Instrukcja dla oferentóWPobieranie 182.51 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar182.51 Kb.


INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW


 1. Zakres zamówienia

Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Sochaczewie, ul. 1 Maja 21 tel./fax: +48 46 8621953 ogłasza przetarg ofertowy na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu multimedialnego oraz sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć lekcyjnych

 1. Termin realizacji: 14 dni od podpisania umowy,

 2. Termin płatności – 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, po dokonaniu bezusterkowego odbioru zamawianego sprzętu.

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 21 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 1 serwera sieciowego z oprogramowaniem, 22 monitorów LED, 2 szt. projektorów multimedialnych, 2 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego. Przedmiot zamówieniowa na własny koszt i we własnym zakresie należy dostarczyć do Zespołu Szkół w Sochaczewie, ul. Chopina 99, 96-500 Sochaczew;

 1. Zakres zadania: Zakres rzeczowy znajduje się w załączniku nr 3.

 2. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę stanowi ,,Formularz oferty” – sporządzony wg załącznika nr 1 do specyfikacji wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w niniejszej specyfikacji. Załączniki winny być przygotowane wg treści zawartych w specyfikacji.

W przypadku, gdy Oferent jako załącznik dołączy kopie jakiegoś dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona przez uprawomocnionego reprezentanta Oferenta.

 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, na załączonym formularzu oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta - przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. Również wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Oferenta winny być podpisane. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta.

 2. Oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą teleksu, faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego (art. 21 ust. 3).

 3. Kopertę należy adresować na Zamawiającego z zaznaczeniem:

Oferta na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół w Sochaczewie”

oraz „Nie otwierać przed 18.03.2016 r. godz. 1000 . 1. Dokumenty składające się na ofertę

 1. : Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 • Formularz ofertowy – załącznik nr 1

 • Oświadczenie o spełnianiu warunków –załącznik nr 2

 • Zaparafowaną propozycję umowy – załącznik nr 4

 • Zestawienie oferowanego sprzętu wraz z opisanymi parametrami technicznymi opisanymi przez Wykonawcę (producent, model).

 1. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest pan Zbigniew Pakuła - dyrektor Zespołu Szkół w Sochaczewie tel. 0-46 863 37 77.

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 1. Miejsce i termin składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Sochaczewie ul. 1-go Maja 21, 96-500 Sochaczew, w sekretariacie, piętro II, pokój nr 325.

 2. Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2016 r. o godzinie 1000

 3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Oferentom bez otwierania.

 1. Otwarcie i badanie ofert

Zamawiający otworzy oferty w  dniu 18.03.2016 r. o godzinie 1015 w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Sochaczewie, ul. 1-go Maja 21, pok. 325.

 1. Kryteria oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: cena (koszt) 100 %

Oferty zostaną uszeregowane w kolejności zaproponowanych cen. 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny.

 1. Informacja o formalnościach po wyborze oferty

Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY


pieczęć Oferenta)
OFERTA

Miejski Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

w Sochaczewie

ul. 1 Maja 21

96-500 Sochaczew


Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu ofertowym Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół w Sochaczewie”
OFERUJEMY dostawę zamówienia skonfigurowanego w załącznika nr 3 za cenę: …………………...

....................................................................................................................................................brutto

słownie: ................................................................................................................................................
Termin realizacji zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy.


 1. Powyższa cena jest ceną ryczałtową i nie podlega zmianie podczas realizacji umowy.

 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Instrukcją dla oferentów, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

 3. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami.

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

 1. ....................................................................................................................................,

 2. ....................................................................................................................................,

 3. ....................................................................................................................................,

 4. ....................................................................................................................................,

 5. ....................................................................................................................................,

 6. ....................................................................................................................................,

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów z Zamawiającym


Imię i Nazwisko

(........................................................................................)

Adres

(........................................................................................)

Telefon

(........................................................................................)

Fax. Wymagany

(........................................................................................)

E-mail

(........................................................................................)

Numer konta na który Zamawiający przeleje należność: ……………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………


Proponowany sprzęt przez Wykonawcę wraz z informacja o podstawowych parametrach:

Tabela oferty:

Lp.

Nazwa urządzenia

Producent, model

Ilość sztuk

Cena jednostkowa

Wartość

1

Serwer sieciowy z oprogramowaniem

2

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem

3

Monitor LED

4

Projektor multimedialny

5

Urządzenie wielofunkcyjne

6

Komputer przenośny 15,6’

7

Licencje dostępowe CAL na użytkownika
Razem…...............................dn.…………...2016 r..............................................................(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 2

(pieczęć Oferenta)
OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu ofertowym na: Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół w Sochaczewie”


oświadczam, że:

 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia;

............................ dn. __.__.2016 r.

................................................................(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta)

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych 21 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 1 serwera sieciowego z oprogramowaniem, 22 monitorów LED, 2 szt. projektorów multimedialnych, 2 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego.

W sytuacji, gdy w opisie przedmiotu zamówienia figuruje nazwa własna danego produktu, proponowany przez Wykonawcę produkt powinien posiadać parametry nie gorsze od opisanych, umożliwiające wykorzystanie, w takim samym zakresie i stopniu skomplikowania, co określone w poniższym opisie (specyfikacji sprzętowej).

Serwer sieciowy z oprogramowaniem szt. 1


Konfiguracja

Parametry techniczne Zamawiającego nie gorsze niż

Oprogramowanie

Microsoft Windows Server 2012 Standard PL GOV MOLP lub równoważny

Procesor

Procesor o wydajności nie gorszej niż 8738 pkt w teście PassMark – CPU Mark, (http://www.cpubenchmark.net) posiadający nie mniej niż 6 rdzeni.

Pamięć standardowa

Przynajmniej 8 GB pamięci, DDR3 1600MHz.

Napędy optyczne

Nagrywarka DVD+/-RW

Wewnętrzny dysk twardy

3.5”, 3 dyski każdy o pojemności 600 GB, typ interfejsu SAS 6Gb/s, prędkość obrotowa 10000 obr/min.

Kontroler pamięci masowej

1 x RAID – zintegrowany

SATA 6Gb/s/ SAS 6Gb/s

Poziom RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50


Karta grafiki

Układ graficzny zintegrowany (Matrox G200 lub równoważny);

Karta sieciowa

Zintegrowana z płytą główną 2 x Gigabit Ethernet

Kontroler zdalnego zarządzania

Zintegrowany kontroler zdalnego zarządzania.

Płyta główna

Złącza na płycie:

6 x DDR3


1 port PCI-Express 16 x 3.0

2 x slot PCI-E 8 x (low-profile)

4 x SATA

6 x USB 2.0Porty wejścia/wyjścia panelu tylnego:

1 x szeregowe

1 x VGA

6 x USB 2.0Obudowa

Stojąca ATX, Tower, zasilacz min. 750W z funkcją hot-swap.

Możliwość zainstalowania drugiego zasilacza.Złącza na panelu przednim: 2 x USB, 8 x 3.5” Hot plug.

Kable/oprogramowanie

Wszystkie niezbędne kable sieciowe do podłączenia komputera do sieci oraz inne kable niezbędne do uruchomienia. Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów.


Warunki równoważności dla Microsoft Windows Server 2012 Standard PL GOV MOLP

 1. Licencja na serwerowy system operacyjny musi pozwalać na instalację w serwerach wyposażonych w dwa procesory fizyczne.

 2. Licencja musi pozwalać na przenoszenie systemu pomiędzy serwerami będącymi na wyposażeniu szkoły.

 3. Liczba rdzeni procesorów i ilości pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji.

 4. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

 5. Możliwość wykorzystania, do 320 logicznych procesorów oraz 4TB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

 6. Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych, 1TB pamięci RAM oraz dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

 7. Możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych.

 8. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

 9. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy instalowany sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

 10. Możliwość dynamicznego obniżenia poboru energii przez niewykorzystywane w bieżącej pracy rdzenie procesorów. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

 11. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

 1. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu;

 2. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających Użytkownikom (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów;

 3. umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów;

 4. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

 1. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

 2. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.

 3. Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

 4. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego http pomiędzy kilka serwerów.

 5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

 6. Graficzny interfejs użytkownika.

 7. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków (w tym język polski) poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji.

 8. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

 9. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

 10. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

 11. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką dostępu do informacji w dokumentach (Digital Rights Management).

 12. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

 1. podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC;

 2. usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnienie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

 1. podłączenie serwerowego systemu operacyjnego do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

 2. ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika (np. typu certyfikatu użytego do logowania),

 3. odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza;

 1. zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze;

 2. praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej;

 3. Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego, umożliwiające:

 1. dystrybucję certyfikatów poprzez http,

 2. konsolidację CA dla wielu lasów domeny,

 3. automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen;

 1. szyfrowanie plików i folderów;

 2. szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec);

 3. możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów;

 4. serwis udostępniania stron WWW;

 1. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6);

 2. wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows;

 1. wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych; wirtualne maszyny w trakcie pracy mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności;

 2. mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcia dla:

 1. dynamicznego podłączenia zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych,

 2. obsługi ramek typu jumbo frazes dla maszyn wirtualnych,

 3. obsługi 4-KB sektorów dysków,

 4. liczba jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra min. 2,

 5. możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzona jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API,

 6. możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunkmode).

 1. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta serwerowego systemu operacyjnego umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

 2. Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego serwerowego systemu operacyjnego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

 3. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

 4. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy, również działające zdalnie, administracji przez skrypty.

 5. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.


Zestawy komputerów z oprogramowaniem - szt. 21


Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Zastosowanie

Zestaw komputerowy będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa

Jednostka centralna w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż:

 • Wydajność ogólna – min. 3000 pkt (PCMark score) w teście PCMARK 7 przy ustawieniach domyślnych programu PCMARK 7 i ustawieniach fabrycznych komputera. Wydruk wyników testu oferowanego modelu dołączyć do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania testu na dostarczonym egzemplarzu w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu. Oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące na czas przeprowadzenia testu.

 • procesor wielordzeniowy w teście Passmark CPU Mark wynik min. 4500 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net/ na dzień nie wcześniejszy niż 31/01/2016r. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca musi dołączyć wydruk do oferty z wynikiem testu z podanej powyżej strony WWW dla oferowanego modelu procesora.

Pamięć operacyjna

8GB DDR3

Parametry pamięci masowej

Min. 500 GB SATA 7200 obr./min

Napęd optyczny:

DVD+RW

Grafika

Karta graficzna zintegrowana

 • karta graficzna dedykowana lub zintegrowana z płytą główną lub procesorem

 • karta graficzna osiągająca w teście PassMark – G3D Mark wynik min. 400 punktów według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net/ na dzień nie wcześniejszy niż 31/01/2016. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca musi dołączyć wydruk do oferty z wynikiem testu z podanej powyżej strony WWW dla oferowanego modelu karty graficznej.

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną

Czytnik kart pamięci

Dodatkowe głośniki stereo

Kabel HDMI ( lub DVI lub DisplayPort) – zgodny z oferowanym złączem komputera i monitora.Porty

 • Min. 5 portów USB (w tym min. 1 USB 3.0). Min. dwa porty USB dostępne z boku lub przodu obudowy,

 • Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbit/s

 • 1xHDMI lub DVI lub DisplayPort

 • 2x wejście audio (w tym jedno z boku lub przodu obudowy)

 • 2x wyjście audio (w tym jedno z boku lub przodu obudowy)

Urządzenia perferyjne

 • Klawiatura pełnowymiarowa USB – niski profil, układ znaków – polski programisty, klawisze odporne na wycieranie ( minimum w okresie gwarancji), odporność na zachlapanie, przewód min. 1,5 metra.

 • Mysz optyczna USB, minimum 3 przyciski, rolka przewijania, kabel o długości min. 1,5 metra. Rozdzielczość: minimum 1000 DPI

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

Oferowany model komputera musi bezproblemowo współdziałać z zainstalowanym systemem operacyjnym. System operacyjny musi pozwolić na pełne wykorzystanie funkcji i możliwości dostarczonego komputera.

Oprogramowanie systemowe

Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny (polska wersja językowa), klasa PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

 • Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

 • Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

 • Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

 • Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

 • Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania zapory i regułami IP v4 i v6;

 • Zlokalizowanie w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

 • Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

 • Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

 • Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

 • Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

 • Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

 • Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

 • Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

 • Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

 • Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

 • Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

 • Wbudowany system pomocy w języku polskim;

 • Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

 • Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

 • Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

 • Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

 • Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

 • System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

 • Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowiskach;

 • Wsparcie dla JScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

 • Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

 • Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

 • Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

 • Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

 • Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

 • Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

 • Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne przywrócenia wersji wcześniejszej;

 • Możliwość przywracania plików systemowych;

 • System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);

 • Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Licencja na korzystanie z systemu operacyjnego wraz z licencją użyczenia, dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu.

Oprogramowanie biurowe

Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego w języku polski z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji.

Edytor tekstu:

 • pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów;

 • posiada możliwość zapisu do plku minimum w formacie Open Document z rozszerzeniem odt; - wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą błędów oraz umożliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto kilku języków;

 • umożliwia wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru;

 • udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi fragmentami odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego wykorzystania;

 • umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel.

Arkusz kalkulacyjny:

 • umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i wykonywanie zaawansowanych operacji;

 • dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać;

 • pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów;

 • posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem ods;

Program bazodanowy:

 • umożliwia tworzenie i zarządzanie bazami danych;

 • posiada kreator tworzenia nowych baz danych;

 • ma wbudowaną obsługę tabel, kwerend, formularzy i raportów.

Program do grafiki prezentacyjnej:

 • zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu;

 • przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na papierze lub foli;

 • posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem odp.

Licencja na korzystanie z oprogramowania biurowego udzielana zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania wielokrotnego oprogramowania na dowolny okres czasu beneficjentom końcowym projektu (osobom fizycznym i osobom prawnym), na podstawie umowy użyczenia.

Oprogramowanie antywirusowe

Wymagania dotyczące systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych.

Wersja oprogramowania zabezpieczająca jego działanie zgodna z zaoferowaną wersją systemu operacyjnego, zainstalowanego w dostarczonych komputerach. • Wersja programu dla stacji roboczych w języku polskim.

 • Pomoc w programie (help) w języku polskim.

 • Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.

 • Ochrona antywirusowa i antyspyware:

 • Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

 • Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu Adare, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

 • Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

 • Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

 • Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli.

 • Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu typu MS Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail.

 • Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych.

 • Listę blokowanych stron internetowych określa administrator.- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

 • Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

 • W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administrator- Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.

 • Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu, z lokalnego zasobu sieciowego, z CDROM-u, oraz poprzez http z dowolnej stacji roboczej. Program wyposażony w skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam). Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika. – Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji bez wirusów i samego oprogramowania.

 • Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim.

Licencja na korzystanie z oprogramowania antywirusowego udzielana zamawiającemu musi być udzielona w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania wielokrotnego oprogramowania na dowolny okres czasu beneficjentom końcowym projektu (osobom fizycznym i osobom prawnym), na podstawie umowy użyczenia.

Bezpłatna aktualizacja baz wirusów przez okres 3 lat.

Monitor LED - 22 szt.


Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

1.

Typ ekranu

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT min. 21.5”

2.

Powłoka powierzchni ekranu

Antyodblaskowa

3.

Typ podświetlania

LED

4.

Jasność

200 cd/m2

5.

Czas reakcji metrycy

Max 5ms

6.

Rozdzielczość nominalna

1920 x 1080 przy 60Hz

7.

Format obrazu

16:9

8.

Pochylenie

Możliwość regulacji

9.

Złącze


15-stykowe złącze D-Sub,

Złącze cyfrowe: HDMI lub DVI lub DisplayPort (zgodne z oferowanym złączem graficznym komputera i okablowaniem).10.

Pobór energii

Max 15,5W, Czuwanie poniżej 0,5W


Gwarancje i certyfikaty:


 1. Gwarancja: minimum 2 lata, naprawa na miejscu u Zamawiającego w ciągu siedmiu dni po zgłoszeniu usterki. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania nośników danych uszkodzonych dysków twardych w swojej siedzibie.

 2. Deklaracja zgodności CE, (oznakowanie sprzętu) Certyfikat ISO9001 dla producenta jednostki centralnej (dostarcza Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia najpóźniej w dniu dostawy sprzętu).


Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A4 - 1 szt.


Lp.

Wymagane parametry minimalne

1.

Typ: w ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

2.

Rozdzielczość wydruku minimum 600 x 600 dpi

3.

Format wydruku minimum: A4

4.

Prędkość wydruku min. 20 str./min A4 jednostronny

5.

Wbudowana funkcja automatycznego druku dwustronnego

6.

Porty: LAN, USB 2.0

7.

Podajniki na papier minimum 250 str. A4

8.

Gwarancja min. 2 lata

9.

Obciążalność min. 40000 str./mies.

10.

Skaner: rozdzielczość optyczna: min 600x600 dpi

11.

Automatyczne skanowanie dwustronne

12.

Automatyczne kopiowanie dwustronne


Licencje dostępowe (CAL) na użytkownika - 21 szt.


Lp.

Oprogramowanie:

1.

Licencja dostępowa na użytkownika do systemu Windows Server 2012 w wersji rządowej (GOV) lub równoważna.

Oferowana licencja musi pozwalać na dostęp użytkownikom do serwerów zgodny z warunkami licencji serwerowego systemu operacyjnego Windows Server 2012 posiadanego przez Zamawiającego.


Warunki równoważności dla licencji dostępowych typu CAL dla systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2012

 1. Licencje dostępowe umożliwiające użytkownikom serwerowych systemów operacyjnych wykorzystanie ich zgodnie z warunkami licencjonowania producenta serwerowych systemów operacyjnych.

 2. Licencja musi pozwalać na korzystanie z usług udostępnianych przez serwerowy system operacyjny.


Projektor multimedialny - 2 szt.


Lp.

Wymagane parametry minimalne

1.

Rozdzielczość natywna co najmniej 1024 x 768

2.

Kontrast co najmniej 3000:1

3.

Jasność 2800 ANSI lumenów

4.

Żywotność lampy co najmniej 4000h

5.

Gwarancja min. 2 lataKomputer przenośny15,6’ - 2 szt.


L.p.

Element konfiguracji

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.

Ekran

Matryca 16” -15,6” o rozdzielczości min. 1366 x 768, z powłoką matową

2.

Obudowa

Ciemny kolor obudowy (zamawiający nie dopuszcza zaproponowania komputera w jaskrawej lub jasnej obudowie)

3.

Procesor

Dwurdzeniowy dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący wynik co najmniej 3388 punktów w teście Passmark – CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

4.

Pamięć operacyjna

Pojemność: min. 8 GB DDR3 1600MHz

5.

Dysk twardy

Pojemność min. 500 GB, prędkość obrotowa 7200 obr./min.

6.

Napęd optyczny

Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video).

7.

Karta graficzna

Kompatybilna z Microsoft DirectX 11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0, uzyskująca wynik co najmniej 728 punktów w teście Passmark – G3D Mark według wyników kart graficznych publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/gpu_list.php

8.

Karta muzyczna

Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki stereo, wbudowany mikrofon

9.

Porty/złącza

1 x VGA

1 x HDMI

1 x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)

1 x wejście mikrofonowe

1 x wyjście słuchawkowe

Min. 1 x USB 2.0 (wbudowane)

Min. 2 x USB 3.0 (wbudowane)

Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na zewnętrznej karcie lub porcie USB).

Wbudowany – wewnętrzny czytnik kart SD, MMC

Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz karta WLAN 802.11b/g/n

10.

Urządzenia wskazujące

Touch Pad (płyta dotykowa)

Punkt dotykowy (manipulator punktowy), umieszczony w środkowej części klawiatury

Mysz optyczna bezprzewodowa, 2 przyciski + rolka.

11.

Klawiatura

Pełnowymiarowa w układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows „polski programistyczny”, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy).

Klawiatura z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury.12.

Wyposażenie dodatkowe

Torba dostosowana do wielkości laptopa (15” -15,6”)

13.

Oprogramowanie systemowe

Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny (polska wersja językowa), klasa PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

 • Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

 • Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;

 • Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

 • Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

 • Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania zapory i regułami IP v4 i v6;

 • Zlokalizowanie w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;

 • Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);

 • Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;

 • Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

 • Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

 • Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

 • Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

 • Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie;

 • Aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

 • Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.

 • Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

 • Wbudowany system pomocy w języku polskim;

 • Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);

 • Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;

 • Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;

 • Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;

 • Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;

 • System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;

 • Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanym środowiskach;

 • Wsparcie dla JScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;

 • Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;

 • Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;

 • Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;

 • Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

 • Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;

 • Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

 • Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne przywrócenia wersji wcześniejszej;

 • Możliwość przywracania plików systemowych;

 • System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);

 • Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Licencja na korzystanie z systemu operacyjnego wraz z licencją użyczenia, dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania na dowolny okres beneficjentom projektu.

14.

Oprogramowanie biurowe

Kompleksowy pakiet oprogramowania biurowego w języku polski z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, oprogramowaniem bazodanowym i oprogramowaniem do tworzenia prezentacji.

Edytor tekstu:

 • pozwala na rozbudowane formatowanie akapitów i tworzenie rozdziałów;

 • posiada możliwość zapisu do plku minimum w formacie Open Document z rozszerzeniem odt; - wyposażony jest w funkcję sprawdzania pisowni w języku polskim z automatyczną korektą błędów oraz umożliwia sprawdzanie pisowni w dokumencie w którym użyto kilku języków;

 • umożliwia wydrukowanie kilku stron dokumentu na jednej kartce papieru;

 • udostępnia możliwość wykorzystania szablonów ze stałymi fragmentami odpowiednio sformatowanego tekstu, tabel, nagłówka stopki do wielokrotnego wykorzystania;

 • umożliwia tworzenie spisu treści oraz indeksów alfabetycznych, ilustracji i tabel.

Arkusz kalkulacyjny:

 • umożliwia wpisywanie danych liczbowych lub wartości do komórek i wykonywanie zaawansowanych operacji;

 • dzięki wbudowanym w arkusz funkcjom można przeprowadzić profesjonalne analizy finansowe. Wszystko można drukować, zapisywać, publikować i wysyłać;

 • pozwala na przedstawienie wyników w postaci graficznych wykresów;

 • posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem ods;

Program bazodanowy:

 • umożliwia tworzenie i zarządzanie bazami danych;

 • posiada kreator tworzenia nowych baz danych;

 • ma wbudowaną obsługę tabel, kwerend, formularzy i raportów.

Program do grafiki prezentacyjnej:

 • zawiera intuicyjny interfejs do tworzenia poszczególnych slajdów pokazu;

 • przygotowane materiały można prezentować na ekranie monitora, wydrukować na papierze lub foli;

 • posiada minimum możliwość zapisu do pliku w formacie Open Document z rozszerzeniem odp.

Licencja na korzystanie z oprogramowania biurowego udzielana zamawiającemu musi być udzielona na czas nieznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania wielokrotnego oprogramowania na dowolny okres czasu beneficjentom końcowym projektu (osobom fizycznym i osobom prawnym), na podstawie umowy użyczenia.

15.

Oprogramowanie antywirusowe

Wymagania dotyczące systemu ochrony antywirusowej dla stacji roboczych.

Wersja oprogramowania zabezpieczająca jego działanie zgodna z zaoferowaną wersją systemu operacyjnego, zainstalowanego w dostarczonych komputerach. • Wersja programu dla stacji roboczych w języku polskim.

 • Pomoc w programie (help) w języku polskim.

 • Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.

 • Ochrona antywirusowa i antyspyware:

 • Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

 • Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu Adare, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

 • Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

 • Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

 • Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli.

 • Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu typu MS Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail.

 • Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych.

 • Listę blokowanych stron internetowych określa administrator.- Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.

 • Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

 • W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administrator- Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie.

 • Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu, z lokalnego zasobu sieciowego, z CDROM-u, oraz poprzez http z dowolnej stacji roboczej. Program wyposażony w skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam). Praca programu musi być niezauważalna dla użytkownika. – Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji bez wirusów i samego oprogramowania.

 • Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim.

Licencja na korzystanie z oprogramowania antywirusowego udzielana zamawiającemu musi być udzielona w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego bez dodatkowych kosztów, do przekazania wielokrotnego oprogramowania na dowolny okres czasu beneficjentom końcowym projektu (osobom fizycznym i osobom prawnym), na podstawie umowy użyczenia.

Bezpłatna aktualizacja baz wirusów przez okres 3 lat.16.

Bateria

6-komorowa litowo-jonowa, umożliwiająca pracę bez zasilania przez min. 4 godziny

17.

Zasilacz

Dedykowany do laptopa

18.

Gwarancja

24 miesiące


Załącznik nr 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY


§1

Na podstawie udzielonego zamówienia z dnia …………. r. w trybie przetargu ofertowego zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji Zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz multimedialnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół w Sochaczewie” zgodnie z treścią złożonej oferty i zestawieniem oferowanego sprzętu wraz z opisanymi parametrami technicznymi.§ 2

Termin realizacji zamówienia ustala się na 14 dni od dnia podpisania umowy


§ 3

Ryczałtowe wynagrodzenie za całość zamówienia (wynosi …………………………...zł brutto (słownie: …………………………………………………………………….złotych.


§ 4

 1. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru sprzętu i oprogramowania.

 2. Zapłata przez Zamawiającego za przedmiot umowy nastąpi przelewem, w terminie 30 dni od dnia odbioru, po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury.

 3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5


W razie nieuzasadnionego przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 umowy, z wynagrodzenia określonego w § 3 umowy, zostanie potrącona kara umowna w wysokości 0,5% za dzień zwłoki.
§6

Wykonawca udzieli gwarancji i będzie świadczył usługi serwisowe na dostarczony sprzęt i oprogramowanie zgodnie z zapisami oferty.


§ 7

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności


§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


§ 9

W sprawach spornych właściwym do rozstrzygania ich będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.


§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Pobieranie 182.51 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna