Inspekcja weterynaryjnaPobieranie 20.05 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar20.05 Kb.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

W POZNANIU

ul. Grunwaldzka 250 tel.: (0-61) 868 93 47

60-166 Poznań fax: (0-61) 868 45 31

WWW: http://www.wiw.poznan.pl Email: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl

Poznań, dnia 11 kwietnia 2012 r.

AD-O.272.7.2012


wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy usługi lotniczej polegającej na wyłożeniu szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących podczas wiosennej oraz jesiennej akcji szczepień w 2012 r. na terenie województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na usługę lotniczą polegającą na wyłożeniu szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących podczas wiosennej i jesiennej akcji szczepień w 2012 r. na terenie województwa wielkopolskiego, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


Aeroklub Poznański

im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko Kobylnica

62-006 Kobylnica

z ceną brutto: 2 079 000,00 zł
Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów, które zostały obliczone zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Liczba pkt w kryterium

Razem

1.

Aeroklub Poznański

im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko Kobylnica

62-006 KobylnicaCena brutto

100 pkt

100 pkt100 pkt

Ponadto, zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Wykluczono wykonawcę Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18, 66 – 015 Przylep na podstawie treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu wykonawcy zobowiązani byli złożyć aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert oraz oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca na czas wykonania przedmiotu zamówienia dysponuje:

- lotniskiem/ lądowiskiem bazowym lub operacyjnym oddalonym maksymalnie do


50 km od siedziby zamawiającego, licząc odległość w linii prostej

- wystarczającą ilością sprawnych samolotów

- wykwalifikowanymi pilotami

- systemem GPS i systemem rejestrującym zrzut szczepionki oraz stołem do przygotowania szczepionki do zrzutu i systemem pionowego zrzutu szczepionki lub automatycznym urządzeniem do jej wykładania, w które będą wyposażone wszystkie samoloty użyte do wykonania usługi.

W dniu 5 kwietnia 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu wezwał Aeroklub Ziemi Lubuskiej do uzupełnienia brakujących dokumentów. W wyznaczonym terminie oferent nie przedstawił wymaganego dokumentu i tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym wykluczenie wykonawcy Aeroklub Ziemi Lubuskiej stało się konieczne.

Wykluczono wykonawcę Aerogryf Aviation Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 10, 70 – 800 Szczecin na podstawie treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie
z zapisem w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu wykonawcy zobowiązani byli złożyć aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W dniu 5 kwietnia 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Poznaniu wezwał firmę Aerogryf Aviation Sp. z o.o., do uzupełnienia brakującego dokumentu. W wyznaczonym terminie oferent nie przedstawił wymaganego dokumentu i tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym wykluczenie wykonawcy Aerogryf Aviation Sp. z o.o., stało się konieczne.

Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu informuje, że ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Informujemy również, że Aeroklub Podhalański, 33 – 314 Łososina Dolna - lotnisko,
oświadczeniem z dnia 10 kwietnia 2012 r. wycofał ofertę złożoną w postępowaniu
i jednocześnie odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Otrzymują:  1. Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej, 62-006 Lotnisko Kobylnica

  2. Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18, 66 – 015 Przylep

  3. Aeroklub Podhalański, 33 – 314 Łososina Dolna – lotnisko

  4. Aerogryf Aviation Sp. z o.o., ul. Przestrzenna 10, 70 – 800 Szczecin

Dziękujemy za udział w postępowaniu.Umowa zostanie podpisana po dniu 21 kwietnia 2012 r. Dokładny termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Pobieranie 20.05 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna