Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego na poziomie gimnazjum Tytuł innowacji: „z wielką Brytanią za pan brat”Pobieranie 71.17 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar71.17 Kb.
Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego

na poziomie gimnazjum

 1. Tytuł innowacji:

Z Wielką Brytanią za pan brat”- rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim przez poznawanie kultury brytyjskiej.

 1. Rodzaj innowacji:

Programowa


 1. Program ulegający modyfikacji:

Program nauczania języka angielskiego, podstawa programowa: poziom III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, autorzy Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska, Barbara Czarnecka-Cicha, wydawnictwo Pearson

 1. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.
  z 2009, nr 4, poz. 17)


 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły
  i placówki
  (Dz.U. nr 56, poz. 506, z późn. zm) 1. Miejsce realizacji:

Zespół Szkół nr 3

Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego im. Księcia Władysława I Opolskiego

ul. Mieszka 10

44-300 Wodzisław Śląski

 1. Autor innowacji:

Imię i nazwisko: Magdalena Adamek

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego


 1. Czas realizacji:

1 września 2013r.- 31 sierpnia 2016r.


 1. Finansowanie:

Dodatkowe godziny w ramach innowacji finansowane będą przez organ prowadzący szkołę-Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

OPIS ZASAD INNOWACJI
I WSTĘP
Innowacja zatytułowana „Z Wielką Brytanią za pan brat” - rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się w języku angielskim przez poznawanie kultury brytyjskiej” jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie nauką języka angielskiego wśród młodzieży i wychodzi naprzeciw wymogom nowej podstawy programowej. Ideą, która przyświeca temu programowi jest poznanie przez uczniów kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz realiów życia codziennego jego mieszkańców.

Motywacją do napisania niniejszej innowacji jest analiza wyników nauczania oparta


o obserwację uczniów, ocenę ich postępów w nauce, testy diagnozujące oraz egzaminy zewnętrzne. Bazując na moim doświadczeniu w pracy z młodzieżą gimnazjalną zauważyłam, że uczniowie mają ogromną trudność w wykorzystywaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Skutkiem tego są słabe wyniki w takich obszarach umiejętności receptywnych jak czytanie
i słuchanie ze zrozumieniem. Jeszcze większe problemy pojawiają się w przypadku sprawności produktywnych, czyli pisania i mówienia. Uczniowie bardzo często nie podejmują nawet próby tworzenia wypowiedzi pisemnej podczas dzisiejszego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Natomiast przyczyną niepowodzeń w konstruowaniu wypowiedzi pisemnych jest nie tylko ograniczony zasób struktur gramatyczno-leksykalnych, ale również pewna bariera językowa, spowodowana przez strach i nieśmiałość, którą uczniom trudno pokonać. Obecna formuła egzaminu gimnazjalnego ( w całości pisemna) nie pozostawia zbyt wiele czasu na rozwijanie umiejętności mówienia na lekcjach. Stąd też pomysł na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ramach innowacji, które poszerzą zasób leksykalny uczniów, nauczą wykorzystywania wiedzy w praktyce, pozwolą wyzbyć się barier przed mówieniem
w języku obcym. Treści programowe, odpowiednio dobrane metody, techniki i formy pracy stopniowo będą przygotowywać uczestników zajęć do samodzielności w procesie nauki języka obcego, a ponad wszystko do zastosowania języka jako narzędzia skutecznej komunikacji.

Inspiracją do wyboru obszaru kulturowego są wielokrotne podróże na Wyspy Brytyjskie, które odbyłam z zamiłowania tamtejszą częścią Europy, jak również te w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie’’ – Comenius ,, Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej’’ oraz projektu European Studies – Junior Programme. Podczas realizacji zajęć będę wykorzystywała wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas tych wyjazdów, jak również autentyczne materiały, które za każdym razem ze sobą przywożę. Jako autor niniejszego opracowania uważam, że brytyjska kultura jest niezwykle bogata i oferuje nieograniczone możliwości dydaktyczne.II ZAŁOŻENIA INNOWACJI

Wspólne poznawanie kultury brytyjskiej to nie tylko zdobywanie wiedzy w tym zakresie. To również idealny sposób na kształcenie kompetencji językowych uczniów


w oparciu o inne niż tylko tradycyjny podręcznik materiały, w tym aktualne autentyczne źródła oraz ukazanie celowości uczenia się języka, dzięki któremu uczeń będzie mógł swobodnie funkcjonować w obcym kraju. Realizacja niniejszego programu innowacyjnego ma więc za zadanie rozwijać sprawność mówienia, słuchania, pisania i czytania w języku obcym poprzez poznanie szeroko pojętej kultury krajów Wysp Brytyjskich.

Programem innowacyjnym zostanie objęta grupa uczniów klasy pierwszej gimnazjum realizująca podstawę programową III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego.

Osiągnięcie założonych celów wymaga wprowadzenia dwóch dodatkowych godzin języka angielskiego w tygodniu w trzyletnim cyklu nauczania. Założenia innowacji będą realizowane w korelacji z podręcznikami z języka angielskiego zatwierdzonymi przez MEN

( seria Next Move wydawnictwa Pearson).

Podczas zajęć dodatkowych w ramach innowacji uczniowie będą pracować w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez nauczyciela, w dużej mierze obejmujące wykorzystanie źródeł autentycznych (np. oryginalne mapy, pocztówki, zdjęcia, nagrania, filmy, bilety, banknoty, gazety, ulotki, plakaty itp.). Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym oraz nowoczesnym technikom multimedialnym. Innowacja będzie dodatkowo wspomagana stroną internetową założoną przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, na której uczniowie będą mieli możliwość prezentowania własnych osiągnięć oraz korzystania z materiałów dodatkowych przygotowanych dla potrzeb programu innowacyjnego. Planowane jest również korzystanie
z narzędzi e-learning, takich jak platforma Moodle.
III CELE OGÓLNE INNOWACJI


 • poznanie szeroko pojętej kultury brytyjskiej jako źródła uczenia się języka angielskiego;

 • uświadomienie znaczenia znajomości języka angielskiego w poznawaniu innych kultur;

 • kształcenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności mówienia, swobodnego wyrażania myśli oraz prowadzenia rozmowy w języku angielskim;

 • wzbogacenie słownictwa;

 • zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych;

 • rozwijanie ciekawości i zaangażowania uczniów do nauki języka poprzez wprowadzenie treści nauczania wzbogaconych o elementy kulturowe i obyczajowe;

 • wykorzystanie różnorodnych metod, technik, materiałów w celu uatrakcyjnienia
  i wzbogacenia procesu dydaktycznego;

 • korelacja wiadomości i umiejętności z zakresu języka angielskiego i pozostałych przedmiotów szkolnych oraz wiedzy uczniów zdobytych poza szkołą (telewizja, podróże, film, książki, Internet itd.);

 • kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur;

 • przygotowanie uczniów do konkursów językowych i o tematyce kulturowej.


IV CELE SZCZEGÓŁOWE INNOWACJI

a) Sprawność mówienia

- formułowanie wypowiedzi na tematy związane z kulturą Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

- opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego;

- właściwe intonowanie wypowiedzi w zależności od rodzaju zdań oraz intencji mówiącego;

- relacjonowanie wydarzeń;

- wyrażanie opinii;

- uzyskiwanie i udzielanie informacji;

- opisywanie osób, miejsc, przedmiotów;

- opisywanie wydarzeń życia codziennego;

- inicjowanie prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego;

- używanie strategii komunikacyjnych i kompensacyjnych.
b) Sprawność rozumienia ze słuchu

- rozumienie słownictwa związanego z kulturą Zjednoczonego Królestwa;

- ukierunkowanie uczniów na rozumienie głównej myśli słuchanego tekstu (listening for gist);

- wychwycenie konkretnej informacji w słuchanym tekście (listening for details);

- określanie kontekstu wypowiedzi;

- ćwiczenie umiejętności domyślania się znaczeń nieznanych słów w oparciu o kontekst.


c) Sprawność czytania

- rozumienie tekstów autentycznych;

- rozumienie ogólnego sensu obszerniejszego tekstu przy czytaniu (skimming);

- wyszukiwanie konkretnych informacji dotyczących różnych aspektów kultury w czytanych tekstach (scanning).


d) Sprawność pisania

- sporządzenie notatki, listu, itp., nawiązujących tematycznie do programu;

- umiejętność zapisu słownictwa i fraz ważnych dla brytyjskiej kultury;

- ukierunkowanie na jasność sformułowań i czytelny przekaz komunikatu.


e) Inne umiejętności

- klasyfikowanie i selekcjonowanie informacji;

- korzystanie ze słownika jedno- i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji, w tym Internetu;

- rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się;

- doskonalenie umiejętności pracy w zespole;

- tworzenie projektów, prezentacji, filmów.
V ZAKRES TEMATYCZNY

Program niniejszej innowacji jest opracowany tematycznie, obejmuje treści kulturowe dotyczące Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej . Realizację zaplanowano na trzy lata nauki w gimnazjum. Program daje możliwość zaplanowania długoterminowych celów, pozwalających na realizację zadań stawianych uczniom w poszczególnych klasach. Każdej klasie przypisane są określone zakresy tematyczne. Ułatwia to realne zaplanowanie zajęć, jak również modyfikowanie ich w razie potrzeby. W miarę wzrostu kompetencji językowych uczniów, wzrastał będzie poziom trudności omawianego materiału. Program zakłada więc poznawanie kultury Wielkiej Brytanii z następującym podziałem:KLASA I

 1. Geografia ogólna - położenie i regiony geograficzne, cechy charakterystyczne klimatu, najwyższe góry, największe jeziora, najdłuższe rzeki.

 2. Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia Północna- informacje ogólne, patroni, flagi, symbole, stolice.

 3. Herb, hymn i flaga Wielkiej Brytanii.

 4. Londyn- stolica imperium- London Eye, The Tower of London, Big Ben and Houses of Parliament, Buckingham Palace, Hyde Park, The British Museum, Harrods, Windsor Castle, Piccadilly Circus, Covent Garden, Tower Bridge, Tate Modern, Trafalgar Square, St. Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, Wembley Stadium, Globe Theatre, Madame Tussauds, Canary Wharf.

 5. Święta i uroczystości oraz tradycje z nimi związane – Christmas, Boxing Day, Easter, Halloween, Rememberance Day, Shrove Tuesday, Guy Fawkes’ Day, Trooping the Colour, St David’s Day, St George’s Day, St Andrew’s Day, Pancake Day, Notting Hill Carnival.

 6. Sport- popularne dyscypliny sportowe, znani sportowcy, sławne obiekty sportowe, ważne wydarzenia o charakterze sportowym.

 7. Edukacja - system szkolnictwa.

 8. Brytyjska waluta.

 9. Życie codzienne brytyjskich nastolatków.


KLASA II

 1. Transport w Wielkiej Brytanii .

 2. Typowe domy i mieszkania Brytyjczyków.

 3. Codzienne życie mieszkańców współczesnej Wielkiej Brytanii.

 4. Brytyjska monarchia.

 5. Słynne Uniwersytety Wielkiej Brytanii- Oxford , Cambridge.

 6. Brytyjskie media-telewizja, prasa, radio.

 7. Atrakcje turystyczne – Stonehenge, Eden Project, Loch Ness, The Lost Gardens of Heligan.

 8. Kuchnia brytyjska.

 9. Brytyjczycy na wakacjach.

 10. Sposoby spędzania wolnego czasu.

KLASA III

 1. Muzyka – popularne nurty muzyczne, charakterystyczne instrumenty, sławni wykonawcy.

 2. Historia – najważniejsze wydarzenia i postacie historyczne.

 3. Literatura – ważni twórcy i słynne dzieła literackie.

 4. Film – znani reżyserzy, aktorzy, słynne filmy.

 5. Podstawowe informacje na temat ustroju politycznego.

 6. Ochrona środowiska.

 7. Ciekawostki z dialektów.

 8. Religie na Wyspach Brytyjskich.

 9. Słynne miasta Wielkiej Brytanii- Bath, Birmingham, Brighton, Bristol, Leeds, Liverpool, Manchester, Nottingham, Plymouth.

 10. Heathrow- londyński kocioł.

Dodatkowo, innowacja dopuszcza zgłaszanie przez uczniów własnych pomysłów, które są


w kręgu ich zainteresowania, tym samym dając im okazję do jeszcze większego zaangażowania w proces uczenia się.
VI METODY I TECHNIKI NAUCZANIA

Jedną z teorii, która stoi u podstaw metodologii niniejszej innowacji jest teoria wielorakich inteligencji autorstwa Howarda Gardnera. Koncepcja ta zakłada, że inteligencja jest wielopłaszczyznowa i dynamiczna oraz że każda osoba posiada wszystkie rodzaje inteligencji rozwinięte w różnym stopniu. W jednej klasie szkolnej znajdziemy więc uczniów o różnych profilach inteligencji. Inteligencji, które można rozwijać poprzez różnorodne ćwiczenia. W związku z tym zadaniem nauczyciela jest tak dobrać metody pracy na lekcji, by angażowały one jak największą ilość zmysłów, gdyż to one są kluczowym elementem


w procesie przyswajania i zapamiętywania nowego materiału. Z tego względu, założeniem niniejszej innowacji jest aby nowy materiał językowy odpowiednio łączyć ze słowami (inteligencja językowa/lingwistyczna), liczbami (inteligencja logiczno-matematyczna), obrazkami (inteligencja wizualno-przestrzenna), muzyką (inteligencja muzyczna), autorefleksją (inteligencja intrapersonalna), ruchem (inteligencja kinestetyczna), doświadczeniem grupowym (inteligencja interpersonalna), czy też światem przyrodniczym (inteligencja naturalistyczna), aby aktywować potencjał drzemiący w poszczególnych uczniach.

Ponadto, z uwagi na fakt, iż nadrzędnym celem niniejszej innowacji jest rozwijanie umiejętności skutecznego, swobodnego oraz poprawnego komunikowania się w języku angielskim, główną z metod, która będzie wykorzystywana podczas zajęć, będzie metoda komunikatywna. Opiera się ona na aktywnym rozwijaniu kluczowych umiejętności językowych i kładzie nacisk na funkcjonalność języka. Podstawowymi technikami stosowanymi na zajęciach metodą komunikatywną są różnorodne ćwiczenia symulacyjne, które mają za zadanie przypominać rozmowy oraz sytuacje spotykane w życiu codziennym. Przykładem takich ćwiczeń mogą być dialogi odgrywane przez uczniów w parach, bądź rozmowy prowadzone w małych grupach wymagające negocjacji i kooperacji między uczniami. Metoda komunikatywna promuje również wykorzystywanie w klasie autentycznych materiałów takich jak nagrania radiowe i telewizyjne oraz prasę. Materiały te mają przybliżyć ucznia do prawdziwych sytuacji z życia codziennego. Autentyczność materiałów wykorzystywanych w metodzie komunikatywnej ma również na celu zachęcić uczniów do ‘eksperymentowania’ z językiem obcym oraz do prób przeprowadzania swobodnych rozmów między sobą. Podczas realizacji zajęć w ramach innowacji nauczyciel będzie korzystał z założeń metody komunikatywnej w kompilacji z metodą podającą, co umożliwi osiągnięcie celów i nabycie założonej wiedzy i umiejętności przez uczniów.


Biorąc więc pod uwagę teorię inteligencji wielorakich, założenia metody komunikatywnej oraz cele innowacji, proces nauczania będzie opierał się na następujących technikach:

 1. W zakresie sprawności mówienia:

- obraz jako bodziec - opis obrazka, historyjka obrazkowa, odgadywanie treści obrazka, podawanie różnic, wnioskowanie z obrazka;

- słowo jako bodziec – pytania i odpowiedzi, wywiad, symulacja, wypowiedzi na podstawie materiałów autentycznych, odgrywanie ról, streszczenie, opis sytuacji, uzupełnianie luk informacyjnych;

- dźwięk jako bodziec- rozpoznawanie dźwięków/melodii, imitacja, elicytacja, wymyślanie rymów.

b) W zakresie sprawności słuchania:

- techniki poprzedzające słuchanie – ukierunkowanie uwagi uczniów na określony temat, stymulacja wizualna, skojarzenia tematyczne, przewidywanie;

- techniki w trakcie słuchania/ po słuchaniu – dopasowywanie, układanie


w odpowiedniej kolejności, pantomima, zaznaczanie, uzupełnianie luk, ćwiczenia typu prawda/fałsz, zadania wielokrotnego wyboru, odpowiedzi do pytań, wypełnianie tabeli, dyktando.

c) W zakresie sprawności czytania:

- łączenie tekstu z obrazkiem;

- uzupełnianie luk;

- krzyżówka;

- rozsypanki wyrazowe i zdaniowe;

- prawda/fałsz;

- wielokrotny wybór;

- odpowiedzi na pytania;

- dobieranie.

d) W zakresie sprawności pisania:

- podpisywanie obrazków;

- tworzenie słowniczka;

- uzupełnianie luk;

- transformacje zdań;

- mapy myśli;

- tworzenie prezentacji;

- pisanie kartek okolicznościowych;

- pisanie wypowiedzi pisemnych (e-mail, pocztówka, wiadomość, ogłoszenie).
VII FORMY PRACY

Innowacja zakłada następujące formy pracy w czasie zajęć lekcyjnych: • praca z całą klasą

 • praca w grupie

 • praca w parach

 • praca indywidualna

Dodatkowo w ramach innowacji, uczniowie będą pracować w zespołach metodą projektu. Rezultaty ich pracy (np. w formie plakatów, prezentacji multimedialnych, zagadek dla innych uczniów) będą umieszczane na wspomnianej już stronie internetowej oraz prezentowane na gazetkach klasowych i szkolnych. Planowane są również wystawy prac
w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz Bibliotece Miejskiej. Ponadto uczniowie będą aktywnie brali udział w takich przedsięwzięciach jak obchody Dnia Europejskiego, Dnia Języków Obcych oraz inscenizacjach w języku angielskim przygotowanych z okazji Dni Otwartych Szkoły.
VIII MATERIAŁY I POMOCE DYDAKTYCZNE

Jak już wspomniano wcześniej program niniejszej innowacji będzie przebiegał


w korelacji z podręcznikami i zeszytami ćwiczeń serii Next Move, wydawnictwa Pearson. Podczas zajęć wykorzystywane będą materiały z następujących źródeł:

 • United Kingdom at a glance , ParkEdukacja

 • Oxford Guide to British and American Culture, Oxford University Press

 • Britain Explored, Longman

 • Britain in Close-Up, Longman

 • An Illustrated History of Britain, Longman

 • Cultural Readers-England, Macmillan

 • Graded readers- wybrane tytuły, Macmillan

 • Festival Worksheets, Teachers’ Club, Pearson

 • British and American teenage lifestyles, SNAPTV, Longman (zeszyt ćwiczeń + płyta DVD)

 • Five Days in London, Longman (płyta DVD)

 • Window on Britain, Oxford University Press (zeszyt ćwiczeń+płyta DVD)

 • Penguin Readers – wybrane tytuły, Pearson

 • Spotlight on Britain, Oxford University Press

 • Festivals and Special Days in Britain, Mary Glasgow Magazines/Scholastic

 • Customs & Lifestyle in the UK and Ireland, Mary Glasgow Magazines/Scholastic

 • The Lives of the Queens and Kings of England, Antonia Fraser

 • Repetytoria gimnazjalne- Cambridge, Express Publishing

Podczas realizacji zajęć w ramach innowacji proces dydaktyczny będzie się opierał w znacznej mierze na wykorzystaniu materiałów autentycznych. Będą to m.in.:

 • mapy

 • autorskie zdjęcia

 • nagrania zawierające oryginalne wypowiedzi i dialogi

 • filmy DVD

 • bilety

 • banknoty

 • rozkłady jazdy

 • menu

 • tabliczki informacyjne

 • plakaty

 • broszury

 • ulotki

 • pocztówki

 • gazety i czasopisma

 • fragmenty książek

 • teksty piosenek

 • źródła internetowe

 • prezentacje multimedialne

 • spoty reklamowe

Niezbędnymi pomocami praktycznie na każdych zajęciach będą odtwarzacz CD oraz DVD
i telewizor lub rzutnik. Niektóre zajęcia będą wymagały korzystania z Internetu, zatem odbywać się będą w sali komputerowej.

IX OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

W prezentowanym programie innowacyjnym osiągnięcia dotyczą wiedzy nabytej w trakcie realizowania zagadnień zawartych w punkcie V oraz wykształceniu szeregu umiejętności służących komunikacji jak również dążenie do autonomizacji uczniów poprzez zachęcanie ich do indywidualnych poszukiwań i korzystania z różnych źródeł informacji, czy też odwoływania się do własnych doświadczeń. Po zrealizowaniu działań programowych autor niniejszego opracowania zakłada, że uczeń: • posiada wiedzę dotyczącą szeroko pojętej kultury Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a więc zagadnień z zakresu geografii, historii, polityki, edukacji, tradycji i zwyczajów, religii, filmu i literatury;

 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce w sposób twórczy, np. poprzez zadania teatralne, manualne, informatyczne;

 • posługuje się bogatym zasobem słownictwa;

 • stosuje język odpowiednio do kontekstu sytuacyjnego;

 • nawiązuje swobodne kontakty interpersonalne w języku angielskim;

 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji;

 • potrafi pracować w grupie;

 • tworzy komunikatywne wypowiedzi pisemne (np. email, ogłoszenie);

 • czyta i słucha ze zrozumieniem teksty w języku angielskim;

 • osiąga lepsze wyniki na egzaminie gimnazjalnym;

 • posiada świadomość międzykulturową.


X EWALUACJA

W trakcie realizacji innowacji „ Z Wielką Brytanią za pan brat” będzie prowadzona odpowiednia dokumentacja, która umożliwi dokonanie ewaluacji podjętych działań. Na bieżąco prowadzona będzie obserwacja pracy i postępów uczniów oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych. Wyniki ewaluacji zostaną opracowane pod koniec każdego roku szkolnego, czyli po każdym etapie działań. Analiza wyników ewaluacji rocznej będzie ważną informacją zwrotną dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dotyczącą poziomu zaangażowania i zainteresowania uczniów lekcjami w ramach innowacji oraz poczynionymi postępami. W końcowym etapie realizacji działań innowacyjnych wyniki przeprowadzonej ewaluacji zostaną opracowane w formie sprawozdania, z którym zapoznani zostaną uczniowie, ich rodzice, rada pedagogiczna, organ nadzoru pedagogicznego oraz organ prowadzący szkołę.Ewaluacji podlegać będą:

 • stopień realizacji programu innowacyjnego;

 • skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach;

 • atrakcyjność programu dla uczniów;

 • użyteczność programu dla jego uczestników;

 • efektywność programu według rodziców.

Narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:

 • obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania;

 • rozmowy z uczniami;

 • konsultacje z rodzicami;

 • analiza postępów i osiągnięć uczniów;

 • ankieta skierowana do uczniów;

 • ankieta skierowana do rodziców.

Ewaluacja pozwoli na wyciagnięcie istotnych wniosków dotyczących zastosowanych metod, technik i form pracy oraz celowości realizowania podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

Niezaprzeczalnym jest fakt, iż język angielski stał się wszechobecny i jego znajomość daje większe możliwości szukania interesujących informacji i poszerzania swojej wiedzy. Przedstawiona innowacja wychodzi naprzeciw potrzebom dzisiejszych czasów i wprowadza młodzież w świat języka angielskiego. Centralną postacią programu jest uczeń, który ma systematycznie wzbogacać słownictwo, poznawać kulturę krajów Zjednoczonego Królestwa
i kształcić umiejętność posługiwania się językiem obcym jako skutecznym narzędziem komunikacji. To uczeń ma korzystać z tej innowacji, ma rozwijać swoją wiedzę i kształtować osobowość poprzez obcowanie z kulturą Wysp Brytyjskich.


Jako autor niniejszego opracowania wierzę, że informacje kulturowe będą zaspokojeniem naturalnej ciekawości świata i przyczynią się do rozwoju zainteresowań ucznia i zmotywują do jeszcze bardziej wytężonej pracy nad kompetencjami językowymi
i poszerzania własnych horyzontów.

Bibliografia:

 1. Jeremy Harmer: The Practice of English Language Teaching, Pearson, 2007

 2. Hanna Komorowska: O programach prawie wszystko, WSiP,1999

 3. Beata Karpeta-Peć: Otwarty, aktywny, samodzielny... Alternatywne formy pracy: przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2008

 4. Elizabeth Peterson and Bronwyn Coltrane: Culture in Second Language Teaching, Center for Applied Lingusitics, 2003

 5. James O'Driscoll Britain. The Country and its People: an Introduction for Learners of English Revised and Updated ,Oxford University Press, 1995

 6. Katarzyna Kozłowska: Autentyczna komunikacja na lekcji języka obcego: niemożliwe? Języki Obce w Szkole, 2002, nr 6, s. 114-118

 7. Agata Hofman: Technologia informacyjna w promowaniu autonomii w świetle wielorakich perspektyw inteligencji uczniów Języki Obce w Szkole, 2008, nr 6, s.63-68
Strona z


Pobieranie 71.17 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna