Instrukcja bhp przy spawaniu gazowym Postanowienia ogólnePobieranie 21.55 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.55 Kb.
INSTRUKCJA BHP

przy spawaniu gazowym
1. Postanowienia ogólne

Pracę w zawodzie spawacza gazowego może wykonywać pracownik, który :

 ukończył kurs spawalniczy lub uzyskał inne uprawnienia,

 ukończył 18 lat,

 posiada dobry stan zdrowia.

Pracę należy wykonywać ubranym w odzież roboczą z tkaniny trudnopalnej, nakrycie głowy, buty ze spodami dno zapalnymi, rękawice spawalnicze oraz ochrony osobiste fartuch skórzany lub inny niepalny, okulary spawalnicze, półmaska.


2. Czynności do wykonywania przez pracownika przed rozpoczęciem spawania

 zapoznać się z zakresem pracy i ustalić prawidłową kolejność poszczególnych spawań,

 sprawdzić stan węży tlenowych, acetylenowych oraz prawidłowość połączeń do bezpieczników (w przypadku sieci) lub reduktorów (w przypadku butli),

 sprawdzić stan techniczny reduktorów (w przypadku korzystania z butli),

 sprawdzić w razie używania sieci, czy bezpiecznik wodny jest prawidłowo napełniony woda (jeżeli odkręcimy kurek kontrolny, woda powinna wyciekać),

 przygotować odpowiednie palniki i właściwe szkła do okularów (G6 do G9),

 ustawić butle w stojaku lub na wózku chroniąc je przed działaniem promieni słonecznych,

 sprawdzić czy nie ma zagrożenia zapalenia się elementów znajdujących się w pobliżu, a zwłaszcza po drugiej stronie ściany (jeżeli spawanie wykonywane jest przy ścianie),

 podczas prowadzenia prac w pomieszczeniach zagospodarowanych zabezpieczyć podręczny sprzęt gaśniczy, butle umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 m od źródeł otwartego ognia i 1 m od grzejników zamkniętych, wymienić butlę tlenowa przy nadciśnieniu pozostałości gazu co najmniej 0,5 kG/cm2 (około 50 kPa),

 wymienić butlę acetylenowa przy nadciśnieniu pozostałości gazu od 0,5 kG/cm2 (około 50 kPa) przy temp. -5°C do 3,0 kG/cm2 (około 300 kPa) przy temp. +25°C.

Butli acetylenowej nie wolno używać w pozycji leżącej, kąt nachylenia nie

może przekroczyć 45°.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania spawania.

 dysze palnika stosować ściśle według instrukcji fabrycznej,

 używać palnika i węży tylko w dobrym stanie technicznym,

 węże spawalnicze prowadzić w sposób nie powodujący ich załamania,

 do czyszczenia lub przepychania dyszy palnika stosować tylko miedziane, mosiężne lub aluminiowe przetyczki,

 po każdej dłuższej przerwie w pracy sprawdzić poziom płynu w bezpieczniku wodnym,

 przy zapalaniu palnika: najpierw lekko otworzyć kurek tlenowy, a po stwierdzeniu iż tlen wypływa, otworzyć kurek acetylenowy, zapalić i wyregulować płomień,

 przed rozpoczęciem spawania zbiorników lub w zbiornikach, w których mogą znajdować się palne pary lub ciecze upewnić się co do całkowitego bezpieczeństwa pracy (zażądać wyników pomiarów stężeń wybuchowych),

 przy spawaniu zbiorników, kotłów i zamkniętych pomieszczeń stosować ochrony dróg oddechowych oraz odpowiednie przerwy w pracy, wychodząc na zewnątrz,

 przy spawaniu na rusztowaniach sprawdzić ich stan,

 przy spawaniu na wysokości stosować się do przepisów o wykonywaniu prac na wysokości.
4. Czynności zakazane spawaczowi :

 stosowanie butli tlenowej umieszczonej w pozycji leżąc (dopuszcza. nachylenie do 45°),

 zatłuszczanie butli tlenowych, reduktorów i zaworów,

 używanie nieszczelnych butli, reduktorów lub palników,

 przedłużania węży bez właściwych łuczników metalowych,

 stosowania węży krótszych niż 5 m,

 umieszczania butli na rusztowaniach,

 toczenia poziomo, przewracania lub uderzania w butle z gazami,

 odkładania zapalonego palnika lub wypuszczania z rąk (palnik należy zgasić lub odłożyć na odpowiednią podstawkę),

 pozostawiania palnika pod ciśnieniem w razie długiej przerwy w pracy (należy odłączyć przewody od sieci reduktora),

 umieszczania węży spawalniczych na plecach i ramieniu,

 używania w zbiornikach oświetlenia miejscowego napięcie wyższe niż 24 V,

 samodzielnego naprawiania palników i reduktorów,

stosowania węży do gazów, dla których nie są przeznaczone,

 stosowania tlenu oraz gazów palnych do napędu narzędzi pneumatycznych .

5. Podstawowe czynności spawacza po zakończeniu pracy.

Zgasić palnik:

a) zamknąć kurek acetylenu,

b) zamknąć kurek tlenu,

c) poluzować śruby nastawcze reduktorów,

d) zamknąć zawory w butlach,

e) otworzyć kurki na palniku po ustaniu wypływu gazów, zamknąć kurki na palniku i zdjąć reduktory z butli,

 sprawdzić czy w pobliżu stanowiska pracy nie został zaprószony ogień,

 uporządkować stanowisko pracy i sprzęt,

 węże, palniki i reduktory umieścić w wyznaczonym miejscu,

 zgłosić przełożonemu zakończenie spawania.

- Bezpieczniki (wodne lub suche) używać tylko dopuszczone przez Dozór Techniczny, zgodnie z ich charakterystyką.

- Bezpieczniki wodne w okresie zimowym należy napełnić płynem niezamarzającym.

- Posługiwać się reduktorem zgodnie z instrukcją producenta.

- W razie cofnięcia się płomienia należy niezwłocznie zamknąć kolejno: zawory palnika do acetylenu a następnie tlenu, a palnik zanurzyć w wodzie. Gdy palnik jest zimny, a węże nieuszkodzone, należy przedmuchać węże i palnik i ponownie zapalić.

- Cięcie wewnątrz zbiorników, kotłów lub innych zamkniętych pomieszczeń (do 15m3) należy przeprowadzać przy asekuracji przez drugiego pracownika przebywającego na zewnątrz.- Wszystkie zauważone nieprawidłowości i usterki należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.


OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ

Pobieranie 21.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna