Instrukcja merytorycznaPobieranie 217.14 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar217.14 Kb.
  1   2   3
wersja 10.02.2012
INSTRUKCJA MERYTORYCZNA

wypełnienia wniosku (eForm, wersja 4.5 ) o dofinansowanie

wyjazdu na WIZYTĘ PRZYGOTOWAWCZĄ lub SEMINARIUM KONTAKTOWE


Wprowadzenie


Podpisanie wniosku przez reprezentanta prawnego/reprezentantów prawnych instytucji/ organizacji/szkoły wnioskującej
Instytucją wnioskującą w przypadku organizacji posiadających Organ Prowadzący jest zawsze jednostka mu podległa (np. szkoła, itd.). Przed podpisaniem wniosku należy upewnić się, kto jest uprawniony do jego podpisania. Możliwe są dwa rozwiązania, w zależności od formy prawnej instytucji wnioskującej:
a) instytucja wnioskująca nie posiada osobowości prawnej
W tym przypadku formularz wniosku musi być podpisany opcjonalnie:

  • przez prawnego reprezentanta (lub reprezentantów) Organu Prowadzącego właściwego dla instytucji wnioskującej,


lub


  • przez Osobę uprawnioną do działania w imieniu podmiotu oraz do zaciągania zobowiązań w jego imieniu - dyrektora instytucji wnioskującej na mocy pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi przez Organ Prowadzący do podpisania wniosku w jego imieniu. W treści pełnomocnictwa musi znaleźć się zapis informujący o upoważnieniu dyrektora instytucji wnioskującej do złożenia i podpisania wniosku na wizytę przygotowawczą/seminarium kontaktowe, podpisania umowy finansowej na realizację wizyty przygotowawczej/ seminarium kontaktowego w przypadku akceptacji wniosku oraz do zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących korzystania ze środków przekazanych przez Komisję Europejską.


b) instytucja wnioskująca posiada osobowość prawną 1

W tym przypadku formularz wniosku musi być podpisany przez prawnego reprezentanta (lub reprezentantów) instytucji wnioskującej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym sposób reprezentacji prawnej instytucji.

Takim dokumentem jest np. aktualny odpis z właściwego dla danej instytucji rejestru (np. KRS lub inny dokument potwierdzający istnienie instytucji oraz jej reprezentację prawną w zależności od formy prawnej - w przypadku, gdy instytucja nie posiada KRS).
c) instytucja wnioskująca prowadzi działalność gospodarczą oraz nie posiada osobowości

prawnej 2

W tym przypadku formularz wniosku musi być podpisany przez prawnego reprezentanta/właściciela (lub reprezentantów/właścicieli) instytucji wnioskującej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym sposób reprezentacji prawnej instytucji.

Takim dokumentem jest np. aktualny odpis z właściwego dla danej instytucji rejestru (np. wypis z rejestru działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający istnienie instytucji oraz jej reprezentację prawną w zależności od formy prawnej).

UWAGA – w przypadku instytucji prowadzących działalność gospodarczą oraz nie posiadających osobowości prawnej, Narodowa Agencja, w przypadku akceptacji projektu i przyznania dofinansowania na wyjazd, przed podpisaniem umowy finansowej, przeprowadzi badanie zdolności operacyjno-finansowej wnioskodawcy.informacje ogólne dot. wniosku eform


I. Instalacja programu Adobe Reader 2

II. Pobranie i zapisanie wniosku eForm na swoim komputerze 2

III. Informacje techniczne na temat wypełniania wniosku eForm 2

Drukowanie formularza wniosku 13


I. Instalacja programu Adobe Reader

Jeżeli na komputerze, z którego będzie składany wniosek jest zainstalowany program Adobe Reader w wersji 8.4 lub wyższej, proszę przejść do pkt. II. (Pobieranie i zapisywanie wniosku eForm na swoim komputerze).

Proszę upewnić się, że na komputerze, na którym będą Państwo wypełniać wniosek, mają Państwo zainstalowany program Adobe Reader - wersję 8.4 lub wyższą. Jeżeli nie, mogą Państwo bezpłatnie ściągnąć najnowszą wersję programu Adobe Reader ze strony producenta programu http://get.adobe.com/reader/?promoid=BUIGO .

II. Pobranie i zapisanie wniosku eForm na swoim komputerze

Kiedy na komputerze zainstalowana jest właściwa wersja programu Adobe Reader, należy:


  1. otworzyć stronę: www.pv.org.pl, lub stronę programu, w ramach którego będziecie Państwo wnioskować o wizytę przygotowawczą;

  2. zapisać formularz wniosku eForm „Wizyty Przygotowawcze 2012” w formacie PDF na dysku lokalnym (na swoim komputerze).

Wniosek zapisany na dysku lokalnym można wypełniać w dowolnym tempie, stale zapisując wprowadzane zmiany i zamknąć go w dowolnym momencie bez utraty wpisanych danych.

III. Informacje techniczne na temat wypełniania wniosku eForm


1. Rodzaje pól we wniosku:

We wniosku znajdują się:  • pola obowiązkowe – są to pola z czerwoną obwódką i/lub z pomarańczowym tłem

  • pola o szarym tle - to pola, które wypełnią się automatycznie po wprowadzeniu odpowiednich danych w polach obowiązkowych wniosku.

  • pola opisowe, w których należy samodzielnie wpisać tekst,

  • pola wyboru, które umożliwiają wybór jednej z opcji pokazujących się w menu rozwijalnym. Menu rozwijalne jest widoczne po naciśnięciu strzałki w dół umieszczonej przy prawej krawędzi tego pola.


2. Dokument roboczy i dokument złożony

Na formularzu w stopce poniżej sumy kontrolnej, widoczny jest status formularza: „Niniejszy dokument nie został złożony” - przez cały czas do momentu kiedy wniosek został zatwierdzony i złożony za pomocą przycisku Złóż on-line (lub jako załącznik e-mail) lub do momentu, kiedy po udanym zatwierdzeniu wniosku nastąpiła próba (nawet nieudana) złożenia wniosku przy pomocy przycisku Złóż on-line.

Ponadto na ostatniej stronie, w części L.2. („Zdarzenie”) podany jest aktualny status wniosku.

3. Weryfikacja wypełnienia pól - przycisk Zatwierdź
Po wypełnieniu każdej strony wniosku należy przy pomocy przycisku Zatwierdź u dołu strony zweryfikować, czy wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione i czy dane zostały wprowadzone prawidłowo. Przycisk ten występuje na wszystkich stronach formularza.

Jeśli na danej stronie przynajmniej jedno pole obowiązkowe nie zostanie wypełnione, pojawi się komunikat podający nazwę pierwszego z niewypełnionych pól.


Użycie przycisku Zatwierdź na którejkolwiek ze stron pozwala na sprawdzenie całego formularza (nie tylko strony, na której przycisk ten został naciśnięty). Dlatego jeśli na danej wypełnionej stronie wszystkie pola zostały wypełnione poprawnie, to po kliknięciu przycisku Zatwierdź zobaczą Państwo komunikat informujący o pierwszym niewypełnionym polu z kolejnej strony.
Jeśli jakieś pole na danej stronie zostało wypełnione, ale w sposób niepoprawny, to pojawi się komunikat wskazujący, które pole wymaga korekty.Wypełnianie wniosku eform


UWAGA:

Plik wniosku należy skopiować ze strony internetowej do własnego komputera, dopiero wówczas rozpoczynamy wypełnianie wniosku. Nie wypełniamy wniosku otwartego ze strony internetowej.


Sekcja B. ZŁOŻENIE WNIOSKU

B.1. INFORMACJE O PROJEKCIE


Program: pole wypełnia się automatycznie
Program sektorowy: proszę wybrać, którego podprogramu dotyczy Państwa wizyta przygotowawcza/ seminarium kontaktowe
Rodzaj działania: pole wypełnione automatycznie
Działanie: pole wypełnia się automatycznie po wybraniu opcji w polu „Program sektorowy”
Rodzaj wizyty: proszę wybrać właściwy rodzaj wizyty (wizyta przygotowawcza lub seminarium kontaktowe)
Zaproszenie do składania wniosków: pole wypełnia się automatycznie
Język, w jakim będzie wypełniany wniosek: zalecany język polski
Typ przyszłego projektu: proszę wybrać akcję, w ramach której będzie realizowany przyszły projektSekcja B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCYNazwa instytucji wnioskodawcy: pole wypełnia się automatycznie po wypełnieniu sekcji C.1.1Sekcja B.3. NARODOWA AGENCJAIdentyfikator: proszę wybrać z menu opcję PL1 LLP FRSE”; pozostałe pola w tej sekcji wypełnią się automatycznieSekcja C. UCZESTNICZĄCE INSTYTUCJE I OSOBY

Sekcja C.1. ORGANIZACJA WNIOSKUJĄCA

C.1.1. ORGANIZACJA


Pełna nazwa urzędowa (w języku polskim): proszę wpisać pełną nazwę organizacji wnioskującej (zgodnie z oficjalną, prawną nazwą)
Pełna nazwa urzędowa (alfabetem łacińskim bez polskich znaków): pole wypełnia się automatycznie
Akronim: proszę wpisać skróconą nazwę organizacji wnioskującej, jeśli dotyczy
Kod Erasmusa/ NIP: uczelnie posiadające kod karty Erasmusa podają jej numer. Instytucje nie posiadające karty Erasmusa podają tylko NIP

Numer Karty Uczelni Erasmusa (EUC): uczelnie posiadające Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) proszone są o wpisanie jej numeru
Rodzaj organizacji: proszę wybrać typ organizacji wnioskującej o dofinansowanie zgodnie z podanymi opcjami
Orientacja rynkowa: proszę wybrać jedną z opcji w zależności od sposobu finansowania organizacji
Zasięg: proszę wybrać jedną z podanych opcji zgodnie z zasięgiem działalności organizacji
Status prawny: proszę wybrać jedną z opcji w zależności od rodzaju organizacji
Sektor gospodarczy: proszę wybrać jedną z podanych opcji zgodnie z profilem działalności organizacji
Liczba personelu: proszę wybrać odpowiedni przedział liczbowy
Adres urzędowy, kod pocztowy, miejscowość: proszę wpisać adres, kod pocztowy, miejscowość organizacji wnioskującej zgodnie z oficjalną rejestracją prawną
Kraj: proszę wybrać z menu opcję „PL-Polska”
Województwo: proszę wybrać województwo, w którym organizacja wnioskująca ma swój adres urzędowy
Numer telefonu 1: proszę wpisać obowiązkowo numer telefonu organizacji wnioskującej
Numer telefonu 2 oraz numer faksu: Proszę wpisać dodatkowy numer telefonu oraz numer

faksu organizacji wnioskującej – pole nieobowiązkowe
Adres e-mail: proszę wpisać obowiązkowo adres poczty elektronicznej, który jest na bieżąco

sprawdzany
Strona internetowa: proszę wpisać, jeśli dotyczySekcja C.1.2. OSOBA DO KONTAKTUTytuł: proszę podać tytuł naukowy – jeśli dotyczy
Imię i nazwisko: proszę wpisać imię i nazwisko osoby kontaktowej
Wydział: proszę wpisać nazwę wydziału/jednostki organizacyjnej, w którym zatrudniona jest osoba kontaktowa
Stanowisko: proszę wpisać stanowisko osoby kontaktowej
Adres: jeżeli adres osoby kontaktowej jest taki sam jak adres urzędowy organizacji, należy zostawić pole zaznaczone krzyżykiem. W przeciwnym razie, należy odznaczyć pole i uzupełnić pola, które pojawią się po automatycznym rozwinięciu sekcji
Numer telefonu 1: proszę wpisać obowiązkowo numer telefonu osoby kontaktowej
Numer telefonu 2, telefon komórkowy, faks: proszę wpisać numery telefonów i numer faksu osoby kontaktowej
Adres e-mail: Proszę wpisać obowiązkowo adres e-mail osoby kontaktowej, który jest na bieżąco sprawdzany
Czy osoba kontaktowa jest również uczestnikiem wyjazdu (uczestnik 1)?: proszę wybrać Tak/NieSekcja C.1.3. OSOBA UPOWAŻNIONA DO PODPISANIA UMOWY FINANSOWEJ

SEKCJĘ WYPEŁNIAMY ZGODNIE Z UWAGAMI ZAWARTYMI WE WPROWADZENIU NA PIERWSZEJ STRONIE INSTRUKCJI


Tytuł: proszę podać tytuł naukowy – jeśli dotyczy
Imię i nazwisko: proszę wpisać imię i nazwisko prawnego reprezentanta organizacji
Organizacja: UWAGA - pole wypełnia się automatycznie z sekcji C.1.1

Jednakże w przypadku prawnego reprezentanta Organu Prowadzącego, należy usunąć automatyczny wpis i wprowadzić właściwą nazwę
Wydział: proszę wpisać nazwę wydziału/jednostki organizacyjnej prawnego reprezentanta organizacji
Stanowisko: proszę wpisać stanowisko prawnego reprezentanta organizacji
Adres: jeżeli adres prawnego reprezentanta organizacji jest taki sam jak adres urzędowy organizacji,

należy zostawić pole zaznaczone krzyżykiem. W przeciwnym razie, należy odznaczyć pole i uzupełnić pola, które pojawią się po automatycznym rozwinięciu sekcji
Numer telefonu 1: proszę wpisać obowiązkowo numer telefonu prawnego reprezentanta organizacji
Numer telefonu 2, telefon komórkowy, faks: proszę wpisać numery telefonów i numer faksu prawnego reprezentanta organizacji
Adres e-mail: Proszę wpisać obowiązkowo aktualny adres e-mail prawnego reprezentanta organizacjiSekcja C.1.4. POPRZEDNIO REALIZOWANE PROJEKTY


Należy wypełnić, jeśli w ciągu ostatnich 5 lat były realizowane przez Wnioskodawcę projekty w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” lub poprzedzających go programów edukacyjnych.

Przyciski „+” i „-” pozwalają dodawać lub usuwać dodatkowe wiersze umożliwiając wpisywanie lub usuwanie kolejnych informacji o zrealizowanych projektach.Sekcja C.2. ORGANIZACJA GOSZCZĄCA

C.2.1. ORGANIZACJAUWAGA!

W przypadku seminarium kontaktowego, organizacją goszczącą jest właściwa Narodowa Agencja organizująca seminarium
Pełna nazwa urzędowa: proszę wpisać nazwę urzędową organizacji goszczącej
Pełna nazwa urzędowa (alfabetem łacińskim): proszę wpisać pełną nazwę organizacji goszczącej
Akronim: proszę wpisać skróconą nazwę organizacji goszczącej, jeśli dotyczy
Kod Erasmusa/ NIP: jeśli uczelnia goszcząca posiada kod Uczelni Erasmusa, proszę go podać, instytucje nie posiadające karty Erasmusa podają numer identyfikujący instytucję

Numer Karty Uczelni Erasmusa (EUC): jeśli uczelnia goszcząca posiada Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter), proszę wpisać jej numer
Rodzaj organizacji: proszę wybrać typ organizacji goszczącej zgodnie z podanymi opcjami
Orientacja rynkowa: proszę wybrać jedną z opcji w zależności od sposobu finansowania organizacji
Status prawny: proszę wybrać odpowiednią opcję
Liczba personelu: proszę wybrać odpowiedni przedział liczbowy
Adres urzędowy, kod pocztowy, miejscowość: proszę wpisać adres, kod pocztowy, miejscowość organizacji goszczącej zgodnie z oficjalną rejestracją prawną
Kraj: w którym znajduje się organizacja goszcząca - proszę wybrać z menu właściwy kraj
Region: proszę wybrać region w kraju partnera, w którym organizacja goszcząca ma swój adres urzędowy
Numer telefonu 1: proszę wpisać obowiązkowo numer telefonu organizacji goszczącej
Numer telefonu 2 oraz numer faksu: proszę wpisać dodatkowy numer telefonu oraz numer faksu organizacji goszczącej – pole nieobowiązkowe
Adres e-mail: pole obowiązkowe - proszę wpisać obowiązkowo adres poczty elektronicznej do osoby kontaktowej w organizacji goszczącej
Strona internetowa: proszę wpisać, jeśli dotyczySekcja C.2.2. OSOBA DO KONTAKTUUWAGA! W przypadku seminarium kontaktowego, osobą kontaktową jest pracownik Narodowej Agencji organizującej seminarium wskazany jako osoba kontaktowa w zaproszeniu na seminarium
Tytuł: proszę podać tytuł naukowy – jeśli dotyczy
Imię i nazwisko: proszę wpisać imię i nazwisko osoby kontaktowej w organizacji goszczącej
Wydział: proszę wpisać nazwę wydziału/jednostki organizacyjnej osoby kontaktowej w organizacji goszczącej
Stanowisko: proszę wpisać stanowisko osoby kontaktowej
Adres: jeżeli adres osoby kontaktowej (chodzi o adres służbowy a nie prywatny) jest taki sam jak adres urzędowy organizacji, należy zostawić pole zaznaczone krzyżykiem. W przeciwnym razie, należy odznaczyć pole i uzupełnić pola, które pojawią się po automatycznym rozwinięciu sekcji
Numer telefonu 1: proszę wpisać obowiązkowo numer telefonu osoby kontaktowej
Numer telefonu 2 oraz numer faksu: proszę wpisać dodatkowy numer telefonu oraz numer faksu osoby kontaktowej – pole nieobowiązkowe
Adres e-mail: proszę wpisać adres e-mail osoby kontaktowej, który jest na bieżąco sprawdzany

Przyciski „Dodaj organizację goszczącą” i „Usuń ostatnią organizację goszczącą” pozwalają

dodawać lub usunąć organizację goszczącąSekcja C.3. UCZESTNICY

C.3.1. UCZESTNIK 1


Kategoria wnioskodawcy: proszę wybrać właściwą opcję – pole nieobowiązkowe
Jeśli w sekcji C.1.2 wybrano opcję, że osoba kontaktowa jest uczestnikiem wyjazdu, właściwe dane w tej sekcji kopiują się automatycznie
Tytuł: proszę podać tytuł naukowy – jeśli dotyczy
Płeć: proszę podać płeć uczestnika
Imię i nazwisko: proszę wpisać imię i nazwisko uczestnika wizyty przygotowawczej lub seminarium kontaktowego
Stanowisko: proszę wpisać stanowisko uczestnika wizyty przygotowawczej lub seminarium

kontaktowego
Adres: jeżeli adres uczestnika (chodzi o adres służbowy a nie prywatny) jest taki sam jak adres urzędowy organizacji, należy zostawić pole zaznaczone krzyżykiem. W przeciwnym razie, należy odznaczyć pole i uzupełnić pola, które pojawią się po automatycznym rozwinięciu sekcji
Numer telefonu 1: proszę wpisać obowiązkowo numer telefonu uczestnika
Numer telefonu 2 oraz numer faksu: proszę wpisać dodatkowy numer telefonu oraz numer faksu uczestnika – pole nieobowiązkowe.


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna