Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne projektowanie, wykonawstwo, eksploatacjaPobieranie 15.45 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar15.45 Kb.


Informacja o VI Konferencji Naukowo-Technicznej

pt.: “Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja”

W dniach 14 i 15 maja 2015 r. odbyła się w Dębem k/Warszawy kolejna, VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod tytułem: “Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne – projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja”. Organizatorem konferencji był Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej przy współpracy FERRO S.A. oraz Wydawnictwa Seidel-Przywecki sp. z o.o.

Celem konferencji była prezentacja i ocena krajowych i zagranicznych rozwiązań, osiągnięć i doświadczeń w dziedzinie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia projektowania, wykonawstwa i eksploatacji wewnętrznych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń i elementów współpracującymi z tymi instalacjami w obrębie posesji.

W trakcie dwudniowych obrad wygłoszono ogółem 27 referatów w następujących sesjach tematycznych:

SESJA I: Jakość wody w instalacjach

SESJA II: ZUŻYCIE WODY

SESJA III: ASPEKTY HYDRAULICZNE I KONSTRUKCYJNE W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

SESJA IV: ASPEKTY ENERGETYCZNE W INSTALACJACH WODOCIĄGOWYCH


I KANALIZACYJNYCH

SESJA V: ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Patronat medialny Konferencji zapewniły czasopisma i portale branżowe:


 • „Forum Eksploatatora”,

 • „Technologia Wody”

 • „Gaz, Woda i Technika Sanitarna”,

 • „INSTAL”,

 • „Rynek Instalacyjny”,

 • „InstalReporter.pl”.

Obrady konferencji otworzył w imieniu Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich. Podziękował za współpracę i pomoc przy organizacji konferencji sponsorom konferencji, którymi w tym roku były firmy: Ferro S.A., Geberit sp. z o.o., Watts Industries Polska sp. z o.o., Hydro-Vacuum S.A., Honeywell sp.z o.o. oraz Itron Polska sp. zo.o.

W trakcie obrad konferencji ożywioną dyskusję wywołała problematyka ścieków szarych, a szczególnie możliwość ich powtórnego wykorzystywania po podczyszczeniu, np. do spłukiwania toalet. Zalety i wady przedstawionych rozwiązań prezentowali: mgr inż. Lech Iwaniuk, mgr inż. Tomasz Fabisiewicz z firmy Geberit oraz mgr inż. Maciej Podraza z firmy Ferro.

Znaczącym wątkiem poruszonym w czasie obrad przez dr inż. Edytę Dudkiewicz z Politechniki Wrocławskiej były instalacje balneotechniczne: odprowadzanie ścieków po zabiegach borowinowych a także możliwości odzysku ciepła ze ścieków w zakładach przyrodoleczniczych.

W wielu wypowiedziach przewijała się problematyka zmiany składu ścieków odprowadzanych z terenów zabudowy mieszkalnej spowodowana zjawiskiem oszczędzania wody przez mieszkańców. Zmniejszenie zużycia wody jest także przyczyną występowania wtórnego zanieczyszczenia wody w układach dystrybucji wody (mgr inż. Adam Hofman z Politechniki Łódzkiej, mgr inż. Jacek Ragus z firmy Watts Industries).

Prof. Jan Bagieński z Politechniki Poznańskiej przedstawił w ciekawy sposób przegląd rozwoju lokalnych pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych w okresie ostatnich 25 lat.

W czasie obrad zaprezentowano także aspekty instalacji przeciwpożarowych: dr Florian Piechurski z Politechniki Śląskiej przedstawił analizę ekonomiczną rozwiązań instalacji przeciwpożarowych w budynkach wysokich, a dr inż. Agnieszka Malesińska z Politechniki Warszawskiej zapoznała uczestników konferencji ze szczegółami stosowania różnych wzorów do określania prędkości przepływu i strat ciśnienia w instalacjach przeciwpożarowych.

Istotny aspekt obliczeń hydraulicznych instalacji wodociągowych i doboru średnic zaprezentował prof. Władysław Szaflik z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego. Profesor porównał różne wzory do określania przepływów obliczeniowych zamieszczonych w różnych normach krajowych i zagranicznych i sformułował propozycję nowelizacji metodyki obliczeniowej do stosowania dla projektantów instalacji.

Tematyka zużycia wody cyklicznie pojawia się w kolejnych edycjach konferencji. W tym roku referaty na ten temat zaprezentowali dr inż. Florian Piechurski z Politechniki z Politechniki Śląskiej oraz zespół prof. Beaty Kowalskiej z Politechniki Lubelskiej.

Drugi dzień obrad został poświęcony tematyce jakości wody. Dr Renata Matuszewska z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz dr inż. Bożenna Toczyłowska zaprezentowały referaty poświęcone zwalczaniu bakterii Legionella w wodzie wodociągowej. Prof. Andrzej Eymontt z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego wraz z zespołem przedstawił obiecujące wyniki badań mikrobiologicznych nad wykorzystaniem fagów w biologicznej technologii uzdatniania wody. Badania skuteczności dezynfekcji wody przy pomocy promieniowania UV przedstawił zespół z Politechniki Lubelskiej (dr Agnieszka Rożej, prof. dr hab. inż. Dariusz Kowalski, prof. dr hab. inż. Beata Kowalska). Dr inż. Agnieszka Szuster-Janiaczyk z Politechniki Poznańskiej przedstawiła poglądowy referat poświęcony aspektom prawnym kontroli dopuszczalnych stężeń ołowiu i miedzi w wodzie przeznaczonej do picia, a dr Maciej Szczotko z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego zapoznał zebranych uczestników z wdrażaniem metody oceny podatności różnych materiałów instalacyjnych na powstawanie biofilmu.

Po zakończeniu obrad pierwszego dnia konferencji uczestnicy wzięli udział w spotkaniu koleżeńskim przy ognisku, gdzie do późnego wieczora kontynuowali dyskusje i wymianę poglądów na temat wygłoszonych referatów.

Obrady konferencji podsumował prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski z Politechniki Warszawskiej reprezentujący Komitet Naukowy. Podziękował autorom za wygłoszone referaty a wszystkim uczestnikom konferencji za cenne uwagi i gorące dyskusje w trakcie trwania obrad.

W trakcie trwania konferencji sformułowano kilka istotnych wniosków dotyczących dalszych prac w zakresie problematyki instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych:


 • konieczność nowelizacji metodyki określania przepływu obliczeniowego do wymiarowania przewodów w instalacjach wodociągowych wody zimnej i ciepłej,

 • ustalenie pojęć terminologicznych związanych z powtórnym wykorzystaniem ścieków szarych,

 • określenie niezbędnych, minimalnych wymagań jakościowych podczyszczania ścieków szarych przy gospodarczym ich wykorzystywaniu,

 • rozszerzenie tematyki konferencji o problematykę związaną z doborem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ich eksploatacji,

 • rozszerzenie tematyki konferencji o instalacje balneotechniczne stosowane w zakładach przyrodoleczniczych.

dr inż. Jarosław ChudzickiPrzewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Pobieranie 15.45 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna