Infr/52/2014 Załącznik nr 5 do siwz opis przedmiotu zamówienia sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3Pobieranie 47.17 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar47.17 Kb.

INFR/52/2014

Załącznik nr 5 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 3:

 • kompleks 2328, ul. Trzmielowicka 28,

 • kompleks 2837, ul. Graniczna 13


Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko:

 • kompleks 2388, ul. Walecznych 59WYKONAWCA POWINIEN PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ LOKALNĄ MYJNI, SEPARATORÓW ORAZ OSADNIKÓW W OBECNOŚCI PRZEDSTAWICIELA ZAMAWIAJĄCEGO
Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca okresowego przeglądu oraz czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, osadników myjni oraz osadników szlamowych zamontowanych w kompleksach będących w administracji SOI-3 oraz SOI Kłodzko
W/w usługa obejmuje w swoim zakresie:

 1. Okresowe przeglądy myjni, separatorów oraz osadników;

 2. Kompleksowe czyszczenie separatora oraz osadnika wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów powstałych podczas czyszczenia.


STAN ISTNIEJĄCY

Lp.

Urządzenie:

Ilość sztuk

Sekcja Obsługi Infrastruktury Nr 3, ul. Trzmielowicka 28

1

Separator AWAS SK 100 (pojemność komory szlamowej 2,5 m3, olejowej 1,865 m3)

5

2

Separator AWAS SK 400 (pojemność komory szlamowej 4 m3, olejowej 2,91 m3)

1

3

Studnia (osadnik) szlamowa typ AWAS – S dla SK 100

(V całkowita = 10 m3)5

4

Osadnik szlamowy typ AWAS – S dla SK 400

(V całkowita = 25 m3)1

Sekcja Obsługi Infrastruktury Nr 3, ul. Graniczna 13

5

Osadnik AWAS – S „protal” Vc = 75 000 dm3

1

6

Biomyjnia AWAS V= 25 000,00 dm3

1

7

Zasobnik – zbiornik typu AWAS – S V=0,804 m3

1

Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko, ul. Walecznych 59

8

Biomyjnia AWAS V= 25 000,00 dm3 + elementy składowe

1


ZAKRES PRAC KONSERWACYJNO-SERWISOWYCH

SOI – 3 ul. Trzmielowicka

 1. Okresowy przegląd separatorów oraz osadników – 2 razy w roku

 • dojazd serwisantów

 • kontrola wzrokowa instalacji

 • sprawdzenie poszczególnych elementów składowych separatora: komory cyrkulacyjnej, przegrody przelewowej, urządzenia alarmowego, pozostałych elementów urządzenia

 • sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania osadników

 • kontrola drożności przepływów ścieków

 • kontrola poziomu odseparowanych substancji ropopochodnych

 • kontrola poziomu osadów

 • kontrola poziomu szlamu w osadnikach

 • sporządzenie protokołu z wykonania przeglądu
 1. Zakres prac wchodzących w skład usługi „Kompleksowego czyszczenia separatora oraz osadnika szlamowego wraz z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych” wymienionej obejmuje :

 1. Dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu przybycia i wykonania czynności czyszczenia.

 2. Kontrolę drożności przepływu (wlot – wylot) oraz czyszczenie końcówek,

 3. Demontaż i montaż filtrów koalescacyjnych

 4. Wyczyszczenie filtrów koalescacyjnych

 5. W razie konieczności wymiana uszkodzonych mechanicznie filtrów na koszt Wykonawcy

 6. Sprawdzenie pracy pływaka

 7. Całkowite opróżnianie separatorów i osadników,

 8. Czyszczenie separatorów i osadników środkami zalecanymi przez producenta zgodnymi z obowiązującymi przepisami, posiadającymi odpowiednie atesty i certyfikaty

 9. Kontrolę stanu technicznego i konserwację elementów składowych separatora:

 • przegrody przelewowej

 • komory cyrkulacyjnej,

 • wkładu koalescencyjnego,

 • Śluzy dopływu,

 • Końców dopływ/odpływ,

 1. Uruchomienie i napełnienie urządzeń wodą zapewnioną przez Zamawiającego, sprawdzenie pracy pływaka oraz wykonanie innych czynności zalecanych przez producenta urządzenia

 2. Odbiór i utylizacja odpadów zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska

 3. Sporządzenie protokołu odbioru usługi, który będzie podstawą do rozliczenia usługi

 4. Odnotowanie wykonanych czynności w książkach serwisowych separatorów i osadników

 5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania urządzeń i narzędzi zapewniających wykonanie zleconych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.


SOI – 3 ul. Graniczna, SOI Kłodzko, ul. Walecznych 59

 1. Zakres prac konserwacyjno – serwisowych:

Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacja, regulacja ciśnienia, usuwanie produktów separacyjnych i czyszczenie osadników oraz pełne serwisowanie myjni w całym okresie trwania umowy w tym:

 1. Przeglądy i konserwacja urządzeń i instalacji stanowiących integralną część myjni:

 • stacjonarne agregaty myjące

 • elektrozawory, zawory zwrotne, zawory odcinające, mieszalniki, osprzęt towarzyszący

 • filtry wody

 • panele sterowania podstawowego na stanowisku mycia

 • armatura ciśnieniowa,

 • armatura zabezpieczająca i regulacyjna

 • lance, węże, pistolety myjące, armatura myjąca, lance do mycia podwozi,

 • układ podgrzewu wody (armaturę, zasobniki)

 • myjka ciśnieniowa Posejdon 5

 • układ płukania kanałów (pompy, sterowanie, armatura)

 • układ AWAS Biolife RUND Kombi wraz z układem sterowania i układem Aeros

 • układ hydroforowo – pompowy

 • osadnik wstępny AWAS-S

 • układ mechaniczno-bilogicznego podczyszczania Biomyjnia AWAS

 1. Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń (regulacja ciśnienia, regulacja temperatury podgrzewu wody, regulacja zaworów napowietrzających, regulacja temperatury podgrzewu wody, ustawienie poduszki powietrznej w zbiorniku hydroforowym)

 2. Kontrola i usuwanie nieprawidłowości w poprawnym działaniu wszystkich układów i podzespołów myjni (odczytywanie komunikatów serwisowych, wprowadzanie nastaw korekcyjnych, usuwanie stwierdzonych usterek)

 3. Regulacja układu AWAS Biolife RUND Kombi wraz z układem sterowania i układem Aeros

 • sprawdzenie komunikatów serwisowych

 • regulacja zaworów napowietrzających

 • sprawdzenie i regulacja ustawienia detektorów pomiarowych – sterowniczych

 • sprawdzenie i uszczelnienie połączeń

 • sprawdzenie i usuwanie nieprawidłowości działania układów: eżektorowego, lampy UV

 • regulacja flotatora

 • czyszczenie układu instalacji

 • czyszczenie regulatorów, czujników

 1. Konserwacja armatury ciśnieniowej

 • sprawdzenie i uszczelnienie połączeń

 • sprawdzenie i naprawa poprawności domknięcia szybkozłącz

 • smarowanie i czyszczenie szybkozłącz

 1. Usuwanie usterek, wymiana: wkładów filtracyjnych, pasków klinowych, uszczelek wszelkiego typu, końcówek dysz mycia, oleju agregatów myjących (po przepracowaniu 100 godzin) manometrów agregatów myjących, termometrów układu podgrzewu wody z materiałów zakupionych na koszt Wykonawcy

 2. Czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych z osadnika wstępnego AWAS V 25 000 l (na koszt Wykonawcy – 2 razy w roku, opłatę za większą ilość czyszczeń w roku ponosi Zamawiający)

 • sprawdzenie ilości osadu – 1 raz na kwartał

 • sprawdzenie ilości oleju – 1 raz na kwartał

 • czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych – co najmniej 1 raz na pół roku (oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości osadu lub oleju stwierdzonego podczas przeglądu kwartalnego)

 • czyszczenie i oględziny wkładu cyrkulacyjnego – 1 raz na pół roku

 1. Przegląd i czyszczenie podzespołów oraz czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych z osadnika układu mechaniczno – biologicznego podczyszczania Biomyjnia AWAS V 25 000 (na koszt Wykonawcy 2 razy w roku, opłatę za większą ilość czyszczeń ponosi Zamawiający)

 • sprawdzenie ilości osadu w komorze nr 1 – 1 raz na kwartał

 • sprawdzenie ilości oleju – 1 raz na kwartał

 • sprawdzenie równomierności napowietrzenia – 1 raz na kwartał

 • regulacja leja przelewowego – 1 raz na kwartał

 • czyszczenie i usunięcie produktów separacyjnych – co najmniej 1 raz na pół roku (oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości osadu lub oleju stwierdzonego podczas przeglądu kwartalnego)

 • mycie i oględziny stanu technicznego wkładu koalescencyjnego komora nr 1 – 1 raz na pół roku

 • kontrola i czyszczenie układu pomiaru warstw oleju (stan techniczny, sondy olejowej, przewodów) - 1 raz na pół roku

 • przegląd stanu technicznego dyfuzorów napowietrzających oraz zasilających przewodów i zasilaczy – 1 raz na pół roku

 • czyszczenie i kontrola drożności leja zbierającego zanieczyszczenia komora nr 2 - 1 raz na pół roku

 • czyszczenie i kontrola wkładu filtracyjnego zasobnika przelewowego komora nr 2 – 1 raz na pół roku

 • czyszczenie i kontrola filtra grodzi (komora nr 3) – 1 raz na pół roku,

 • sprawdzenie (podczas zalewania układu czystą wodą sieciową) – 1 raz na pół roku: poprawności działania układu napowietrzenia, poprawności pracy pompy recyrkulacji, poprawności działania leja zbierającego wydzielone zanieczyszczenia

 • usunięcie wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych podczas oględzin i sprawdzeń

 1. Pomiary ochronne urządzeń elektrycznych

 • badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie

 • badanie zabezpieczeń różnicoprądowych

 1. Prowadzenie bieżącej książki myjni

 2. Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń i wnioskowanie konieczności wykonanie ewentualnych napraw.
 1. Czasokresy minimalne przeglądów i konserwacji myjni

 1. Przeglądy i konserwacja urządzeń i instalacji – 1 raz na kwartał

 2. Regulacja parametrów pracy i sterowania urządzeń i instalacji – 1 raz na kwartał

 3. Przegląd i czyszczenie podzespołów osadnika wstępnego AWAS i osadnika układu mechaniczno-biologicznego podczyszczania Biomyjnia AWAS zgodnie z pkt. I.7 i I.8

 4. Czyszczenie i usuwanie produktów separacyjnych z osadnika wstępnego AWAS i osadnika układu mechaniczno-biologicznego podczyszczania Biomyjnia AWAS – 1 raz na pół roku (oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości osadu lub oleju stwierdzonego podczas przeglądu kwartalnego)

 5. Pomiary ochronne urządzeń elektrycznych – 1 raz na pół roku

 6. Wymiana filtrów oleju agregatów myjących – podczas wymiany oleju

 7. Wymiana filtrów instalacji sprężonego powietrza – 1 raz w roku

 8. Wymiana filtrów wody – 1 raz w roku
 1. Uwagi

 1. Warunkiem wykonywania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami

 2. Wykonawca powinien przeprowadzić wizją lokalną myjni w obecności przedstawiciela Zamawiającego

 3. Wszystkie materiały użyte do konserwacji powinny posiadać certyfikaty zgodności lub dekretację zgodności z aprobatą techniczną lub obowiązującą normą

 4. Wykonawca wykonuje pracę własnym sprzętem i środkami transportu.

 5. Pracę należy wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. 730 – 1430, (w piątki 730 – 1300) po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem SOI miejsca i terminu wykonywania prac (z wyłączeniem awarii)

 6. Roboty objęte są stawką VAT w wysokości: przegląd 23%, czyszczenie 8%

 7. W złożonej ofercie należy odrębnie podać wartość za usługę konserwacji i serwisu myjni oraz za usługę czyszczenia i usuwania produktów separacyjnych oraz łączną wartość całości zamówienia.
 1. Istotne warunki realizacji zamierzenia konserwacyjno – serwisowego:

 1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania urządzeń myjni w stałym ruchu z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych

 2. Każda obsługa i przeglądy urządzeń wykonywane przez Wykonawcę winny być udokumentowane – odnotowane przez serwisanta w książce obsługi – eksploatacji myjni.

 3. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin przybycia do dokonania czynności konserwacyjnych. Po uzgodnieniu terminu przybycia Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia obsługiwanych obiektów osobom reprezentującym Wykonawcę na czas wykonywania prac.

 4. Płatność za usługę konserwacji i serwisu myjni obejmuje wykonanie podstawowych czynności konserwacyjno-serwisowych wraz z kosztami materiałów konserwacyjnych, dojazdem, dostawą, zamontowaniem i sprawdzeniem działania elementów takich jak, np. wkłady filtracyjne, filtry powietrza, oleje, uszczelki wszelkiego typu, siatka i końcówki dysz myjących, lampki sygnalizacyjne, śruby , podkładki, smary, oleje, itp. Zakupionych na koszt Wykonawcy.

 5. Płatność za usługę czyszczenia i usunięcia odpadów separacyjnych obejmuje koszty dojazdu, czyszczenie, usunięcie i utylizację odpadów separacyjnych oraz czynności konserwacyjne elementów zamontowanych w osadnikach wykonane na koszt Wykonawcy.

 6. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu protokół z okresowej kontroli osadnika wstępnego AWAS zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 62 pkt. 1 ppkt. 1b protokół należy sporządzić 1 raz w roku kalendarzowym.

 7. Cena za usługę i konserwacji i serwisu myjni nie obejmuje elementów wymienianych w ramach naprawy – awarii myjni oraz zużycia ponadnormatywnego uzależnionego np. szczególnymi warunkami eksploatacji i pracy.

 8. Niezbędne naprawy elementów myjni wpływające na utrzymanie myjni w stałym ruchu oraz w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany materiałów konserwacyjnych zużytych ponad normę wykraczającą poza zakres niniejszej umowy mogą być dokonane w dniu prowadzenia konserwacji stałej po uzyskaniu stosownej zgody administratora (wymagana forma pisemna). W przypadkach pozostałych, szczególnie złożonych prac awaryjnych przystąpienie do naprawy nastąpi w terminie ustalonym w pisemnym zleceniu. Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury na wniosek Wykonawcy zawierający ofertę cenową wraz z kosztorysem ofertowym, wystawi po rozpoznaniu i uzyskaniu stosownej zgody Zamawiającego odrębne zlecenie.

 9. Elementy montowane w myjni powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 10. Na wykonanie naprawy Wykonawca udziela rocznej gwarancji i rękojmi zależnie od zakresu dokonywanej naprawy.

 11. Warunkiem odbioru usługi i zapłaty za nią wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania usługi przez kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego upoważnionego pracownika oraz załączenia do faktury przez Wykonawcę:

 • podpisanego przez kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego upoważnionego pracownika protokół odbioru,

 • oświadczenia, że zastosowane i wbudowane materiały eksploatacyjne oraz zastosowane urządzenia spełniają wymogi norm oraz ustaleń producenta myjni

 • oświadczenia, że zastosowane i wbudowane materiały eksploatacyjne oraz zastosowane urządzenia spełniają wymogi norm oraz ustaleń producenta myjni- oświadczenia, że wszystkie zamontowane materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy stanowią jego własność i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich

 1. W przypadku wykonania dodatkowych niezbędnych napraw nie objętych zakresem prac konserwatorsko-remontowych o wartości usługi do 5 000,00 netto zapłatę za naprawę dokonana będzie oddzielna fakturą (bez naliczenia kosztów dojazdu i rozliczenia po załączeniu do niej protokołu odbioru robót)

 2. W przypadku usuwania awarii o wartości do 5 000,00 zł netto naprawa może być dokonana po uzyskaniu stosownej zgody od administratora po uprzednim przedstawieniu oferty cenowej i otrzymaniu pisemnego pozwolenia.

 3. W przypadku wykonania dodatkowych niezbędnych napraw nie objętych zakresem prac konserwatorsko – remontowych Wykonawca przedstawi ofertę cenową wraz z kosztorysem ofertowym. Do wykonania powyższej czynności przystąpi po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

 4. W przypadku awarii Wykonawca przedstawi ofertę cenową wraz z kosztorysem ofertowym i przystąpi do usuwania awarii po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.Pobieranie 47.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna