Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020


PODSUMOWANIE KORZYŚCI SPOŁECZNYCHPobieranie 296.72 Kb.
Strona4/4
Data27.04.2016
Rozmiar296.72 Kb.
1   2   3   4

PODSUMOWANIE KORZYŚCI SPOŁECZNYCH
Wdrożenie usługi Automatyzacja czynności na granicy UE pozwoli osiągnąć wymierne korzyści zarówno dla Administracji Celnej, jak i dla klienta zewnętrznego - przedsiębiorcy/podróżnego:

- wprowadzenie automatycznego wczytywania numerów rejestracyjnych wraz z integracją z systemami Służby Granicznej (wczytywanie danych z paszportów) oraz automatyczną analizą ryzyka pozwoli na odprawę ONE STOP, skróci czas przebywania podróżnego na granicy w przywozie, pozwoli na optymalizacje wykorzystania zasobów ludzkich po stronie Służby Celnej,

- automatyzacja (m.in. samoobsługa) czynności wykonywanych przy potwierdzaniu wyprowadzenia towarów na dokumentach Zwrot-Vat dla podróżnych pozwoli na skrócenie czasu przebywania podróżnego na granicy oraz na elastyczność w kierowaniu zasobami ludzkimi, zwiększy liczbę odpraw przypadających na jednego funkcjonariusza w czasie zmiany oraz pozwoli na obsługę większej liczby dokumentów,

- integracja systemów operacyjnych z systemami kontroli ruchu spowoduje zmniejszenie liczby danych powielanych w różnych systemach a tym samym przyspieszy obsługę pojedynczej odprawy na granicy i spowoduje zwiększenie ilości odpraw dokonywanych przez jednego funkcjonariusza,

- komunikacja systemów SC i służb granicznych pozwoli na obsługę klienta w jednym okienku skracając w znacznym stopniu czas pojedynczej odprawy, usprawni proces obsługi zgłoszenia oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu towarów z obszaru UE,

- automatyzacja czynności na granicy zarówno w przywozie jak i wywozie spowoduje, że zwiększona zostanie płynność odpraw przez zmniejszenie liczby czynności wykonywanych przez funkcjonariuszy celnych. E-Booking zarówno w obszarze odpraw autobusów jak i samochodów ciężarowych pozwoli na równomierny przepływ towarów i osób przez granice,

- wysyłanie przez klientów wcześniejszych zawiadomień o zamiarze przekroczenia granicy umożliwi racjonalne planowanie obsady przejść granicznych w dłuższym przedziale czasowym,

- automatyzacja pomiaru czasu oczekiwania na granicy umożliwi wybór przez przewoźników optymalnego miejsca przekroczenia granicy a tym samym pozwoli na równomierne obciążenie funkcjonariuszy na wszystkich przejściach granicznych.


Dodatkowo, wdrożenie e-usług Projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej znacznie przyczyni się do uproszczenia i zwiększenia efektywności procesów realizowanych przez Administrację Celną m.in. poprzez:

- ujednolicenie stosowania prawa poprzez centralne określenie reguł rozliczania i zamykania procedur,

- zwiększenie niezawodności systemu centralnego w stosunku do istniejących w niektórych UC aplikacji lokalnych,

- odciążenie funkcjonariuszy celnych od wykonywania obowiązków statystycznych związanych z przygotowywaniem okresowych sprawozdań,

- wyeliminowanie konieczności opracowywania i prowadzenia dokumentacji w formie papierowej przez funkcjonariuszy celnych.

Konsekwencją wyeliminowania obowiązku okresowego przedkładania dokumentów w formie papierowej będzie ograniczenie bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców z UC, co przyczyni się do znacznych oszczędności po stronie klienta Służby Celnej.ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA
Na potrzeby uproszczonej analizy ekonomicznej uwzględniono Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, opublikowane na stronach MRR.

Wariant podstawowy


2013

2014

2015

2016

2017

2018

PKB

101,5

102,5

103,8

104,3

104,3

104,1

Stopa inflacji

101,6

102,4

102,5

102,5

102,5

102,4

Stopa bezrobocia

13,8

13,8

12,3

12,8

12,5

12,3

Dynamika realnego wzrostu płac

101,1

101,1

102,2

102,7

103,

101,1

W załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu znajduje się Tabela Analiza efektywności ekonomicznej dla okresu referencyjnego 15 lat, przy stopie dyskontowej wynoszącej 8%. Ekonomiczna wartość bieżącą netto (ENPV) w ww. okresie referencyjnym wynosi 479 557 tys. zł a Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu EIRR wynosi 51,51%

Ze względu na fakt, że w zakresie Projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej znajdują się systemy informatyczne, przyjęcie tak długiego okresu referencyjnego ze względu na postęp technologiczny wydaje się niezasadne, dlatego też w załączniku nr 4 do niniejszego dokumentu dołączono Tabelę Analiza efektywności ekonomicznej dla okresu referencyjnego 10 lat (5 lat trwałości po wdrożeniu) również przy stopie dyskontowej wynoszącej 8%. Ekonomiczna wartość bieżącą netto (ENPV) w ww. okresie referencyjnym wynosi 201 961 tys. zł a Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu EIRR wynosi 44,66%.
Dokonując oceny projektu w szerszej perspektywie, uwzględniając dodatnią ekonomiczną wartość bieżąca netto z inwestycji [ENPV] oraz bardzo korzystną Ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu [EIRR] dla całości zaangażowanego kapitału oraz dodatkowo korzyści społeczne generowane przez projekt po roku 2020 nieujęte w niniejszym opracowaniu stwierdzić należy, że istnieje społeczne i ekonomiczne uzasadnienie realizacji Projektu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Brak punktów w ramach tego warunku oznacza negatywną ocenę


Max. 14 pkt.24.

Wnioskodawca dokonał analizy zależności realizacji projektu od zmian przepisów prawnych i przedstawił zakres stosownych zmian w powiązaniu z wstępnym harmonogramem realizacji projektu

Zmiany prawa na poziomie ustawowym nie są warunkiem koniecznym dla realizacji projektu. Optymalizacja dostarczanych usług może jednak wymagać zmian na poziomie rozporządzeń Ministra Finansów, jednakże ewentualna potrzeba tych zmian i ich zakres będzie uzależniony od ostatecznego zdefiniowania funkcjonalności dostarczanych usług.

Usługi elektronicznej obsługi obrotu towarowego (import, export) oparte są na przepisach regulujących kwestie celne. Są to przede wszystkim przepisy Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (Wyd, Specjalne 02 t.04 str. 307) oraz Rozporządzenia Komisji EWG nr 2454/193 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego wspólnotowy kodeks celny (Wyd. Specjalne 02 t. 06 str. 3), jak również przepisy krajowe uzupełniające ww. przepisy unijne..

E-usługi w obszarze obrotu towarowego dostarczane w ramach projektu będą musiały być zgodne z obowiązującymi regulacjami unijnymi w tym zakresie. Ww. regulacje Wspólnotowego Kodeksu Celnego i rozporządzenia wykonawczego z dniem 1 maja 2016r. zostaną zastąpione przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE z 10.10.2013r, seria L Nr 269/1) wraz z aktami delegowanymi i wykonawczymi (od tego dnia przepisy te będą stosowane). Nowe przepisy UE weszły w życie z dniem 1 listopada 2013r., ale stosowane będą od dnia 1 maja 2016r. Podstawowe instytucje i zasady prawa celnego określone są w prawie unijnym i w takim kształcie w dostarczanych systemach IT będą implementowane procesy wspierające te instytucje prawne.

Funkcjonalności realizowane w ramach usług automatyzacji czynności na granicy UE, automatycznej obsługi procedur gospodarczych (specjalnych), obsługa unijnej odprawy scentralizowanej, automatyczne rozliczanie zabezpieczeń w ramach gwarancji ważnych w ramach UE oraz elektronicznej obsługi dokumentów załączanych do zgłoszeń celnych będą musiały być zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w chwili wdrożenia, czyli z ww. przepisami Unijnego Kodeksu Celnego.


Udostępnienie usługi automatyzacji czynności na granicy UE może wymagać zmian niżej wymienionych przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz.U. Nr 202, poz. 1563)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania (Dz.U. Nr 182, poz. 1424)

 • Zarządzenie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez organy Służby Celnej ewidencji towarów, którym nadano przeznaczenie celne oraz wzorów rejestrów, innych dokumentów ewidencyjnych oraz wzorów formularzy używanych w toku sprawowania kontroli (Dz.Urz.MF z 2012 r. poz. 26)

Inicjatywa legislacyjna w zakresie zmian tych przepisów należy do Ministra właściwego do spraw Finansów Publicznych. Zakres zmian będzie możliwy do wskazania dopiero na etapie doprecyzowania funkcjonalności ww. usługi.
Usługi z zakresu obsługi obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie oraz innym podatkom i należnościom oparte są na następujących przepisach:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w Państwie Członkowskim wysyłki (Wyd. specj. -09 T.01 , str. 216)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 684/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/118/WE w odniesieniu do skomputeryzowanych procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
(Dz.U. L 197z 29.7.2009, str. 24—64)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 158, poz. 1065)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunku i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. poz. 1108)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. Nr 160, poz. 1076)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. poz. 56, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 286, poz. 1677)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz.U. Nr 229, poz. 1501)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1617)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 86, poz. 555, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz.U. poz. 1537, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 669, z późn. zm.).

E-usługi z zakresu obsługi obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie oraz innym podatkom i należnościom będą musiały być zgodne z ww. aktami prawnymi.

Wdrożenie e-usług z zakresu obsługi obrotu wyrobami podlegającymi akcyzie oraz innym podatkom i należnościom może wymagać zmiany niżej wymienionych przepisów: • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 158, poz. 1065)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunku i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz.U. poz. 1108)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz.U. Nr 160, poz. 1076)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. poz. 56, z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD (Dz.U. Nr 229, poz. 1501)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1617)

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr 86, poz. 555, z późn. zm.)

Minister Finansów jest właściwy do zmiany ww. rozporządzeń.
Usługa jedno konto na portalu podatkowym oparta jest na następujących przepisach:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (przepisy dotyczące portalu podatkowego zostały już uchwalone,- ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw - i wchodzą w życie 6 miesięcy od ogłoszenia).

Przepisy wykonawcze do Ordynacji podatkowej na poziomie rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie portalu podatkowego są na etapie uzgodnień.


Max 8 pkt.

25.

W ramach projektu dokonano wstępnej analizy ryzyk związanych z projektem i zaplanowano środki zaradcze (dotyczy zarówno ryzyk odnoszących się do okresu wdrażania, jak i eksploatacji).


Analiza ryzyk dla Projektu została przedstawiona w tabeli nr 1 stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego opisu kwestionariusza w podziale na ryzyka:

 • zagrażających osiągnięciu celów projektu,

 • zagrażających realizacji projektu w założonym terminie,

 • zagrażających efektywności wydatkowania środków (przewyższeniem korzyści przez koszty).

Doświadczenia z realizacji projektów informatycznych w Ministerstwie Finansów w perspektywie 2007 – 2013 wskazują, że należy minimalizować ryzyko związane z brakiem dostępności e-usług wytworzonych w projektach aplikacyjnych.

Wnioski, jakie płyną z analizy ryzyka, wskazują iż projekt infrastrukturalny, który dostarcza infrastrukturę teleinformatyczną dla nowych rozwiązań, powinien być realizowany z wyprzedzeniem czasowym w stosunku do projektów aplikacyjnych. Powyższe pozwoli wytworzyć i ustabilizować platformę bloków infrastrukturalnych dla potrzeb testowania i wdrażania rozwiązań aplikacyjnych w ramach projektu.

Beneficjent posiada ugruntowaną kulturę organizacyjną zakładającą element zarządzania ryzykiem nie tylko w odniesieniu do realizowanych projektów (stosowana w resorcie Finansów metodyka zarządzania projektami – PRINCE2), jak również wdrożył i stosuje w praktyce politykę zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Służbie Celnej (kontrola zarządcza) – załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu. W realizacji Projektu Beneficjent będzie się również posługiwał Rejestrem Doświadczeń z projektu „program e-Cło”, realizowanym w poprzedniej perspektywie. Ww. mechanizmy zarządzania ryzykiem stosowane są komplementarnie.


Max. 10 pkt.


26.

Projekt zapewnia możliwość bezpiecznego uwierzytelniania tożsamości użytkowników systemu i ochronę danych osobowych

Projekt zapewni możliwość bezpiecznego uwierzytelniania tożsamości klienta poprzez wykorzystanie funkcjonalności eksploatowanego obecnie systemu PKI (Public Key Infrastructure). Rozwiązanie to umożliwia wykorzystanie bezpiecznego certyfikatu cyfrowego generowanego przez wewnętrzne Centrum Certyfikacyjnym Służby Celnej. Generowane certyfikaty będą wykorzystywane do realizacji e-usług oferowanych przez Służbę Celną. E-usługi Służby Celnej będą akceptowały jako uzupełniającą metodę uwierzytelniania również korzystanie z profilu zaufanego ePUAP oraz kwalifikowanych certyfikatów cyfrowych. Zastosowane rozwiązanie zapewni bezpieczeństwo gromadzonych danych i systemów, zwłaszcza tych przetwarzających dane osobowe. Dostęp do wszystkich oferowanych przez SC e-usług będzie możliwy za pomocą jednokrotnego logowania (SSO).

Decyzja o zastosowaniu różnych metod uwierzytelniania (ePUAP, bezpieczny certyfikat cyfrowy kwalifikowany i niekwalifikowany) wynika z potrzeby bardziej elastycznego podejścia do wymagań klienta SC. Dodatkowo generowany przez Centrum Certyfikacji SC, certyfikat cyfrowy o długości klucza 2048bit, odpowiada wysokiemu poziomowi szyfrowania (wyższemu niż w przypadku obecnie stosowanego w profilu zaufanym ePUAP).

Ponadto, równoległa realizacja projektu infrastrukturalnego HARF, gwarantuje bezpieczne środowisko teleinformatyczne dla przetwarzania danych osobowych dla rozwiązań dostarczanych w ramach projektu


Max 6 pkt.

27.

W projekcie zastosowane zostały standardy umożliwiające udostępnianie przewidzianych w projekcie usług i/lub danych i/lub funkcjonalności poprzez platformę ePUAP


W ramach projektu zostanie zapewniona dalsza komunikacji Systemu Informacyjnego Służby Celnej (SISC) z platformą e-PUAP:

- odbieranie i procesowanie na adresata (właściwy system SISC) formularzy i dokumentów złożonych przez użytkownika zewnętrznego na platformie e-PUAP,

- wysyłanie odpowiedzi z systemów SISC na wskazane konto użytkownika e-PUAP (np. odpowiedź na złożony przez e-PUAP wniosek)

- podpisywanie formularzy i dokumentów składanych na portalu SISC za pomocą uwierzytelnionego profilu zaufanego e-PUAP

Zakładana jest również współpraca z e-PUAP w zakresie udziału w dedykowanych procesach biznesowych.


Max 8 pkt.

28.

Projekt obejmuje działania związane z poprawą dostępu do informacji sektora publicznego

Projekt przyczyni się do poszerzenia i poprawy jakości dostępu do informacji z zakresu działalności Służby Celnej i przepisów regulujących kwestie celne, akcyzowe i z zakresu gier hazardowych dzięki udostępnieniu usługi bazy wiedzy dla klientów Służby Celnej.

Dodatkowo w ramach funkcjonalności usługi automatyzacji czynności na granicy UE przewidziano realizację funkcjonalności pozwalających na udostępnienie informacji dotyczących m.in. prezentacji czasu oczekiwania na przekroczenie granicy UE. Informacje te będą mogły być ponownie wykorzystywane (np. w programach/aplikacjach do planowania podróży, dla monitorowania działalności firm przewozowych). W ramach projektu PUESC planowane jest udostępnienie interfejsu dla programistów (API) pozwalającego na powtórne przetworzenie danych.
Podejmowane w ramach projektu działania pozwolą na udostępnianie w szerszym zakresie, niż ma to miejsce dotychczas, informacji gromadzonych przez Służbę Celną. Udostępnianie danych będzie realizowane poprzez funkcjonujące od 2004 roku - w ramach Izby Celnej w Warszawie - Centrum Analityczne Administracji Celnej (CAAC). CAAC wykonuje zadania o charakterze ogólnopolskim polegające na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych o handlu międzynarodowym pomiędzy Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi. Działania w PUESC umożliwią w szerszym zakresie udostępnianie poprzez CAAC danych na temat statystyk obrotów handlu zagranicznego. Dane o handlu międzynarodowym pomiędzy Polską a krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajami trzecimi udostępniane będą również, w oparciu o już wypracowane zasady i procedury, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym, środowiskom naukowym (instytutom badawczym, uczelniom wyższym) itp.

Max 12 pkt.


29.

Usługi wytworzone w ramach projektu mają zasięg transgraniczny

Transgraniczność jest wpisana w charakter usług dostarczanych w ramach projektu. Powyższe potwierdza lista podmiotów na które projekt wpływa m.in. organy innych państw członkowskich UE. Transgraniczność będzie szczególnie widoczna w usłudze obsługi unijnej odprawy scentralizowanej, usłudze automatycznego rozliczania zabezpieczeń w ramach gwarancji ważnych w całej UE, elektronicznej obsłudze dokumentu przemieszczania towarów podlegających akcyzie. Powyższe usługi będą realizowane poprzez wymianę danych z publicznymi systemami teleinformatycznymi funkcjonującymi w innych krajach UE oraz systemami centralnymi Komisji Europejskiej. Usługi te zostaną zrealizowane w oparciu o dokumentację (specyfikacje funkcjonalne, techniczne) opracowane i uzgodnione na szczeblu UE.

Istotny elementem dla usług transgranicznych będzie także integracja z systemami potwierdzania tożsamości i uprawnień (autoryzacji) administracji celnych państw członkowskich i Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia jednolitej tożsamości cyfrowej klientów administracji celnych UE (w ramach inicjatywy Uniform User Management & Digital Signatures Dyrekcji Generalnej Ceł i Podatków Komisji Europejskiej).Max 6 pkt.

30.

Projekt posiada gotowe studium wykonalności

Projekt nie posiada studium wykonalności.

Max 6 pkt.

31

Projekt realizuje potrzeby wskazane w dokumencie strategicznym

Służba Celna działa w oparciu o dokumenty strategiczne od 1999 roku. Kolejne strategie były realizowane w odniesieniu do istotnych wyzwań zewnętrznych, takich jak wejście Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oraz przejmowanie nowych zadań ustawowych (np. wymiar i pobór podatku akcyzowego, podatku od gier czy podatku od wydobycia niektórych kopalin). Ostatnia z realizowanych strategii odnosiła się do standardów nowoczesnych administracji. Odwołując się do Wieloletniego planu strategicznego dla elektronicznej administracji celnej (Multi-Annual Strategic Plan – MASP), uwzględniała jednak bardziej niż w poprzednich dokumentach strategicznych oczekiwania wewnętrzne (modernizacyjne) w samej Służbie Celnej.

Od roku 2014 Służba Celna działa w oparciu o strategię określoną w załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie strategii działania Służby Celnej – STRATEGIA DZIAŁANIA SŁUŻBY CELNEJ NA LATA 2014-2020.

W świetle STRATEGII Służba Celna będzie dążyła do stosowania kompleksowego podejścia do klienta, łącząc funkcję obsługową ukierunkowaną na podniesienie standardów obsługi klienta z działalnością w obszarze kontroli. Służba Celna będzie wdrażała rozwiązania mające na celu wspieranie przedsiębiorców poprzez wprowadzanie szeregu ułatwień i uproszczeń poprawiających jakość świadczonych usług, przy jednoczesnym lepszym ukierunkowaniu sił i wykorzystaniu zasobów, w tym zasobów informatycznych, dla zwiększenia skuteczności kontroli przy mniejszej ingerencji w legalne procesy.

Jako organizacja, Służba Celna w świetle STRATEGII chce dążyć do jak największej otwartości na współpracę z otoczeniem, ukierunkowując się na potrzeby bezpośrednich odbiorców jej usług poprzez doskonalenie i zmiany dostosowane do potrzeb. Dzięki kreatywności swoich funkcjonariuszy i pracowników, Służba Celna chce świadczyć usługi w sposób nowoczesny i efektywny przy zastosowaniu elektronicznych zintegrowanych systemów obsługi klienta w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej.

Do roku 2020 Służba Celna zamierza zaoferować szeroki zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, oparty o spójny System Informacyjny Służby Celnej z wykorzystaniem danych i usług w ramach resortu finansów i państwa.


Ponadto zadania związane z udostępnieniem dla projektu usług infrastrukturalnych w modelu chmury obliczeniowej, wynikają z realizacji Strategii Informatyki przyjętej Uchwałą nr 17/2010 RIR z dnia 6 września 2010 r. Rady Informatyzacji Resortu zidentyfikowała właściwy kierunek rozwoju informatyki w resorcie finansów, celem umożliwienia optymalnego wykorzystania potencjału nowych technologii na potrzeby obywatela, przedsiębiorcy, resortu i państwa.


Max 6 pkt.

Suma punktów: 184
1 W przypadku projektów nie realizujących e-usług publicznych (tj. usług A2C/A2B) warunki 26, 28 i 29 nie mają zastosowania. Łączny wynik oceny projektu (jako % możliwych do uzyskania punktów) zostanie określony z pominięciem tych warunków.

Pobieranie 296.72 Kb.

1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna