Instrukcja roboczaPobieranie 17.99 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar17.99 Kb.
N

Instrukcja robocza


zgodnie z § 20 Rozporządzenia w sprawie niebezpiecznych materiałów

nazwa zakładu
umer: G1-17 Zakład:

Data: 12/03

Stanowisko pracy / rodzaj czynności: nazwa


1. Nazwa niebezpiecznego materiałuAcetylen


2. Zagrożenia dla ludzi i środowiska

Acetylen może prowadzić do zaniku tlenu w powietrzu. Niebezpieczeństwo uduszenia! Acetylen jest niestabilny. Dla stabilizacji butle zawierają materiały porowate. Oprócz tego acetylen jest rozpuszczany w butlach w acetonie. Przy opróżnianiu butli musi istnieć resztkowe ciśnienie acetylenu.

Wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia. Niebezpieczeństwo uduszenia w wąskich pomieszczeniach. Niebezpiecznymi materiałami są miedź (stopy o zawartości Cu powyżej 65 %), srebro, rozpuszczalny w acetonie kauczuk i tworzywa sztuczne.

W wysokich temperaturach acetylen ma tendencję do samorozkładu. Wiąże się to ze wzrostem temperatury i znacznym wzrostem ciśnienia aż do wybuchu butli.

3. Środki bezpieczeństwa i zasady postępowania


Przy spuszczaniu gazu butle powinny być ustawione pionowo w celu uniknięcia wypływu ciekłego acetonu. Nie dotyczy to butli z porowatymi masami, oznakowanych na szyjce czerwonym pierścieniem. Podczas pracy zapewnić dopływ świeżego powietrza (otworzyć okna i drzwi)! Chronić przed źródłami zapłonu!

Nie palić tytoniu! Nie stosować otwartego ognia! Unikać uderzeń i tarcia!

Stosować urządzenia wentylacyjne! Używać tylko narzędzi nie powodujących iskrzenia!
Ochrona oczu: okulary spawalnicze! (podać dokładną specyfikację)

Ochrona skóry: kombinezon spawalniczy (podać dokładną specyfikację), przestrze­gać przepisów ochrony skóry!

4. Postępowanie w niebezpiecznych sytuacjach

W przypadku wypływu gazu o ile to możliwe zamknąć zawór i natychmiast opuścić pomie­szczenie. Nie stosować telefonów komórkowych. (podać tu dostępne środki gaśnicze).

W razie pożaru spryskiwać wodą znajdujące się w pobliżu pojemniki!


5. Pierwsza pomoc
Podczas udzielania pierwszej pomocy: zawsze chronić własne ciało przed obrażeniami i niezwłocznie powiadomić lekarza.

Podać numer pogotowia ratunkowego i lekarza

Po wniknięciu przez drogi oddechowe: zapewnić dopływ świeżego powietrza! W razie utraty przytomności zapewnić drożność dróg oddechowych (wyjąć protezy zębowe, usunąć wymiociny, ustabilizować ciało w pozycji bocznej), kontrolować oddech i tętno. W przypadku zatrzymania oddechu lub krążenia: przeprowadzić sztuczne oddychanie i masaż serca.

Udzielający pierwszej pomocy: podać nazwisko i telefon
6. Prawidłowy recyklingData:

Termin

następnej kontroli:Podpis:
Przedsiębiorca / dyrekcja przedsiębiorstwa

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna