Instrukcja ustawienia maszyny nakamura tw 20 – tokarka I. Wskazówki bezpieczeństwaPobieranie 67.88 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar67.88 Kb.


INSTRUKCJA USTAWIENIA MASZYNY
NAKAMURA TW 20 – TOKARKA

I. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
1. Lista pozycji, które należy sprawdzić dla bezpieczeństwa
(1) Zasilanie

(a) kolejność załączenia zasilania jest następująca:


- włączyć główny włącznik (znajduje się z tyłu maszyny)

- nacisnąć przycisk POWER na panelu sterowniczym NC


(b) Diody sygnalizacyjne alarmy na panelu sterowniczym NC powinny być wygaszone po załączeniu zasilania do maszyny

(c) W przypadku występowania błędów należy natychmiast wyłączyć zasilanie

(d) Po zakończeniu dziennej pracy należy wyłączyć zasilanie maszyny, przed jej opuszczeniem

(e) Należy zachować szczególne bezpieczeństwo po otwarciu drzwi w szafach elektrycznych maszyny, ponieważ urządzenia znajdujące się we wnętrzu są pod napięciem elektrycznym(2) Sprawdzenie informacji przedstawianych na panelu sterującym

(a) Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy na maszynie należy sprawdzić stan urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi

(b) Należy się upewnić, że wskazania urządzeń pomiarowych i innych urządzeń są poprawne

(3) Zasady poprawnej i bezpiecznej pracy

(a) Zawsze należy zamknąć drzwi przestrzeni obróbczej przed uruchomieniem maszyny. Nie wolno otwierać drzwi podczas obróbki.

(b) Należy się upewnić, czy wszystkie osłony bezpieczeństwa (drzwi przednie, osłony wrzeciona itp.) są na odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem obróbki

(c) Upewnić się, czy funkcje przełączników na panelu są odpowiednio zrozumiałe przed ich użyciem

(d) Należy się upewnić, czy przedmiot jest odpowiednio i mocno zamocowany

(e) Sprawdź prędkość maksymalną obrabiarki i upewnij się, że nie zostaje ona przekraczana

(f) Zamocuj uchwyt narzędzi mocno i pewnie

(g) Zamocuj narzędzie na rewolwerze tak by było umieszczone symetrycznie i nie wchodziło w kolizję z innymi urządzeniami maszyny

(h) Przed rozpoczęciem dziennej pracy należy przeprowadzić procedurę „Rozgrzewania” maszyny

(i) Po zmianie nastaw narzędzia należy przeprowadzić obróbkę w trybie ręcznym

(j) W przypadku obróbki przedmiotu w trybie automatycznym za pomocą nowego programu, nie wolno go uruchomić w cyklu ciągłym

(k) Nigdy nie dotykaj przedmiotami stałymi płytek skrawających lub krawędzi skrawających innych narzędzi zamocowanych na rewolwerze

(l) Nigdy nie dopuść do zniszczenia płytki podczas obracania się wrzeciona, lub ustawieniach i przezbrojeniach maszyny

(m) Obsługuj maszynę w odpowiednim ubraniu roboczym, używając butów na twardej i grubej podeszwie oraz używając rękawic ochronnych

(n) Narzędzia do ustawień i napraw należy umieścić w skrzyni narzędziowej a przejście i otoczenie maszyny oczyścić ze zbędnych rzeczy

(o) Zatrzymać obróbkę przed czyszczenie maszyny, szaf elektrycznych i panelu sterowniczego

(p) Jeśli osłony bezpieczeństwa muszą być zdemontowane lub wyłączniki bezpieczeństwa wyłączone, aby przeprowadzić konieczne naprawy i remonty podzespołów maszyny, należy zachować szczególną ostrożność. Po zakończeniu powyższych regulacji i napraw, należy przywrócić wszystkie systemy zabezpieczeń do stanu wyjściowego.

(q) Zmiany ustawionych danych w systemie sterującym CNC i PC może doprowadzić do wyłączenia funkcji bezpieczeństwa w maszynie lub zmiany ich zakresu. Dlatego nigdy nie należy ingerować do tych nastaw.


(4) WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA „Emergency Stop”
(a) W przypadku natychmiastowej potrzeby zatrzymania maszyny, należy nacisnąć jeden z przycisków „Emergency STOP” (Wyłącznik bezpieczeństwa)
(5) WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA „Emergency Stop”


II. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Maszyna jest wyposażona w różnego rodzaju narzędzia bezpieczeństwa dla zapewnienia ochrony operatora i maszyny przed uszkodzeniem. Niemniej jednak maszyna musi być obsługiwana zgodnie z wymienionymi poniżej wytycznymi bez jakichkolwiek odstępstw od nich.


 1. OGÓLNIE

 • Wysokie napięcie jest doprowadzone do poszczególnych podzespołów maszyny takich jak: szafa elektryczna, transformatory, silniki itp. Na tych urządzeniach znajdują się etykiety informujące o niebezpieczeństwie. Nigdy nie dotykać tych urządzeń pod napięciem, w przypadku dotknięcia może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

 • Jeśli musisz przeprowadzić kontrole lub naprawy urządzeń lub przewodów we wnętrzu jednostki głównej (maszyny), należy wyłączyć zasilanie na panelu sterowniczym i przekręcić główny przełącznik w pozycję Off.

 • Nigdy nie dotykaj urządzeń, przełączników, kabli i innych urządzeń kontrolnych mokrymi dłońmi. Doprowadzić to może do porażenia prądem lub uszkodzeniem urządzeń elektrycznych

 • Należy być zorientowanym gdzie są umieszczone wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa „Emergency stop”

 • Powierzchnia wokół maszyny powinna być uporządkowana i odpowiednio oświetlona

 • Podłoga wokół powinna być czysta i sucha, zapobiegnie to przypadkowym poślizgnięciom i upadkom

 • NIE WOLNO OBSŁUGIWAĆ MASZYNY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW MEDYCZNYCH POWODUJĄCYCH ZABURZENIA WZROKU I RÓWNOWAGI

 • NIGDY NIE ZMIENIAJ USTAWIEŃ PARAMETRÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO

 • MATERIAŁY ŁATWOPALNE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD MASZYNY

 • Nie usuwać osłon i ostrzeżeń na etykietach znajdujących się na maszynie. Jeśli jakaś etykieta jest uszkodzona lub nieczytelna należy się zgłosić do naszego najbliższego przedstawiciela w celu zaopatrzenia się w nowe tabliczki

 • Nie wolno umieszczać narzędzi, noży, oprawek i innych przedmiotów na elementach maszyny, bez względu czy są to elementy ruchome czy stałe

 • Zwróć uwagę na ubiór, czy nie zwisają i jego elementy odpowiednio pasują

 • Upewnij się, że zbyt duże drgania nie docierają do poszczególnych elementów maszyny (jednostka główna, szafy elektryczne, panel sterowniczy itd.)

 • Operator powinien mieć założony: odpowiedni strój ochronny, czapka, rękawice robocze i odpowiednie buty

 1. Przed włączeniem zasilania

  • Należy się upewnić czy przewody są w odpowiednim stanie. Niebezpieczeństwo porażenia prądem jest bardzo duże, jeśli kable są źle prowadzone, źle izolowane lub występują uszkodzenia w osłonie poszczególnych przewodów

  • Należy zamykać wszystkie drzwi i osłony poszczególnych podzespołów zamknięte. Wprowadzanie wody, kurzu, pyłu, zużytych narzędzi i innych przedmiotów do jednostek maszyny może doprowadzić do uszkodzenia tych jednostek, a w konsekwencji do uszkodzenia maszyny

  • Przewody zewnętrzne należy zabezpieczyć osłonami przed ich uszkodzeniem

  • ZAWSZE NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY POZIOM OLEJU I CHŁODZIWA JEST NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE

 2. Po włączeniu zasilania

 • Należy się upewnić, czy wskaźniki ciśnienia wskazują poprawne wartości

 • Upewnić się, czy jednostka smarowania pracuję poprawnie

 • Przeprowadzić procedurę „Rozgrzewania maszyny” przed dzienną pracą

 • Sprawdzić obie jednostki maszyny (lewy i prawy rewolwer) i smarowanie osi X w czasie „Rozgrzewania maszyny” jest odpowiednie

 1. Ustawianie

 • Prawdopodobieństwo uszkodzenia maszyny jest tym większe im stan narzędzi obróbczych jest gorszy. Zawsze używaj narzędzi w dobrym stanie technicznym

 • Nie uderzaj i nie dotykaj płytek skrawających i innych narzędzi przedmiotami

 • Upewnij się, że przedmiot jest zamocowany sztywno i mocno

 • Nigdy nie należy stać naprzeciw obracającego się wrzeciona i innych obracających się jednostek maszyny. Szczególnie podczas ustawień należy zachować szczególną ostrożność, elementy wirujące mogą „wylecieć” na zewnątrz maszyny
 1. Podczas obróbki
 • NIE WOLNO OBSŁUGIWAĆ MASZYNY PRZY OTWARTYCH DRZWIACH I BEZ OSŁON OCHRONNYCH OBRABIARKI

 • W CZASIE CYKLU OBRÓBCZEGO NIE WOLNO DOTYKAĆ WIRUJĄCYCH ELEMENTÓW I ELEMENTÓW RUCHOMYCH (rewolwer, prowadnice, konik itd.)

 • Nie należy usuwać płytek i narzędzi skrawających oraz regulować pozycji końcówek dysz, którymi chłodziwo jest kierowane w strefę obróbki, w czasie obrotów wrzeciona

 • Operator obsługujący maszynę powinien mieć odpowiednio dopasowaną odzież ochronną (bez luźno zwisających elementów ubrania) oraz krótkie włosy (albo odpowiednio zabezpieczone pod czapką)

 • Przed zdemontowaniem lub zakładaniem przedmiotu lub narzędzi skrawających należy się upewnić, czy wszystkie elementy ruchome maszyny są zatrzymane

 • Jeśli obróbka musi zostać zatrzymana w celu naprawy, należy zatrzymać maszynę i wyłączyć zasilanie

 • Upewnij się, czy wszystkie przełączniki i przyciski są ustawione w odpowiednich pozycjach, przed uruchomieniem obróbki w cyklu automatycznym

 • Nie należy obsługiwać panelu sterowniczego w zniszczonych rękawicach

 • Używaj szczotki do oczyszczania rewolwerów, przedmiotu i pozostałych elementów przestrzeni roboczej maszyny

 • Przed przemieszczaniem rewolweru wzdłuż danej osi, upewnij się, czy nie ma żadnych przeszkód na tym kierunku. 1. Po zakończeniu obróbki

 • Przed oczyszczeniem maszyny i przestrzeni wokół niej należy się upewnić, czy została ona zatrzymana całkowicie

 • Nie należy używać sprężonego powietrz do czyszczenia maszyny, szaf elektrycznych lub jednostki NC

 • Ubierz rękawice ochronne przed sprzątaniem

 • Po zakończeniu dziennej pracy należy wyłączyć zasilanie za pomocą głównego wyłącznika.
 1. Naprawy

 • W przypadku przeprowadzania prac naprawczych maszyny należy umieścić na głównym włączniku zasilania tablicy z informacją o przeprowadzanym remoncie lub nie włączaniu zasilania

 • Po wyłączeniu zasilania w niektórych elementach maszyny pozostają przez krótki okres prądy wirowe, które mogą doprowadzić do porażenia

 • Nie wolno zmieniać lub usuwać elementów bezpieczeństwa takich jak: osłony, krańcówki, czujniki, itd.

 • Zawsze dokonuj dziennych inspekcji i regulacji wymaganych dla określonego typu maszyny

 • Naprawy elementów elektrycznych mogą być przeprowadzane tylko przez odpowiednio przeszkolonych i posiadających uprawnienia ludzi

 • NIGDY NIE DOTYKAJ MOKRYMI DŁONMI PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH

 • Nie zamieniaj wartości bezpieczników umieszczonych w szafie elektrycznej

 • Nie zmieniaj wartości czujników cieplnych i ich nastaw

 • Transport przy użyciu podnośników i dźwigów może być przeprowadzany tylko przez wyspecjalizowany personel

 • Upewnić się, czy liny i pasy używane do transportu mają odpowiednią wytrzymałość. Sprawdź je przed użyciem

 • Używaj tylko odpowiednich narzędzi serwisowych podczas remontów i napraw

 • Użyte oleje, smary i chłodziwo musi odpowiadać specyfikacji danego elementu maszyny. W przypadku użycia innego rodzaju jednego z tych środków może nastąpić uszkodzenie maszyny lub wystąpić błędy obróbcze

 • Nie należy zmieniać parametrów i ustawień, jeśli nie jest to absolutnie konieczne

 • Używaj tylko tych samych części zamiennych lub ich odpowiedników

 • Prace remontowe powinny być prowadzone przez dwóch lub więcej operatorów

 • Zapisuj opisy przeprowadzanych napraw


III. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA
Maszyna jest wyposażona w następujące przyrządy bezpieczeństwa:


l.p.

Urządzenie bezpieczeństwa

Funkcja

1

Drzwi przednie

Zapobiega wydostawaniu się na zewnątrz chłodziwa lub wiór

2

Przycisk Stopu Bezpieczeństwa „Emergency Stop”

Natychmiastowe zatrzymanie maszyny

3

Diody sygnalizujące błędy w smarowaniu

Ostrzega o anormalnym zużyciu prowadnic

4

Diody sygnalizujące błędy maszyny

Informują o niesprawności maszyny

5

Czujniki działania wrzeciona

Sprawdzenie poprawnego zamocowania i zwolnienia przedmiotu

6

Czujnik drzwi

Sprawdzenie zamknięcia drzwi przednich

7

Krańcówki blokujące ruch na osi X (L,R)

Zatrzymanie i informowanie o przesunięciu poza dopuszczalny obszar wzdłuż osi X

8

Krańcówki blokujące ruch na osi Z (L,R)

Zatrzymanie i informowanie o przesunięciu poza dopuszczalny obszar wzdłuż osi Z

9

Granice przejazdu na osi X (L,R)

Ustawiany obszar przejazdu na osi X

10

Granice przejazdu na osi Z (L,R)

Ustawiany obszar przejazdu na osi ZSPIS TREŚCI


1. WŁĄCZENIE ZASILANIA 10

2. WYMIANA NARZĘDZI 11

3. Ustawianie podajnika pręta 12

4. Ustawienie odbiornika 14

5. USTAWIENIE OFFSETÓW NARZĘDZIA 15

6. Resetowanie zmiennych 16

7. RĘCZNE „ROZGRZEWANIE” WRZECION 17

8. DOPASOWYWANIE DŁUGOŚCI WAŁKA 18

9. KODY „G” 19

10. KODY „M” 2011. PROCEDURA PRZEZBRAJANIA MASZYNY 211.WŁĄCZENIE ZASILANIA

  1. Włączyć główny przełącznik zasilania

  2. Odblokować wszystkie przyciski bezpieczeństwa EMERGENCY STOPS

  3. Przełącz przełącznik AUTO POWER na pozycję OFF

  4. Naciśnij przycisk POWER ON i zaczekać, aż na ekranie monitora pojawią się napisy

  5. Naciśnij przycisk POWER ON po raz drugi

  6. Przełącz obie strony na pozycję HANDLE i ręcznie przesuń rewolwery kilkadziesiąt milimetrów (w lewo i na dół) od pozycji „Punktów Referencyjnych”

  7. Ustaw powyższe przełączniki w pozycji ZERO RETURN

  8. Uaktywnij lewy rewolwer, naciskając przycisk lewego rewolweru

  9. Naciśnij równocześnie przyciski JOG ze strzałkami do góry i w prawo osi X i Z

  10. Naciśnij przycisk INDEX, dla ustawienia rewolweru w pozycji narzędzia nr 1

  11. Uaktywnij prawy rewolwer naciskając przycisk prawego rewolweru

  12. Powtórz kroki 1.9 i 1.10

2.WYMIANA NARZĘDZI


  1. Uaktywnij odpowiedni rewolwer (lewy lub prawy)

  2. Przełącz na tryb MANUAL

  3. Obróć rewolwer w takie położenie, że łatwo wymienić zużyte lub uszkodzone narzędzie

  4. Wymień narzędzie, upewniając się, że pozycja narzędzia w oprawce jest utrzymana na odpowiednim poziomie

  5. Obróć rewolwer do położenia, w którym wymienione narzędzie pracuje

  6. Otwórz ramię z czujnikami pomiaru (UWAGA: JEŚLI jest to strona LEWA należy wycofać pręt z wrzeciona)

  7. Ustaw pozycję przełącznika MANUAL na wartość X100, przesuń rewolwer z narzędziem na niewielką odległość od czujnika pomiaru. Używając pokrętła i przełącznika X/Z

  8. Przesuń narzędzie tak, aby dotknęło powierzchni czujnika i zapaliło się dioda odpowiedniego kierunku pomiaru

  9. Cofnij narzędzie o 0,1mm (jeden krok)

  10. Przełącz przełącznik MANUAL na wartość X10

  11. Przesuń narzędzie tak, aby dotknęło powierzchni czujnika i zapaliło się dioda odpowiedniego kierunku pomiaru

  12. Cofnij narzędzie o 0,01mm (jeden krok)

  13. Przełącz przełącznik MANUAL na wartość X1

  14. Powtórz punkty 2.11 i 2.12

  15. Dla pomiaru narzędzia w drugiej osi powtórz punkty od 2.7 do 2.14 (jeśli jest to konieczne)

  16. Przesuń rewolwer w pozycję bezpieczną w stosunku do ramienia pomiarowego i powróć do punktu referencyjnego

  17. Zamknij ramię pomiaroweUWAGA:

:- dla operacji wiercenia w osi X – pomiaru narzędzia dokonujemy tylko na osi X, dla osi Z wartość -40 offsetu wprowadzamy ręcznie do geometrii narzędzia.

Podobnie dla operacji wiercenia osiowego końcówki wałka, pomiaru narzędzia dokonujemy tylko w osi Z, a dla osi X wartość –280 musi zostać wprowadzona ręcznie do geometrii narzędzia.

:- W przypadku pomiaru narzędzia przy pomocy ramienia pomiarowego należy zauważyć, że wartości zużycia powiązanej pozycji jest automatycznie zerowana.

:- NALEŻY WYCOFAĆ PRĘT Z LEWEGO WRZECIONA!!!

3.Ustawianie podajnika pręta

  1. Załaduj odpowiedniej średnicy pręt do magazynka podajnika

  2. Naciśnij BAR IN POSITION

  3. Naciśnij przycisk podniesienia górnej części tuby

  4. Przesuń zaciska pręta na prawą stronę

  5. Zaciśnij chwytak na pręcie

  6. Przesuń zacisk w lewo i wprowadź do tulejki (rozmiar tulejki musi odpowiadać rodzajowi używanego pręta)

  7. Zwolnij zacisk pręta

  8. Zamknij górną część tuby

  9. Ustaw przełączniki w pozycji zero

  10. Przesuń pręt w podajniku przyciskając przycisk JOG tak by końcówka znalazła się we wrzecionie, ale nie w tulejce

  11. Przy pomocy pokrętła wprowadź pręt do tulejki uchwytu zaciskowego we wrzecionie

  12. Zamknij tuleję wrzeciona naciskając odpowiedni przycisk na ziemi

  13. Ustaw przełączniki rolek podtrzymki STEADY ROLLERS i hamulca BRAKE w pozycji ON

  14. Usuń wszystkie błędy naciskając FAULT RESET, które się pojawiły na wyświetlaczu podajnika

  15. Naciśnij przycisk 1st STEP

  16. Ustaw na wyświetlaczu wartość 14 (jest to 14-sty krok cyklu podawania pręta, wszystkich kroków operacji jest 17)

  17. Przełącz podajnik w tryb automatyczny

  18. Naciśnij przycisk CYCLE START na podajniku, niebieska lampka się zaświeci

Jeśli w podajniku znajduje się już pręt, musi on zostać usunięty przed załadowaniem nowego w następujący sposób:

 1. Przełącz podajnik w tryb sterowania ręcznego MANUAL

 2. Ustaw przełączniki: rolek podtrzymki STEADY ROLLERS i hamulca BRAKE w pozycji Off

 3. Otwórz tulejkę zaciskową we wrzecionie

 4. Naciskając przycisk sterowania przesuwem podajnika przejedź z popychaczem do skrajnego lewego położenia (położenie rozładunku/załadunku)

 5. Zaciśnij chwytak na pręcie

 6. Przesuń zacisk w prawo i usuń wałek z tulejki

 7. Zwolnij zacisk pręta

 8. Przesuń zacisk w lewo (teraz można usunąć pręt z podajnika)

4.Ustawienie odbiornika

Upewnij się, że operacja toczenia na prawej stronie jest skończona i wałek jest gotowy do odbioru. 1. Zamocuj odpowiednią tulejkę na pręcie odbiornika

 2. Ręcznie przesuń pręt z tulejką w kierunku wykonanego wałka do momentu zaciśnięcia tulejki na nim, używając PULL OUT BAR FORWARD

 3. Ustaw „mostek” na górnej prowadnicy odbiornika w ten sposób, że dwie krańcówki (czujniki) są zasłonięte przez ten mostek

 4. Wycofaj pręt bez wałka (ustawienie przebiega w trybie ręcznym bez odbioru wałka) do skrajnego prawego położenia, używając PULL OUT BAR RETRACT

 5. Przesuń pręt w stronę wrzeciona do miejsca, w którym zaświeci się lampka IN POSITION

 6. Przełącz odbiornik w tryb AUTO

 7. Naciśnij przycisk START

5.USTAWIENIE OFFSETÓW NARZĘDZIA
  1. Wybierz odpowiedni rewolwer, prawy lub lewy

  2. Naciśnij przycisk MENU OFFSET

  3. Naciśnij przycisk WEAR- ZUŻYCIE

  4. Przesuń kursor do odpowiedniego narzędzia (offsetu)

  5. Aby zmienić średnicę wprowadzamy literę: U

Aby zmienić długościowy wymiar wprowadzamy literę: W

  1. Wprowadź wymaganą wartość poprawki, nie należy zapomnieć znaku „+” lub „-”

  2. Nacisnąć przycisk INPUT

  3. Wartość offsetu odpowiedniego narzędzia zostanie skorygowana o korektę wprowadzoną przez nas przy następnym wywołaniu narzędzia


UWAGA:- NIE NALEŻY ZMIENIAĆ OFFSETÓW W GEOMETRII, JEŚLI CHCEMY ZMIENIĆ WYMIAR NALEŻY DODAĆ POPRAWKĘ DO WARTOŚCI OFFSETU W KOREKTACH.

DLA ZMNIEJSZENIA WYMIARU WPROWADZONA POPRAWKA BĘDZIE UJEMNA, NATOMIAST DLA ZWIĘKSZENIA WYMIARU POPRAWKA BĘDZIE MIAŁA WARTOŚĆ DODATNIĄ.

6.Resetowanie zmiennych

  1. Resetowanie zmiennych musi nastąpić, jeśli chcemy uruchomić ponownie program, który został zatrzymany i przerwany

  2. Wybierz lewy wrzeciono

  3. Ustaw tryb pracy na pozycję MEM

  4. Przełącz na tryb na PROGRAM

  5. Wybierz program o nazwie „O9011”

  6. Uruchom CYCLE START tylko dla lewej strony

  7. Przełącz na tryb EDIT

  8. Naciśnij przycisk RESET

  9. Powtórz powyższą procedurę dla prawej strony, za wyjątkiem numeru programu, który dla prawej strony ma nazwę „O9999”

UWAGA: Jeśli na prawej stronie nie można uruchomić programu (wrzeciono nie obraca się), prawdopodobną przyczyną tego stanu jest „załączenie osi C”. Sygnalizowane jest to świecącą się zieloną diodą na panelu sterowania poniżej napisu SPINDLE CONTROL CHANGE. Wykonując następujące kroki można wyłączyć tą funkcję:

 1. Włącz tryb MANUAL

 2. Naciśnij zielony przycisk, który znajduje się blisko diody sygnalizującej załączenie osi C

7.RĘCZNE „ROZGRZEWANIE” WRZECION

  1. Przełącz maszynę na prawą stronę, (RHS)

  2. Zamknij drzwi i uchwyty wrzecion

  3. Wybierz tryb MDI

  4. Wprowadź kod M96

  5. Naciśnij INPUT

  6. Naciśnij CYCLE START

  7. Przełącz maszynę na lewą stronę

  8. Ustaw tryb pracy maszyny dla obu wrzecion na MANUAL

  9. Naciśnij przycisk SPINDLE FORWARD

  10. Ustaw pokrętło obrotów tak by obroty wynosiły 1000obr/min

  11. Pozostaw tak pracującą maszynę na 10-15min

  12. Naciśnij przycisk STOP SPINDLE

  13. Przełącz maszynę na prawą stronę, (RHS)

  14. Wybierz tryb MDI

  15. Wprowadź kod M97

  16. Naciśnij przycisk INPUT

  17. Naciśnij przycisk CYCLE START


8.DOPASOWYWANIE DŁUGOŚCI WAŁKA


Używając funkcji WORK SHIFT
  1. Wybierz odpowiednią stronę maszyny

  2. Naciśnij przycisk MENU OFFSET

  3. Wybierz WORK SHIFT

  4. Odczytaj wartość z pola WORK SHIFT

  5. W programie głównym tej samej strony są dwie linie dotyczące ustawienia układu współrzędnych, należy odpowiednio zmodyfikować wartość tego ustawienia według zasady:

LEWA STRONA:

DLA ZWIĘKSZENIA DŁUGOŚCI………..…ZWIĘKSZYĆ WORK SHIFT (W0.001)

DLA ZMNIEJSZENIA DŁUGOŚCI…………ZMNIEJSZYĆ WORK SHIFT (W-0.001)

PRAWA STRONA:

DLA ZWIĘKSZENIA DŁUGOŚCI………..…ZWIĘKSZYĆ WORK SHIFT (W-0.001)

DLA ZMNIEJSZENIA DŁUGOŚCI…………ZMNIEJSZYĆ WORK SHIFT (W0.001)

9.KODY „G”

G00 - Ruchy szybkie

G01 - Interpolacja liniowa, ruchy robocze po linii prostej

G02 - Interpolacja kołowa, ruchy robocze po łuku zgodnie z ruchem wskazówek zegara

G03 - Interpolacja kołowa, ruchy robocze po łuku przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

G04 - Postój przez określony czas (np. U1.5)=1.5 sekundy

G28 - Powrót do punktu referencyjnego

G32 - Cykl gwintowania wzdłuż osi Z

G40 - Wyłączenie kompensacji promienia ostrza płytki

G41 - Włączenie lewej kompensacji promienia ostrza płytki

G42 - Włączenie prawej kompensacji promienia ostrza płytki

G50 - Określenie maksymalnej prędkości obrotowej na wrzecionie

G70 - Cykl obróbki wykańczającej

G71 - Cykl zgrubnego usuwania materiału

G74 - Cykl wiercenia otworu w osi Z

G75 - Cykl nacinania rowka poprzecznego w osi X

G76 - Cykl nacinania gwintu

G96 - Stała prędkość skrawania (powierzchniowa) [m/min]

G97 - Rezygnacja ze stałej prędkości skrawania, prędkość w [obr/min]

G98 - posuw w [mm/min]

G99 - posuw w [mm/obr]

10.KODY „M”

M00 - Programowalny stop, zatrzymanie bezwarunkowe

M01 - Programowalny stop, zatrzymanie opcjonalne

M03 - Obroty wrzeciona do przodu

M04 - Obroty wrzeciona do tyłu

M05 - Zatrzymanie wrzeciona

M08 - Włączenie chłodziwa

M09 - Wyłączenie chłodziwa

M10 - Otwarcie uchwytu wrzeciona

M11 - Zamknięcie uchwytu wrzeciona

M20 - Włączenie nadmuchu powietrza na wrzeciono

M30 - Koniec programu i powrót na początek

M41 - „Rozłączenie” osi C

M58 - Załadowanie nowego pręta do podajnika

M68 - Uruchomienie odbioru przez odbiornik

M86 - Włączenie hamulca wrzeciona

M87 - Wyłączenie hamulca wrzeciona

M91 - „Załączenie” osi C (do frezowania)

M96 - Synchronizacja prawego wrzeciona z ruchem i obrotami lewego wrzeciona

M97 -11.PROCEDURA PRZEZBRAJANIA MASZYNY

  1. Ustaw czujniki na odbiorniku w zależności od długości wałka

  2. * Zmień rozmiar tulejki w lewym wrzecionie

  3. * Zmień rozmiar tulejki w prawym wrzecionie

  4. Załaduj nowy program na maszynę (do pamięci na oba wrzeciona)

  5. Upewnij się czy narzędzia w oprawkach są odpowiednie (jakość narzędzia i wielkość)

  6. *Załaduj pręt o odpowiedniej średnicy na podajnik

  7. Ustaw odpowiednie informacje w parametrach i zmiennych na obu stronach

  8. Dopasuj rolki podtrzymki na podajniku pręta w zależności od średnicy


W przypadku, gdy nie zmienia się średnica pręta kroki oznaczone * mogą być pominięte
Pobieranie 67.88 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna