Instrukcja obsługi programatora giętarki typu cncs wersja 0 sommarioPobieranie 0.7 Mb.
Strona2/25
Data07.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

WARUNKI ZAKUPU

Odbiór techniczny


Odbiór techniczny maszyny ma miejsce w fabryce producenta. Na życzenie Odbiorcy (na jego koszt), producent przeprowadza w swojej siedzibie szkolenie w zakresie jej obsługi. Materiał do prób Odbiorca przesyła producentowi na swój koszt (łącznie z kosztami odprawy celnej).

W razie konieczności interwencji personelu producenta w siedzibie Odbiorcy ten ostatni opłaci odnośne koszty, tj. koszty podróży, pobytu oraz robocizny (zgodnie z taryfikatorem UCIMU lub wcześniej złożoną ofertą).

Jeśli Odbiorca zażyczy sobie wykonać próby gięcia na swoim materiale, wówczas pokryje koszty niezbędnego oprzyrządowania oraz robocizny.

Warunkii gwarancji


Dostawca zobowiązuje się dostarczyć maszyny opisane w umowie (lub zamówieniu). Oświadcza ponadto, że maszyny powyższe będą wolne od wad, które uniemożliwiałyby ich użytkowanie zgodne ze złożoną ofertą. Jeśli w ofercie sprzedaży maszyn/ złożonym zamówieniu nie zaznaczono explicite, że maszyny mają spełniać wymogi wykraczające poza ich standardowe wyposażenie, dostawca nie ma obowiązku wzmiankowanych wymogów respektować.

Dla każdej maszyny producent określa maksymalne zakresy technologiczne, których respektowanie gwarantuje trwałość maszyny i jej niezakłócone działanie. Gwarancja traci ważność, jeśli Odbiorca choćby sporadycznie eksploatuje maszynę nie uwzględniając powyższych parametrów. Taki sam skutek ma użytkowanie maszyny niezgodne z jej przeznaczeniem.

Odbiorca ma prawo do bezpłatnej wymiany bądź naprawy wyłącznie części obarczonych wadą konstrukcyjną. Producent wyklucza jakąkolwiek inną formę gwarancji i/ lub odszkodowania za szkody pośrednie lub bezpośrednie.

W przypadku wymiany części, Odbiorca jest zobowiązany zwrócić dostawcy części obarczone wadą.

W przypadku wymiany/ naprawy części dokonywanej w miejscu użytkowania maszyny, Odbiorca zobowiązany jest udostępnić maszynę personelowi dostawcy na czas konieczny do przeprowadzenia naprawy/ wymiany. W takim wypadku dostawca zobowiązuje się powiadomić Odbiorcę o terminie interwencji pracowników serwisu.

W czasie trwania naprawy serwisowej Odbiorca zobowiązany jest dostarczać materiał niezbędny do przeprowadzenia prób obróbki.

Jeśli jakakolwiek zgłoszona przez Odbiorcę reklamacja okazałaby się nieuzasadniona, Odbiorca będzie zobowiązany pokryć wszystkie koszty wymiany części/ naprawy maszyny, w tym koszty pracowników serwisu.

Z gwarancji są wyłączone wszelkie wady lub nieprawidłowości wynikające z: naturalnego zużycia materiałów, działania siły wyższej, błędu operatora, niestosowania się do instrukcji obsługi maszyny. Gwarancja traci ważność również w sytuacji, jeśli Odbiorca dokonał jakiejkolwiek interwencji w maszynie (montaż, demontaż części, nieprawidłowo przeprowadzona konserwacja) nie przewidzianej w instrukcji.

Ponadto, są wyłączone z gwarancji wszelkie części, których montażu nie przeprowadzili pracownicy serwisu producenta/ dostawcy lub które, z jakiegokolwiek powodu, zostały dostarczone do naprawy zdemontowane lub niekompletne.

Odbiorca traci wszelkie prawa z tytułu gwarancji, jeśli dokonał jakichkolwiek przeróbek maszyny nie uzgodnionych w formie pisemnej z dostawcą/ producentem lub jeśli usunał lub uszkodził tabliczkę znamionową maszyny.

Wszelkie stwierdzone przez Odbiorcę wady lub nieprawidłowości będą zgłaszane dostawcy w formie pisemnej przed upływem 7 dni od daty ich wykrycia. W przeciwnym razie Odbiorca straci prawa z tytułu gwarancji.

Gwarancja traci ważność również w sytuacji, gdy Odbiorca w jakikolwiek sposób utrudnia lub opóźnia działania pracowników serwisu.


Czas trwania gwarancji


Maszyna objęta jest 12-miesięczną gwarancją licząc od daty jej odbioru.

W przypadku odbioru dokonywanego w siedzibie Odbiorcy, gwarancja trwa przez 12 miesięcy licząc od daty dokonania odbioru, nie dłużej jednak niż 14 miesięcy licząc od daty dostawy.


Zgłaszanie nieprawidłowości


W razie stwierdzenia wad lub usterek Odbiorca jest zobowiązany zgłosić je bezzwłocznie producentowi/ dostawcy (przed upływem 15 dni od daty ich wystąpienia; w przeciwnym razie gwarancja traci ważność).

Odbiorca traci ważność również w wypadku, gdy uniemożliwia lub utrudnia operacje kontrolne czy serwisowe wymagane przez producenta lub odmawia wydania części wymienionej/ naprawionej na gwarancji.


OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE CNC-S


Po pierwsze zdefiniujmy funkcję systemu sterowania giętarki.

Funkcją podstawową jest przekazanie do maszyny instrukcji definiujących przemieszczenia rolek/materiału względem osi maszyny tak, aby ta na podstawie przekazanych danych utworzyła automatyczne cykle robocze.

Zasadniczo rzecz biorąc maszyna ma dwie osie: oś “X”, która odpowiada przemieszczeniom materiału między rolkami (wartość przemieszczeń odczytywana jest w milimetrach); oś “Y” określającą pozycję rolki środkowej, od której uzależniony jest promień gięcia. Wartość “Y” jest więc po prostu liczbowym punktem odniesienia, bezpośrednio powiązanym jednak z promieniem gięcia, który również mierzony jest w milimetrach.

Zaprogramowana sekwencja przemieszczeń względem w.w. osi pozwala wyprofilować materiał na określony promień lub promienie (mogą to być promienie zmienne i dlatego możliwe jest projektowanie również nieregularnych form).

Z niniejszą instrukcją systemu sterowania należy się zapoznać po uważnym przeczytaniu Instrukcji obsługi giętarki. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozdział poświęcony normom bezpieczeństwa.

Jeśli podczas lektury dokumentacji lub samego programowania pojawi się jakakolwiek wątpliwość co do prawidłowej obsługi maszyny, należy jak najszybciej skontaktować się z producentem/ dostawcą maszyny.DANE O HARDWARE


Maszyna składa się zasadniczo z poniższych części :

  1. Jednostki kontrolno-sterującej CNCS, a więc mikroprocesora zarządzającego sygnałami wejścia i wyjścia, które docierają do niego z programowalnych modułów PLC.

  2. Programowalnych modułów PLC, które zarządzają sygnałami wejścia pochodzącymi z encoderów poszczególnych osi, czujników, mikrowyłączników i jednostek sterowania manualnego; w.w. moduły zarządzają też sygnałami wyjścia odnoszącymi się do poszczególnych przemieszczeń rolek względem osi maszyny oraz do otwierania i zamykania elektrozaworów.

  3. Podzespołów sterujących pracą maszyny (elektrozaworów, silników, etc.).

HARDWARE

Powyższy schemat w sposób uproszczony przedstawia strukturę systemu sterowania CNCS.

Zasadniczo rzecz ujmując maszynę programuje się przyciskami panelu sterowania CNCS.

Dane programowe wprowadzane są do systemu CNCS, który nimi zarządza i który je przetwarza, w zależności od modelu giętarki.

System utrzymuje pod kontrolą i zarządza sygnałami wejścia i wyjścia, które dochodzą lub są wysyłane z modułów PLC maszyny, a następnie porządkuje je w sekwencje realizowane z niezmiernie wysoką prędkością.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna