Instrukcja merytorycznaPobieranie 217.14 Kb.
Strona2/3
Data08.05.2016
Rozmiar217.14 Kb.
1   2   3

Adres e-mail: proszę wpisać adres e-mail uczestnika, który jest na bieżąco sprawdzanySekcja C.3.1.1. SPECJALNE POTRZEBYProszę zaznaczyć tylko w przypadku, jeżeli uczestnik należy do grupy osób ze specjalnymi potrzebami (np. osoba niepełnosprawna). Wtedy automatycznie rozwinie się pole, w którym należy opisać rodzaj potrzeb i ich uzasadnienieSekcja C.3.1.2. KWALIFIKACJE / DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE UCZESTNIKA nr 1


W polu należy przedstawić krótki opis kariery zawodowej uczestnika. Proszę ograniczyć się do informacji, które są istotne z punktu widzenia wniosku. Jeżeli uczestnik posiada CV w formacie Europass, może je dołączyć do wniosku, na oddzielnym wydruku
Przyciski „Dodaj uczestnika” i „Usuń uczestnika” pozwalają dodać lub usunąć kolejnego uczestnika
W przypadku udziału drugiego uczestnika w wizycie/seminarium, należy uzupełnić pola z danymi osobowymi i teleadresowymi, a następnie w sekcji C.3.2.2 (pojawia się w przypadku udziału drugiego uczestnika) wyjaśnić zasadność jego udziału, opisać jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz podać w następnych punktach podział zadań pomiędzy dwóch uczestników.
Jeżeli we wniosku wpisano dwóch uczestników, należy odpowiednio uzasadnić udział drugiej osoby oraz podać zakres zadań każdego uczestnika podczas wyjazdu. Dofinansowanie dla drugiego uczestnika jest przyznawane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.


Sekcja D. OPIS PROJEKTU

D.1. CEL WIZYTY I ZAŁOŻENIA PRZYSZŁEJ WSPÓŁPRACY


Proszę wypełnić pole zgodnie ze wskazówkami podanymi w tej sekcji wniosku
UWAGA! Powyższy punkt ma duże znaczenie podczas oceny merytorycznej. W związku z tym zaleca się opisać w sposób kompletny i dokładny cel wizyty lub udział w seminarium


Sekcja E. GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE PROJEKTU

E.1. TEMATY/ OBSZARY DZIAŁANIA


W przypadku wskazania więcej niż jednego uczestnika sekcję należy wypełnić dla każdego z nich
Temat/Obszar działania: proszę o wybranie dla każdego uczestnika odpowiedniej opcji tematu/obszaru działania, którego będzie dotyczył projekt
Jeśli obszarem działania jest język, proszę wskazać który: proszę wybrać odpowiedni językSekcja F. WDRAŻANIE PROJEKTU

F.1. PLAN PRACY I ZADANIA


Proszę opisać działania zaplanowane do zrealizowania podczas wizyty przygotowawczej wraz z informacją, kto weźmie udział w wizycie (przedstawiciele wszystkich instytucji biorących udział w

spotkaniu). We wniosku należy przedstawić program wizyty z podaniem harmonogramu prac, godzin oraz zagadnień omawianych każdego dnia lub dołączyć go w formie załącznika do składanego wniosku. W przypadku seminarium kontaktowego należy do składanego wniosku dołączyć zaproszenie od organizatora.
UWAGA! Powyższy punkt ma duże znaczenie podczas oceny merytorycznejSekcja G. UCZESTNICY I TABELA WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH

G.1. WYJAZDY ZAGRANICZNE


Proszę wypełnić zgodnie z programem wizyty przygotowawczej lub seminarium kontaktowego

(informacje zawarte w tym punkcie muszą być zgodne z programem z pkt. F.1.)
Czas trwania wizyty/seminarium może obejmować czas podróży, jednakże wizyta/seminarium nie może być dłuższa niż 5 dni.
W przypadku wizyty w więcej niż jednej organizacji, automatycznie pojawia się dodatkowy wiersz umożliwiający wpisanie danych odnośnie wizyty w tej organizacji.Sekcja H. BUDŻETObowiązujące limity kosztów podróży dla wizyt przygotowawczych i seminariów kontaktowych organizowanych za granicą obowiązują dla polskich organizacji w roku 2012:
KOSZTY PODRÓŻY z uwzględnieniem kosztu WIZY wjazdowej/wyjazdowej stawka maksymalna określona w poniższej tabeli w zależności od kraju wyjazdu/docelowego. Koszty podróży są rozliczane według rzeczywistych poniesionych kosztów. Koszty wizy wjazdowej/wyjazdowej wliczane są do maksymalnego limitu dofinansowania kosztów podróży.


Lp.

Kraj wyjazdu

Maksymalny limit dofinansowania kosztów podróży dla 1 uczestnika (w EUR)


1.

Austria

350

2.

Czechy

350

3.

Litwa

350

4.

Łotwa

350

5.

Niemcy

350

6.

Słowacja

350

7.

Węgry

350

8.

Zjednoczone Królestwo

350

9.

Włochy

350
10.

Belgia

400

11.

Bułgaria

400

12.

Chorwacja

400

13.

Estonia

400

14.

Francja

400

15.

Hiszpania

400

16.

Holandia

400

17.

Irlandia

400

18.

Lichtenstein

400

19.

Luksemburg

400

20.

Rumunia

400

21.

Słowenia

400

22.

Szwajcaria

400

23.

Szwecja

400
24.

Cypr

500

25.

Dania

500

26.

Finlandia

500

27.

Grecja

500

28.

Islandia

500

29.

Malta

500

30.

Norwegia

500

31.

Portugalia

500

32.

Turcja

500
33.

Terytoria zamorskie

Według kosztów rzeczywistych

dla wizyt przygotowawczych organizowanych za granicą:
KOSZTY UTRZYMANIA według maksymalnych ryczałtowych stawek dziennych określonych w poniższej tabeli w zależności od kraju wyjazdu/docelowego. Kategoria koszty utrzymania obejmuje wyżywienie, zakwaterowanie, przejazdy lokalne w miejscowości docelowej podróży i ubezpieczenie na okres wyjazdu. Koszty utrzymania rozliczane są w formie ryczałtu.


Lp.

Kraj wyjazdu

Maksymalny limit dofinansowania kosztów utrzymania dla

1 uczestnika w zależności od czasu trwania wyjazdu(w EUR)

1 dzień


2 dni

3 dni

4 dni

5 dni

1.

AT – Austria

144

288

432

576

720

2.

BE – Belgia

136

272

408

544

680

3.

BG – Bułgaria

88

176

264

352

440

4.

CH – Szwajcaria

208

416

624

832

1040

5.

CY – Cypr

120

240

360

480

600

6.

CZ – Czechy

120

240

360

480

600

7.

DE – Niemcy

128

256

384

512

640

8.

DK – Dania

184

368

552

736

920

9.

EE – Estonia

104

208

312

416

520

10.

EL – Grecja

128

256

384

512

640

11.

ES – Hiszpania

136

272

408

544

680

12.

FI – Finlandia

168

336

504

672

840

13.

FR – Francja

160

320

480

640

800

14.

HR – Chorwacja

128

256

384

512

640

15.

HU – Węgry

112

224

336

448

560

16.

IE – Irlandia

152

304

456

608

760

17.

IS – Islandia

144

288

432

576

720

18.

IT – Włochy

152

304

456

608

760

19.

LI – Lichtenstein

208

416

624

832

1040

20.

LT – Litwa

104

208

312

416

520

21.

LU – Luksemburg

136

272

408

544

680

22.

LV – Łotwa

104

208

312

416

520

23.

MT – Malta

112

224

336

448

560

24.

NL – Holandia

144

288

432

576

720

25.

NO – Norwegia

208

416

624

832

1040

26.

PT – Portugalia

120

240

360

480

600

27.

RO – Rumunia

96

192

288

384

480

28.

SE – Szwecja

168

336

504

672

840

29.

SI – Słowenia

128

256

384

512

640

30.

SK – Słowacja

112

224

336

448

560

31.

TR – Turcja

112

224

336

448

560

32.

UK – Zjednoczone Królestwo

184

368

552

736

920


dla seminariów kontaktowych organizowanych za granicą:
KOSZTY OPŁATY ZA UDZIAŁ W SEMINARIUM (seminar fee) – w maksymalnej wysokości ustalonej przez Organizatora. Koszty opłaty seminaryjnej obejmują koszty wyżywienia i zakwaterowania podczas seminarium oraz materiałów seminaryjnych
dla wizyt przygotowawczych i seminariów kontaktowych organizowanych za granicą:
KOSZTY POTRZEB SPECJALNYCHjedynie w przypadku udziału w wizycie przygotowawczej lub seminarium kontaktowym osób ze specjalnymi potrzebami lub ich opiekunów. Dofinansowanie w tej kategorii szacowane jest na podstawie kosztów rzeczywistych dotyczących wyjazdu tych osóbSekcja H.1. MIEJSCE DOCELOWE 1
1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna