Instrukcja przygotowania referatuPobieranie 27.28 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar27.28 Kb.
RodzajReferat


Budmika 2015

II Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana

22-24 kwietnia 2015, Poznań

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA REFERATUJanina Kowalska1, Jan Nowak2

1II stopień, 3 semestr, Politechnika Poznańska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

e-mail: janina.kowalska@gmail.com

2I stopień, 5 semestr, Politechnika Poznańska

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

e-mail: jan.nowak@gmail.com
Promotor: dr inż. Jan Kowalski
słowo jeden, słowo dwa, kolejne słowo kluczowe


 1. WSTĘP

Dokument ten zawiera szczegółowe instrukcje, w jaki sposób powinien być przygotowany referat, który zostanie opublikowany w materiałach konferencyjnych BUDMIKA 2015. Referat wraz z wszystkimi danymi, tabelami, rysunkami i referencjami powinien mieć minimalnie 2 strony (maksymalnie 8 stron). Referat prosimy przesyłać w formacie .doc.

Dokumenty, które nie spełnią wymogów formalnych wymienionych w tej instrukcji, nie zostaną wydrukowane. Jeśli instrukcje nie są jasne lub autor chciałby uzyskać więcej informacji na temat formatowania prosimy o kontakt z organizatorami: budmika@put.poznan.pl. Sprawdzone pod względem formalnym oraz zaakceptowane referaty zostaną publikowane w formie dostarczonej przez autora.


 1. FORMAT

Referat powinien być przygotowany i napisany na papierze formatu A4 (210 mm/297 mm). Zwykły tekst musi być napisany czcionki 12 pkt z pojedynczym odstępem. Jeśli nie zaznaczono inaczej, należy stosować czcionki Times New Roman. Słowa: rysunek, równanie i referencja powinny być skrócone do Rys. 1, Równ. (1) i Ref. [3], chyba, że pojawiają się one jako pierwsze słowo w zdaniu. W tym przypadku powinny być napisane w całości, np. Rysunek 1, Równanie (1) i Referencja [3]. Gdy omawiany problem jest poruszany w kilku referencjach, można także odnieść się do nich, używając [1, 2, 3]. Stosowane oznaczenia, numeracje i skróty w nomenklaturze i w symbolach powinny być spójne.
  1. Tytuł

Tytuł powinien być krótki i odpowiednio odzwierciedlać zawartość referatu. Jeśli tytuł jest dłuższy niż jedna linia, powinno zastosować się pojedynczy odstęp.
  1. Autor

Autor powinien podać swoje pełne imię i nazwisko. Imię i nazwisko powinny być pogrubione i napisane czcionką 12pkt.
  1. Afiliacje

Afiliacja autora powinny być napisane czcionką 10pkt. W przypadku wielu autorów z różnych Instytucji, afiliacje można kolejno numerować.
  1. Słowa kluczowe

Słowa kluczowe powinny być napisane czcionką 10pkt kursywą.
  1. Tytuły rozdziałów

Tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny być napisane z justowaniem do lewej. Rozdziały powinny być napisane pogrubioną czcionką, wielkimi literami, 12pkt, natomiast podrozdziały – pogrubioną czcionką 12pkt.
  1. Odstępy

Zwykle zaleca się stosowanie odstępów jednej linii. Jednakże, gdy wpisywany jest skomplikowanego tekstu lub wzór matematyczny, dopuszcza się zwiększenia odstępów pomiędzy wierszami tekstu w celu poprawnego wyświetlenia indeksów górnych lub dolnych w równaniu.
  1. Dzielenie wyrazów

W tekście stosować automatyczne dzielenie wyrazów.
 1. TABELE I RYSUNKI

Tabele i rysunki powinny być umieszczone w tekście bezpośrednio przy odwołaniu. Powinny zawierać tytuł oddzielony od tabeli lub rysunku jedna linią.
  1. Tabele

Tabele powinny być przygotowane w formie przedstawionej w Tabeli 1. Poziome linie powinny być umieszczone powyżej i poniżej nagłówka tabeli oraz na końcu tabeli. Należy unikać pionowych linii. Tytuł tabeli powinien pojawić się nad tabelą. Tytuły powinny być ponumerowane kolejno począwszy od numeru 1.


Tablica 1: Wyniki analizy numerycznej


Punkt

Dane 1

Dane 2

Dane 3

Dane 4

A

1.001

1.000

4.001

4.000

B

2.002

2.000

5.002

5.000

C

3.002

2.000

6.003

6.000  1. Rysunki

Wszystkie dane na rysunku powinny być wyraźnie widoczne i nie powinny być mniejsza niż 2 mm wysokości. Należy unikać używania pogrubionych opisów ponieważ może to wyglądać niekorzystnie na wydrukach.

Tytuł rysunku powinien pojawić się pod rysunkiem. Wszystkie tytuły muszą być numerowane kolejno począwszy od numeru 1, np. Rysunek 1. Proszę upewnić się, że wszystkie wykorzystane cyfry, litery, symbole i napisy są zgodne z ich wykorzystanie w tekście. Należy dobrać kolory w taki sposób, aby były one widoczne na wydrukach czarno-białych.

Rysunek 1: Plot of a beam eigenfunction u = u(x)


 1. RÓWNANIA

Równania powinny być umieszczone możliwie w jednej linii z justowaniem do środka.


Ax2 + Bx + C =0 (1)

Jeśli wzory są numerowane, upewnij się, że są one poprawnie ponumerowane. Numerację wzorów należy umieszczać w nawiasach na równi równaniem z justowaniem do prawej strony. Proszę upewnić się, że indeksy dolne i indeksy górne są czytelne. Znaczenie zmiennych wykorzystywanych w równaniach powinno wynikać z kontekstu.
 1. NUMERY STRON

Strony referatu nie mogą być numerowane. Numeracja zostanie uzupełniona w trakcie składania tekstu przez redakcję.LITERATURA
[1] Ainsworth, M. and Oden, J.T., A posteriori error estimation in finite element analysis, Comput. Methods Appl. Mech. Engng, 142, pp. 1-88, 1997.

[2] Allix, O., Ladevèze, P. and Leveque, D., Towards a structural identification of delamination initiation and growth, ECCM 8: Vol. 1: Composites in aerospace and aeronautics and applications, Proceedings of the 8th European Conference on Composite Materials , Visconti I. C. Ed., Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, Vol. 1, pp. 525-532, 1998.[3] Zienkiewicz, O.C. and Taylor, R.L., The Finite Element Method, Vol. 1: The Basis, fifth ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000.
Powyższe przykłady dotyczą następujących typów referencji: [1] artykuł w czasopiśmie, [2] referat na konferencji, [3] książka. Literatura powinna być umieszczona na końcu dokumentu w porządku alfabetycznym. Każda pozycja na liście referencji powinna mieć numerację [1], [2], [3]. Referencje powinny być ustawione w następującej kolejności: nazwisko autora, inicjały imion, tytuł publikacji, tom, strony, rok.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna