Instrukcja przygotowania załącznikówPobieranie 0.7 Mb.
Strona1/7
Data02.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Załącznik nr 1 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Instrukcja przygotowania załączników
do wniosku o dofinansowanie projektu

w ramach


Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

wersja z dnia 29-11-2011
Instrukcja wypełniania załączników do wniosku złożonego w ramach:

I Rozwój i Innowacje w MŚP

Działanie 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.1.2 Małe i Średnie przedsiębiorstwa

Działanie 1.2. Rozwiązania innowacyjne w MŚP

Załączniki są integralną częścią wniosku o dofinansowanie projektu. Wszystkie załączniki do wniosku


o dofinansowanie projektu, wymagane w chwili jego składania, powinny zostać przygotowane zgodnie
z niniejszą Instrukcją.
Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, zróżnicowane w zależności od typu prowadzonej działalności, rodzaju projektu, ilości podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Służą one uzupełnieniu danych opisywanych we wniosku o dofinansowanie projektu, bądź ich uwiarygodnieniu i weryfikacji.
W ostatniej części formularza wniosku o dofinansowanie projektu zamieszczono listę kontrolną załączników.

W odpowiednich polach należy zaznaczyć, czy dany załącznik jest, czy nie jest dołączony do wniosku


o dofinansowanie projektu lub zaznaczyć, że dołączenie załącznika nie jest wymagane (pole „Nie dotyczy”).
W przypadku każdego załącznika wymienionego na tej liście należy zaznaczyć odpowiednio „tak” (załączony), „nie” (niezałączony), „nie dotyczy’ - jeśli załącznik nie jest wskazany w niniejszej Instrukcji jako wymagany lub jeżeli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do posiadania danego załącznika.
W chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, Wnioskodawca jest zobowiązany do dołączenia wymaganych załączników.
Załączniki wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu: 1. Biznes Plan (tylko dla projektów inwestycyjnych);

 2. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy: bilans i rachunek wyników za ostatnie trzy lata poprzedzające rok składania wniosku; jeżeli Wnioskodawca działa krócej – za okres działalności; dla Wnioskodawców, którzy nie sporządzają bilansu – kopia odpowiednio PIT/CIT, w zależności od rodzaju opodatkowania;

 3. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

 4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa – kopia pełnomocnictwa potwierdzona notarialnie;

 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

 6. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis;

 7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

 8. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 9. Ostateczne pozwolenie na budowę; zgłoszenie budowy lub robót budowlanych z informacją właściwego organu o braku sprzeciwu;

 10. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu;

 11. Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ;

 12. Umowa/porozumienie między Partnerami projektu;

 13. Opinia o innowacyjności (załącznik zalecany, niewymagany);

 14. Załączniki dodatkowe – możliwość wpisania dodatkowych załączników.


Informacje ogólne
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wersją elektroniczną wniosku i Biznes Planu1 (płyta CD/DVD) oraz wszystkie załączniki muszą zostać wpięte do segregatora. Segregator winien być czytelnie opisany na grzbiecie w następujący sposób:

 • RPO WP/numer Działania/Poddziałania,

 • pełna nazwa Wnioskodawcy.

Jako pierwszą stronę w segregatorze należy umieścić „Zestawienie dokumentów”, w którym wymienione będą w kolejności wszystkie dokumenty: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Oryginał wniosku o dofinansowanie projektu powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub upoważnioną osobę reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa, co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu musi być zgodna z jego wersją elektroniczną, tzn. suma kontrolna na każdej stronie wydruku musi być jednakowa z sumą kontrolną wersji elektronicznej „xml” i „pdf” (w tym celu wypełniony w Generatorze wniosek o dofinansowanie projektu należy poddać sprawdzeniu, w trakcie którego należy poprawić wszystkie wskazane przez aplikację błędy).

Wniosek w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie (CD/DVD) w formacie „pdf” i „xml”.

Biznes plan należy zapisać na płycie (CD/DVD) w formacie „Word”.
Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez Wnioskodawcę lub upoważnioną osobę reprezentującą Wnioskodawcę (musi to być ta sama osoba, która podpisała wniosek o dofinansowanie projektu).
W przypadku kopii załączników muszą być one poświadczone na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” przez Wnioskodawcę zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną osobę reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa, co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym (musi to być ta sama osoba, która podpisała wniosek
o dofinansowanie projektu). W przypadku ponumerowanych stron poszczególnych załączników dopuszczalne jest potwierdzenie na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem od strony ... do strony...”. Poświadczone strony winny być parafowane na każdej stronie przez tę samą osobę, która podpisała wniosek o dofinansowanie projektu.
Załączniki składane przez ewentualnego Partnera muszą być przez niego podpisane lub przez osobę prawnie upoważnioną do jego reprezentowania.
Kopie załączników ewentualnego Partnera powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez niego lub przez Wnioskodawcę.
W przypadku załączników, polegających na złożeniu oświadczeń lub innych dokumentów których wzór opracowuje Instytucja Pośrednicząca II stopnia, Wnioskodawca wypełnia dokument odpowiednimi danymi. Wzory Oświadczeń stanowią Załączniki do niniejszej Instrukcji.


 1. Biznes Plan (tylko dla projektów inwestycyjnych)

Biznes Plan dołączony do wniosku o dofinansowanie projektu musi być zgodny z obowiązującym wzorem, dostępnym na stronie www.arp.gda.pl.


W przypadku Wnioskodawców, realizujących projekty inwestycyjne, Biznes Plan jest dokumentem obowiązkowym wyłącznie dla typów projektu: 1, 2, 3, 4, 5 w ramach Poddziałań 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa, 1.1.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa oraz Działania 1.2 Rozwiązania Innowacyjne w MŚP.
WAŻNE!

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby informacje zawarte w Biznes Planie były tożsame
z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w pozostałych załącznikach
(m.in. w zakresie kosztów kwalifikowalnych).
Dane zawarte w Biznes Planie muszą w pełni odpowiadać stanowi faktycznemu oraz muszą być spójne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, a także z pozostałymi załącznikami. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych dokumentach.
Biznes Plan stanowi zestawienie analiz, w których na podstawie zarówno szczegółowych informacji dotyczących realizacji projektu oraz szczegółowego budżetu projektu, jak i oceny aktualnej sytuacji finansowej i danych historycznych Wnioskodawcy, przedstawiona została prognoza celów Wnioskodawcy i sposobów ich osiągania przy wszystkich istniejących uwarunkowaniach natury finansowej, rynkowej, organizacyjnej, kadrowej, technologicznej itp.
W Biznes Planie Wnioskodawca powinien uzasadnić między innymi finansową wykonalność projektu, jak również swoją sytuację ekonomiczno – finansową.

W przypadku realizacji jednego z etapów projektu, należy pamiętać o zasadzie, że dofinansowanie może uzyskać projekt kompletny, dający po zakończeniu wymierne efekty, a w Biznes Planie powinno znaleźć się uzasadnienie ekonomicznej celowości dofinansowania danego etapu inwestycji.

Biznes Plan powinien stanowić podstawę do strategicznych i operacyjnych planów Wnioskodawców. Zakres Biznes Planu powinien wychodzić od bieżącej działalności, a następnie wskazywać prognozę na okres trwałości projektu.

Trwałość projektu jest liczona przez 3 lata od momentu spełnienia jednocześnie 3 poniższych kryteriów:


 1. Wszystkie działania opisane w projekcie zostały zakończone, żadna czynność związana z realizacją projektu nie jest wymagana do zakończenia operacji,

 2. Wszystkie wydatki związane z realizacją projektu zostały zapłacone przez beneficjenta, czyli żadne wydatki związane z realizacją projektu nie pozostały do zapłacenia,

 3. Beneficjent otrzymał całą przysługującą kwotę dofinansowania projektu (obliczoną po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową).

Do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć również wersję elektroniczną Biznes Planu na nośniku CD/DVD.


Biznes Plan powinien stanowić uzasadnienie dla danych przedstawionych we wniosku
o dofinansowanie projektu.
 1. Dokumenty finansowe Wnioskodawcy

Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy są zobowiązani dostarczyć dokumenty pozwalające na ocenę ich kondycji finansowej. W zależności od kategorii podmiotu, załącznikami będą bilans, rachunek zysków i strat lub odpowiedni formularz podatkowy, w zależności od sposobu rozliczania się Wnioskodawcy


z Urzędem Skarbowym.

Jeżeli zgodnie z ustawą o rachunkowości Wnioskodawca ma obowiązek sporządzać sprawozdania finansowe, powinien także dołączyć informację dodatkową; w przypadku, gdy na Wnioskodawcy nie ciąży ten obowiązek powinien dołączyć oświadczenie, że nie sporządza pełnych sprawozdań finansowych.


Wnioskodawca przedkłada kopie dokumentów finansowych za trzy ostatnie zamknięte lata obrotowe poprzedzające rok składania wniosku (istnieje możliwość złożenia sprawozdania finansowego za zamknięty a jeszcze niezatwierdzony rok obrotowy, jednak pod warunkiem, że wnioskodawca po zatwierdzeniu dokumentu dostarczy go do IP II).

Sprawozdanie finansowe jest wymagane w przypadku podmiotów, na których ciąży obowiązek jego sporządzania, zgodnie z ustawą o rachunkowości2.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przepisami ww. ustawy. Jeżeli Wnioskodawca działa krócej niż trzy lata, to powinien on przedłożyć bilans i rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres prowadzonej działalności.

Jeżeli Wnioskodawca nie sporządza sprawozdania finansowego, winien załączyć kopię deklaracji PIT lub CIT w zależności od rodzaju opodatkowania i sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Dokumenty powinny dotyczyć trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych (w przypadku krótszego okresu działalności, dokumentów za ostatnie zamknięte okresy).

W przypadku nowopowstałych Wnioskodawców, którzy nie dysponują ww. dokumentami ze względu na krótki okres działalności należy złożyć tzw. bilans otwarcia i dodatkowo wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy.


Jeśli projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa (w przypadku Działania 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP) obowiązek złożenia dokumentów finansowych dotyczy wszystkich Partnerów biorących udział w projekcie.
Kopie złożonych załączników powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wnioskodawcę lub osobę notarialnie upoważnioną do jego reprezentowania (musi być to ta sama osoba, która podpisała wniosek o dofinansowanie projektu).

Kopie załączników złożone przez Partnera powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Partnera lub Wnioskodawcę.


UWAGA!

IP II, na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu, zastrzega sobie prawo do wystąpienia


do Wnioskodawcy z prośbą o dostarczenie aktualnych dokumentów finansowych w celu oceny jego kondycji finansowej.


 1. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dokument rejestrowy określa status prawny Wnioskodawcy i Partnerów projektu. Będzie nim pełny odpis


z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej (EDG).

Niniejszy załącznik dotyczy podmiotów, zarówno Wnioskodawcy, jak i jego Partnerów, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i prowadzą działalność gospodarczą.Składane zaświadczenie o wpisie do EDG powinno być wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Ponadto zgodnie z Ustawą z dnia 13 maja 2011 r.
o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw3 przedsiębiorca ma obowiązek do końca roku 2011 posiadać w zaświadczeniu o wpisie do EDG kody pocztowe, zgodnie
z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego.
Na potrzeby konkursu za rozpoczęcie działalności gospodarczej rozumie się datę rozpoczęcia działalności wpisaną w EDG Wnioskodawcy, która musi być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku
o dofinansowanie.

W przypadku KRS, należy złożyć pełny odpis, wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku spółek cywilnych należy złożyć aktualne zaświadczenie o wpisie do EDG wszystkich wspólników spółki oraz kopię zawartej umowy spółki cywilnej, poświadczoną „za zgodność
z oryginałem” przez wszystkich wspólników, bądź osoby upoważnione przez nich do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu.


Kopie złożonych załączników powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wnioskodawcę lub osobę notarialnie upoważnioną do jego reprezentowania (musi być to ta sama osoba, która podpisała wniosek o dofinansowanie projektu).

W przypadku kopii dokumentów rejestrowych złożonych przez Partnera, powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Partnera lub Wnioskodawcę.
 1. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - kopia pełnomocnictwa udzielona notarialnie

W przypadku, gdy Wnioskodawca udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania osobie innej niż wynika to


z dokumentów rejestrowych Wnioskodawcy oraz ewentualnych Partnerów, stosowne pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie lub kopia takiego pełnomocnictwa potwierdzona za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu.

W przypadku braku udzielenia pełnomocnictwa przez Wnioskodawcę oraz ewentualnych Partnerów należy zaznaczyć, iż ten załącznik „Nie dotyczy”.

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.1, załącznik ten nie jest obowiązkowy. W związku z tym, w części G wniosku o dofinansowanie projektu należy zaznaczyć „Nie dotyczy”.

Załącznik ten obowiązuje wyłącznie Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.2 i Działania 1.2. Nie dotyczy projektów eksportowych (dotacje na udział w krajowych
i międzynarodowych imprezach gospodarczych typu targi i wystawy w charakterze wystawcy).

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy (dotyczy projektów z udziałem Partnera/ów w ramach Działania 1.2), zobowiązani są do wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie4.
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy nie otrzymali w przeszłości pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację ubiegają się o pomoc publiczną, należy wypełnić cześć A, B, C, D dokumentu oraz w części E należy wpisać „Nie dotyczy”.
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy otrzymali w przeszłości pomoc publiczną
w związku z realizacją różnych inwestycji lub tworzeniem nowych miejsc pracy, należy wykazać jedynie pomoc publiczną przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub na tworzenie miejsc pracy
w związku z tą samą inwestycją, w odniesieniu do której ubiegają się o pomoc. Jeżeli pomoc taka była udzielona, konieczne jest załączenie do wniosku o dofinansowanie projektu kopii decyzji/umowy, będącej podstawą do jej udzielenia. Jednocześnie Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia części A, B, C, D i E dokumentu.

Przy wypełnianiu części B formularza należy pamiętać, iż punkty 5-7 nie dotyczą mikro-, małych


i średnich przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy ze zgodnie ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu. Natomiast punkty 1 i 2 w części B nie dotyczą przedsiębiorstw, o których mowa wyżej, istniejących krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia złożenia wniosku o udzielnie pomocy publicznej).

W informacji należy wskazać:
1. Dzień udzielenia pomocy publicznej - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej5.

2. Podmiot udzielający pomocy publicznej - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona, a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej (artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret). Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały, należy podać nazwę organu wydającego akt, datę i tytuł aktu. Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy, należy podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

4. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy - w przypadku, gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy udzielanej w rolnictwie lub rybołówstwie na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rolnictwa). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji albo umowy będącej podstawą udzielenia pomocy publicznej.

5. Forma pomocy publicznej - należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej.

6. Wartość otrzymanej pomocy publicznej - należy podać wartość pomocy publicznej, jako ekwiwalent dotacji brutto i netto obliczony zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. Wielkość pomocy wykazuje się w euro i złotych.

7. Przeznaczenie pomocy publicznej - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji (stworzony na podstawie Załącznika do ww. rozporządzenia). 1. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis


W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.2
i Działania 1.2, którzy nie zamierzają skorzystać z instrumentu elastyczności (nie dotyczy projektów targowych) oraz gdy w ramach Działania 1.2 nie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis, załącznik ten nie jest obowiązkowy. W związku z tym w części G wniosku
o dofinansowanie projektu należy zaznaczyć „Nie dotyczy”.

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy (dotyczy projektów z udziałem Partnera/ów w ramach Działania 1.2), którzy otrzymali w roku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wsparcie w ramach pomocy de minimis, zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia o otrzymanej wielkości pomocy de minimis w części dotyczącej określenia łącznej wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest Spółka Cywilna należy wypełnić oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy, zarówno wystawionej na Spółkę, jak i na wszystkich wspólników osobno.

W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy w roku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz w okresie 2 lat poprzedzających rok złożenia wniosku nie otrzymali tego typu wsparcia, należy załączyć oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis wypełnione tylko w części dotyczącej nieotrzymania pomocy de minimis.


W przypadku uzyskania pomocy de minimis we wspomnianym okresie można zamiast oświadczenia dołączyć kopię zaświadczenia/zaświadczeń o pomocy de minimis. Należy tylko pamiętać, aby kopie te były potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę/ewentualnego Partnera.
Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Instrukcji. 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


W przypadku Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.2
i Działania 1.2, którzy nie zamierzają skorzystać z instrumentu elastyczności (nie dotyczy projektów targowych) oraz gdy w ramach Działania 1.2 nie występują wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis, załącznik ten nie jest obowiązkowy. W związku z tym w części G wniosku
o dofinansowanie projektu należy zaznaczyć „Nie dotyczy”.

Wnioskodawcy oraz ewentualni Partnerzy (dotyczy projektów z udziałem Partnera/ów w ramach Działania 1.2), zobowiązani są do wypełnienia informacji o otrzymanej pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy nie otrzymali w przeszłości pomocy de minimis na przedsięwzięcie, na którego realizację ubiegają się o pomoc de minimis, należy wypełnić część A, B, C dokumentu oraz w części D należy wpisać „Nie dotyczy”.
W przypadku, gdy Wnioskodawca oraz ewentualni Partnerzy otrzymali w przeszłości pomoc w związku
z realizacją różnych inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji w związku z tą samą inwestycją, w odniesieniu do której ubiegają się o pomoc de minimis. Jeżeli pomoc taka była udzielona, konieczne jest załączenie do wniosku o dofinansowanie projektu kopii decyzji/umowy, będącej podstawą do jej udzielenia. Jednocześnie Wnioskodawca jest zobowiązany do wypełnienia części A, B, C i D dokumentu.
W informacji należy wskazać:
1. Dzień udzielenia pomocy publicznej - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy publicznej - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy publicznej. W przypadku, gdy podmiot uzyskał pomoc publiczną na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna otrzymanej pomocy publicznej - jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie ustawy, należy podać jej tytuł i datę oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym ustawa została ogłoszona, a także wskazać przepis będący podstawą udzielenia pomocy publicznej (artykuł, ustęp, punkt, litera, tiret). Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać nazwę organu wydającego akt, tytuł i datę aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został ogłoszony, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie uchwały, należy podać nazwę organu wydającego akt, datę i tytuł aktu. Jeżeli pomoc publiczna została udzielona na podstawie umowy, należy podać przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.

4. Numer programu pomocowego, decyzji albo umowy - w przypadku, gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego (numery obowiązujących programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a w zakresie pomocy udzielanej w rolnictwie lub rybołówstwie na stronie internetowej ministra właściwego do spraw rolnictwa). W przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer decyzji albo umowy będącej podstawą udzielenia pomocy publicznej.

5. Forma pomocy publicznej - należy podać formę otrzymanej pomocy publicznej.

6. Wartość otrzymanej pomocy publicznej - należy podać wartość pomocy publicznej, jako ekwiwalent dotacji brutto i netto obliczony zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach. Wielkość pomocy wykazuje się w euro


i złotych.

7. Przeznaczenie pomocy publicznej - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis6.


Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Instrukcji. 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

W przypadku projektów zakładających prace budowlane, Wnioskodawca dołącza do wniosku


o dofinansowanie projektu oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością (na której będzie realizowany projekt) na cele budowlane, podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym firmy.
Dotyczy to zarówno inwestycji wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, jak również inwestycji podlegającej obowiązkowi zgłoszenia budowy lub zamiaru wykonania prac budowlanych.
Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością wynikać może z różnych tytułów prawnych. ARP S.A., w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości do prawa dysponowania nieruchomością, może zażądać od Wnioskodawcy dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości.
Należy pamiętać, że Wnioskodawca musi wykazać prawo do nieruchomości przez cały okres trwałości projektu czyli przez 3 lata od momentu spełnienia jednocześnie 3 poniższych kryteriów:

 1. wszystkie działania opisane w projekcie zostały zakończone, żadna czynność związana z realizacją projektu nie jest wymagana do jego zakończenia,

 2. wszystkie koszty związane z realizacją projektu zostały zapłacone przez Partnerów,

 3. Partnerzy otrzymali całą przysługującą im kwotę dofinansowania projektu (obliczoną po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową).

Stąd, w takim przypadku, ARP S.A. wymagać będzie dokumentów potwierdzających, że podmiot ma prawo do dysponowania nieruchomością we wskazanym okresie.


W przypadku projektów partnerskich każdy z Partnerów powinien również dołączyć ww. oświadczenie
w zakresie swojego zadania.
Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji. 1. Ostateczne pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub robót budowlanych z informacją właściwego organu o braku sprzeciwu

W przypadku projektów budowlanych Wnioskodawca na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu dołącza do wniosku o dofinansowanie projektu uwierzytelnioną kserokopię ostatecznego pozwolenia na budowę (z pieczątką lub adnotacją stosownego organu, potwierdzającą ostateczność w/w dokumentu) lub zgłoszenia budowy lub robót budowlanych z pieczątką organu lub adnotacją informującą o braku sprzeciwu.


Informacje zawarte w pozwoleniu na budowę powinny być tożsame z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu oraz w pozostałych załącznikach (szczególnie w zakresie lokalizacji i zakresu przedsięwzięcia takich jak np. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym7 lub oświadczenie o realizacji przedsięwzięcia w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), a także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ)8 (jeśli dotyczy).
Pozwolenie na budowę należy dostarczyć w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne:

- wymaga uzyskania takiego pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze. zm.)

- została dla niego wykonana ocena oddziaływania na środowisko – w takim przypadku obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określa art. 29 ust. 3 Prawa budowlanego

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych należy dostarczyć w przypadku, gdy zamierzenie inwestycyjne:

- nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) a wymóg zgłoszenia budowy bądź prac budowlanych wynika z art. 30 Prawa budowlanego, a dla przedsięwzięcia nie została wykonana ocena oddziaływania na środowisko.

Pozwolenie na budowę powinno zostać opatrzone klauzulą ostateczności, a zgłoszenie budowy bądź prac budowlanych – informacją organu o braku sprzeciwu

Załączone dokumenty powinny być aktualne (np. pozwolenie na budowę nie starsze niż trzy lata, chyba że prace budowlane zostały już rozpoczęte. W takim przypadku należy dołączyć kopię pierwszej strony stosownego dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem w dzienniku budowy). Jeżeli prace były wstrzymywane, należy również dostarczyć kserokopie stron z wpisami informującymi o wstrzymaniu i ponownym podjęciu prac. 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu

Załącznik jest obowiązkowy w przypadku realizacji projektów inwestycyjnych związanych z remontem, adaptacją i przystosowaniem obiektu.


Generalną zasadą jest, że dofinansowaniu mogą podlegać jedynie projekty realizowane na terenie (w obiekcie) należącym do Wnioskodawcy lub przez niego dzierżawionym. Dlatego też do wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć stosowne oświadczenie, że Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością. W przypadku projektów partnerskich każdy z Partnerów powinien również dołączyć ww. oświadczenie w zakresie swojego zadania.
Należy pamiętać, że Wnioskodawca musi wykazać prawo do nieruchomości na okres trwałości projektu, czyli przez 3 lata od momentu spełnienia jednocześnie 3 poniższych kryteriów:

 1. wszystkie działania opisane w projekcie zostały zakończone, żadna czynność związana z realizacją projektu nie jest wymagana do jego zakończenia,

 2. wszystkie koszty związane z realizacją projektu zostały zapłacone przez Partnerów,

 3. Partnerzy otrzymali całą przysługującą im kwotę dofinansowania projektu (obliczoną po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową).

Stąd, w takim przypadku ARP S.A. wymagać będzie dokumentów potwierdzających, że podmiot ma prawo do dysponowania nieruchomością, we wskazanym okresie czasu.


Ze względu na okres monitorowania projektu, który wynosi trzy lata od momentu spełnienia jednocześnie 3 powyższych kryteriów, dopuszcza się prawo dysponowania nieruchomością w formie dzierżawy na okres równy czasowi inwestycji plus okres trwałości projektu. Fakt ten również należy udokumentować (umowa najmu lub dzierżawy).
Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji. 1. Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna