Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020


Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej/docelowych użytkowników systemuPobieranie 296.72 Kb.
Strona3/4
Data27.04.2016
Rozmiar296.72 Kb.
1   2   3   4

21.

Założenia projektu są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami grupy docelowej/docelowych użytkowników systemu

Do grupy docelowej, dla której dedykowane będą dostarczane w projekcie e-usługi należą:  1. podmioty w obrocie zagranicznym

- podmioty gospodarcze (importerzy/ eksporterzy, spedycje, agencje celne, przewoźnicy, armatorzy)

- osoby fizyczne w tym podróżni  1. podmioty akcyzowe (podmioty gospodarcze, osoby fizyczne)

  2. podmioty urządzające gry hazardowe

  3. zarządzający portami morskimi i lotniczymi

Ww. kategorie osób to podmioty dla których Służba Celna świadczy usługi zgodnie z ustawowymi zadaniami. Dodatkowo grupa ta została także potwierdzona podczas prac nad Strategią działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020 w celu zdefiniowania pojęcia „klienta” Służby Celnej.

W skład grupy docelowej dla e-usług dostarczanych w ramach projektu wchodzą potencjalnie wszyscy podróżni przekraczający granice UE (przykładowo w 2013r. 730 tys. podróżnych z krajów trzecich opuściło teren UE przez polskie przejścia drogowe dokonując czynności celnych jedynie w zakresie dokumentów TAX FREE), podmioty gospodarcze dokonujące obrotu towarowego z krajami trzecimi (zarówno polskie jak i unijne, a przypadku tranzytu także z krajów trzecich), podmioty gospodarcze w obszarze akcyzy i gier hazardowych, osoby fizyczne sprowadzające samochody osobowe (w 2013r. złożono 799.053 dokumenty AKC-U). Ogólna liczba przekroczeń granicy UE przez osoby fizyczne przez polskie przejścia graniczne wyniosła w 2013 r. 41 933 324. Ruch graniczny ciężarowych środków transportu w 2013 r. przez polskie przejścia graniczne kształtował się na poziomie 2 023 504 pojazdów.

Usługi przewidziane do realizacji w ramach projektu zostały zaproponowane z perspektywy klienta (zgodnie także z celami Strategii działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020). Celem projektu jest usprawnienie realizowanych przez klientów Służby Celnej ich procesów biznesowych (eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi), uproszczenie i skrócenie procesu załatwiania spraw oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. poprzez samoobsługę, ograniczenie wymaganych dotychczas dokumentów i czynności). Jednym z Programów strategicznych nakierowanym na poprawne identyfikowanie potrzeb klientów Służby Celnej jest Program „Zarządzanie relacjami z klientem”. Już obecnie potrzeby klientów identyfikowane są w oparciu o takie działania jak badania ankietowe (w tym z wykorzystaniem wsparcia firm doradczych), konferencje, spotkania na poziomie ogólnopolskim i lokalnym. Poziom wykorzystania usług przez klientów Służby Celnej mierzony jest w oparciu o system mierników.
Stopień wykorzystania e-usług:

W zakresie usługi automatyzacji czynności na granicy UE korzystającymi z funkcjonalności tej usługi będą osoby odprawiające towary i przewożące je przez granicę UE (podróżni i podmioty gospodarcze). Przykładowo w 2013 roku ponad 1 milion samochodów ciężarowych opuściło teren UE przez polskie przejścia drogowe.


W zakresie planowanej funkcjonalności ZWROT-VAT dla podróżnych w 2013 roku ponad 730 tysięcy obywateli krajów trzecich opuściło teren UE na TaxFree wyjeżdżając przez polskie przejścia drogowe wywożąc tym samym towary przedstawiane na 3,6 milionie dokumentów TaxFree. 25% podróżnych przekroczyło granicę UE ze zgłoszeniem elektronicznym. Przewidujemy iż po wdrożeniu automatyzacji w przekraczaniu granicy skróci się czas przebywania podróżnych na przejściu i tym samym chętniej skorzystają z ułatwień oferowanych przez Służbę Celną. Zakładamy iż 65% podróżnych będzie chciało skorzystać z nowych funkcjonalności e-usługi. Z kolei w zakresie funkcjonalności zarezerwowania terminu przekroczenia granicy dla pojazdów ciężarowych można założyć, że skorzysta z niej 75% kierowców. Szacunek opieramy na podstawie doświadczenia służby celnej Estonii, która wdrożyła podobną usługę w 2011r. Służba Celna zebrała doświadczenia estońskiej Służby Celnej na wizycie studyjnej w 2012r.
W zakresie e-usługi automatycznej obsługi procedur gospodarczych (specjalnych) korzystającymi i odbiorcami usługi będą osoby posiadające pozwolenia i stosujące procedury składu celnego, uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej, końcowego przeznaczenia. Poziom bazowy dla tej usługi wynosi obecnie 0% a zakładamy w początkowym okresie po wdrożeniu osiągnięcie poziomu 60 %. Po pełnym wdrożeniu usługi będzie ona stosowana przez 100% osób ww. jako główny odbiorca. Poglądowo należy wskazać, że w I-III kwartale 2013r. liczba pozwoleń na stosowanie poszczególnych procedur kształtowała się następująco:

- skład celny – 390

- odprawa czasowa - 2039

- uszlachetnienie czynne w systemie zawieszeń – 2287

- uszlachetnianie bierne – 1737.

Trzeba jednak podkreślić, że w ramach tych pozwoleń dokonywane są duże ilości operacji (objęcia towarów procedurą i realizacji procedury).


W zakresie usługi wsparcia procesu rejestracji samochodów osobowych poziom bazowy kształtujący się na poziomie 0% powinien osiągnąć docelowo poziom 60%. W 2013 r. złożono 799053 deklaracje uproszczone AKC-U w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym samochodów osobowych oraz sprowadzono 39462 samochody z krajów trzecich. W związku z rejestracją samochodu nabytego wewnątrzwspólnotowo podatnik występuje dodatkowo z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy lub też potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy. Usługa wsparcia procesu rejestracji pozwoli zredukować ten obowiązek, w konsekwencji również liczbę wizyt w urzędzie, celem rejestracji auta. Nowe rozwiązanie obniży również koszty administracyjne związane z dotychczas obowiązującą procedurą deklarowania i zapłaty akcyzy oraz rejestracji samochodu osobowego po stronie organów podatkowych.
W miarę wzrostu popytu na usługi resortu finansów świadczonych drogą elektroniczną dla zapewnienia ich dostępności i ciągłości działania, koniecznym jest zapewnienie odpowiedniej mocy obliczeniowej wykorzystywanej przez systemy aplikacyjne. Powyższe będzie możliwe dzięki realizacji usług zwirtualizowanego środowiska teleinformatycznego planowanego do realizacji w projekcie HARF.

Max. 10 pkt.22.

Projekt jest komplementarny z innymi projektami informatycznymi wdrożonymi lub realizowanymi na poziomie centralnym i regionalnym

Projekt jest komplementarny z projektem infrastrukturalnym HARF - Chmura obliczeniowa resortu finansów, zgłoszonym do realizacji w perspektywie 2014-2020. Projekt aplikacyjny i infrastrukturalny stanowią komplementarną i logiczną całość wymaganą do wdrożenia e-usług w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Równoległa realizacja projektu HARF i niniejszego projektu stanowi synergię działań resortu finansów w budowie nowych usług elektronicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Ponadto należy zaznaczyć iż realizacja projektu HARF jest niezbędna dla integracji tworzonych usług niniejszego projektu z międzyresortowymi usługi elektronicznymi PESEL, CEIDG, KRS, ZUS, KIR.

Projekt jest również komplementarny z Projektem PERFekt, realizowanym przez Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, którego celem będzie stworzenie uniwersalnego, zintegrowanego narzędzia (platformy edukacyjnej) umożliwiającego świadczenie elektronicznych usług publicznych w zakresie zmniejszania luk kompetencyjnych społeczeństwa - udostępnienie wiedzy w formie szkoleń e-learningowych dla klientów Służby Celnej. W ramach Projektu PERFEKT zostanie umożliwiony sprawny i wygodny dostęp do zasobów biblioteki dedykowanych szkoleń e learningowych.

Projekt jest także powiązany z innymi projektami informatycznymi podmiotów publicznych w tym sensie, że wykorzystuje dane z innych systemów (np. CEIDG, KRS), ale także wystawia usługi (wymiana danych) do systemów innych podmiotów publicznych (np. w ramach Platformy Single Window lub usługi automatyzacji czynności na granicy). Dzięki przyjęciu założenia wykorzystania danych dostępnych w innych systemach projekt nie powiela modułów bądź usług dostępnych w systemach innych podmiotów publicznych.


W załączeniu zarys projektowanej architektury logicznej obrazujący powiązania i kompatybilność w ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Ministerstwa Finansów oraz systemów zewnętrznych – Załącznik nr 1 - Schemat Architektury i Powiązań do karty projektu. Ww. rysunek przedstawiający schemat architektury i powiązań dotyczy wyłącznie elementów biznesowych stąd nie ujęto na nim warstwy infrastruktury, którą dostarczy HARF.

Max. 12 pkt.23.

Dla projektu dokonano wstępnej analizy kosztów i korzyści, której wyniki potwierdziły, że środki przeznaczone na realizację projektu zostaną wykorzystane w sposób efektywnyKoszt realizacji Projektu nie obejmuje kosztów zakupu infrastruktury teleinformatycznej. Centralne środowisko teleinformatyczne dla implementacji usług wdrożonych w Projekcie , zostanie dostarczone w ramach projektu HARF.

Dla projektu HARF, w studium wykonalności przedstawiono analizę ekonomiczna, uwzględniająca zarówno koszty dostarczenia jak i utrzymania niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej dla projektów aplikacyjnych realizowanych przez MF, w modelu prywatnej chmury obliczeniowej resortu finansów.

Szczegółowe dane w tym zakresie zawiera kwestionariusz zgłoszeniowy projektu HARF.
Harmonogram rzeczowo-finansowy został przygotowany w oparciu o doświadczenia wyniesione z Programu e-Cło. Trzy pierwsze kategorie wydatków (Zakup i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej, Zakup i modernizacja oprogramowania -licencje, autorskie prawa majątkowe, Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemów) są związane z realizacją zamówień publicznych i powstały w wyniku scalenia danych zaplanowanych dla realizacji wydatków w poszczególnych podprojektach w powiązaniu z ich kamieniami milowymi.

Dla wyżej wspomnianych kategorii ujęto:

- koszty zaprojektowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Obsługi Klienta na Granicy (podprojekt B), w tym zakupu infrastruktury specjalistycznej (np. kamery, technologia OCR, czytniki) wraz z niezbędnym oprogramowaniem,

- koszty dostosowania istniejących systemów centralnych poprzez wykorzystanie wniosków zmian w ramach zawartych umów z wykonawcami systemów AIS/AES, OSOZ2, EMCS2, SZPROT, ZISAR, PDR, ZEFIR2, ECIP/SEAP w zakresie automatyzacji czynności na granicy UE, i w zakresie obsługi wyrobów podlegających akcyzie (podprojekt A, Etap I),

- koszty realizacji nowych umów obejmujących obszary funkcjonalne systemów AIS/AES2, OSOZ3, NCTS3, EMCSPL3 służących dostarczeniu pozostałych nowych funkcjonalności i e-usług (podprojekt A, Etap II),

- koszty aplikacji centralnej SingleWindow (podprojekt C).

Koszt realizacji Projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej nie obejmuje kosztów zakupu infrastruktury teleinformatycznej warstwy centralnej, ponieważ centralne środowisko teleinformatyczne dla implementacji usług wdrożonych w Projekcie Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej zostanie dostarczone w ramach projektu HARF i będzie polegało na wykorzystaniu prywatnej chmury obliczeniowej realizującej usługi na rzecz resortu finansów. Natomiast w celu realizacji automatycznej obsługi czynności na granicy UE niezbędny będzie zakup infrastruktury specjalistycznej (np. kamery, technologia OCR, czytniki) wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Stąd też uwzględnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatki na Zakup i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w podprojekcie Zintegrowany system Obsługi Klienta na granicy.

W kategorii Zakup i modernizacja oprogramowania - licencje, autorskie prawa majątkowe projektowane są wydatki na budowę nowych systemów wraz z dostosowaniem istniejących. Kategoria Usługi związane z utrzymaniem i rozwojem systemów obejmuje koszty utrzymania i rozwoju systemów (wnioski zmian) po wdrożeniu produkcyjnym.

Koszty z pozostałych kategorii będą ewidencjonowane i zarządzane na poziomie centralnym, tak aby optymalnie wykorzystać środki, którym dysponuje Projekt Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej.

W projektowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym przyjęto koszty wynagrodzeń na poziomie 17,2% kosztów całkowitych. Taki poziom pozwala zapewnić zaangażowanie kompetentnego zespołu projektowego, który ze względu na zakres planowanych zmian oraz stopień ich komplikacji będzie zespołem rozproszonym, wykorzystującym specjalistyczną wiedzę z obszaru obrotu towarowego, ceł, akcyzy, tranzytu oraz obsługi finansowo-księgowej.

Po wdrożeniu Platformy Single Window oraz Zintegrowanego System Obsługi Klienta na Granicy zakładane jest ciągłe prowadzenie działań informacyjnych dla klientów i odbiorców e-usług Służby Celnej a zintensyfikowanie działań informacyjnych planuje się na rok 2020.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej uwzględniono również niezbędne nakłady na spotkanie projektowe, szkolenia przeprowadzane zarówno w ramach umów, jak i niezależnie podnoszące kompetencje funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.

Dla zapewnienia niezbędnego wsparcia technicznego i doradztwa specjalistycznego, prawnego i dotyczącego zarządzania projektami zaprojektowano niezbędne wydatki w kategorii Usługi wsparcia technicznego i doradztwo.

Planowany Harmonogram rzeczowo-finansowym Projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej znajdujący się w załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu - ujmuje koszty ponoszone podczas realizacji projektu, natomiast na potrzeby sporządzenia analizy ekonomicznej oszacowano niezbędne koszty utrzymania systemu wynikające z umów zewnętrznych po produkcyjnym wdrożeniu na poziomie 13 mln zł rocznie. Na powyższą kwotę składają się koszty utrzymania i rozwoju systemów centralnych w wysokości średnio w skali roku 10 mln zł (z podpisanych dotychczas umów w ramach Programu e-Cło wynika kwota od 4,6 mln zł do 5,9 mln zł rocznie plus uwzględniono utrzymanie przyszłej Platformy Single Window), koszt utrzymania rozproszonego Zintegrowanego System Obsługi Klienta na Granicy przyjęto na poziomie 3 mln zł rocznie (w tej kwocie są zawarte nakłady odtworzeniowe związane z zakupionym sprzętem).

Przyjmuje się również inne koszty eksploatacyjne m.in. koszt utrzymania systemów objętych Projektem Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej w CPD Radom oraz koszt energii związanej z użytkowaniem infrastruktury teleinformatycznej na poziomie 3,4 mln zł (bez uwzględnienia stopnia inflacji), które są uwzględnione od roku 2018 na poziomie 30%, w roku 2019 na poziomie 50% a od 2020 roku na poziomie 100%.
Oszacowane korzyści w ujęciu rocznym dla wnioskodawcy
W 2013 roku ponad 730 tysięcy obywateli krajów trzecich opuściło teren UE wyjeżdżając przez polskie przejścia drogowe wywożąc tym samym towary przedstawiane na 3,6 milionie dokumentów TaxFree. 25% podróżnych przekroczyło granicę UE ze zgłoszeniem elektronicznym. Przewiduje się, iż po wdrożeniu funkcjonalności e-TaxFree - obsługa elektronicznych dokumentów dotyczących zwrotu VAT dla podróżnych, w tym samoobsługa skróci się czas przebywania podróżnych na przejściu i tym samym chętniej skorzystają z ułatwień oferowanych przez Służbę Celną. Zastosowanie m.in. mechanizmów samoobsługi pozwoli uzyskać poziom 65% zgłoszeń elektronicznych. Zakładając skrócenie czasu obsługi jednego dokumentu o 5 min uzyskuje się oszczędności po stronie Administracji Celnej na poziomie 3,7 mln zł.
65% - 25% = 40% - zakładany przyrost dokumentów elektronicznych TaxFree

3,6 mln x 40% x 5 [min] = 7,2 mln [min] = 120 000 [h] ≈ 667 [osobomiesięcy]

667 osobomiesięcy x 5 500 [zł/osobomiesiąc] = 3 666 666,67 [zł]
W odniesieniu do Usługi wsparcia procesu rejestracji samochodów osobowych, przyjmuje się, że w stosunku do liczby złożonych w 2013 roku deklaracji AKC-U wynoszącej 799 053, po wdrożeniu Usługi 10% deklaracji będzie złożonych elektronicznie. Równocześnie po wdrożeniu Usługi nie będzie konieczności sporządzania potwierdzenia zapłaty akcyzy dla Wydziałów Komunikacji i wystawiania takiego dokumentu wnioskodawcy w formie papierowej w co najmniej 60% przypadków. Oszacowane korzyści po stronie Administracji Celnej przy zakładanym o 5 minut skróceniu czasu obsługi dokumentu elektronicznego wyniosą 1,4 mln zł.
799 053 x 10% + 799 053 x 60% ≈ 559 337

559 337 x 5 [min] = 2 796 686 [min] = 46 611 [h] ≈ 259 [osobomiesięcy]

259 osobomiesięcy x 5 500 [zł/osobomiesiąc] = 1 424 237,99 [zł]
W przypadku Usługi e-Banderole, na 8,5 tys dokumentów kierowanych do Administracji Celnej, zakładamy, że docelowo 60% będzie składanych elektronicznie, co przyniesie oszczędności w wymiarze ok. 13 tys. zł.
8,5 tys. x 60% x 5 [min] = 25,5 tys. [min] = 425 [h] ≈ 2,36 [osobomiesięcy]

2,36 osobomiesięcy x 5 500 [zł/osobomiesiąc] = 12 986,11 [zł]


W przypadku Usługi e-Banderole, Naczelnicy Urzędów Celnych wydają około 6 tys. decyzji w skali roku. Zakładając automatyzację procesu wydawania decyzji przyjmujemy skrócenie czasu wydawania decyzji o 50%. Przy skalkulowanym koszcie po stronie Urzędu Celnego przygotowania 1 decyzji wynoszącym 262,28 zł w roku 2013, szacowane oszczędności wynoszą ok. 787 tys. zł.:

6 tys [decyzji] x 50% x 262,28 [zł] = 786 840,00 [zł]


W związku z wdrożeniem Usługi e-Przemieszczania szacuje się, że co najmniej 20 tys. dokumentów będzie składana przed podmioty elektronicznie. Szacunkowa korzyść dla Administracji Celnej jest na poziomie 51 tys. zł.
20 tys. x 5 [min] = 100 000 [min] = 1 667 [h] ≈ 9,26 [osobomiesięcy]

9,26 osobomiesięcy x 5 500 [zł/osobomiesiąc] = 50 925,93 [zł]


Dalsze oszczędności po stronie wnioskodawcy mogą być oszacowane po analizie i podjęciu decyzji o sposobie realizacji poszczególnych biznesowych przypadków użycia.

Nadmienić można, że przykładowo wdrożenie e-usługi Automatycznej obsługi procedur gospodarczych (specjalnych), w tym automatyzacji czynności związanych z transferem towarów i rozliczeniem procedury wyeliminuje potrzebę stosowania lokalnych aplikacji, wielokrotnego wprowadzania tych samych danych do systemów. Po stronie Administracji Celnej nastąpi ułatwienie oraz zwiększenie skuteczności dozoru celnego w zakresie procedur specjalnych realizowanego przez urząd kontrolny.


Na potrzeby analizy ekonomicznej przyjmuje się korzyści po stronie Administracji Celnej na poziomie 5 851 tys. zł. rocznie. Są one uwzględnione w 2019 roku na poziomie 10%, w roku 2020 na poziomie 50% a od roku 2021 na poziomie 100%.
Oszacowane korzyści w ujęciu rocznym dla klientów zewnętrznych wnioskodawcy
Analizując przyszłe korzyści dla klientów zewnętrznych, nie sposób w niniejszym opracowaniu ująć je wszystkie, natomiast można ilościowo oszacować niektóre główne korzyści i wycenić je w wymiarze finansowym.
Kompleksowa automatyzacja procesów związanych ze stosowaniem procedur (obejmująca operacje związane ze składowaniem, przetwarzaniem i przemieszczaniem towarów, rozliczanie zakończenia/zamknięcia procedur celnych, w tym bieżące saldowanie stanu towarów, rozliczanie obejmowania towarów procedurą celną, weryfikacja dopuszczalności objęcia towarów procedurą w oparciu o dane określone w pozwoleniu, saldowaniem zabezpieczeń związanych ze stosowaniem procedur celnych oraz prowadzeniem składu) pozwoli przedsiębiorcy - posiadaczowi pozwolenia na wyeliminowanie czynności analitycznych związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, tworzeniem raportów i zestawień niezbędnych dla obsługi obrotu towarowego. Dzięki wdrożonej usłudze Automatyczna obsługa procedur gospodarczych (specjalnych), w tym automatyzacja czynności związanych z transferem towarów i rozliczeniem procedury przedsiębiorca nie będzie musiał wykonywać obecnie wykonywanych czynności związanych z realizacją procedury. Przy szacowaniu korzyści z tym związanych uwzględniono roczną liczbę pozwoleń wynoszącą w 2013 roku ok. 8604 (w kwartałach I-III liczba pozwoleń wyniosła 6 453) i założenie, że do obsługi jednego pozwolenia przeznaczone jest 0,1 etatu miesięcznie, przy założeniu średniej krajowej na poziomie 3 834,17 zł (dane GUS z X 2013r.). Oszacowane korzyści wynoszą 39,6 mln zł.
8604 [pozwoleń] x 0,1 [etatu] x 3 834,17 [zł/etat] x 12 [miesięcy] = 39 587 038,42 [zł]
Szacuje się, że usługa Automatyzacja czynności na granicy UE (drogowej, kolejowej, morskiej, lotniczej) skróci czas odprawy. W 2013 roku ponad 1 milion samochodów ciężarowych opuściło teren UE przez polskie przejścia drogowe. Uwzględniając skrócenie czasu odprawy do 50% przy obecnych średnim czasie odprawy wynoszącym 40 min dla ruchu towarowego szacowane korzyści obliczone jedynie dla ruchu towarowego wynoszą 8,3 mln zł.
1 174 004 [liczba samochodów ciężarowych] x 20 [min] = 23 480 080 [min] ≈

391 335 [h] ≈ 2 174 [osobomiesięcy]

2 174 [osobomiesięcy] x 3 834,17 [zł/osobomiesiąc] = 8 335 797,99 [zł]
Również dzięki wdrożeniu usługi Automatyzacja czynności na granicy UE i skorzystaniu w pełni z Usługi e-BookingTruck zakłada się skrócenie czasu oczekiwania np. na granicy drogowej do 2 godzin dla ruchu towarowego (przy średniej za rok 2013 wynoszącej 273 minuty), co pozwoli zyskać oszczędności w czasie pracy kierowców oszacowane na poziomie 63,7 mln zł. Inna korzyść wynikająca z skrócenia czasu oczekiwania nie zwymiarowana finansowo to przy krótszych przestojach większa elastyczność w dysponowaniu i szybszy obrót towaru co bezpośrednio przełoży się na korzyści dla przedsiębiorców.
273[min] – 120 [min] = 153 [min]

1 174 004 [liczba samochodów ciężarowych] x 153 [min] = 179 622 612,00 [min] ≈

2993710 [h] ≈ 16 632 [osobomiesięcy]

16 632 [osobomiesięcy] x 3 834,17 [zł/osobomiesiąc] = 63 768 854,65 [zł]


W odniesieniu do Usługi wsparcia rejestracji samochodów osobowych, przyjmuje się, że

w stosunku do liczby złożonych w 2013 roku deklaracji AKC-U wynoszącej 799 053, po wdrożeniu Usługi 10% deklaracji będzie złożonych elektronicznie. Równocześnie przyjmuje się założenie, że z uwagi na planowane powiązania pomiędzy systemami Administracji Celnej i Wydziałami Komunikacji, w 60% przypadku nie nastąpi wnioskowanie o wydanie zaświadczenia. Na potrzeby niniejszego szacunku przyjmuje się, że jedna wizyta w urzędzie zajmuje wraz z dojazdem 1 godzinę. Oszacowane korzyści po stronie klientów Administracji Celnej wyniosą 11,9 mln zł.


799 053 x 10% + 799 053 x 60% ≈ 559 337 - o tyle będzie mniej wizyt w urzędzie

559 337 x 1 [h] ≈ 559 337 [h] ≈ 3 107 [osobomiesięcy]

3 107 osobomiesięcy x 3 834,17 [zł/osobomiesiąc] = 11 914 408,49 [zł]

Na potrzeby analizy ekonomicznej przyjmuje się korzyści po stronie klientów zewnętrznych Administracji Celnej na poziomie 123 600 tys. zł rocznie. Są one uwzględnione w 2019 roku na poziomie 10%, w roku 2020 na poziomie 50% a od roku 2021 na poziomie 100%.

Oszacowane koszty dla klientów zewnętrznych wnioskodawcy
Przyjmuje się, że ok. 10% z ogólnej liczby 150 tys. przedsiębiorców będzie musiało dostosować swoje systemy informatyczne do nowy e-Usług Administracji Celnej, co przy zakładanym średnim koszcie dostosowania wynoszącym 1 tys. zł da koszty po stronie przedsiębiorców na poziomie 15 mln zł (bez uwzględnienia stopnia inflacji). Zakładamy równomierne rozłożenie kosztów na 3 lata tj. w latach 2019 – 2021 wydatek będzie na poziomie 5 mln. zł rocznie.
150 tys. [liczba przedsiębiorców] x 10% x 1000,00 [zł] = 15 000 000,00 [zł]
Na potrzeby analizy ekonomicznej przyjmuje się koszty po stronie klientów zewnętrznych Administracji Celnej na poziomie 5 mln. zł rocznie w latach 2019 – 2021.Pobieranie 296.72 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna