Instrukcja wykonawcza do ćwiczeń laboratoryjnych z Technologii Materiałów Budowlanych dla studentów IV roku wimiCPobieranie 10.26 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar10.26 Kb.

Instrukcja wykonawcza do ćwiczeń laboratoryjnych z Technologii Materiałów Budowlanych
dla studentów IV roku WIMiC


OZNACZANIE SKŁADU FAZOWEGO MINERALNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych metod badań składu fazowego spoiw mineralnych, produktów hydratacji oraz surowców używanych do ich wytwarzania, a także omówienie informacji technologicznych jakie można uzyskać dzięki takim badaniom.


Przebieg ćwiczenia

 1. Omówienie metodyki pobierania prób materiałów sypkich i przygotowanie próby średniej do badań.

 2. Wykonanie oznaczenia zawartości nie związanego CaO w klinkierze portlandzki metodą glikolową.

 3. Omówienie możliwości zastosowania dyfraktometrii rentgenowskiej, metod termicznych i mikroskopii optycznej w badaniach materiałów budowlanych.

 4. Interpretacja zdjęć mikroskopowych.


Oznaczenie zawartości nie związanego CaO w klinkierze portlandzki metodą glikolową.

Odważyć na wadze analitycznej około 0,75g próbki i przenieść ją ilościowo do suchej kolby stożkowej o pojemności 200cm3. Wsypać do kolby 12g wysuszonego, grubego piasku kwarcowego. Zawartość kolby wymieszać, wlać 50cm3 glikolu etylowego, ponownie wymieszać, a następnie ogrzewać w temperaturze 6575oC przez 30 minut, potrząsając ostrożnie kolbą co 56 minut. Sączyć przez sączek szklany G-4 lub G-5, używając pompki wodnej. Osad na sączku przemyć trzy razy bezwodnym alkoholem etylowym. Do przesączu dodać 4 krople czerwieni metylowej lub wskaźnika mieszanego (czerwień metylowa + zieleń bromokrezolowa) i miareczkować 0,1M roztworem kwasu chlorowodorowego do zmiany barwy, odpowiednio z żółtej na czerwoną lub z niebieskiej na pomarańczową.

Zawartość wolnego CaO w próbce, wyrażoną w procentach wagowych oblicza się z równania

gdzie:


X

-

zawartość procentowa CaOw w badanym materiale, % masy,

V

-

objętość 0,1M roztworu HCl użytego do miareczkowania, cm3,

m

-

masa próbki, g.


Wymagany zakres wiadomości


 • Znajomość warunków syntezy klinkieru portlandzkiego.

 • Podstawowe fazy występujące w klinkierze portlandzkim.

 • Znajomość podstaw metod stosowanych do oznaczania składu fazowego.

 • Zasady metod acydymetrycznych (miareczkowanie, wykonanie obliczeń).


Warunki zaliczenia

 • Zaliczenie wstępnego sprawdzianu wiadomości.

 • Poprawne wykonanie części doświadczalnej ćwiczenia.

 • Właściwe opracowanie sprawozdania.

Literatura

 1. Gawlicki M.: Oznaczanie składu fazowego. W M. Małolepszy (red.).: Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań. UWND AGH, Kraków 2003, 69-84.

 2. Brylicki W., Derdacka-Grzymek A., Gawlicki M., Małolepszy J.: Technologia budowlanych materiałów wiążących. Cement. Wyd. Sz.i P., Warszawa 1983.

 3. Kurdowski W., Wieja K.: Mikroskopia klinkieru portlandzkiego. Cement Wapno Gips, 5, 149-157, 1992.

 4. PN-EN 451-1 Metoda badania popiołu lotnego. Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia.

 5. Gawlicki M.: Analiza składu fazowego klinkieru portlandzkiego metoda mikroskopową. W Nocuń-Wczelik W (red.).: Laboratorium materiałów wiążących. UWND AGH, Kraków 2003, 69-84.

 6. Pyzalski M.: Metody analizy termicznej. ibid. 113-130.

 7. Gawlicki M.: Obliczanie składu fazowego i modułów klinkieru portlandzkiego. ibid. 13-28.

 8. Gawlicki M., Paluch E.: Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia w klinkierze portlandzkim i popiołach lotnych. ibid. 85-97

 9. Sikora W. Helios-Rybicka E.: Surowce ilaste. Wyd. AGH, Kraków 1994.

 10. Praca zbiorowa, red. Bolewski A., Żabiński W.: Metody badania minerałów i skał. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa 1979.


Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna