Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaruPobieranie 96.25 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar96.25 Kb.
Instrukcja postępowania

w przypadku powstania pożaru

lub innego miejscowego zagrożenia

w miejscu i w czasie imprezy masowej

Dni Stalowej Woli, Plac Piłsudskiego

1-3.05.2015 r.

Sporządził: Rafał Latawiec


Stalowa Wola, 2015-03-09
SPIS TREŚCI:

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

II. OPIS PROCEDURY POSTĘPOWANIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

III. OPIS SYSTEMU OSTRZEGANIA W FORMIE KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH LUB SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH PODAWANYCH DO WIADOMOŚCI UCZESTNIKOM IMPREZY MASOWEJ W PRZYPADKU POŻARU LUB INNEGO

MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

IV. OPIS ORGANIZACJI EWAKUACJI I SPOSOBU JEJ PRZEPROWADZENIA, Z

OKREŚLENIEM MIEJSC ZBIÓRKI DO EWAKUACJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
V. OPIS GRAFICZNEGO PLANU OBIEKTU LUB TERENU


  1. CZĘŚĆ OPISOWA:


1. Nazwa imprezy masowej oraz czas jej rozpoczęcia i zakończenia lub terminarz imprez masowych
„Dni Stalowej Woli” odbędą się w terminie 1-3 maja 2015 codziennie w godz. 15.00 – 22.00 na Placu Piłsudskiego przed Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli.

Całość imprezy podzielona będzie na strefy:

- strefa I – estrada

- strefa II – widownia przed estradą

- strefa III – wesołe miasteczko, punkty handlowo-gastronomiczne,

- strefa IV – zaplecze techniczne pomiędzy budynkiem MDK, estradą i fontanną

Dla potrzeb organizacji imprezy wyłączona będzie z ruchu kołowego część ul. 1 Sierpnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Popiełuszki do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Na wyłączenie odcinka ulicy opracowano projekt jej czasowego zamknięcia, który uzgodniono z KWP w Rzeszowie, zarządcą ulic Urzędem Miasta w Stalowej Woli oraz zatwierdzone przez Starostę Powiatu Stalowowolskiego.
2. Nazwa organizatora imprezy masowej
Organizatorem imprezy jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola


3. Nazwa i adres obiektu, w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu, na którym ona się odbędzie
Dni Stalowej Woli odbędą się na Placu Piłsudskiego przed siedzibą organizatora

4. Numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres zamieszkania lub siedziby organizatora imprezy masowej, właściciela obiektu, w którym odbędzie się impreza masowa, lub terenu, na którym ona się odbędzie, podmiotu użyczającego obiekt lub teren na czas trwania imprezy masowej, kierownika do spraw bezpieczeństwa, osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ochronę przeciwpożarową w czasie trwania imprezy masowej, jeżeli jest ona powołana.
Organizatorem imprezy jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, reprezentowany przez Dyrektora Marka Gruchotę
Marek Gruchota – tel. 602 379 104

Rafał Latawiec – tel. 602 240 774

Grzegorz Prokop – tel. 601 927 054

5. Charakterystyka ogólna imprezy masowej, Informacje dotyczące warunków organizacyjno-technicznych imprezy masowej, Program imprezy masowej, Informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej w razie powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, Informacje o maksymalnej liczbie osób, które mogą uczestniczyć w imprezie masowej, oraz o miejscu ich przebywania
Impreza będzie miała charakter plenerowy, otwarty dla społeczeństwa miasta oraz regionu. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Głównym celem imprezy jest integracja społeczeństwa Stalowej Woli poprzez udział w koncertach, konkursach, grach i zabawach. Celem imprezy jest także promocja Stalowej Woli. Z uwagi na atrakcyjność konkretnych punktów programu imprezy oraz czasu, w którym będą się one odbywać, zróżnicowana będzie liczba jej uczestników. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione warunki przewidujemy następującą liczbę uczestników:

1-3.05.2015 – godz. 15.00 – 20.00 – przewidywana liczba uczestników do 950 osób.

1-3.05.2015 – godz. 20.00 – 22.00 – przewidywana liczba uczestników - 2000 osób.

Ilość miejsc na imprezie – 5000 osób.

W związku z powyższym impreza w dniach 1-3 maja 2015 r. do godz. 20.00 – nie posiada przesłanek charakteru masowego w myśl Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz.U. z 2009 roku Nr 62 poz. 504).

Całość imprezy będzie ochraniana przez specjalistyczną, koncesjonowaną firmę ochroniarską. Ilość pracowników ochrony będzie dostosowana do ilości osób biorących udział w imprezie według odrębnych przepisów. Ochrona imprezy będzie miała charakter stały przez cały okres jej trwania, a także w godz. 22.00 – 24.00 podczas rozchodzenia się publiczności oraz demontażu urządzeń technicznych. Ponadto firma ochroniarska zapewni ochronę sceny plenerowej w godz. 24.00 – 7.00 od dnia montażu urządzeń do dnia ich demontażu.

Osoby pełniące funkcje służby porządkowej z ramienia Organizatora będą wyróżniały się plakietkami z napisem: „Miejski Dom Kultury – ORGANIZATOR”. Łączność pomiędzy poszczególnymi osobami służby porządkowej będzie się odbywała poprzez telefony komórkowe oraz specjalny system łączności radiowej. Ten sam rodzaj łączności będzie obowiązywał pomiędzy poszczególnymi podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. Do zadań służby porządkowej będzie należało zapewnienie bezpieczeństwa osób biorących udział w imprezie oraz pilnowanie porządku w trakcie i po zakończeniu imprezy. Do obowiązków służby porządkowej należy również dopilnowanie uporządkowania terenu po zakończeniu imprezy. Jednym z obowiązków służby porządkowej będzie kierowanie samochodów w obrębie wyłączonej z ruchu ulicy. W rejon wyłączony z ruchu będą mogły wjeżdżać w razie konieczności samochody: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Organizatora. Samochody Organizatora będą posiadały za przednią szybą kartki formatu A4 z napisem „ORGANIZATOR”.

Wstęp na imprezę jest wolny. Na terenie zapewniona będzie odpowiednia liczba toalet kontenerowych. Organizator posiada osobne ustalenia z firmą TOi TOi Polska w tej kwestii.Program imprez z okazji Dni Stalowej Woli 2015
1 maja
Inauguracja działań animacyjnych dla najmłodszych - PARK24

Rowerowy Cross Country – leśniczówka Ciemny Kąt

Uroczysty Start rajdu BAJA CARPATHIA – skwer przy fontannie – godziny dopołudniowe
PLAC PIŁSUDSKIEGO

MAŁA SCENA – od 16.00


- Występ zespołu tanecznego z Evergem (Belgia)

- Występ Zespołu Tańca Estradowego oraz Klubu Tańca Towarzyskiego „Mała Volta”

- Koncert wokalistów Studium Wokalnego „Prymka”
DUŻA SCENA – godz. 20.30

- Big Cyc – koncert zespołu

2 maja
Dyktando stalowowolskie – Biblioteka Międzyuczelniana

PLAC PIŁSUDSKIEGO


MAŁA SCENA – od 16.00

- Orkiestry Dęte - koncert

- Zespół Pieśni i Tańca „Lasowiacy” im. Ignacego Wachowiaka - koncert
DUŻA SCENA – od 18.00

- Superkolektyw - uczestnicy Warsztatów MDK

- Jacek Tarkowski Band i uczestnicy Mam talent i X-Factor

3 maja
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Historiada – konkurs wiedzy o Stalowej Woli
PLAC PIŁSUDSKIEGO – od 16.00

Alejka inicjatyw pozytywnie zakręconych – skwer przy fontannie

Rowerowa Masa Krytyczna
MAŁA SCENA – od 16.00

- Teatr Bajlandia - bajka dla najmłodszych

- Wniebogłosy – „Piosenki naszych dziadków” – koncert stalowowolskich chórów

- Kabaret Nowaki - występ


DUŻA SCENA – od 20.30

- Agnieszka Chylińska - koncert


6. Charakterystyka pożarowa obiektu lub terenu, w tym terenu przylegającego, oraz przewidywane zagrożenia pożarowe i inne miejscowe zagrożenia, mogące wystąpić podczas imprezy masowej
Teren imprezy (Placu Piłsudskiego) umiejscowiony jest w środku miasta, dookoła znajdują się budynki mieszkalne, pawilony handlowe, budynek Miejskiego Domu Kultury i klubu „Labirynt”. Plac jest przedzielony jezdnią (ul. 1-go Sierpnia), która w dniach imprezy będzie wyłączona z ruchu. Na tą okoliczność Organizator imprezy (MDK) opracował Projekt zmiany organizacji ruchu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli, Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz Zarząd Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. Część Placu Piłsudskiego przy budynku MDK przeznaczona jest dla publiczności, tam też umiejscowiona będzie główna scena plenerowa z zapleczem; druga część przeznaczona jest dla lunaparku (wesołe miasteczko). Tereny skweru przy MDK przeznaczone są dla potrzeb handlu i gastronomii, zaś skwer przy fontannie to miejsce lokalizacji małej sceny na występy lokalnych grup artystycznych.

a) Informacje dotyczące:
- Powierzchni, Wysokości i liczby kondygnacji

- Kwalifikacji obiektu ze względu na jego przeznaczenie i sposób użytkowania

- Podziału obiektu/ terenu na strefy pożarowe

- Występowania w obiekcie lub na terenie, w tym na terenie przyległym, materiałów niebezpiecznych pożarowo, sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie

działań ratowniczo-gaśniczych, z uwzględnieniem urządzeń przeciwpożarowych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz rodzaju i liczby gaśnic, dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej, w tym dróg pożarowych

Teren imprezy

Impreza odbędzie się na płaskiej, otwartej powierzchni, utwardzonej kostką brukową i płytami chodnikowymi (Plac Piłsudskiego), ograniczoną częściowo znajdującymi się zabudowaniami, namiotami wystawienniczymi, barierkami zaporowymi. Na terenie imprezy znajduje się pas drogi gminnej – ul. 1-go Sierpnia, który będzie wyłączony z ruchu kołowego, stanowi on jednocześnie drogę pożarową. W ciągu pasa przewidziane jest miejsce dla samochodu straży pożarnej. W budynku MDK znajdują się hydranty p.poż oraz podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice). Gaśnice będą usytułowane również w bezpośredniej bliskości scen plenerowych.

Całość imprezy podzielona będzie na strefy:

- strefa I – estrada

- strefa II – widownia przed estradą

- strefa III – wesołe miasteczko, punkty handlowo-gastronomiczne,

- strefa IV – zaplecze techniczne pomiędzy budynkiem MDK, estradą i fontanną

Na terenie imprezy jak i w jego pobliżu nie znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo. Teren imprezy wyposażony jest w przyłącze energetyczne z budynku MDK, zaopatrzony w sprzęt gaśniczy (gaśnice). Główna scena posiada osobne przyłącze energetyczne z transformatora, oddalonego od sceny o ok. 50 metrów. Zabezpieczenie i wykonanie linii przesyłowej będzie dokonane przez specjalistyczną firmę Czesława Wieleby, tel. 508 056 005 i uzgodnione z Rejonem Energetycznym w Stalowej Woli.

b) Informacja o lokalizacji, warunkach usytuowania i zabezpieczenia miejsc noclegowych uczestników na terenie miejsc noclegowych uczestników na terenie imprezy masowej, w szczególności pól namiotowych i biwakowych oraz kempingów, jeśli takie są organizowane
Podczas trwania imprezy masowej nie przewiduje się organizowania miejsc noclegowych i pól namiotowych dla uczestników.

c) Informacja o przewidywanych zagrożeniach pożarowych i innych miejscowych zagrożeniach z uwzględnieniem kwalifikacji o której mowa w pkt b).
Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych
d) Informacje o warunkach ewakuacji w zakresie długości, szerokości i wysokości przejść, dojść, wyjść ewakuacyjnych.
Drogi dojazdowe o szerokości co najmniej 5 metrów prowadzą na teren imprezy od strony ul. Kilińskiego i Popiełuszki. Wjazd na teren imprezy w dwóch miejscach.
e) Oświetlenie awaryjne
W razie wystąpienia zagrożenia prowadzona będzie ewakuacja przez Służby Ratownicze i Służbę porządkową, w kierunku ul. Kilińskiego i Popiełuszki oraz w stronę ul. Dmowskiego. Oświetlenie terenu imprezy to lampy zainstalowane na słupach oświetleniowych Placu Piłsudskiego oraz skweru przy fontannie obok MDK. Do ewakuacji wykorzystane zostaną w razie potrzeby lampy zainstalowane na scenie (do czasu ewentualnego wyłączenia zasilania elektrycznego).
f) Informacja o stopniu palności materiałów, a użytych do budowy tymczasowych obiektów budowlanych, w tym scen, trybun, namiotów oraz wystroju i wyposażenia tych obiektów
Na czas trwania imprezy masowej obiektami które zostaną tymczasowo wzniesione są :

- sceny


- namioty handlowo – gastronomiczne i wystawiennicze
Scena posiada atest bezpieczeństwa, zadaszenie - konstrukcja lekka, pokryta materiałem trudno palnym.
Namioty - na konstrukcji aluminiowej, używane do handlu i gastronomii - zasłonięte dwie ściany (jedna tylna i dwie boczne) Posiadanie atestów namiotów leży w gestii firmy, która obsługuje imprezę pod względem handlu i gastronomii.

g) Informacja dotycząca podziału obiektu lub terenu na sektory, z podaniem liczby miejsc dla osób uczestniczących w imprezie masowej oraz sposoby rozmieszczenia, łączenia ze sobą i umocowania siedzeń
Całość imprezy podzielona będzie na strefy:

- strefa I – estrada

- strefa II – widownia przed estradą

- strefa III – wesołe miasteczko, punkty handlowo-gastronomiczne,

- strefa IV – zaplecze techniczne pomiędzy budynkiem MDK, estradą i fontanną

Liczba miejsc – 5.000, nie przewiduje się na terenie imprezy masowej miejsc siedzących.h) Informacje dotyczące lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów uczestników imprezy masowej, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca imprezy masowej, jeżeli zapewnia je organizator
Organizator nie zabezpiecza parkingów, uczestnicy imprezy mogą korzystać z parkingów stałych wyznaczonych na terenie miasta

i) Informacja dotycząca lokalizacji i pojemności parkingów dla pojazdów Policji, służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów pożarniczych
Parking dla ambulansu i Jednostki Straży Pożarnej wyznaczony został na terenie imprezy wzdłuż ul. 1-go Sierpnia) z możliwością szybkiego dojazdu do każdego miejsca na imprezie oraz terenach przyległych do miejsca imprezy masowej. Parkingi dla Policji na parkingu przy przylegającym do Placu Piłsudskiego Komisariacie Policji.

j) Informacje o sposobie rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych oraz Policji

Służby porządkowe rozmieszczone będą na całym terenie odbywającej się imprezy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo publiczności. W sytuacjach tego wymagających będą przemieszczane. Wzdłuż ul. 1-go Sierpnia stacjonować będzie Jednostka Straży Pożarnej zaś w ambulansie zlokalizowany będzie punkt obsługi medycznej. Oznakowany będzie znakiem czerwonego krzyża. Opiekę medyczną zapewnia Grupa Ratownicza PCK Sandomierz..


k) Informacje o wzniesionych na czas imprezy masowej tymczasowych obiektach budowlanych z uwzględnieniem informacji o:

- Spełnieniu wymagań określonych w przepisach budowlanych, ochrony przeciwpożarowej i sanitarnych,

- Spełnianych przez nie funkcjach, Odległości między nimi oraz odległości od innych obiektów

- Maksymalnej liczbie osób , które mogą uczestniczyć w imprezie masowej

- Zastosowanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych
Tymczasowe obiekty, wzniesione na czas imprezy to:

- sceny


- namioty handlowo – gastronomiczne i wystawiennicze
Scena posiada atest bezpieczeństwa, zadaszenie - konstrukcja lekka, pokryta materiałem trudno palnym.
Namioty - na konstrukcji aluminiowej, używane do handlu i gastronomii - zasłonięte dwie ściany (jedna tylna i dwie boczne) Posiadanie atestów namiotów leży w gestii firmy, która obsługuje imprezę pod względem handlu i gastronomii.

l) Informacje o instalacjach użytkowych, o których mowa w przepisach budowlanych, zainstalowanych na czas imprezy masowej w obiektach, w tym tymczasowych obiektach budowlanych, lub na terenie imprezy masowej, oraz o sposobie ich wyłączania
Wyłącznik zasalania energii elektrycznej: Z uwagi na wykorzystanie dwóch przyłączy energii elektrycznej, jeden wyłącznik znajduje się wewnątrz budynku MDK, drugi zaś bezpośrednio przy scenie głównej. Miejsca przyłączy elektrycznych zaznaczone są na planie graficznym poniżej. Wyłączniki główne obsługuje dyżurny elektryk MDK.
m) W przypadku pokazu pirotechnicznego, dokumentację organizacyjno-techniczną pokazu pirotechnicznego, wykonaną zgodnie z przepisami dotyczącymi prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Organizator nie przewiduje pokazów pirotechnicznych podczas imprezy
7. Określenie warunków łączności pomiędzy podmiotami tj. służbami ratowniczymi, Policją, służb porządkowych i informacyjnych w czasie imprezy masowej

Łączność pomiędzy w/w podmiotami realizowana będzie poprzez sieć telefonii komórkowej oraz poprzez radiotelefony
II. OPIS PROCEDURY POSTĘPOWANIA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH I INFORMACYJNYCH W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Członka służby, która zawiadamia służby ratownicze i Policję
Członkowie służb porządkowych powinni:
a/ Powiadomić o występującym zagrożeniu Kierownika do spraw bezpieczeństwa, pozostałych członków służb porządkowych i organizatora.
b/ Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, w dostępny sposób ograniczyć skutki miejscowego zagrożenia.
c/ Zapewnić dojazd dla służb ratowniczych, zapewnić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, usunąć osoby postronne z terenu akcji ratowniczej, odsunąć osoby postronne na odległość bezpieczną od terenu akcji ratowniczej.

2. Służby wyznaczonej do gaszenia pożaru lub usuwania skutków innych miejscowych zagrożeń do czasu przybycia służb ratowniczych i Policji
Zabezpieczenie porządkowe imprezy realizuje P.W. „Karabela” Sp. Z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sokola 14, tel./fax 15 822 28 22, kom. 509 675 788, której zadania i sposób postępowania reguluje dokument zabezpieczenia imprezy.

III. OPIS SYSTEMU OSTRZEGANIA W FORMIE KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH LUB SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH PODAWANYCH DO WIADOMOŚCI UCZESTNIKOM IMPREZY MASOWEJ W PRZYPADKU POŻARU LUB INNEGO

MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Teksty komunikatów głosowych i rodzaje sygnałów ostrzegawczych, w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
Prowadzący imprezę poprzez system nagłaśniający ze sceny zwięzłymi komunikatami informuje uczestników imprezy o zagrożeniu, jednocześnie informuje o kierunku ewakuacji z terenu zagrożonego. Przekazuje bieżące komunikaty Kierownika do spraw bezpieczeństwa, organizatora i służb ratunkowych. Poprzez system nagłaśniający wpływa na uczestników w celu zapobieżenia wystąpienia paniki w tłumie.
Tekst do wygłoszenia przez prowadzącego imprezę:
Uwaga!!!

Z powodu powstałego zagrożenia prosimy wszystkich uczestników imprezy o

natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy. Prosimy o zachowanie spokoju i

bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb ratowniczych.

2. Obszary objęte zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych , w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń
Obszar objęty zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych to obszar wyznaczony do przeprowadzenia imprezy masowej oraz obszar bezpośrednio do niego przyległy.
3. Osoby upoważnione do nadawania komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych
Za osoby upoważnione do nadawania komunikatów uważa się:
- Dowódcę akcji ratowniczej (Straż Pożarna / Policja)

- Kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy

- Prowadzącego imprezę ze sceny przy użyciu nagłośnienia.

- OrganizatoraIV. OPIS ORGANIZACJI EWAKUACJI I SPOSOBU JEJ PRZEPROWADZENIA, Z OKREŚLENIEM MIEJSC ZBIÓRKI DO EWAKUACJI, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. Zadania kierownika do spraw bezpieczeństwa
Kierownikami bezpieczeństwa imprezy są podczas jej trwania:
- Zygmunt Rydz, syn Kazimierza, ur. 02.05.1954 w Przemyślu, Pesel 54050211235, pracownik P.W. „Karabela” Sp. z o.o. legitymujący się zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania zadań kierownika do spraw bezpieczeństwa 51/06/A/5 z dn. 9 kwietnia 2006 r., posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia nr 0002979 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.

Kierownik do spraw bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia lub pożaru:


- powiadamia służby ratownicze (tel. alarmowe: 997 Policja, 998 Straż pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe, 112 – numer alarmowy) przy użyciu dostępnych środków łączności (telefony komórkowe, radiotelefony).

- organizuje i prowadzi ewakuację uczestników w miejsca bezpieczne oraz w kierunku dróg dojścia i rozejścia się uczestników z rejonu imprezy,

- koordynuje prace służby ochrony i służby informacyjnej oraz osób podlegających organizatorowi
W razie wystąpienia zagrożenia prowadzona będzie ewakuacja przez Służby Ratownicze i Służbę porządkową, w kierunku ul. Kilińskiego i Popiełuszki oraz w stronę ul. Dmowskiego.
2. Zadania służb porządkowych i informacyjnych, z określeniem osób przewidzianych do kierowania ewakuacją
Służba porządkowa (ochrona) wykonuje precyzyjnie polecenia dowódcy akcji ratowniczej
- kieruje uczestników pieszych w kierunku miejsca ewakuacji

- w miarę potrzeby udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- przekazuje uczestnikom w sposób jasny i zrozumiały komunikaty dotyczące akcji ratunkowej

- na bieżąco informuje kierownika do spraw bezpieczeństwa o sytuacji na terenie imprezy- do wydawania poleceń członkom służby ochrony wyznaczone zostają osoby odpowiedzialne za sektory ochrony, wyposażone w środki łączności z dowódcą akcji.
V. OPIS GRAFICZNEGO PLANU OBIEKTU LUB TERENU
1. Terenu umożliwiającego przeprowadzenie imprezy masowej
Teren na planie zaznaczono kolorem żółtym
2. Lokalizacji punktu przyjęcia sił i środków służb ratowniczych i Policji
- Punkt pomocy medycznej

- Pracownicy ochrony

- Wóz Straży Pożarnej (jednostki ratowniczo-gaśniczej.

3. Przebiegu dróg dojazdowych do miejsca imprezy masowej w tym dróg pożarowych
Drogi dojazdowe, drogi rozchodzenia się publiczności, ciągi komunikacyjne znaczono na planie kolorem szarym
4. Lokalizacji miejsc odcięcia mediów zasilających z uwzględnieniem wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej
Z uwagi na wykorzystanie dwóch przyłączy energii elektrycznej, jeden wyłącznik znajduje się wewnątrz budynku MDK, drugi zaś bezpośrednio przy scenie głównej. Miejsca przyłączy elektrycznych zaznaczone są na planie graficznym. Główna scena posiada osobne przyłącze energetyczne z transformatora, oddalonego od sceny o ok. 50 metrów. Zabezpieczenie i wykonanie linii przesyłowej będzie dokonane przez specjalistyczną firmę Czesława Wieleby, tel. 508 056 005 i uzgodnione z Rejonem Energetycznym w Stalowej Woli. Przyłącza i tablice rozdzielcze znajdują się pod nadzorem dyżurnego elektryka MDK.
5. Lokalizacji na terenie imprezy masowej obiektów ogrodzeń oraz innych stałych elementów zagospodarowania terenu usytuowanych w sposób uniemożliwiający lub utrudniający dostęp do miejsca imprezy masowej służbom ratowniczym
Na terenie imprezy teren otwarty, utwardzony kostką brukową i płytami chodnikowymi (Plac Piłsudskiego), ograniczony częściowo znajdującymi się zabudowaniami (budynki mieszkalne przy Placu Piłsudskiego, budynek „Arkadii”, gdzie znajduje się Klub „Labirynt”, stacjonarne punkty handlowe), namiotami wystawienniczymi, barierkami zaporowymi. Na terenie imprezy znajduje się pas drogi gminnej – ul. 1-go Sierpnia, który będzie wyłączony z ruchu kołowego. Widzowie będą znajdować się na widowni oddzielonej od sceny barierkami zaporowymi.

6. Lokalizacji na terenie imprezy masowej oraz na terenie przyległym pól namiotowych i biwakowych oraz kempingów - jeżeli takie są organizowane
Organizator nie przewiduje organizowania w miejscu imprezy pól namiotowych i biwakowych.
7. Dróg i wyjść ewakuacyjnych oraz miejsca zbiórki do ewakuacji
Drogi dojazdowe, drogi rozchodzenia się publiczności, ciągi komunikacyjne znaczono na planie kolorem szarym
8. Lokalizacji gaśnic, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych, miejsc ręcznego uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych, punktów czerpania wody do celów gaśniczych
Gaśnice zlokalizowane będą w miejscach oznakowanych w pobliżu scen, a także w namiotach handlowo-gastronomicznych z zastrzeżeniem, że wyposażenie namiotów w sprzęt gaśniczy leży w gestii firmy, która obsługuje imprezę pod względem handlu i gastronomii. Do dyspozycji są również gaśnice, znajdujące się wewnątrz budynku MDK, który na czas trwania imprezy będzie wyłączony z używania dla publiczności, z wyjątkiem miejsc, które stanowić będą bazę dla pracowników organizatora, biuro służb porządkowych, biuro organizacyjne i garderoby dla wykonawców.

9. Miejsc rozmieszczenia służb porządkowych, informacyjnych i ratowniczych, przewidzianych do wykorzystania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
- Rozmieszczenie służb ochrony przedstawiono na planie tym symbolem

Punkt informacyjny znajduje się w budynku organizatora, w Dziale Organizacji Imprez MDK (parter budynku, wejście lewą klatką schodową), gdzie zlokalizowano również biuro służb porządkowych i biuro organizacyjne.10. Lokalizacji pomieszczeń służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej
Służby kierujące zabezpieczeniem imprezy masowej zlokalizowane są w budynku organizatora, w Dziale Organizacji Imprez MDK (parter budynku, wejście lewą klatką schodową)
11. Lokalizacji punktu pomocy medycznej
- Wzdłuż ul. 1-go Sierpnia stacjonować będzie ambulans, gdzie zlokalizowany będzie punkt obsługi medycznej. Oznakowany będzie znakiem czerwonego krzyża. Opiekę medyczną zapewnia Grupa Ratownicza PCK Sandomierz. Odpowiedni symbol zamieszczony jest na planie graficznym.
12. Lokalizacji miejsca stacjonowania pojazdów pożarniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej - jeżeli są przewidziane do zabezpieczenia imprezy masowej

- Wzdłuż ul. 1-go Sierpnia stacjonować będzie Jednostka Straży Pożarnej. Odpowiedni symbol zamieszczony jest na planie graficznym.


Oznaczenia na planie:

I. Kolorem żółtym na planie oznaczono teren imprezy masowej (w jego obrębie nie będzie prowadzony handel i gastronomia).II. Kolorem szarym oznaczono drogi dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie, drogi ewakuacyjne i dojazdowe dla służb pojazdów ratowniczych.

- Punkt pomocy medycznej

- Toalety kontenerowe

- Pracownicy ochrony

- Wóz jednostki ratowniczo-gaśniczej

- Urządzenia rejestrujące

  1. – scena główna

  2. – mała scena

  3. – budynek MDK - punkt informacyjny, miejsce udostępnienia programu i regulaminu imprezy masowej, punkt czerpalny wody pitnej i do celów p.poż., hydranty, przyłącza energii elektrycznej.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna