Instrukcja merytorycznaPobieranie 217.14 Kb.
Strona3/3
Data08.05.2016
Rozmiar217.14 Kb.
1   2   3

W przypadku wizyty w więcej niż w jednej organizacji/ kraju automatycznie generuje się kolejna tabela umożliwiająca wpisanie danych odnośnie wizyty w tej organizacji/ kraju.


Budżet musi zawierać kwoty w Euro
Wypełnienie tabeli budżetowej i obliczenie budżetu

Przed rozpoczęciem wypełniania sekcji budżetowej wniosku należy pamiętać, iż:


W przypadku, gdy brak jest łączności internetowej komputera na którym wypełniany jest budżet, wówczas:

 • w tej sytuacji komputer nie połączy się z serwerem na którym znajdują się stawki, nie pobierze i nie obliczy automatycznie wysokości stawek w zależności od liczby dni wyjazdu. Wówczas niezbędne jest posłużenie się tabelą stawek kosztów utrzymania(należy znaleźć właściwą kwotę w zależności od liczby dni i kraju wyjazdu) i własnoręczne wpisać ją w odpowiednią rubrykę w tabeli budżetowej we wniosku. Wszelkie inne, pozostałe kwoty (np. podróż, wiza) należy wpisać ręcznie.

W przypadku, gdy zapewniona jest stała łączność internetowa komputera na którym wypełniany jest budżet, wówczas: • w tej sytuacji komputer połączy się z serwerem na którym znajdują się stawki, pobierze i obliczy automatycznie wysokości stawek w zależności od liczby dni wyjazdu. Wszelkie inne, pozostałe kwoty (np. podróż, wiza) należy wpisać ręcznie.

dla WIZYTY PRZYGOTOWAWCZEJ
 • kwotę w kategorii „Podróż” należy wpisać ręcznie wybierając uprzednio właściwą maksymalną kwotę dofinansowania kosztów podróży z tabeli „KOSZTY PODRÓŻY”

 • kategoria „Liczba dni” wypełni się automatycznie, po wcześniejszym wpisaniu liczby dni w sekcji „G.1. Wyjazdy zagraniczne”

 • kwotę w kategorii „Wiza” należy wpisać ręcznie – jedynie w sytuacji, gdy wiza jest wymagana

 • kwotę w kategorii „Koszty utrzymania (liczba dni razy stawka dzienna)” należy wpisać ręcznie wybierając uprzednio właściwą maksymalną kwotę dofinansowania kosztów utrzymania odpowiadającą liczbie dni wyjazdu do kraju docelowego z tabeli „KOSZTY UTRZYMANIA” lub w przypadku łączności internetowej, kwota zostanie zaimportowana do tabeli automatycznie

dla SEMINARIUM KONTAKTOWEGO
 • kwotę w kategorii „Podróż” należy wpisać ręcznie wybierając uprzednio właściwą maksymalną kwotę dofinansowania kosztów podróży z tabeli „KOSZTY PODRÓŻY”

 • kategoria „Liczba dni” wypełni się automatycznie, po wcześniejszym wpisaniu liczby dni w sekcji „G.1. Wyjazdy zagraniczne”

 • kwotę w kategorii „Wiza” należy wpisać ręcznie – jedynie w sytuacji, gdy wiza jest wymagana

 • kwotę w kategorii „Opłata za uczestnictwo w seminarium kontaktowym” należy wpisać ręcznie podając kwotę opłaty seminaryjnej (seminar fee) określonej przez organizatora seminarium

W tabeli budżetowej, po uprzednim wypełnieniu sekcji C.2 (organizacja goszcząca) oraz sekcji G.1. (liczba dni wyjazdu) stawka na kraj docelowy/na jeden dzień, generuje się automatycznie. Po naciśnięciu przycisku „oblicz” kwota budżetu kalkuluje się także automatycznie.

Sekcja H.2. ŁĄCZNA KWOTA DOFINANSOWANIA


Generowana automatycznie po wpisaniu wszystkich wymaganych kwot


Sekcja I. LISTA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

Prosimy o sprawdzenie, czy Państwa wniosek spełnia wszystkie wymienione w tej sekcji kryteria, co gwarantuje poprawne złożenie wniosku.

Sekcja J. UWAGA O OCHRONIE DANYCHProsimy o zapoznanie się z zapisem dotyczącym ochrony danych osobowych.Sekcja K. DEKLARACJAProsimy o zapoznanie się z treścią deklaracji.
Złożenie podpisu prawnego reprezentanta w sekcji „M. Podpis” oznacza akceptację warunków wynikających z deklaracji.Sekcja L. DANE WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKUPrzed elektronicznym złożeniem formularza, proszę go zatwierdzić. Tylko ostateczna wersja formularza powinna zostać przesłana elektronicznie.Sekcja L.1. WERYFIKACJA DANYCH

Po wypełnieniu i uważnym przeczytaniu wszystkich stron formularza wniosku, należy jeszcze raz merytorycznie zweryfikować, czy wszystkie niezbędne dane we wniosku zostały wprowadzone prawidłowo. Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdź na ostatniej stronie formularza.


Jeśli jakieś pole w formularzu wniosku nie zostało wypełnione, pojawi się komunikat błędu, (np. „Pole „Imię” jest obowiązkowe). Przed kontynuowaniem proszę wypełnić wymagane pola (podświetlone).
Kiedy wniosek jest wypełniony poprawnie, wówczas po kliknięciu na ostatniej stronie formularza wniosku przycisku Zatwierdź - na ekranie pojawi się komunikat: „Formularz jest właściwy.”
J
Uwaga! Zatwierdzenie wniosku jest konieczne do złożenia formularza wniosku on-line. Próba wysłania niezatwierdzonego formularza spowoduje wyświetlenie się komunikatu błędu.
eśli wniosek został zatwierdzony, a system nie sygnalizuje żadnych błędów, to wniosek jest gotowy do złożenia.


Sekcja L.2. POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKUW tabeli pojawią się informacje o wszystkich próbach złożenia wniosku.
Jeżeli w trakcie trwania procesu składania wniosku nie wystąpi żaden błąd, w części L.2 („Potwierdzenie złożenia wniosku”), w okienku Zdarzenie pojawi się napis „Złożenie w formie on-line”, a w części („Standardowa Procedura Wnioskowania”) pojawią się dodatkowe pola: Status złożenia dokumentu („ok.”), Numer identyfikacyjny złożenia, Czas lokalny, Suma kontrolna.
Uwaga! W przypadku, gdyby proces składnia wniosku on-line się nie powiódł, należy zastosować alternatywną procedurę składania wniosku.Sekcja L.3. STANDARDOWA PROCEDURA WNIOSKOWANIASkładanie wniosku - przycisk Złóż on-line

Jeżeli wniosek został w całości uzupełniony, zatwierdzony, a treść wniosku jest ostateczna, należy złożyć wniosek, klikając przycisk Złóż on-line na ostatniej stronie wnioskuUwaga! W tym momencie konieczne jest połączenie z Internetem.

Po naciśnięciu przycisku Złóż on-line pojawi się komunikat, że dokument próbuje połączyć się z Internetem. Aby umożliwić przesłanie danych, czyli poprawne złożenie wniosku, należy w tym momencie kliknąć przycisk Pozwól na widocznym okienku dialogowym.Zapisywanie złożonego formularza wniosku

Formularz wniosku należy zapisać w wybranej przez siebie lokalizacji na dysku twardym komputera i pod właściwą nazwą przy użyciu polecenia ‘Zapisz jako’ dostępnego w zakładce Plik w menu głównym programu Adobe Reader.


Suma kontrolna formularza

Po prawidłowym złożeniu wniosku, na każdym arkuszu złożonego wniosku eForm w lewym dolnym rogu znajduje się numer zwany „Kod kontrolny” wniosku. Numer ten zmienia się, jeśli do złożonego już raz wniosku wprowadzono zmiany i zapisuje się go ponownie. Numer ten pozwala zatem sprawdzić, czy formularz złożony elektronicznie jest tożsamy z wydrukowanym formularzem wniosku, przesłanym do Narodowej Agencji.

Drukowanie formularza wniosku

Po prawidłowym złożeniu wniosku eForm metodą on-line, należy wydrukować jeden egzemplarz wypełnionego formularza wniosku eForm w formacie PDF (najlepiej dwustronnie), w takiej wersji, w jakiej wniosek został złożony (tzn. wszystkie strony wydruku powinny mieć taki sam „Kod kontrolny”). Aby wydrukować formularz wniosku, należy użyć przycisku na formularzu Drukuj formularz lub polecenia ‘Drukuj’ w zakładce Plik w menu głównym programu Adobe Reader.
Sekcja L.4. ALTERNATYWNA PROCEDURA WNIOSKOWANIA

Aby złożyć wniosek przy pomocy alternatywnej procedury wnioskowania, należy użyć przycisku Utwórz załącznik e-mail.

Po naciśnięciu przycisku Utwórz załącznik e-mail, może pojawić się komunikat, mówiący o tym, że „Ten dokument jest używany na więcej niż jednej stronie i istnieje prawdopodobieństwo wymiany danych miedzy witrynami”. Aby móc utworzyć plik do przesłania mailem należy kliknąć „TAK”.
Wówczas pojawia się kolejny komunikat: „Proszę wybrać opcję pasującą do wybranego sposobu wysyłania poczty”. Należy wybrać opcję aplikacja pocztowa bądź Internetowy serwis e-mail zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikacie.

Automatycznie otworzy się nowa wiadomość e-mail z załącznikiem w postaci niewielkiego pliku z rozszerzeniem XML zawierającym dane z formularza wniosku. Ten plik należy zapisać na dysku lokalnym a następnie wysłać zapisany plik jako załącznik do e-maila na adres wprowadzony automatycznie w polu adresata wiadomości, znajdujący się w sekcji B.3. NARODOWA AGENCJA formularza (eForms.pv@frse.org.pl). W ten sposób wniosek zostanie złożony przy użyciu procedury alternatywnej.


Drukowanie i wypełnianie formularza wniosku

Po zapisaniu pliku w formacie XML z danymi wniosku na dysku lokalnym i wysłaniu e-maila na wskazany wyżej adres należy: 1. wydrukować jeden egzemplarz wypełnionego formularza wniosku eForm w formacie PDF, w takiej wersji, w jakiej wniosek został złożony. Aby wydrukować formularz wniosku, należy użyć przycisku na formularzu Drukuj formularz lub polecenia ‘Drukuj’ w Zakładce ‘Plik’ w menu głównym programu Adobe Reader.
Sekcja M. PODPIS


Na egzemplarzu wydrukowanego formularza wniosku należy odręcznie wypełnić sekcję „M. Podpis” znajdującą się na ostatniej stronie formularza.

W tym celu należy:

a) odręcznie uzupełnić wszystkie pola w tej sekcji drukowanymi literami;

b) odręcznie podpisać wniosek;

c) jeśli dotyczy - przystawić pieczęć instytucji wnioskującejDokumentacja wniosku o dofinansowanie wyjazdu na

wizytę przygotowawczą / seminarium kontaktowe

Do Narodowej Agencji wnioskodawca zobowiązany jest wysłać listem poleconym poniższe

dokumenty:
1. Oryginał wniosku (jeden egzemplarz)

(wniosek musi być podpisany przez prawnego reprezentanta /reprezentantów instytucji wnioskującej i jeśli dotyczy - opatrzony pieczęcią instytucji)
2. Dwie pełne kopie/kserokopie z oryginału wniosku

(kopie będą stanowiły załącznik do umowy finansowej w przypadku akceptacji wniosku)
3. Zaproszenie od organizatora i program seminarium kontaktowego

(dotyczy jedynie wniosku składanego o dofinansowanie seminarium kontaktowego)
4. Wyciąg z odpowiedniego rejestru (jeśli dotyczy)

informujący o statusie prawnym instytucji i charakterze jej działalności (np. KRS lub inne) poświadczony za zgodność z oryginałem. Wyciąg z datą pobrania nie starszą niż trzy miesiące. Właściwy dla instytucji wyciąg z odpowiedniego rejestru dotyczy instytucji posiadających właściwy rejestr.
UWAGA: Prosimy o nie zszywanie, bindowanie, zgrzewanie i oprawianie składanej dokumentacji.
Pełną dokumentację prosimy przesłać listem poleconym na adres:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”

ul. Mokotowska 43

00-551 Warszawaz dopiskiem: WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA – (tu należy wpisać nazwę programu)

1 Nie dotyczy uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa i umowę z Agencją Narodową na realizację działań zdecentralizowanych w roku 2012/2013

2 Nie dotyczy uczelni posiadających Kartę Uczelni Erasmusa i umowę z Agencją Narodową na realizację działań zdecentralizowanych w roku 2012/20131   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna