Instrukcja przygotowania załącznikówPobieranie 0.92 Mb.
Strona1/8
Data02.05.2016
Rozmiar0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Załącznik nr 11 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

oraz

Załącznik nr 13 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6

Instrukcja przygotowania załączników
do umowy o dofinansowanie projektu

w ramach


Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

(bez Działania 1.3)

wersja z dnia 18-12-2014 r. (Dotyczy tylko konkursu 1.6.1_2)

Załączniki stanowią integralną część umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie załączniki do umowy o dofinansowanie projektu, wymagane na etapie podpisywania ww. umowy, powinny zostać przygotowane zgodnie z niniejszą Instrukcją.
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, zróżnicowane w zależności od typu prowadzonej działalności, rodzaju projektu, ilości podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Służą one do uzupełnienia danych opisywanych w umowie o dofinansowanie projektu oraz do uwiarygodnienia danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.
Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu:


 1. Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy).

 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa.

 4. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.

 5. Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym projektu. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

 6. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie
  w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika. (jeśli dotyczy).

 7. Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia realizacji projektu.

 8. Pisemna prośba Wnioskodawcy dotycząca zaktualizowania terminu realizacji projektu
  i ewentualnego przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników realizacji projektu bez zmian ich wartości (jeśli dotyczy).

 9. Dokument dotyczący numeru rachunku bankowego na potrzeby zaliczki (jeśli dotyczy).

 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

 11. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

 12. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

 13. Dokumenty finansowe (jeśli dotyczy). (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

 14. Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

 15. Oświadczenie o niekaraniu karą zakazu dostępu do środków publicznych.


Załączniki wymagane przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie projektu:

16.Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego


w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

17. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

18. Oświadczenie beneficjenta dotyczące realizacji innych projektów.

Informacje ogólne

W przypadku kopii załączników muszą być one poświadczone na każdej stronie „za zgodność


z oryginałem” przez Wnioskodawcę zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna
z podpisem/ami poświadczonym notarialnie). W przypadku ponumerowanych stron poszczególnych załączników dopuszczalne jest potwierdzenie na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych, a pozostałe poświadczone strony winny być parafowane.

W przypadku załączników, których wzór opracowuje Instytucja Pośrednicząca II stopnia (dalej: IP II), Wnioskodawca wypełnia dokument odpowiednimi danymi. Wzory tych oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektów dostępne są na stronie internetowej IP II tj. www.arp.gda.pl oraz stanowią załączniki do niniejszej Instrukcji.

Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu upoważniony jest Wnioskodawca1, którego wniosek
o dofinansowanie projektu został pozytywnie zweryfikowany na każdym etapie oceny, został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz spełnił warunki wynikające z niniejszej Instrukcji.

(Poniższa treść Informacji ogólnych nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

Z uwagi na regulacje związane z udzielaniem pomocy publicznej należy pamiętać, że dniem faktycznego udzielenia pomocy publicznej jest dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania pomocy, w tym przypadku dzień podpisania przez Wnioskodawcę umowy
o dofinansowanie projektu.

Należy również mieć na uwadze, iż zmiana statusu przedsiębiorcy w okresie od dnia złożenia wniosku


o dofinansowanie projektu do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, może co prawda skutkować uznaniem uprawnień przedsiębiorcy do otrzymania wsparcia w ramach Działania/Poddziałania, do którego aplikował i podpisaniem umowy w tym samym Działaniu/Poddziałaniu (przy zachowaniu warunków dotyczących równego traktowania podmiotów ubiegających się o wsparcie), jednak zmniejszeniu może ulec poziom dofinansowania projektu. W takiej bowiem sytuacji warunki udzielonego wsparcia zostaną zweryfikowane pod względem dopuszczalnego pułapu dofinansowania w ramach danego Działania/Poddziałania, a w przypadku przekroczenia ww. limitu zostanie zastosowana odpowiednia korekta wysokości dofinansowania (np. przedsiębiorca w momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu wykazał, że spełnia kryteria określone dla mikroprzedsiębiorstw i składał wniosek w ramach Działania/Poddziałania skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, podczas gdy na moment podpisania umowy dane przedsiębiorstwa sytuują go w grupie małych przedsiębiorstw. Po dostosowaniu wysokości dofinansowania do pułapu określonego dla małych przedsiębiorstw możliwe jest podpisanie umowy
w ramach Działania/Poddziałania przeznaczonego dla mikroprzedsiębiorców, co do którego aplikował).

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Europejskiej


w przypadku zmiany właściciela przedsiębiorstwa na skutek przejęcia, zmiana statusu przedsiębiorstwa nastąpi automatycznie.

Powyższe dotyczy głównie następujących sytuacji:

1) przejęcie przedsiębiorstwa mającego status MŚP przez przedsiębiorstwo duże, w wyniku czego stanie się ono przedsiębiorstwem powiązanym lub partnerskim;

2) przejęcie mikro lub małego przedsiębiorstwa - w przypadku pierwszego z nich przez małe lub średnie przedsiębiorstwo, a w przypadku drugiego z nich przez średnie przedsiębiorstwo - w wyniku czego utracą one swój status.

W sytuacjach opisanych w pkt 1 i 2 utrata statusu następuje w dniu przejęcia przedsiębiorstwa. Mechanizm ten działa również w przypadku sytuacji odwrotnej, tj. np. sprzedaży udziałów przez podmiot dominujący
i zakończenia powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami – w takim przypadku przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać/odzyskać status przedsiębiorstwa MŚP, o ile dane tego przedsiębiorstwa mieszczą się
w progach określonych dla danej kategorii przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstwa, Wnioskodawcy/Partnerzy każdorazowo zobowiązani są do analizy statusu MŚP i w razie wątpliwości informowania o tym fakcie IP II w celu uniknięcia sytuacji, która może skutkować odmową udzielenia wsparcia.


Ad 1 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy).
Obowiązek składania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami2 przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu dotyczy wyłącznie wniosków
, w których Zespół Ekspertów lub Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał za zgodą Wnioskodawcy zmian w budżecie projektu/wskaźnikach projektu.
W powyższym przypadku Wnioskodawca ma obowiązek złożenia nowego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z odpowiednimi załącznikami3 w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną4. Powyższy wniosek powinien zawierać wyłącznie zmiany zatwierdzone przez Zespół Ekspertów lub
w przypadku korekty budżetu/wskaźnika przez Zarząd Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP).

W przypadku wniosków o dofinansowanie projektów, w których nie dokonano zmian
w budżecie/wskaźnikach projektu, ich Wnioskodawcy nie są zobowiązani do złożenia nowego wniosku
o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, ponieważ pracownicy IP II kopiują zatwierdzony przez ZWP do dofinansowania egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu i dołączają go jako załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, który zostanie potwierdzony przez Wnioskodawcę na etapie podpisywania ww. umowy.
Wnioskodawca powinien złożyć ww. wniosek wraz z biznes planem lub studium wykonalności
w oryginale, podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie). Wersja papierowa formularza wniosku musi być zgodna z jego wersją elektroniczną, tzn. suma kontrolna na każdej stronie wydruku wniosku musi być jednakowa z sumą kontrolną wersji elektronicznej.
Ad 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być opracowany w oparciu o zatwierdzony wniosek, który będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Działania w harmonogramie rzeczowo-finansowym to spójne i logicznie powiązane czynności składające się na etap projektu. Czynności te muszą odzwierciedlać wydatki opisane we wniosku o dofinansowanie projektu i jego załącznikach (biznes plan/studium wykonalności). W zależności od szczegółowości przedstawienia kosztów we wniosku
o dofinansowanie projektu mogą być one pogrupowane tak, aby stanowiły etap projektu lub też podzielone na szczegółowe koszty.

Przykłady:

We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowany wydatek: budowa hali produkcyjnej
w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy uszczegółowić – w ramach działania należy wymienić poddziałania, które składają się na budowę hali (prace ziemne, wznoszenie fundamentów, instalacja elektryczna, instalacja co i wodna, konstrukcja dachu, poszycie dachu itp.). Kolejny przykład – we wniosku o dofinansowanie projektu wymieniono kategorię „zakup wyposażenia”, co w harmonogramie należy ująć jako działanie, a w poddziałaniach należy wymienić poszczególne zakupy, które składają się na wyposażenie.

We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowane wydatki: zakup widelców, zakup łyżek, zakup talerzy itp., w harmonogramie rzeczowo finansowym należy ująć zbiorczo w jednym działaniu pod nazwą np. zakup zastawy stołowej, uszczegóławiając w kolumnie: opis kosztów kwalifikowalnych, co wchodzi


w skład kompletu.

We wniosku o dofinansowanie projektu (w Działaniach 1.4-1.6) zaplanowany wydatek: wynagrodzenia (który obejmuje wynagrodzenia za zarządzanie projektem, prowadzenie warsztatów) w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy podzielić na działanie: zarządzanie projektem (ująć tu wszystkie koszty związane z zarządzaniem projektem) i działanie: organizacja warsztatów (ująć tu wszystkie koszty związane z organizacją warsztatów, czyli wynagrodzenia, wynajem sali, catering itp).


Powyższy harmonogram należy złożyć w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Każda strona harmonogramu rzeczowo-finansowego powinna być parafowana przez osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie), w tym na ostatniej stronie harmonogramu rzeczowo-finansowego IP II wymaga czytelnych podpisów osób upoważnionych zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz pieczątki firmy lub upoważnionej/ych osoby/osób reprezentującej/ych Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.
Ad 3 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa.
Należy złożyć oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/ce Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie). Zaświadczenie powinno być aktualne tzn. wystawione nie wcześniej niż
1 miesiąc przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu.
W przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi złożyć dodatkowo zaświadczenia wszystkich wspólników5.
Ad 4 Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.
Należy złożyć oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/ce Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie). Zaświadczenie powinno być aktualne tzn. wystawione nie wcześniej niż
1 miesiąc przed dniem złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach danego konkursu. W przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi złożyć dodatkowo zaświadczenia wszystkich wspólników6.
W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych, w których wspólnicy nie rozliczają się samodzielnie z ZUS tylko wspólnie na jednym raporcie rozliczeniowym ZUS DRA wraz z pracownikami, Wnioskodawcy zobowiązani są złożyć odpowiednio: zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa wystawione na spółkę cywilną lub spółkę jawną (oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”), raport ZUS DRA za ostatni miesiąc rozliczeniowy oraz raporty imienne RCX (lub inne raporty imienne, jeśli dotyczy) wystawione na wspólników danej spółki cywilnej lub spółki jawnej. Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Ad 5 Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym projektu. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)
Dotyczy wszystkich projektów, które wymagają ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub robót budowlanych. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej Projektu, w którym oświadcza, iż dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do decyzji w sprawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub robót budowlanych jest w pełni zgodna z zakresem rzeczowym projektu.

Wnioskodawca dodatkowo ww. oświadczeniem zobowiązuje się, że na żądanie IP II udostępni lub dostarczy pełną dokumentację techniczną przedsięwzięcia, w celu przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny merytoryczno-technicznej projektu.Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
Ad 6 Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie
w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika
(jeśli dotyczy).
Pełnomocnictwo z podpisem potwierdzonym notarialnie jest wymagane w przypadku, gdy umowa
o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika.
W sytuacji, gdy pełnomocnictwo złożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczyło zgody na podpisywanie w imieniu Wnioskodawcy wszelkich dokumentów związanych
z realizacją projektu
tzn. umowy o dofinansowanie projektu oraz innych dokumentów z nią powiązanych, wówczas nie zachodzi potrzeba ponownego składania powyższego pełnomocnictwa.
Natomiast w przypadku, gdy pełnomocnictwo, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, dotyczyło jedynie zgody na podpisywanie w imieniu Wnioskodawcy ww. wniosku wraz
z załącznikami
, należy złożyć nowe pełnomocnictwo, zgodnie z którym pełnomocnik jest upoważniony
w imieniu Wnioskodawcy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Pełnomocnictwo z podpisem potwierdzonym notarialnie powinno być złożone w kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Ad 7 Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia realizacji projektu.
Wnioskodawca7 powinien wskazać w oświadczeniu preferowany rodzaj zabezpieczenia umowy
o dofinansowanie projektu
, które zgodnie z treścią ww. umowy jest zobowiązany złożyć w IP II
w terminie 30 dni od dnia jej podpisania. Powyższe oświadczenie jest wymagane w oryginale.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.
W momencie składania zabezpieczenia IP II wymaga aktualnego dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy tj. nie starszego niż miesiąc od daty złożenia zabezpieczenia. Istnieje możliwość złożenia kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie) zaparafowanej na każdej stronie przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z ww. dokumentem. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu powinno być wystawione na kwotę nie mniejszą niż wartość dofinansowania.
WAŻNE!

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na uruchomienie przez Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) przeglądarki danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz możliwość pobierania ze strony MS wydruków elektronicznych dokumentów rejestrowych mających moc dokumentów urzędowych, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS (zgodnie


z art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS), za dokument równorzędny do papierowej wersji odpisu z KRS należy uznać wydruk dokumentu rejestrowego ze strony https://ems.ms.gov.pl/.
W przypadku osób fizycznych i spółek cywilnych zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jako dokument rejestrowy, równorzędny z dokumentem w wersji papierowej, traktowany jest wydruk z CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine).
W związku z powyższym w momencie składania zabezpieczenia istnieje możliwość dostarczenia wydruku elektronicznego dokumentu rejestrowego. Wydruk powinien być aktualny tj. nie starszy niż miesiąc od daty złożenia zabezpieczenia.
W przypadku wyboru weksla in blanco, jako formy zabezpieczenia do ww. umowy, wzór „deklaracji wystawcy weksla in blanco” stanowi załącznik nr 4 niniejszego dokumentu, wzór weksla stanowi załącznik nr 5 niniejszego dokumentu, a „Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów do weksla” stanowi załącznik nr 6 niniejszego dokumentu.

UWAGA: Zgodnie z obowiązująca ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych nie mają obowiązku składania zabezpieczeń do umowy o dofinansowanie projektu.
Ad 8 Pisemna prośba Wnioskodawcy dotycząca zaktualizowania terminu realizacji projektu
i
ewentualnego przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników realizacji projektu bez zmian ich wartości (jeśli dotyczy).
W uzasadnionych przypadkach, gdy po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu zaistniały przyczyny niezależne od Wnioskodawcy, które wymuszają konieczność zaktualizowania terminu realizacji projektu określonego we wniosku, istnieje możliwość złożenia pisemnej prośby o zaktualizowanie terminu realizacji projektu wraz z uzasadnieniem. Pisemna prośba dotycząca zaktualizowania terminu realizacji projektu musi być podpisana przez Wnioskodawcę zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie). Powyższa zmiana terminu realizacji projektu powinna być adekwatnie ujęta w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który musi zawierać aktualny termin realizacji projektu.
W przypadku aktualizacji terminu realizacji projektu, który wiąże się z koniecznością przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników ujętych w sekcji D.1. wniosku o dofinansowanie projektu, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu istnieje możliwość złożenia zaktualizowanej sekcji D.1 wniosku o dofinansowanie projektu w postaci tabelarycznej, uwzględniającej przesunięcie terminu osiągnięcia wskaźników bez zmian ich wartości. (np. planowane zakończenie realizacji projektu było określone we wniosku o dofinansowanie projektu na 31.12.2009 r., co miało odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu w sekcji D, w której wnioskodawca wykazał, że dane środki trwałe zostaną zakupione w 2009 roku. W związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji projektu do 31.03.2010 r., wnioskodawca powinien zatem wraz z terminem realizacji projektu odpowiednio przesunąć termin osiągnięcia ww. wskaźnika na 2010 r.).

Powyższa tabela powinna być złożona w formie elektronicznej (w formacie .doc na płycie CD/DVD)


i papierowej z podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie
z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Wzór tabeli stanowi załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.
Ad 9 Dokument dotyczący numeru rachunku bankowego na potrzeby zaliczki (jeśli dotyczy).
W związku z wprowadzeniem możliwości otrzymania przez beneficjentów zaliczek na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w ramach RPO WP 2007-2013, Wnioskodawcy8, którzy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu planują składać wniosek/wnioski o płatność zaliczkową, są zobowiązani do założenia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który będą przekazywane zaliczki. W związku z tym, przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego. Powyższe oświadczenie powinno zawierać: dane posiadacza rachunku, numer rachunku, nazwę banku, adres banku.
Ww. dokument musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Ad 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

Odpowiednio: • beneficjenci Poddziałania 1.1.1 (projekty targowe oraz inwestycyjne), 1.1.2 (projekty targowe) oraz Działań 1.1-1.2 (inwestycyjne z instrumentem elastyczności i/lub kosztami w ramach pomocy de minimis) są zobowiązani złożyć „FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS”,

 • beneficjenci Poddziałania 1.1.2 (projekty inwestycyjne), Działania 1.2 są zobowiązani złożyć „FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE”,

 • beneficjenci Działania 1.4-1.6, o ile wsparcie projektu podlega zasadom pomocy publicznej, na mocy jednego z rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego, wypełniają odpowiedni formularz
  w zależności od typu projektu.

Powyższe wynika z wejścia w życie w dniu 5 kwietnia 2010 r. :

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311),

 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.),

którymi zostały wprowadzone nowe wzory formularzy dot. informacji na temat otrzymanej ww. pomocy.

Na stronie internetowej www.arp.gda.pl przedstawiony został pomocny komentarz do rozporządzeń


w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis pt. „Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc”.

Ww. dokument, opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy


z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, stanowi materiał pomocniczy i instruktarzowy dla podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną, uwzględniając definicje pojęć używanych w rozporządzeniach, poszerzoną o praktyczne przykłady ich zastosowania oraz wyjaśnienia dotyczące prawidłowego sposobu wypełniania wymaganych ww. rozporządzeniami formularzy.


Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu.
Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego dokumentu.
Ad 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP (dla Działań 1.1-1.2). (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)
W celu zweryfikowania statusu przedsiębiorstwa, Wnioskodawcy którym zostało przyznane dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013 i dla których będzie tworzona umowa o dofinansowanie projektu, zobowiązani są do złożenia przed podpisaniem umowy „Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP”.
Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ee zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Wzór „Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP” stanowi załącznik nr 10 do niniejszego dokumentu.
Ad 12 Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka (dla Działań 1.1-1.2) (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)
Należy pamiętać, iż w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, objętych małżeńską wspólnością majątkową, bez znaczenia jest,, czy osoby te działają na tych samych rynkach, rynkach pokrewnych czy innych. Charakter związku małżeńskiego między tymi osobami przesądza
o konieczności oceny statusu MŚP, biorąc pod uwagę dane dotyczące każdej z działalności gospodarczych prowadzonych przez poszczególnych współmałżonków.

W związku z powyższym każdorazowo przy określaniu statusu MŚP Wnioskodawców (dot. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółki cywilnej), u których występuje brak rozdzielności majątkowej, należy zbadać powiązania wynikające ze wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka.

Jeżeli zachodzi rozdzielność majątkowa, należy pomimo to zbadać, czy współmałżonkowie, prowadząc działalność gospodarczą, korzystają ze wspólnego potencjału (tj. np. wspólna siedziba, urządzenia elektroniczne, wyposażenie) i złożyć oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym9.

Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).


Wzór „Oświadczenie o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej” stanowi załącznik nr 11 do niniejszego dokumentu.
Ad 13 Dokumenty finansowe (dla Działań 1.1-1.2 oraz Działań 1.4-1.6, o ile wsparcie projektu podlega zasadom pomocy publicznej). (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)
W sytuacji, gdy złożenie wniosku aplikacyjnego następuje w roku poprzedzającym rok podpisania umowy
np. wniosek aplikacyjny złożono w grudniu 2012 r., natomiast planowany termin podpisania umowy to maj 2013 r., Beneficjent10 zobowiązany jest złożyć dokumenty finansowe za ostatnie trzy zamknięte lata obrotowe poprzedzające rok podpisania umowy, czyli w tym przypadku lata 2010, 2011 i 2012.
W przypadku, jeżeli Wnioskodawca na etapie oceny formalnej dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu dokumenty finansowe za lata 2010 i 2011, uzupełnia wyłącznie brakujące dokumenty finansowe za zamknięty rok obrotowy 2012.
Istnieje możliwość złożenia pełnego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za zamknięty, a jeszcze niezatwierdzony rok obrotowy, jednak pod warunkiem, że Wnioskodawca po zatwierdzeniu dokumentu dostarczy go do IP II. Dopiero po przedstawieniu przez Wnioskodawcę zatwierdzonych11 dokumentów finansowych, ostatecznie będzie można przystąpić do podpisania umowy o dofinansowanie. Pełne sprawozdanie finansowe jest wymagane w przypadku podmiotów, na których ciąży obowiązek jego sporządzania, zgodnie z ustawą o rachunkowości12.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przepisami ww. ustawy. Jeżeli Wnioskodawca działa krócej niż trzy lata, to powinien on przedłożyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres prowadzonej działalności.Jeżeli Wnioskodawca nie sporządza sprawozdania finansowego, winien załączyć kopię deklaracji PIT lub CIT w zależności od rodzaju opodatkowania i sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Dokumenty powinny dotyczyć trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych (w przypadku krótszego okresu działalności, dokumentów za ostatnie zamknięte okresy).

W przypadku nowopowstałych Wnioskodawców, którzy nie dysponują ww. dokumentami ze względu na krótki okres działalności, należy złożyć tzw. bilans otwarcia i dodatkowo wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy.Kopie złożonych załączników powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wnioskodawcę lub osobę notarialnie upoważnioną do jego reprezentowania (musi być to ta sama osoba, która podpisała wniosek o dofinansowanie projektu).

Kopie załączników złożone przez Partnera powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Partnera lub Wnioskodawcę.


Ad 14 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy Z-06 13 (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)
Zgodnie z art. 30 pkt 3, art. 31 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 ze zm.) osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą o liczbie pracujących powyżej 9 osób, a także jednostki sfery budżetowej bez względu na liczbę pracujących zobowiązane są za pomocą sprawozdania Z-06 (rok) przekazywać do Głównego Urzędu Statystycznego informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych, pracujących w głównym miejscu pracy.

Na etapie przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, w związku z badaniem statusu MŚP, Wnioskodawcy/Partnerzy, których powyższy obowiązek sprawozdawczy dotyczy, zobowiązani są dostarczyć ww. sprawozdanie celem weryfikacji i potwierdzenia wskazanej w oświadczeniu MŚP liczby zatrudnionych osób, w przeliczeniu na roczne jednostki robocze.

Wnioskodawcy/Partnerzy zobowiązani są złożyć Sprawozdania roczne (Z-06) o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za ostatnie trzy zamknięte lata obrotowe poprzedzające rok podpisania umowy lub jeżeli Wnioskodawca działa krócej – za okres działalności.

Kopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym, lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę/Partnera na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna


z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).
Ad 15 "Oświadczenie o niekaraniu karą zakazu dostępu do środków publicznych" (nie dotyczy Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich związków)14
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769), Wnioskodawcy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu każdorazowo zobowiązani są do złożenia stosownego Oświadczenia o niekaraniu karą zakazu dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Wzór „Oświadczenia o niekaraniu karą zakazu dostępu do środków publicznych” stanowi odpowiednio dla osób fizycznych i spółek cywilnych załącznik nr 12 (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2) i pozostałych spółek, fundacji, stowarzyszeń nr 13 do niniejszego dokumentu.
Ad 16 Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

W związku z koniecznością badania przez IP II poprawności limitu udzielania pomocy de minimis w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. weryfikacją zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi na Zaświadczeniu o pomocy de minimis dotyczącej wskazania, czy pomoc de minimis została udzielona
z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego, w przypadku gdy w dokumencie rejestrowym (CEIDG, KRS) widnieje PKD transportowe, przygotowane zostało Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia występowania PKD transportowego
w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy, Beneficjent zostanie poproszony o jego wypełnienie według stanu na dzień udzielenia pomocy (w dniu podpisania umowy).

Odpowiedź negatywna na Oświadczeniu o pomocy de minimis powinna zostać zaznaczona w przypadku potwierdzenia przez Beneficjenta, że nie prowadził działalności w sektorze transportu, w związku z tym nie przeznaczył pomocy na taką działalność.

Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego dokumentu.


Ad 17 Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis. (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)
IP II jest zobowiązana do zbadania limitu udzielania pomocy de minimis w dniu podpisania umowy
o dofinansowanie projektu. W związku z tym Wnioskodawcy, którym zostało przyznane dofinansowanie
w ramach RPO WP i dla których jest tworzona umowa o dofinansowanie projektu, zostaną poproszeni
o złożenie w dniu podpisania umowy „Oświadczenia o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis15
Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 15 do niniejszego dokumentu.
Ad 18 Oświadczenie beneficjenta dotyczące realizacji innych projektów
W dniu podpisanie umowy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia tj. Wnioskodawca oświadcza i wymienia realizowane projekty w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej wg stanu na dzień podpisywania umowy lub że nie realizuje innych projektów w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej za wyjątkiem niniejszego projektu wg stanu na dzień podpisywania umowy.

Dodatkowo, w przypadku gdy realizuje inne projekty, oświadcza, że w ramach realizowanego projektu nie występują wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Funduszy Unii Europejskiej, które zostały wskazane w projektach wymienianych w powyższym oświadczeniu15.


Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/e zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą/e Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym/mi notarialnie).
Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 16 do niniejszego dokumentu.Z

ałącznik nr 1Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu
Beneficjent:

………………………………………………………………………Tytuł projektu:

………………………………………………………………………Numer projektu:

………………………………………………………………………Okres realizacji projektu:

………………………………………………………………………
Przed przystąpieniem do wypełniania harmonogramu proszę określić czy koszty kwalifikowalne są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, gdy ujęto go jako koszt kwalifikowalny we wniosku aplikacyjnym.
Brutto (z VAT) (TAK/ NIE)
Plan wdrożenia projektu

Okres realizacji

od kwartał/rrdo kwartał/rr

Opis KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH

Rodzaj kosztów kwalifikowalnych (bieżące inwestycyjne)

Liczba jednostek/ planowanych
do zakupu oraz jednostka miary

Planowany łączny koszt kwalifikowalny
w PLN
Działanie nr 1

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
Łączna wartość KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PLN dla Działania nr 1 (suma pozycji w Działaniu nr 1)

Działanie nr 2

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
Łączna wartość KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PLN dla Działania nr 2 (suma pozycji w Działaniu nr 2)

0,00


Łączna wartość KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH we wszystkich Działaniach

0,00


Procentowy udział dofinansowania

Oczekiwana wielkość dotacji PLN

0,00Plan wdrożenia projektu

Okres realizacji

od kwartał/rrdo kwartał/rr

Opis KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH

Rodzaj kosztów niekwalifikowalnych (bieżące inwestycyjne)

Liczba jednostek/ planowanych
do zakupu oraz jednostka miary

Planowany łączny koszt niekwalifikowalny
w PLN
Działanie nr 1

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
Łączna wartość KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH PLN dla Działania nr 1 (suma pozycji w Działaniu nr 1)
Działanie nr 2

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
 

 

 

 
0,00
Łączna wartość KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH PLN dla Działania nr 2 (suma pozycji w Działaniu nr 2)

0,00


Łączna wartość KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH we wszystkich Działaniach

0,00
Łączna wartość PROJEKTU (KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE)

0,00


Data:
Podpis i pieczęć Beneficjenta:


Załącznik nr 2 (Nie dotyczy konkursu 1.6.1_2)

…………………………………... ……………….…………………… Nazwa beneficjenta Miejscowość, dataOświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej

z zakresem rzeczowym projektu

W imieniu ………………………………(nazwa Beneficjenta16) oświadczam, że dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do decyzji nr ……………….. z dnia ………………… w sprawie pozwolenia na budowę17 oraz dokonanego zgłoszenia robót budowlanych jest w pełni zgodna


z zakresem rzeczowym projektu „…(tytuł projektu)...” (WND-RPPM. ……………………..)18.

……………………..............

(data, podpis/y, pieczątka/i)

W imieniu Partnera Wiodącego …(nazwa Partnera Wiodącego)… oświadczam, że zapoznałem się


z treścią powyższego oświadczenia19.

……………………..............

(data, podpis/y, pieczątka/i)

Załącznik nr 3<Miejscowość> , >

Oświadczenie Beneficjenta o wyborze formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu
...........................................

Nazwa i adres Beneficjenta

Nr Wniosku o dofinansowanie projektu………………………………………………………………….
Oświadczam, iż jako formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WP 2007-20013, Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, Działanie 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1- Mikroprzedsiębiorstwa/ 1.1.2.- Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Działanie 1.2. – Rozwiązania innowacyjne w MŚP, Działanie 1.4.- Systemowe wspieranie przedsiębiorczości, 1.5.- Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju Firm Innowacyjnych, 1.5.2 Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych, 1.6 Promocja gospodarcza regionu, Poddziałanie 1.6.1. Promowanie Atrakcyjności Regionu, 1.6.2. Wspieranie Międzynarodowej Aktywności Pomorskich Przedsiębiorstw20,wskazuję21:


 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

 • zastaw rejestrowy,

 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,

 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości,

 • ‪ poręczenie według prawa bankowego,

 • ‪ ubezpieczenie umowy,

 • ‪ gwarancja bankowa,

 • ‪ gwarancja ubezpieczeniowa.

.....................................................

Podpis i pieczątka Beneficjenta

Załącznik nr 4<Miejscowość> ,

DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO”

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr ..................... z dnia .............................zawartej pomiędzy ………………


a Województwem Pomorskim na realizację Projektu

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP,


……………………………………………………………………………………………………….…Pobieranie 0.92 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna