Instrukcja obsługi programatora giętarki typu cncs wersja 0 sommarioPobieranie 0.7 Mb.
Strona4/25
Data07.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

OPIS PULPITU STEROWNICZEGO

Pulpit sterowniczy powinien znajdować się zawsze blisko operatora.OPIS KLAWIATURY ALFANUMERYCZNEJPrzycisk

wyboru programówPrzycisk

AUTOMAT


Przycisk

autozapisywania

danych

Wyświetlacz ciekłokrystal.

Przyciski

wyboru


MENU
Przycisk ESCAPEPrzycisk


MANUAL

Przycisk zmiany

prędkości

osi Y


Przycisk

symulacjiPrzycisk

pauzy


Przycisk

DEL


Przycisk

ENTER
Przycisk wyboru trybu

autoprogramowaniaa

Przycisk RESET

Przyciski wyboru programów „auto”

Przycisk zmiany prędkości osi X


Jak widać powyżej, niektóre przyciski mają podwójną funkcję. Aby uaktywnić drugą funkcję przycisku, wcisnąć “SHIFT”.

Poszczególne przyciski mają różne kolory, w zależności od funkcji:

Szare przyciski pozwalają potwierdzać, usuwać i zarządzać wprowadzonymi danymi.

Przyciski żółte pozwalają uaktywnić funkcje odnoszące się do cyklu manualnego.

Do programowania służą przyciski koloru czerwonego.

Przyciski zielone pozwalają na zerowanie osi.

Przyciski o podwójnej funkcji oznaczone są dwoma kolorami.

Pod przyciskami Z,X,C,V,B,N,M,SPACE, umieszczono symbole odnoszące się do szybkiego programowania oraz autoprogramowania: uaktywnia się je wciskając jednocześnie przycisk “SHIFT”.

Aby usunąć lub dodać wers do programu:

Aby dodać wers do programu wcisnąć jednocześnie przyciski “SHIFT” i ““.

Aby usunąć wers z programu wcisnąć jednocześnie przyciski “SHIFT” i “DEL“.

W dalszej części wyjaśniono szczegółowiej funkcję tych przycisków.

URUCHOMIENIE GIĘTARKI


W momencie włączenia maszyny rolka gnąca może znajdować się w jakimkolwiek punkcie osi Y, lecz system CNCS nie potrafi jej jeszcze zlokalizować.

Konieczne jest zatem włączenie funkcji “RESET”, aby odnaleźć punkt zerowy dla wszystkich osi.

W tej fazie rolka gnąca wykona serię przemieszczeń, aby fizycznie odszukać punkt zerowy względem osi Y i ewentualnie względem osi W.

UWAGA: UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PODCZAS OPERACJI “RESET” MIĘDZY ROLKAMI NIE MA MATERIAŁU, PONIEWAŻ MÓGŁBY ZOSTAĆ ZNIEKSZTAŁCONY; MOGŁOBY DOJŚĆ TEŻ DO USZKODZENIA MASZYNY.
UWAGA: NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE WCIŚNIĘCIE JAKIEGOKOLWIEK PRZYCISKU PULPITU STEROWNICZEGO MOŻE SPOWODOWAĆ RUCH ROLEK.

Po podłączeniu maszyny do sieci zasilającej (zgodnej z wymogami maszyny) należy wykonać w opisanej niżej kolejności następujące operacje:


  1. Włączyć maszynę wyłącznikiem głównym umieszczonym na szafie elektrycznej.

  2. Wcisnąć przycisk załączenia obwodów pomocniczych po uprzednim ewentualnym zwolnieniu wyłączników awaryjnych. Na wyświetlaczu pojawi się napis “TEST IN PROGRESS”: system podda kontroli wszystkie osie.

  3. Po zakończeniu testu pojawi się napis “WYKONAĆ RESET ?” (ESC) (ENTER)

  4. Wcisnąć “ENTER”, aby wykonać reset maszyny.

  5. Po zakończeniu operacji “reset” pojawi się napis: [MENU’ GŁÓWNE] PROGRAMY

Od tego miejsca instrukcja będzie podzielona na dwie kolumny:

  1. Kolumnę z opisem danej operacji.

  2. Kolumnę pokazującą to, co pojawia się na wyświetlaczu.

CYKL MANUALNY


Aby uzyskać dostęp do ekranu cyklu manualnego, a zatem pracować na maszynie jak na normalnej giętarce hydraulicznej, wystarczy wcisnąć przycisk “MAN”. Jego czerwona dioda zostanie podświetlona.

Należy pamiętać, że tylko w opisywanej sytuacji są aktywne przyciski sterowania manualnego.

Dla każdej osi jest wyświetlana jej aktualna pozycja oraz prędkość wybrana dla przemieszczeń; dwa przyciski oznaczone strzałkami (jedna w górę druga w dół) ( i ) na pulpicie przycisków pedałowych pozwalają opuszczać lub podnosić rolkę gnącą. Aby wyzerować liczniki odnoszące się do wybranych osi,wystarczy wcisnąć “RESET”.

Pozycja osi X jest wartością względną, tzn., że może zostać wyzerowana w którymkolwiek punkcie przesuwu materiału.


Aby dokonać zmiany prędkości, wcisnąć kilkatrotnie odpowiedni przycisk na pulpicie sterowniczym. W opisywanym systemie sterowania operator ma do dyspozycji prędkości od 1 do 8 (od wolnej do szybkiej).
Aby uruchomić obrót rolek przesuwających materiał w jedną lub drugą stronę, należy posłużyć się przyciskami pedałowymi.

Pozycja osi Y jest natomiast wartością bezwzględną. Jej naliczanie rozpoczyna się zawsze od tego samego punktu zero, a kończy się po dojściu rolki do zadanej wcześniej pozycji.


Aby zmienić prędkość przesuwu rolki gnącej, należy wybrać oś “Y” przyciskiem “Speed Y”; czerwona dioda przycisku zacznie migać, a na wyświetlaczu zostanie podana pozycja osi Y oraz zadana (domyślna) prędkość. Także w tym wypadku należy wcisnąć na klawiaturze numerycznej przycisk od 1do 8, aby zadać interesującą operatora prędkość. Przyciskami ze strzałkami w górę lub w dół ( e ) steruje się podnoszeniem lub opuszczaniem rolki.
Dokładną sekwencję operacji opisano w kolejnym rozdziale.

UWAGA: W miejscu punktu zero encodera umieszczono gwiazdkę “*”, która pojawia się na wyświetlaczu w odniesieniu do osi Y.

DOTYCZY TYLKO WERSJI CNCS/Z
Pozycja osi Z jest wartością względną, może zostać wyzerowana w którymkolwiek punkcie obrotu rury.
Aby zmienić prędkość obrotu rury, zarówno w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (Z+), jak i przeciwnym (Z-), należy wybrać oś „Z” przyciskiem “Speed Z”; czerwona dioda przycisku zacznie migać, a na wyświetlaczu zostanie pokazana pozycja osi Z i jej prędkość (domyślna). Na klawiaturze numerycznej wybrać przycisk od 1 do 8, aby zmienić prędkość. Przyciskami ze strzałkami w prawo i w lewo (e ) wybiera się kierunek obrotu w osi “Z”, zgodny z ruchem wskazówek zegara albo przeciwny.

DOTYCZY TYLKO WERSJI CNCS /W
Pozycja osi W odnosi się do rolki dolnej lewej (w maszynach z podwójną regulacją). Jest to wartość bezwzględna, jak dla osi Y .
Aby zmienić prędkość dla rolki lewej, należy wybrać oś “W” przyciskiem “Speed W”; czerwona dioda przycisku zacznie migać, a na wyświetlaczu zostanie pokazana pozycja osi W i prędkość (domyślna); wszystko to w miejscu wartości odnoszących się do osi X. Na klawiaturze numerycznej wcisnąć któryś z przycisków od 1 do 8, aby wybrać interesującą prędkość. Przyciskami ze strzałkami w górę i w dół ( e ) steruje się podnoszeniem i opuszczaniem rolki lewej.

Podczas cykli automatycznych będą pokazywane następujące dane:

Pozycja osi X będzie pokazywana narastająco, po każdej sekwencji licznik będzie zerowany.

Pozycja osi Y (i ewentualnej osi W) będzie wartością bezwzględną. Licznik będzie zawsze pokazywał dokładną pozycję rolki gnącej.

Oś Z, jak i oś X programowana jest narastająco, ale w przeciwieństwie do tej ostatniej pokazywana jest dla niej wartość bezwzględna, tzn. że dla pozycji Z licznik zeruje się dopiero po zakończeniu cyklu roboczego.

Podczas prób w cyklu manualnym operator powinien pracować w rękawicach ochronnych.UWAGA: ABY NIE USZKODZIĆ CZĘŚCI MECHANICZNYCH, OBRÓT W OSI “Z” POWINIEN BYĆ WYKONYWANY PO UPRZEDNIM UMIESZCZENIU ROLEK GNĄCYCH PONIŻEJ POZYCJI STYKOWEJ.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna