Instrukcja przygotowania załączników


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlanePobieranie 0.7 Mb.
Strona4/7
Data02.05.2016
Rozmiar0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Ja, niżej podpisany(a),……………………………………………………………………

(imię i nazwisko osoby/ osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy)

po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.),

oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością oznaczoną


w ewidencji gruntów i budyn­ków jako działka(i) nr…………………………………..

w obrębie ewidencyjnym w jednostce ewidencyjnej………………………..

na cele budowlane, wynikające z tytułu:


 1. własności,

 2. współwłasności………………………………………………………………………..,

(wskazanie współwłaścicieli — imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem o pozwo­lenie na budowę z dnia…………………………………., 1. użytkowania wieczystego……………………………………………………………….,

 2. trwałego zarządu1…………………………………………………………………………...,

 3. ograniczonego prawa rzeczowego1 ……………………………………………………...,

 1. stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowla­nych1 ………………………………………………………………..,

wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania nieruchomo­ścią na cele budowlane2………………………………………………………….

 1. ……………………………………..…………………………………………………..,

(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia do reprezentowania osoby prawnej ………………………………………… upoważniające

(nazwa i adres osoby prawnej)

mnie do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imie­niu osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam


w załączeniu.3

……………………………………………………… ………………………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis(y))
1 Należy wskazać właściciela nieruchomości.

2 Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3 Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych


Załącznik nr 3

Nazwa i adres Wnioskodawcy Miejscowość i dataOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

w celu realizacji projektu
Ja/my, niżej podpisany/i

................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy)
legitymujący (a) się

................................................................................................................................................

(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i organ wydający)

oświadczam, że wnioskodawca…………………/nazwa/ ……………………………….. posiada prawo do dysponowania nieruchomością …………………/adres/……………………

............................................................... na terenie której realizowany będzie projekt………… /tytuł projektu/, wynikające z tytułu prawa :


 1. własności

 2. współwłasności ................................................................................................................

(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację projektu będącego przedmiotem wniosku o dotację 1. użytkowania wieczystego................................................................................................,

 2. inne (jakie?)…………………………………

potwierdzonego następującymi dokumentami1.................................................................


Oświadczam, iż zgodnie z założeniami Działania 1.1 i 1.2 RPO WP, okres dysponowania nieruchomością w celu realizacji projektu odpowiada zarówno okresowi realizacji projektu, jak i jego trwałości, liczonej od zakończenia inwestycji współfinansowanej z dotacji.

....................................... .....................................

(miejscowość i data) (podpis)

__________________________1 należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością


Załącznik nr 4

Załącznik 4

Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ


A.1. W jaki sposób projekt:

a) przyczynia się do osiągnięcia trwałości środowiska naturalnego (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej itd.)

b) przestrzega zasad dotyczących działań zapobiegawczych oraz gwarantuje, że szkoda środowiskowa powinna być usunięta u źródła

c) przestrzega zasady "zanieczyszczający płaci"

A.2. Konsultacje z organami ds. ochrony środowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony środowiska, których dany projekt

może dotyczyć, z uwagi na ich konkretne obowiązki?TAK ___ NIE___

Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy oraz wyjaśnić zakres obowiązków organu:
Jeżeli nie, proszę podać powody:
A.3. Ocena wpływu na środowisko naturalne

A.3.1 Zezwolenie na inwestycję(1)

A.3.1.1 Czy wydano już zezwolenie na realizację tego projektu?

TAK ___ NIE___A.3.1.2 Jeżeli tak, proszę podać datę:

DZIEŃ ___ MIESIĄC ___ ROK ___A.3.1.3 Jeżeli nie, proszę podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na inwestycję:

DZIEŃ ___ MIESIĄC ___ ROK ___A.3.1.4 Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

DZIEŃ ___ MIESIĄC ___ ROK ___A.3.1.5 Określić właściwe władze, które wydały lub wydadzą zezwolenie na inwestycję.
A.3.2 Stosowanie Dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu na środowisko naturalne (2)

A.3.2.1 Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:

___ Aneksem I Dyrektywy ( proszę przejść do pytania A.3.2.2)

___ Aneksem II Dyrektywy ( proszę przejść do pytania A.3.2.3)

___Żadnym z powyższych załączników (proszę przejść do pytania A.3.3)


A.3.2.2 Jeżeli projekt objęty jest Aneksem I Dyrektywy, proszę załączyć następujące dokumenty:

a) informacje, o których mowa w art. 9 ust.1 Dyrektywy

b) nietechniczne streszczenie(3) badania dotyczącego wpływu na środowisko naturalne prowadzonego na potrzeby tego projektu

c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony środowiska, zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z państwami członkowskimi.A.3.2.3 Jeżeli projekt objęty jest Aneksem II dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę wpływu na środowisko naturalne?:

___TAK( w takim przypadku proszę załączyć niezbędne dokumenty wskazane w pkt A.3.2.2)

___NIE ( w takim przypadku proszę wyjaśnić powody i podać dane dotyczące progów, kryteria lub określić badania przeprowadzone oddzielnie dla każdego przypadku, które doprowadziły do wniosku, że dany projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko)A.3.3 Stosowanie Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie Strategicznej Oceny Środowiska(4)

A.3.3.1 Czy projekt wynika z planu lub programu objętego zakresem wymienionej dyrektywy?

___ NIE – w takim przypadku proszę podać krótkie wyjaśnienie:___TAK – w takim przypadku proszę podać, w celu dokonania oceny czy uwzględniono szerszy, potencjalny, skumulowany wpływ projektu, link internetowy do nietechnicznego streszczenia(5) sprawozdania dotyczącego ochrony środowiska sporządzonego na potrzeby planu lub programu lub dostarczyć kopię elektroniczną tego sprawozdania.
A.4. Ocena wpływu na obszary Natura 2000

A.4.1 Czy projekt może wywierać istotny negatywny wpływ na obszary objęte lub które mają być objęte siecią NATURA 2000?

___TAK, w takim przypadku:

(1) Proszę przedstawić streszczenie wniosków wynikających z odpowiednich ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG(6):
(2) Jeżeli podjęcie środków kompensujących uznano za konieczne zgodnie z art. 6 ust. 4, proszę dostarczyć kopię formularza "Informacja na temat projektów, które mogą wywierać istotny negatywny wpływ na obszary NATURA 2000, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) na mocy dyrektywy 92/43/EWG(7)".

___NIE, potwierdzeniem tej odpowiedzi będzie Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000.

A.5. Dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprócz oceny wpływu na środowisko naturalne, jakiekolwiek dodatkowe integracyjne środki w zakresie ochrony środowiska (tj. audyt środowiskowy, zarządzanie środowiskiem, specjalny monitoring środowiskowy)?

TAK ___ NIE___Jeżeli tak, proszę podać szczegóły:

A.6. Koszt środków podjętych w celu skorygowania negatywnego wpływu na

środowisko naturalneJeżeli są one zawarte w kosztach całkowitych, proszę oszacować udział kosztów środków

podjętych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wpływu na środowisko

naturalne

____ %


Proszę podać krótkie wyjaśnienie:
A.7. W przypadku projektów dotyczących gospodarki wodnej, ściekowej i odpadów stałych:

Wyjaśnić, czy projekt jest spójny z sektorowym/zintegrowanym planem lub programem połączonym z wdrożeniem polityki wspólnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:
1 - „Zezwolenie na inwestycję” oznacza decyzję właściwej (krajowej) władzy lub władz, na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do realizacji projektu.

2 - W sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne („dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko”) (Dz. U. L 175 z 5.7.1985, str. 40), ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/35/WE (Dz. U. L 156 z 25.6.2003, str. 17).

3 - Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami.

4 - Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. L 197 z 21.7.2001, str. 30).

5 - Opracowanego zgodnie z załącznikiem I lit. j) dyrektywy 2001/42/WE.

6 - Dz. U. L 206 z 22.7.1992, str. 7.

7 - Dokument 99/7 rev.2 przyjęty przez Komitet ds. Siedlisk Naturalnych (w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniu w dniu 4.10.1999.


Załącznik nr 5

Informacja o sposobie wypełniania Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ stanowiącej Załącznik nr 4
W przypadku, gdy na projekt ubiegający się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej składa się więcej niż jedno przedsięwzięcie w rozumieniu Ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: UPoś), dla każdego z takich przedsięwzięć należy złożyć oddzielną informację o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ, przy czym treść pkt A.1., A.6. i A.7. będzie identyczna dla wszystkich przedsięwzięć wchodzących w skład projektu.

UWAGA: Jeżeli pola w formularzu Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ, będą niewystarczające do wpisania wymaganych Instrukcją danych; należy dołączyć do formularza dodatkowy załącznik w którym zawarte będą brakujące informacje.


Niezbędne jest uzupełnianie Informacji o zakresie przeprowadzonej procedury OOŚ, łącznie
z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 3 czerwca 2008 r. (dalej: Wytycznych), gdyż Instrukcja w wielu punktach zawiera do nich odniesienie.

A.1.

1. W polu tekstowym należy w zwięzły sposób odnieść się do pytań wskazanych w załączniku opisując w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w wspólnotowe i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju14.


A.2.

2. Należy zaznaczyć właściwy kwadrat i wskazać w zwięzły sposób właściwe organy i ich udział w postępowaniu OOŚ (przy wydawaniu decyzji, uzgodnienia, opinii etc.).


A.3.
A.3.1. Zezwolenie na inwestycję

3. Przez „zezwolenie na inwestycję” („development consent”) należy rozumieć zbiór niezbędnych decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego ostatnim etapem jest pozwolenie na budowę. W przypadku kiedy Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić zamiar budowy lub wykonania prac budowlanych, w polu należy odnieść się do wykonanych bądź zamierzonych zgłoszeń.

(Patrz: wyjaśnienia w pkt 10 Wytycznych).

A.3.1.1.


Kwadrat pierwszy (Tak)

Kwadrat pierwszy (Tak) należy zaznaczyć, gdy beneficjent posiada ostateczne pozwolenie na budowę/zgłoszenie budowy lub prac budowlanych.


W takim wypadku, należy wypełnić pole tekstowe w pkt A.3.1.2.
Kwadrat drugi (Nie)

Kwadrat drugi (Nie) należy zaznaczyć, gdy beneficjent nie uzyskał jeszcze pozwolenia na budowę/nie dokonał zgłoszenia budowy lub prac budowlanych.

W takim wypadku należy wypełnić pole tekstowe w pkt A.3.1.3 i A.3.1.4.
A.3.1.5.

4. Należy wpisać odpowiednie dane o organie właściwym do wydania pozwolenia na budowę/przyjęcia zgłoszenia.


A.3.2.
A.3.2.1.

5. UWAGA! To pytanie dotyczy kategorii przedsięwzięć zawartych w aneksach do dyrektywy OOŚ, a nie kategorii przedsięwzięć zawartych w § 2 i § 3 obowiązującego rozporządzenia OOŚ. W przypadku niektórych przedsięwzięć polskie przepisy są bardziej rygorystyczne i kwalifikują przedsięwzięcia do „wyższej” grupy – w takiej sytuacji należy dokładnie zweryfikować, w którym aneksie dyrektywy OOŚ zostało umieszczone dane przedsięwzięcie.


A.3.2.2.

6. W przypadku, gdy przedsięwzięcie objęte jest aneksem I dyrektywy OOŚ należy załączyć następujące dokumenty:

a) decyzje administracyjne:

- pozwolenie na budowę, jeżeli zostało wydane,

- decyzję lokalizacyjną (WZiZT, decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej), jeżeli została wydana,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,

b) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ,

c) właściwe dokumenty wskazane w pkt 90 Wytycznych dotyczące:

- wyników konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej,

- przebiegu i wyników konsultacji społecznych,

- przebiegu i wyników postępowania transgranicznego, jeżeli było przeprowadzone.
W przypadku przedsięwzięć dla których postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę wszczęto przed 28 lipca 2005 r. należy załączyć:
a) decyzje administracyjne:

- pozwolenie na budowę, jeżeli zostało wydane,

- decyzję lokalizacyjną (WZiZT, decyzję o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej, decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej), jeżeli została wydana,

b) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie OOŚ,

c) właściwe dokumenty wskazane w pkt 90 Wytycznych dotyczące:

- wyników konsultacji z właściwymi organami administracji publicznej,

- przebiegu i wyników konsultacji społecznych

- przebiegu i wyników postępowania transgranicznego, jeżeli było przeprowadzone.


A.3.2.3.
Kwadrat pierwszy (Tak)

7. Kwadrat pierwszy (Tak) należy zaznaczyć w sytuacjach, gdy dla przedsięwzięcia z II grupy wydano postanowienie o obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko, co oznacza, że o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przesądziło indywidualne badanie konkretnego przedsięwzięcia.

W takim przypadku należy przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt 6 Instrukcji.
Kwadrat drugi (Nie)

8. Kwadrat drugi (Nie) należy zaznaczyć w sytuacjach, gdy dla przedsięwzięcia z II grupy wydano postanowienie o odstąpieniu od obowiązku wykonania oceny (raport OOŚ nie był sporządzany).W myśl dyrektywy OOŚ oznacza to, że nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko (patrz: pkt 37 Wytycznych), stąd niezwykle istotne jest uzasadnienie postanowienia właściwego organu o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu OOŚ, które kończy procedurę screeningu (patrz także: pkt 17, 28 i 35 Wytycznych).

9. W przypadku opisanym w pkt. 8 Instrukcji w celu udokumentowania prawidłowo przeprowadzonego screeningu należy:

a) dołączyć postanowienie organu właściwego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


o odstąpieniu od obowiązku wykonania oceny oraz wcześniejsze postanowienia organu ochrony środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierające opinie co do konieczności sporządzenia raportu OOŚ – patrz pkt 49 ppkt 3 i pkt 90 ppkt 2 lit. b Wytycznych.

b) w polu tekstowym umieszczonym w formularzu wniosku pod kwadratem „Nie” opisać procedurę związaną z kwalifikowaniem projektu do wykonania oceny, a więc wskazać, że:

- organ prowadzący postępowanie zasięgnął opinii odpowiednich organów opiniujących,

- organy te wyraziły swoje stanowisko w postanowieniach (wskazać jakie stanowisko zajęły organy


i kiedy wydały swoje opinie),

- organ prowadzący postępowanie postanowił o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia OOŚ dokonując analizy w oparciu o kryteria zawarte w art. 63 ustawy OOŚ.

Dodatkowo w polu tekstowym należy przedstawić wymienione wyżej argumenty, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu OOŚ. Należy je przytoczyć zarówno wtedy, gdy organ - zgodnie z podanymi wyżej zaleceniami umieścił je
w uzasadnieniu swego postanowienia, jak również wtedy (czy zwłaszcza wtedy), gdy tego zaniedbał.
10. Zaleca się wskazać w polu tekstowym, że projekt ze względu na swoje cechy takie jak:

- rodzaj i charakterystyka,

- usytuowanie,

- rodzaj i skala możliwego oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu kryteriów określonych


w aneksie III do dyrektywy OOŚ nie wymaga przeprowadzenia OOŚ.

A.3.3.


11. W pkt. A.3.3. należy wymienić te plany i programy (opracowane na szczeblu centralnym, albo regionalnym/lokalnym), które ustanawiają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć wchodzących w skład projektów ubiegających się o dofinansowanie, i jednocześnie leżały u podstaw tworzenia właściwych programów operacyjnych.
UWAGA! Dla każdego z programów operacyjnych przeprowadzano strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
Kwadrat pierwszy (Nie)

Należy wyjaśnić, że projekt nie wynikał z programu/planu podlegającego procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko albo program/plan został przyjęty przez właściwy organ krajowy przed wejściem z życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dalej: dyrektywa OOŚ). W takim przypadku należy podać jedynie link internetowy do streszczenia w języku niespecjalistycznym prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej dla właściwego programu operacyjnego, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie.


Kwadrat drugi (Tak)

Należy podać link internetowy do streszczenia prognozy oddziaływania na środowisko w języku niespecjalistycznym, sporządzonej dla:

a) właściwego programu operacyjnego, z którego środków projekt ubiega się o dofinansowanie, oraz

b) programu/planu dotyczącego określonego sektora działalności, w realizację którego wpisuje się przedsięwzięcie wchodzące w skład projektu. Jeżeli dla określonej sfery działalności nie istnieje centralny program/plan, lecz jest ona unormowana odpowiednimi programami/planami regionalnymi bądź lokalnymi, należy wskazać link internetowy do streszczeń w języku niespecjalistycznym prognoz takich programów/planów.

A.4
A.4.1.

12. Pytanie zawarte w pkt. A.4.1. dotyczy wszystkich rodzajów przedsięwzięć, także tych, których nie uwzględniono w rozporządzeniu OOŚ, ani w załącznikach do dyrektywy OOŚ. Należy podkreślić, że oddziaływanie na obszar Natura 2000 może mieć nie tylko przedsięwzięcie realizowane na terenie takiego obszaru, ale i poza nim (patrz pkt 68 Wytycznych).1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna