Instrukcja bhp przy spawaniu gazowym postanowienia ogólnePobieranie 18.48 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar18.48 Kb.
INSTRUKCJA BHP

PRZY SPAWANIU GAZOWYM
1. Postanowienia ogólne

Pracę w zawodzie spawacza gazowego może wykonywać pracownik, który: ukończył kurs spawalniczy - uzyskał uprawnienia, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia potwierdzony właściwymi badaniami lekarskimi, posiada aktualne szkolenia bhp i ochrony ppoż i został dopuszczony do wykonywania pracy przez swego bezpośredniego przełożonego.


2. Czynności przed rozpoczęciem spawania

 zapoznać się z zakresem pracy i ustalić prawidłową kolejność poszczególnych spawań,

 sprawdzić stan węży tlenowych, acetylenowych oraz prawidłowość ich połączeń do bezpieczników (w przypadku sieci) lub reduktorów (w przypadku butli),

 sprawdzić stan techniczny reduktorów (w przypadku korzystania z butli),

 sprawdzić w razie używania sieci, czy bezpiecznik wodny jest prawidłowo napełniony woda (jeżeli odkręcimy kurek kontrolny, woda powinna wyciekać),

 przygotować odpowiednie palniki i właściwe szkła do okularów (od G6 do G9),

 ustawić butle w stojaku lub na wózku chroniąc je przed działaniem promieni słonecznych,

 sprawdzić czy nie ma zagrożenia zapalenia się elementów znajdujących się w pobliżu, a zwłaszcza po drugiej stronie ściany (jeżeli spawanie wykonywane jest przy ścianie),

podczas prowadzenia prac w pomieszczeniach zagospodarowanych zabezpieczyć podręczny sprzęt gaśniczy, butle umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 m od źródeł otwartego ognia i 1 m od grzejników zamkniętych, wymienić butlę tlenowa przy nadciśnieniu pozostałości gazu co najmniej 0,5 kG/cm2 (około 50 kPa),

wymienić butlę acetylenowa przy nadciśnieniu pozostałości gazu od 0,5 kG/cm2 (około 50 kPa) przy temp. -5°C do 3,0 kG/cm2 (około 300 kPa) przy temp. +25°C.  • Zawsze pamiętać że butli acetylenowej nie wolno używać w pozycji leżącej. Kąt nachylenia butli nie może przekroczyć 45°.

3. Zasady bezpiecznego spawania.

 dysze palnika stosować ściśle według instrukcji fabrycznej. Używać palnika i węży tylko w dobrym stanie technicznym. Węże spawalnicze rozprowadzać tylko w sposób nie powodujący ich załamania,

 do czyszczenia lub przepychania dyszy palnika stosować tylko miedziane, mosiężne lub aluminiowe przetyczki,

po każdej dłuższej przerwie w pracy sprawdzić poziom płynu w bezpieczniku wodnym,

przy zapalaniu palnika: należy najpierw lekko otworzyć kurek tlenowy, a po stwierdzeniu iż tlen wypływa, otworzyć kurek acetylenowy, zapalić i wyregulować płomień,

 przed rozpoczęciem spawania zbiorników lub w zbiornikach, w których mogą znajdować się palne pary lub ciecze upewnić się co do całkowitego bezpieczeństwa pracy - zażądać wyników pomiarów stężeń wybuchowych,

 przy spawaniu zbiorników, kotłów i zamkniętych pomieszczeń stosować ochrony dróg oddechowych oraz odpowiednie przerwy w pracy, wychodząc na zewnątrz,

 przy spawaniu na rusztowaniach należy zawsze sprawdzić ich stan a przy spawaniu na wysokości zawsze należy stosować się do przepisów o wykonywaniu pracy na wysokości.


4. Czynności zakazane spawaczowi :

 stosowanie butli tlenowej umieszczonej w pozycji leżąc (dopuszcza. nachylenie do 45°),

 zatłuszczanie butli tlenowych, reduktorów i zaworów oraz używanie nieszczelnych butli, reduktorów lub palników bądź przedłużania węży bez właściwych łuczników metalowych,

 stosowania węży krótszych niż 5 m oraz umieszczanie butli na rusztowaniach,

 toczenia butli poziomo, przewracania lub uderzania w butle z gazami,

 odkładania zapalonego palnika lub wypuszczania z rąk (palnik należy zgasić lub odłożyć na odpowiednią podstawkę) lub pozostawiania palnika pod ciśnieniem. W razie długiej przerwy w pracy należy odłączyć przewody od sieci reduktora,

 umieszczania węży spawalniczych na plecach, ramieniu lub stosowania węży do gazów - dla których nie są one przeznaczone albo samodzielna naprawa palników i reduktorów,

 stosowania tlenu oraz gazów palnych do napędu narzędzi pneumatycznych oraz używania w zbiornikach oświetlenia miejscowego napięcie wyższe niż 24 V,


5. Podstawowe czynności spawacza po zakończeniu pracy.

Zgasić palnik – wykonując kolejno czynności: zamknąć kurek acetylenu, zamknąć kurek tlenu, poluzować śruby nastawcze reduktorów, zamknąć zawory w butlach, otworzyć kurki na palniku po ustaniu wypływu gazów, zamknąć kurki na palniku i zdjąć reduktory z butli,

 sprawdzić czy w pobliżu stanowiska pracy nie został zaprószony ogień,

 uporządkować stanowisko pracy i sprzęt a węże, palniki i reduktory umieścić w wyznaczonym miejscu oraz zgłosić przełożonemu zakończenie spawania.


  • Używać tylko bezpieczników (wodnych lub suchych) dopuszczonych przez Dozór Techniczny i zgodnie z ich charakterystyką.

  • Bezpieczniki wodne w okresie zimowym należy napełnić płynem niezamarzającym.

  • Posługiwać się reduktorem zgodnie z instrukcją producenta.

  • W razie cofnięcia się płomienia należy niezwłocznie zamknąć kolejno: zawory palnika do acetylenu a następnie tlenu a następnie palnik zanurzyć w wodzie. Gdy palnik jest zimny, a węże nie są uszkodzone, należy przedmuchać węże i palnik i ponownie zapalić.

  • Cięcie wewnątrz zbiorników, kotłów lub innych zamkniętych pomieszczeń (do 15m3) należy przeprowadzać przy asekuracji drugiego pracownika przebywającego na zewnątrz.

  • Wszystkie zauważone nieprawidłowości i usterki należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu.

Data: Opracował: Uzgodniono pod względem przepisówBHP i Ochrony ppoż.

Zatwierdził:

Pobieranie 18.48 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna