Instrukcja przechowywania sprzętu działkowców w magazynie rod agawaPobieranie 6.04 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar6.04 Kb.
Instrukcja przechowywania sprzętu

działkowców w magazynie ROD Agawa. 1. ROD Agawa umożliwia działkowcom ROD Agawa przechowywanie ich prywatnego sprzętu i narzędzi ogrodniczych, zwanych dalej Sprzętem.

 2. Sprzęt przechowywany jest w Magazynie mieszczącym się w Budynku Administracyjnym ROD Agawa.

 3. Przechowywanie Sprzętu w Magazynie jest nieodpłatne.

 4. Za przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie, oraz właściwe zabezpieczenie przechowywanego Sprzętu odpowiedzialna jest Magazynier wyznaczony przez Zarząd Ogrodu.

 5. Ewidencję Sprzętu przekazanego do przechowania prowadzi Magazynier w urządzeniach ewidencyjnych o wzorze określonym przez Zarząd ROD Agawa.

 6. Osoby chcące zdać sprzęt do przechowania w Magazynie lub go odebrać z Magazynu, winny kontaktować się bezpośrednio z Magazynierem.

 7. Przekazywany do przechowania Sprzęt powinien być wyczyszczony, złożony w celu minimalizacji zajętości powierzchni, zakonserwowany i bez wycieków, oznakowany imieniem i nazwiskiem oraz numerem działki jego właściciela, w przeciwnym przypadku Magazynier ma prawo do odmowy jego przyjęcia do Magazynu do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 8. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu Sprzętu działkowcom z powodów zależnych od ROD Agawa, osoba zdająca Sprzęt jest zobowiązana do jego niezwłocznie odebrania, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia.

 9. W przypadku uszkodzenia przekazanego do przechowania Sprzętu z winy ROD Agawa, ROD Agawa zobowiązany do jego naprawy lub zwrotu koszów jego naprawy w wysokości ustalonej przez Zarząd ROD Agawa.

 10. W przypadku zniszczenia przekazanego do przechowania Sprzętu z winy ROD Agawa, ROD Agawa jest zobowiązany do jego odkupienia lub zwrotu jego wartości w wysokości ustalonej przez Zarząd ROD Agawa.

 11. ROD Agawa nie ubezpiecza powierzonego do przechowania Sprzętu i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie w wyniku działania tzw. sił wyższych oraz z powodu kradzieży nie zawinionych przez Ogród.

 12. Reklamacje i wnioski dotyczące zasad wypożyczania Sprzętu ujętych w niniejszej Instrukcji należy zgłaszać pisemnie do Zarządu ROD Agawa.

 13. Sprawy sporne dotyczące przechowywania Sprzętu rozstrzyga Komisja Rozjemcza ROD Agawa, na pisemny wniosek właściciela Sprzętu, Magazyniera lub Członka Zarządu ROD Agawa.


Pobieranie 6.04 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna