowe. Studia I stopnia”:


Studia I stopnia - licencjackie

http://strony.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/03.-2015_uchwala_21-2015_warunki_zal_nr_1_szczegolowe_wymagania-studia_i_stopnia_2016-2017.pdf

(strony 4-11)Studia II stopnia - magisterskie
http://strony.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/04.-2015_uchwala_21-2015_zal_nr_2_szczegolowe_wymagania-studia_ii_stopnia-2016-2017.pdf

(strony 4-10)Informator został sporządzony na podstawie dokumentu „WARUNKI I TRYB REKRUTACJI”:

http://strony.amuz.krakow.pl/wp-content/uploads/doc/02.-2015_uchwala_21-2015_warunki_i_tryb_rekrutacji_na_studia_i_i_ii_stopnia_2016-2017.pdf©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna