Inspekcja weterynaryjnaPobieranie 19.42 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar19.42 Kb.
INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII

w POZNANIU
ul. Grunwaldzka 250 tel.: (0-61) 868 93 47

60-166 Poznań fax: (0-61) 868 45 31

WWW: http://www.wiw.poznan.pl Email: poznan.wiw@wetgiw.gov.pl
Poznań, dnia 27 kwietnia 2011 r.

WIW.AD-O.3221 – 7 / 2011


wg rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy usługi lotniczej polegającej na wyłożeniu szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących podczas wiosennej oraz jesiennej akcji szczepień w 2011 r. na terenie województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego celem udzielenia zamówienia publicznego na usługę lotniczą polegającą na wyłożeniu szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących podczas wiosennej i jesiennej akcji szczepień w 2011 r. na terenie województwa wielkopolskiego, po dokonanej ocenie ofert, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:


Aeroklub Poznański

im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko Kobylnica

62-006 Kobylnica

z ceną brutto : 1 981 800,00 zł
Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów, które zostały obliczone zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium

Liczba pkt w kryterium

Razem

1.

Aeroklub Poznański

im. Wandy Modlibowskiej

Lotnisko Kobylnica

62-006 KobylnicaCena brutto

100 pkt

100 pkt100 pkt

Ponadto, zgodnie z treścią art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Wykluczono wykonawcę Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18, 66 – 015 Przylep na podstawie treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu wykonawcy zobowiązani byli złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu
o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu wezwał Aeroklub Ziemi Lubuskiej do uzupełnienia brakującego dokumentu. W wyznaczonym terminie oferent nie przedstawił wymaganego dokumentu i tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym wykluczenie wykonawcy Aeroklub Ziemi Lubuskiej stało się konieczne.

Wykluczono wykonawcę konsorcjum firm: Gwiazda – PPHU, ul. Grunwaldzka 62,


83 – 000 Pruszcz Gdański oraz „Klaipedos avialinijos” Spółka akcyjna, wieś Dirvupiai, gmina Sendvaris, LT – 96325 rejon Klaipeda, Litwa na podstawie treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeniem o zamówieniu wykonawcy zobowiązani byli złożyć aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W dniu 19 kwietnia 2011 roku Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu wezwał firmę Gwiazda – PPHU do uzupełnienia brakującego dokumentu. W wyznaczonym terminie oferent nie przedstawił wymaganego dokumentu i tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym wykluczenie wykonawcy Gwiazda – PPHU stało się konieczne.

Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu informuje, że ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Informujemy również, że konsorcjum firm: Gwiazda – PPHU, ul. Grunwaldzka 62,
83 – 000 Pruszcz Gdański oraz „Klaipedos avialinijos” Spółka akcyjna, wieś Dirvupiai, gmina Sendvaris, LT – 96325 rejon Klaipeda, Litwa oświadczeniem z dnia 20 kwietnia 2011 r. wycofało ofertę złożoną w postępowaniu i jednocześnie odmówiło podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

Otrzymują:  1. Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej, 62-006 Lotnisko Kobylnica

  2. Aeroklub Ziemi Lubuskiej, ul. Skokowa 18, 66 – 015 Przylep

  3. Konsorcjum: Gwiazda – PPHU, ul. Grunwaldzka 62, 83 – 000 Pruszcz Gdański oraz „Klaipedos avialinijos” Spółka akcyjna, wieś Dirvupiai, gmina Sendvaris, LT – 96325 rejon Klaipeda, Litwa

Dziękujemy za udział w postępowaniu.Umowa zostanie podpisana po dniu 7 maja 2011 r. Dokładny termin podpisania umowy zostanie uzgodniony telefonicznie.

Pobieranie 19.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna