Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020Pobieranie 296.72 Kb.
Strona2/4
Data27.04.2016
Rozmiar296.72 Kb.
1   2   3   4


Warunki merytoryczne (strategiczne)1

Punktacja

16.

Projekt wpisuje się w jeden z priorytetowych obszarów wskazanych w POPC i/lub ma charakter ponadsektorowy

Projekt wpisuje się w obszar podatki i cła dostarczając nowych usług i funkcjonalności z zakresu obsługi podatku akcyzowego i obrotu towarowego (cło). W ramach Projektu działanie związane z:

- dostarczeniem zautomatyzowanej usługi wymiany informacji i dokumentów pomiędzy uczestnikami łańcucha obrotu towarowego z krajami trzecimi - Platforma Single Window – pojedyncze okno w obrocie towarowym z krajami trzecimi,

- wymianą informacji pomiędzy Służbą Celną a sądami

wymagają współpracy międzyresortowej.
Nowe usługi dostarczane w ramach projektu będą wykorzystywać dane dostępne w rejestrach i systemach resortu finansów (CRP KEP) oraz innych instytucji (przykładowo CEIDG, KRS) a także przedsiębiorców. Będą także dostarczać dane do tych rejestrów (przykładowo dane dotyczące zezwoleń akcyzowych będą przekazywane do CEIDG) co przyczyni się do uporządkowania rejestrów publicznych, a tym samym, obok kwestii szerokiej wymiany danych pomiędzy organami administracji w ramach Platformy Single Window, wskazuje na ponadsektorowy charakter projektu.
Dodatkowo projekt dostarcza również usług w obszarze prowadzenie działalności gospodarczej w związku z umożliwieniem pełnego elektronicznego wglądu w akta spraw podatkowych i celnych.


Max 16 pkt.17.

Projekt jest wykonalny organizacyjnie, technicznie i finansowo


Projekt będzie realizowany poprzez podprojekty uruchamiane w logicznej sekwencji biznesowej.

Projekt będzie realizowany zgodnie z cyklem życia projektu w oparciu o metodykę PRINCE 2.


Ramowy harmonogram realizacji projektu:
Realizacja projektu musi być poprzedzona Fazą przygotowawczo-analityczną, finansowaną ze środków własnych beneficjenta składającą się z następujących działań: zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych dla realizacji Projektu, w tym ukonstytuowanie się struktur projektowych- 31.03.2014 – 30.06.2014 r - przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie SW -

- 01.07.14 - 31.11.2014 – przeprowadzenie postępowania na usługę opracowania SW oraz podpisanie umowy,

- 01.12.2014 – 30.06.2015 - opracowanie SW i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu,

- 01.10.2014 – 31.03.2015 – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na wsparcie w zakresie zaprojektowania rozwiązań architektonicznych, modelu danych i logiki komunikacji projektowanych systemów, a także wsparcia w zakresie opracowania wymagań funkcjonalnych i technicznych,

- 01.04.2015 - 31.03.2016 –- analiza i opracowanie wymagań użytkowników, funkcjonalnych i technicznych, opracowanie specyfikacji funkcjonalnej i technicznej systemu, która posłuży jako załącznik do OPZ-ów, ,a także opracowanie SIWZ-ów dla realizowanych komponentów opisanych w pkt A-C.
Realizacja projektu – finansowana z PO PC: 01.04.2016 – 01.04.2019


 1. Rozwój Systemu Informacyjnego SC

Etap I – integracja centralnych systemów obrotu towarowego z systemem obsługi klienta na granicy

Etap II – rozwój SISC o nowe e-usługi


Rozwój SISC

I Etap: realizacja zawartych umów SISC w ramach wniosków zmian (2016-2018); AIS/AES, OSOZ2, EMCS2, SZPROT, ZISAR, PDR, ZEFIR2, ECIP/SEAP – w zakresie automatyzacji czynności na granicy UE, i w zakresie obsługi wyrobów podlegających akcyzie,
II Etap: nowe umowy AIS/AES2, OSOZ3, NCTS3, EMCSPL3,- dostarczenie pozostałych nowych funkcjonalności i e-usług
Ramowy harmonogram II Etapu

01.04.2016 – 30.11.2016 – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umowy (umów) z wykonawcą (-cami)

01.12. 2016 – 01.04. 2019 – realizacja umów z wykonawcami polegająca na budowie i wdrożeniu nowych e-usług

FAZA I Analiza i Projektowanie – minimum 9 miesięcy od dnia podpisania umowy FAZA II – pilota – minimum 7 miesięcy od dnia zakończenia Fazy I Obejmujący testy, szkolenia, migracja danych

FAZA III – wdrożenie ogólnopolskie systemu minimum 12 miesięcy od dnia zakończenia Fazy II obejmujący testy, szkolenia, migrację danych

FAZA IV – (od 02.04,2019) rozwój i utrzymanie systemu – finansowane ze środków własnych Beneficjenta przez 48 miesięcy od momentu Odbioru Końcowego Umowy (Umów)

I-kw. 2019– prowadzenie działań informacyjnych dla klientów i odbiorców systemu,


 1. Zintegrowany system Obsługi Klienta na granicy

01.04.2016 –30.11.2016 – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umowy (umów) z wykonawcą (-cami)

01.12.2016 –01.04.2019 – realizacja umowy z wykonawcą polegająca na budowie i wdrożeniu systemu zintegrowanego

FAZA I Analiza i Projektowanie – minimum 11 miesięcy (01.12.2016 - 31.10.2017)

FAZA II – pilota – minimum 6 miesięcy 01.11.2017-30.04.2018)

Obejmujący testy, szkolenia, migracja danych

FAZA IV – wdrożenie ogólnopolskie systemu minimum 11 miesięcy (01.05.2018 – 01.04.2019)

Obejmujący testy, szkolenia, migrację danych

I-kw. 2019 – prowadzenie działań informacyjnych dla klientów i odbiorców systemu,
 1. Platforma SW

01.04.2016 –30.11.2016 – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umowy z wykonawcą

01.12. 2016 – 01.04. 2019 – realizacja umów z wykonawcami polegająca na budowie i wdrożeniu nowych e-usług

FAZA I Analiza i Projektowanie – minimum 9 miesięcy od dnia podpisania umowy FAZA II – pilota – minimum 7 miesięcy od dnia zakończenia Fazy I Obejmujący testy, szkolenia, migracja danych

FAZA III – wdrożenie ogólnopolskie systemu minimum 12 miesięcy od dnia zakończenia Fazy II obejmujący testy, szkolenia, migrację danych

FAZA IV – (od 02.04,2019) rozwój i utrzymanie systemu – finansowane ze środków własnych Beneficjenta przez 48 miesięcy od momentu Odbioru Końcowego Umowy (Umów)

I-kw. 2019 – prowadzenie działań informacyjnych dla klientów i odbiorców systemu,

Elementy utrzymania i rozwoju będą zawarte w umowach zawieranych z wykonawcami i finansowane ze środków budżetowych części 19 budżetu państwa począwszy od roku 2019.
W celu realizacji projektu zostanie powołany:

- Komitet Sterujący - Rada Projektu (około 15 osób)- na czele którego stanie Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej – pełniący rolę Właściciela Projektu, członkami będą kierujący departamentami pionu Służby Celnej MF (właściciele biznesowi właściwych obszarów), przedstawiciele Głównych użytkowników i Dostawców, w tym przedstawiciele izb celnych. Rolą Komitetu Sterującego będzie nadzór nad realizacją całego Projektu, wyznaczanie celów strategicznych i podejmowanie decyzji o znaczeniu strategicznym, zatwierdzanie głównych dokumentów planistycznych, budżetu, zarządzanie kluczowymi zagrożeniami i zagadnieniami mającymi wpływ na cały Projekt,

- Rady Podprojektów – odpowiedzialne za nadzór operacyjny nad realizacją podprojektów/komponentów wchodzących w skład Projektu, wyznaczające zadania Kierownikom Podprojektów, zarządzający ryzykiem i zagadnieniami w ramach danego komponentu, sterujące etapami w ramach komponentu,

- Koordynator Projektu - i Kierownicy Podprojektów – odpowiedzialni za realizację poszczególnych Podprojektów, nadzorujący postęp prac, terminowość dostarczania i jakość produktów, (minimum 4 osoby)

- Kierownicy Zespołów (max 10 osób) – odpowiedzialni za realizację zleconych przez Kierowników podprojektów grup zadań, kierujący pracami grup roboczych w ramach zespołów projektowych,

- Zespoły projektowe (200 osób)

Funkcję Biura Wsparcia Projektu stanowić będzie jeden z wydziałów Departamentu Służby Celnej w Ministerstwie Finansów, doświadczony w realizacji projektów o podobnym zakresie merytorycznym, organizacyjnym i finansowym (min. 8 osób). Rolą Biura Wsparcia Projektu będzie zarządzanie budżetem Projektu, w tym bieżące bilansowanie wydatków i rozliczanie finansowania tego Projektu, przygotowywanie wniosków o płatność, aktualizacja Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wspieranie i obsługa struktur projektowych w zakresie zarządzania projektami i zapewnienia jakości. W prace nad projektem zostanie zaangażowany również Wydział Systemu Informacyjnego Służby Celnej SC MF oraz Wydział Zarządzania Procesowego SC MF.

Schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

W projekt zostanie zaangażowana grupa ok. 250 pracowników i funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy mają wieloletnie doświadczenie w organizacji i skutecznej realizacji projektów związanych z wprowadzaniem nowych technologii teleinformatycznych. Projekty te na ogół wiązały się z wprowadzaniem zmian organizacyjnych. Wiele z nich finansowanych było z funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy międzynarodowych, w tym także z EFRR.

W ramach perspektywy 2017-2013 potencjał kadrowy specjalistów różnych dziedzin został podniesiony, co gwarantuje prawidłową realizację przedsięwzięcia.


W sytuacji, gdy w ramach projektu działania będą realizowane na poziomie izb celnych beneficjent posiada przygotowane (poprzez udział w perspektywie 2007-2013) służby kadrowo-finansowo-logistyczne do realizacji zleconych działań.
Podział i zakres odpowiedzialności (w znaczeniu ról projektowych) zostanie dokonany odpowiednio: zarządzeniem Ministra Finansów w sprawie powołania Komitetu Sterującego oraz uchwałami Komitetu Sterującego i Rad Podprojektów.
Projekt będzie realizowany samodzielnie. Niemniej jednak w celu wypracowania właściwego poziomu usług przewiduje się współpracę oraz konsultacje z podmiotami w obrocie zagranicznym (importerzy/ eksporterzy, spedycje, agencje celne, przewoźnicy, armatorzy), zarządzającymi portami morskimi i lotniczymi, służbami granicznymi (Strażą Graniczną, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Fitosanitarną, Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa), podmiotami akcyzowymi, GDDKiA. Na wytworzenie i uruchomienie usług o charakterze transgranicznym konieczny będzie udział instytucji UE (legislacja, koordynacja, testy zgodności) oraz państw członkowskich UE (interoperacyjność, testy zgodności).

Max 10 pkt.


18

Projekt posiada jasno określone cele, wyrażone mierzalnymi wskaźnikami

Cele projektu opisane w pkt 1.1 karty projektu zostaną wyrażone mierzalnymi wskaźnikami:


Odsetek osób/przedsiębiorców korzystających z e-usług Służby Celnej:

Mierzone:

- odsetkiem korzystających z funkcjonalności ZWROT-VAT dla podróżnych w ramach e-usługi automatyzacja czynności na granicy UE - poziom bazowy 25% - poziom docelowy 65%

- odsetkiem korzystających z e-usługi automatycznej obsługi procedur gospodarczych (specjalnych) - poziom bazowy 0% - poziom docelowy 60 %

- odsetkiem korzystających z usługi wsparcia procesu rejestracji samochodów osobowych – poziom bazowy 0% - poziom docelowy 60%

- odsetkiem korzystających z funkcjonalności zarezerwowania terminu przekroczenia granicy dla pojazdów ciężarowych - poziom bazowy 0% - poziom docelowy 75 %


Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja - liczba usług 1

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością – liczba usług 6

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 5 – liczba usług 4


Max 10 pkt.


19

Efektem projektu jest:

- bezpośrednie wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych i/lub podniesienie poziomu ich dojrzałości
i/lub
- wzmocnienie horyzontalnych funkcji systemu informacyjnego państwa, pośrednio umożliwiających świadczenie e-usług publicznych (m.in. dzięki optymalizacji wykorzystania infrastruktury oraz modernizacji i integracji rejestrów publicznych).

Ad 1.


Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3- dwustronna interakcja - liczba usług 1

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - pełne załatwienie sprawy, łącznie z ewentualną płatnością – liczba usług 6

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 5 – liczba usług 4
Ad 2

Usługi w tym obszarze będą dostarczane na poziomie centralnym i będą możliwe do zrealizowania niezależnie od miejsca pobytu przedsiębiorcy/obywatela czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii. Usługi takie jak e-przemieszczanie, obsługa unijnej odprawy scentralizowanej, czy rozliczanie zabezpieczeń ważnych w UE będą mogły być realizowane transgranicznie.

Dostęp do e-usług będzie możliwy za pośrednictwem różnych technologii i urządzeń, przez dowolny kanał komunikacji elektronicznej (np. webservice, interfejs niewizualny, mail, technologie mobilne), umożliwiając klientom SC wygodny dostęp do e-usług z urządzeń mobilnych - w trakcie podróży, przemieszczenia towarów itp.
Ad 3

Projekt zakłada zapewnienie interoperacyjności i spójności w ramach Systemu Informacyjnego Służby Celnej, resortu finansów i państwa (w tym poprzez wykorzystanie danych i usług dostępnych w tych systemach). W oparciu o wymianę danych i informacji w systemach realizowane będą usługi np. Single Window, automatyzacji czynności na granicy. Ponadto usługa obsługi odprawy scentralizowanej w UE, czy rozliczania zabezpieczeń ważnych w całej UE zakłada wymianę komunikatów i danych z systemem Komisji Europejskiej i systemami Państw Członkowskich. Nowe usługi będą także wykorzystywać dane dostępne w rejestrach i systemach resortu finansów (CRP KEP) oraz innych instytucji (przykładowo CEIDG, KRS) a także przedsiębiorców.

Usługa Single Window przy wykorzystaniu portalu komunikacyjnego (resortowa i krajowa szyna usług) zintegruje procesy i e-usługi instytucji (systemy kontrolnych inspekcji i służb granicznych) i przedsiębiorców uczestniczących w łańcuchu obrotu gospodarczego.

Poszczególne usługi będą wymagały także zapewnienia wymiany danych z systemami takimi jak np. POJAZD/CEPIK, KRS, CEIDG, CRP KEP, GUS, ZUS, KRS, Videotel, Trezor, systemy organów wymiany sprawiedliwości, systemy centralne KE (EOS, SEED), systemy innych Państw Członkowskich (EMCS, AES, AIS, NCTS).

Dodatkowo dostęp do e-usług będzie możliwy z wykorzystaniem portalu resortu finansów. Również dzięki usłudze portalowej zapewniony zostanie dostęp do bazy wiedzy a poprzez Projekt PERFEKT - realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów - nastąpi udostępnienie wiedzy w formie szkoleń e-learningowych dla klientów Służby Celnej.
Ad 4

Przy dostarczaniu e-usług projekt będzie wykorzystywał dane z istniejących rejestrów (np. CRP KEP, CEIDG, KRS) co pozwoli na zachowanie spójności danych i ich jakości. Dane pozyskiwane przez Służbę Celną będą także dostarczane do tych rejestrów (przykładowo dane dotyczące zezwoleń akcyzowych będą przekazywane do CEIDG) co przyczyni się również do uporządkowania rejestrów publicznych i zachowania spójności danych.

Poprawa jakości danych nastąpi m.in. dzięki automatyzacji czynności na granicy UE poprzez wyeliminowanie konieczności wielokrotnego wprowadzania danych do systemów Służby Celnej. W ramach ww. usługi, jak również usługi Platformy Single Window dzięki wykorzystaniu mechanizmów interoperacyjności i wymiany danych z innymi służbami (np. Strażą Graniczną, służbami weterynaryjnymi, fitosanitarnymi, itd.) zapewniona zostanie możliwość jednokrotnego przekazywania danych przez klientów korzystających z usług Służby Celnej i wielokrotne wykorzystanie tych danych w ramach różnych służb i organów administracji.
Ad 5

Celem projektu nie jest dostarczenie usług wewnątrzadministracyjnych. Występują jednak powiązania pomiędzy systemami lub danymi/informacjami systemów Służby Celnej i systemów innych organów administracji w celu umożliwienia świadczenia usług klientom (np. Single Window, wsparcie procesu rejestracji samochodów osobowych, automatyzacja czynności na granicy UE). W ramach tych usług następuje wymania danych A2A (załącznik 1 Tabela Usług). Dane te umożliwiają realizację danego procesu w ramach co najmniej dwóch służb/organów bez konieczności pozyskiwania odrębnych dokumentów (np. zaświadczeń) w każdej z nich.


Ad 6

Wdrożenie usług projektu w środowisku centralnym i zapewnienie odpowiedniej dostępności i ciągłości działania możliwe będzie poprzez realizację projektu HARF- Chmura obliczeniowa resortu finansów. Projekt HARF zapewnia projektom aplikacyjnym odpowiednią infrastrukturę teleinformatyczną. Realizacja projektu Ministerstwa Finansów przyczyni się docelowo do optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury IT. W szczególności: • Technologia chmury wykorzystującą wirtualizację m.in. mocy procesorów, pamięci oraz pamięci masowych pozwoli na efektywne ich wykorzystywanie co przy silosowych rozwiązaniach nie było możliwe. Każdy z obecnych systemów miał zapewnione zasoby, które były wykorzystywane sporadycznie w kulminacyjnych momentach np. roczne składanie deklaracji podatkowych a w pozostałym okresie nie mogły być wykorzystywane przez inne systemy w momentach szczytowych obciążeń lub niedostępności/awarii własnego środowiska sprzętowego.

 • Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania procesowego, w tym ITIL w obszarze IT, powoduje podniesienie jakości i efektywności świadczonych usług i przekłada się na racjonalizację kosztów funkcjonowania administracji przez racjonalizację wydatków publicznych oraz koncentrację dotąd rozproszonych miejsc powstawania kosztów.

 • Centralizacja zarządzania i monitorowania wytworzoną infrastrukturą zapewni efektywną realizację zadań administratorów biznesowych i technicznych realizujących swoje aktywności procesowe w celu obsługi e-usług, przy jednoczesnym ułatwieniu zachowania jednolitości wprowadzanych zmian we wszystkich rozproszonych terytorialnie jednostkach organizacyjnych resortu finansów.

Oprócz optymalizacji wynikających z realizacji projektu z wykorzystaniem infrastruktury dostarczonej w ramach projektu HARF, pojawią się także optymalizacje wynikające m.in. z faktu, że przy realizacji usługi automatyzacji czynności na granicy (Zintegrowany System Obsługi Klienta na granicy) będzie dokonany przegląd i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej pozwalająca na optymalizację kosztów utrzymania tej infrastruktury.

Max 42 pkt.20.

Projekt usprawnia realizację procesów realizowanych przez podmioty publiczne - Wnioskodawcę i/lub inne jednostki publiczne (pjb, jst itp.)

Prowadzone w ramach projektu działania usprawnią i skrócą czas realizacji szeregu procesów realizowanych przez Służbę Celną takich jak: 1. Proces PS3 - Obsługa obrotu towarowego mający na celu umożliwianie i wspieranie obrotu towarowego z krajami trzecimi oraz zwiększenie dopasowania oferty SC do potrzeb Interesariuszy przy optymalnym wykorzystaniu zasobów. Produktami tego procesu są przydzielone uprawnienia do korzystania ze szczególnych instytucji prawa celnego oraz prawnie uregulowana sytuacja towaru będącego przedmiotem obrotu towarowego z krajami trzecimi. Proces ten na poziomie taktycznym składa się z procesów
  1. Umożliwianie działalności – obrót towarowy

  2. Obsługa operacji obrotu towarowego

Wdrożenie usługi 1.1.- Automatyzacja czynności na granicy UE (drogowej, kolejowej, morskiej, lotniczej) ma na celu wdrożenie szeregu ułatwień w tym procesie poprzez :

- przedstawienie towaru poprzez automatyczne sczytanie np. tablic rejestracyjnych lub dokumentów, dzięki wymianie danych między systemami zgłoszeniowymi a odprawowymi zamyka proces obrotu towarowego bądź go uruchamia bez potrzeby przekazywania dodatkowych danych przez klienta,

- zapewnienie możliwości zarezerwowania terminu przekroczenia granicy (autobusy, pojazdy ciężarowe), możliwość monitorowania taboru przez firmy przewozowe, spedycyjne, umożliwienie planowania odpraw jako elementu łańcucha działań biznesowych

- obsługę elektronicznych dokumentów dotyczących zwrotu VAT dla podróżnych, w tym możliwości samoobsługi,

- wykorzystanie danych będących w posiadaniu Służby Celnej lub jej partnerów dla samoobsługi granicznej dzięki integracji z komponentami Systemu Informacyjnego Służby Celnej i systemami partnerów, np. powiązanie z Platformą SW, wymiana danych ze Strażą Graniczną).


Wdrożenie usługi 1.2. - Automatyczna obsługa procedur gospodarczych (specjalnych) spowoduje, że usługa procesu w części związanej z realizacją procedur gospodarczych w szczególności: przetwarzania, składowania, przemieszczania, transferu praw i obowiązków, dokumentowania zwyczajowych czynności, zakończenia, rozliczania, odbędzie się praktycznie bez udziału klienta,
Wdrożenie usługi 1.3. - Elektroniczna obsługa dokumentów załączanych do zgłoszeń celnych spowoduje zapewnienie możliwości przesłania dokumentu stanowiącego wymagany załącznik do zgłoszenia celnego w formie elektronicznej i przekazania informacji o wyniku obsługi (bez konieczności dostarczania dokumentów papierowych)
Wdrożenie usługi 1.4. - Obsługa unijnej odprawy scentralizowanej elektroniczna do klientowi możliwość dokonania odprawy celnej w przypadku gdy zgłoszenie celne jest składane w jednym Państwie Członkowskim a towary są przedstawiane w innym Państwie Członkowskim ,
Wdrożenie usługi 1.5. - Automatyczne rozliczanie zabezpieczeń w ramach gwarancji ważnych w całej UE spowoduje, że proces ten będzie mógł wykorzystywać zabezpieczenie do procedur celnych występujących w tym procesie złożone w dowolnym państwie członkowskim
Wdrożenie usługi 3.1. Zautomatyzowana usługa wymiany informacji i dokumentów pomiędzy uczestnikami łańcucha obrotu towarowego z krajami trzecimi - Platforma Single Window – pojedyncze okno w obrocie towarowym z krajami trzecimi dzięki wykorzystaniu danych i informacji klientów w procesie obsługi - już posiadanych przez organy nadzorujące przemieszczanie się towarów przez granicę oraz wymianie informacji pomiędzy Służbą Celną, a m.in. Inspekcją Weterynaryjną, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa - danych posiadanych przez te instytucje spowoduje to, że nie będzie potrzeby żądania od klienta ponownie tych samych informacji. 1. Proces PS4 - Obsługa obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie oraz innym podatkom i należnościom - mający na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego poboru należnych wpływów do Budżetu Państwa z tytułu obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie i innym podatkom. Celem jest też zwiększenie efektywności poboru należności umożliwiające klientowi wprowadzenie wyrobów do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem w sposób dogodny dla klienta. Produktami procesu są należne wpływy na rachunkach budżetu państwa jak również przydzielone uprawnienia do korzystania ze szczególnych instytucji prawa akcyzowego i innych podatków . Na poziomie taktycznym mamy procesy:

  1. Umożliwianie działalności – obrót wyrobami podlegającymi akcyzie i innym podatkom

  2. Obsługa operacji obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie i innym podatkom

Wdrożenie usługi 2.1. E-banderole (elektroniczna obsługa wyrobów podlegających akcyzie) w tym procesie umożliwi: elektroniczną obsługę wstępnego zamówienia na znaki akcyzy oraz innych dokumentów wykorzystywanych w procesie pozyskiwania banderol, ustalanie stanu zamówień w czasie rzeczywistym, wykluczające ewentualne przestoje w dostawach znaków oraz odmiejscowi proces zakupu banderol.


Wdrożenie usługi 2.2. E-przemieszczanie – usprawni proces obsługi przemieszczania wyrobów podlegających akcyzie poprzez zastosowanie elektronicznej formy dokumentów towarzyszących przesyłce. Zastosowanie elektronicznych dokumentów pozwoli na saldowania zabezpieczeń akcyzowych w czasie rzeczywistym.
Wdrożenie usługi 2.3.- Wsparcie procesu rejestracji samochodów osobowych ma na celu zautomatyzowanie sposobu przekazywania danych dotyczących zapłaty należności (import, nabycie wewnątrzwspólnotowe) do celów rejestracji pojazdów samochodowych


 1. Proces PS5 - Obsługa działalności hazardowej mający na celu umożliwianie i wspieranie legalnej działalności hazardowej oraz zwiększenie wpływów do budżetu. Produktem procesu są legalnie urządzone gry hazardowe (zweryfikowana legalność) oraz przydzielone uprawnienia do prowadzenia działalności hazardowej.
 1. Proces ZS1 - Kształtowanie kierunków rozwoju SC oraz monitorowanie jej funkcjonowania a w szczególności proces taktyczny ZS1T4 – Budowanie relacji z interesariuszami Produktami są: realizowane umowy lub porozumienia, zrealizowane wspólne przedsięwzięcia i projekty, wymieniona informacja.

Wdrożenie usługi 3.1. Zautomatyzowana usługa wymiany informacji i dokumentów pomiędzy uczestnikami łańcucha obrotu towarowego z krajami usprawni bieżące udostępnianie informacji klientom o etapie obsługi towarów i podejmowanych czynnościach


Wdrożenie usługi 1.7. Usługa bazy wiedzy w ramach usług bazy wiedzy resortu finansów spowoduje tworzenie i udostępnienie usystematyzowanej bazy wiedzy z zakresu działalności Służby Celnej, jako zbioru powiązanych logicznie danych z zakresu ceł, akcyzy i gier i umożliwi udostępnienie jej dla klientów S.C.
Wdrożenie usługi 1.6. E-płatności w ramach E-płatności resortu finansów spowoduje usprawnienie wszystkich wyżej wymienionych procesów S.C.
W chwili obecnej AS-IS elementy procesów lub poszczególne czynności które projekt usprawnia są realizowane manualnie bądź z wykorzystaniem tradycyjnych form komunikacji (infolinia, dokumentacja papierowa, a-mail). W stanie docelowym TO-BE proces będzie obsługiwany automatycznie co spowoduje jego optymalizację i ograniczenie czynności.
Projekt będzie miał wpływ na przepisy wskazane w karcie projektu pkt 3.2.


Max 8 pkt.


Pobieranie 296.72 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna