Instrukcja wypełniania częŚci finansowej wniosku o pożyczkę nfośigwPobieranie 32.75 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar32.75 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA CZĘŚCI FINANSOWEJ WNIOSKU O POŻYCZKĘ NFOŚIGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki. 1. Informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia.

   • Koszty inwestycyjne przedsięwzięcia (Tabela nr 1),

   • Źródła finansowania przedsięwzięcia (Tabela nr 2).
 1. Informacje dotyczące finansowanie przedsięwzięcia.

  • Warunki dofinansowania przedsięwzięcia (Tabela nr 3).
 1. Informacje dotyczące Wnioskodawcy1.

  1. Jednostki sektora finansów publicznych, wnioskujące o dofinansowanie tylko
   w formie dotacji, bez względu na formę prowadzonej sprawozdawczości finansowej, nie składają dokumentów do oceny finansowej.
  1. Jednostki sektora finansów publicznych, wnioskujące równocześnie
   o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, składają dokumenty finansowe właściwe dla formy prowadzonej sprawozdawczości finansowej.

   1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości składają:

     • Rachunek zysków i strat Wnioskodawcy – wariant porównawczy (Tabela nr 4),

     • Bilans Wnioskodawcy (Tabela nr 5),

     • Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawcy (Tabela nr 6).

   1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych składają:

 • Budżet Wnioskodawcy (Tabela nr 7).
  1. Jednostki nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, bez względu na wnioskowaną formę dofinansowania, składają:

 • Rachunek zysków i strat Wnioskodawcy – wariant porównawczy (Tabela nr 4),

 • Bilans Wnioskodawcy (Tabela nr 5),

 • Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawcy (Tabela nr 6).
 1. Oświadczenie Wnioskodawcy:

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w:

 • części ogólnej,

 • części finansowej.

...................... .................... ................................................................................

(miejscowość) data (rrrr-mm-dd) (pieczątki i podpisy osób reprezentujących Wnioskodawcę)

................................................................................

(pieczęć Wnioskodawcy) 1. Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku o dofinansowanie
  w formie pożyczki
  2.


Projekty grupowe.

W przypadku projektów grupowych, tj. realizowanych przez kilka podmiotów, tabele finansowe dotyczące bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej (wypełniane w zależności od formy prawnej i prowadzonej sprawozdawczości finansowej) wypełnia zarówno lider projektu, jak i każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji projektu w odniesieniu


do własnej bieżącej i prognozowanej sytuacji finansowej oddzielnie.

Ponadto, każdy podmiot uczestniczący w realizacji projektu w swoich prognozach finansowych powinien uwzględnić wyłącznie właściwą sobie część kosztów całkowitych.


Forma dofinansowania.

Zgodnie z programem priorytetowym, przedsięwzięcia realizowane w ramach programu GIS mogą być finansowane w formie dotacji lub w formie dotacji i pożyczki (równocześnie). 1. W przypadku dofinansowania przedsięwzięcia tylko w formie dotacji Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji, tj. Załącznik nr 2
  do Regulaminu II konkursu „System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”– Część A1 (ogólna), Część B (ekologiczno-techniczna) oraz Część C (finansowa) i pozostałe załączniki wymagane do wniosku.

 2. W przypadku dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji i pożyczki Wnioskodawca równocześnie z wnioskiem o dofinansowanie w formie dotacji (wraz z załącznikami) składa również wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki w tym Część finansową wniosku.

Tabele finansowe (Tabele nr 1-3).

Wnioskodawcy wypełniają Tabele finansowe nr 1-3 bez względu formę prawną oraz bez względu na rodzaj prowadzonej sprawozdawczości finansowej.
Tabele finansowe (Tabele nr 4-6).

Tabele finansowe nr 4-6 wypełniają Wnioskodawcy w zależności od formy prawnej oraz


w zależności od rodzaju prowadzonej sprawozdawczości finansowej.

 1. Tabele nr 4-6 wypełniają Wnioskodawcy, nie będący jednostkami sektora finansów publicznych, prowadzący sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie o rachunkowości.

 2. Tabele nr 4-6 wypełniają Wnioskodawcy, będący jednostkami sektora finansów publicznych, prowadzący sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie o rachunkowości.

Tabele finansowe (Tabela nr 7).

Tabele nr 7 wypełniają Wnioskodawcy, będący jednostkami sektora finansów publicznych, prowadzący sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o finansach publicznych.

Okres prognoz finansowych.

Prognozy finansowe dla dofinansowania w formie dotacji należy sporządzić na okres minimum 5 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Prognozy finansowe dla równoczesnego dofinansowania w formie dotacji i pożyczki należy sporządzić na okres do końca spłaty pożyczki z NFOŚiGW, lecz na okres nie krótszy niż 5 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.


Tabela nr 1 – Koszt inwestycyjny przedsięwzięcia.

Koszty, o których mowa w Tabeli nr 1 należy podać w całym okresie realizacji przedsięwzięcia w układzie rocznym w podziale na koszy poniesione i koszty do poniesienia w okresie realizacji przedsięwzięcia. Poszczególne pozycje kosztów mogą być modyfikowane według bieżących potrzeb Wnioskodawcy.


Tabela nr 2 – Źródła finansowania przedsięwzięcia.

Tabela nr 2 nie powinna uwzględniać wnioskowanej kwoty dofinansowania z NFOŚiGW, bez względu na jej formę. W przypadku innych dotacji Wnioskodawca nie wypełnia kolumn dotyczących oprocentowania, karencji, spłaty rat kapitału pożyczki, odsetek oraz prowizji.


Tabela nr 3 – Warunki dofinansowania.
Uwaga:

W przypadku równoczesnego dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji i pożyczki, Tabelę nr 3 należy wypełniać osobno dla pożyczki i osobno dla dotacji.


 1. Dotacja.

W Tabeli nr 3 Wnioskodawca przedstawia propozycję negocjowanych warunków dofinansowania, tj. okresu i wysokości wypłat dotacji oraz wstępną propozycję zabezpieczenia zwrotu dotacji. Przedstawiona przez Wnioskodawcę propozycja podlega weryfikacji przez NFOŚiGW. Ostateczne negocjowane warunki umowy o dofinansowanie zostaną ustalone w drodze bezpośrednich negocjacji z Wnioskodawcą.
Wypłata i zwrot dotacji.

Daty i kwoty wypłaty dofinansowania w formie dotacji należy podać zgodnie


z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla przedsięwzięcia.

Daty i kwoty zwrotu dofinansowania w formie dotacji – nie dotyczy dofinansowania


w formie dotacji.
Karencja.

Nie dotyczy dofinansowania w formie dotacji.


Wysokość oprocentowania.

Nie dotyczy dofinansowania w formie dotacji.


Zabezpieczenie.

Wnioskodawca przedstawia wstępną propozycję zwrotu zabezpieczenia dofinansowania


w formie dotacji. Propozycja zabezpieczenia zwrotu dotacji przedstawiona przez Wnioskodawcę podlega weryfikacji przez NFOŚiGW. Ostateczne zabezpieczenie zwrotu dotacji zostanie ustalone w drodze bezpośrednich negocjacji z Wnioskodawcą.

Zabezpieczenie zwrotu dofinansowania w formie dotacji ustanawiane jest łącznie dla zabezpieczenia: zwrotu dotacji oraz należnych odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.
 1. Pożyczka.

W Tabeli nr 3 Wnioskodawca przedstawia propozycję negocjowanych warunków dofinansowania, tj. okresu i wysokości wypłat i spłat wnioskowanej pożyczki oraz wstępną propozycję zabezpieczenia spłaty pożyczki. Przedstawiona przez Wnioskodawcę propozycja podlega weryfikacji przez NFOŚiGW. Ostateczne negocjowane warunki umowy o dofinansowanie zostaną ustalone w drodze bezpośrednich negocjacji
z Wnioskodawcą.
Wypłaty i spłaty pożyczki.

Daty i kwoty wypłaty i spłaty dofinansowania w formie pożyczki należy podać zgodnie


z harmonogramem rzeczowo-finansowym dla przedsięwzięcia.

Okres finansowania pożyczką: do 15 lat od pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki. Okres finansowania oznacza dla pożyczki sumę okresu wypłat, karencji


w spłacie oraz spłat pożyczki. Zaleca się dokonywanie spłat kapitału pożyczki w okresach kwartalnych. Spłata odsetek pożyczki odbywa się w okresach kwartalnych. Pierwsza płatność odsetek zostaje naliczona do spłaty na koniec ostatniego dnia kwartału (kalendarzowego), w którym nastąpiła wypłata pierwszej transzy pożyczki. Spłata odsetek nie podlega karencji.
Karencja.

Okres karencji: karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.


Wysokość oprocentowania.

Wysokości oprocentowania pożyczek określa w szczegółowych zasadach Program priorytetowy, w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie.


Zabezpieczenie.

Wnioskodawca przedstawia wstępną propozycję zabezpieczenia spłaty pożyczki i dotacji łącznie. Propozycja zabezpieczenia spłaty pożyczki i dotacji przedstawiona przez Wnioskodawcę podlega weryfikacji przez NFOŚiGW. Ostateczne zabezpieczenie spłaty pożyczki i dotacji zostanie ustalone w drodze bezpośrednich negocjacji z Wnioskodawcą.

Zabezpieczenie spłaty dofinansowania w formie pożyczek ustanawiane jest łącznie dla zabezpieczenia: spłaty kapitału, odsetek z tytułu oprocentowania oraz należnych odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych wynikających z zapisów umowy
o dofinansowanie przedsięwzięcia.
Tabela nr 4 – Rachunek zysków i strat Wnioskodawcy.

Tabelę nr 4 wypełnia Wnioskodawca w wariancie porównawczym.

W pierwszych trzech kolumnach należy podać dane finansowe za trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku, gdy wartości prognozowane w sposób istotny odbiegają od wartości udokumentowanych sprawozdaniami finansowymi należy do rachunku zysków i strat dołączyć komentarz wyjaśniający. Prognozę należy sporządzić w układzie rocznym.


Tabela nr 5 – Bilans Wnioskodawcy.

W pierwszych trzech kolumnach należy podać dane finansowe za trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dane zawarte w prognozie bilansu powinny być spójne z danymi zawartymi w rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych. Wnioskodawca winien podać informację, jakie kwoty kredytów i pożyczek wykazane w Tabeli 5 wynikają z zawartych umów, a jakie są ewentualnie planowane do zaciągnięcia, ze wskazaniem przeznaczenia tych środków. Prognozę należy sporządzić w układzie rocznym.
Tabela nr 6 – Rachunek przepływów pieniężnych Wnioskodawcy.

Rachunek przepływów pieniężnych należy sporządzić metodą pośrednią.

W pierwszych trzech kolumnach należy podać dane finansowe za trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dane zawarte w prognozie rachunku przepływów pieniężnych powinny być spójne z danymi zawartymi w rachunku zysków i strat oraz w bilansie. W przypadku, gdy wartości prognozowane w sposób istotny odbiegają od wartości udokumentowanych sprawozdaniami finansowymi należy do rachunku przepływów pieniężnych dołączyć komentarz wyjaśniający. Prognozę należy sporządzić w układzie rocznym.


Tabela nr 7 – Budżet Wnioskodawcy.

Tabela nr 7 określa poziom możliwości zaciągania pożyczek i kredytów przez Wnioskodawcę w poszczególnych latach zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

W pierwszych trzech kolumnach należy podać wykonanie budżetu za trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

W części B należy podać dane wynikające z zawartych umów. W części C należy podać dane dotyczące planowanych do zaciągnięcia zobowiązań (w bieżącym roku i latach następnych).

1 Uwaga: Zestaw tabel do wypełnienia jest uzależniony od formy prawnej Wnioskodawcy (JST, spółka prawa handlowego, SPZOZ, itd.) oraz od formy dofinansowania (dotacja, pożyczka).

W przypadku projektów grupowych, tj. realizowanych przez kilka podmiotów tabele finansowe wypełnia zarówno lider projektu, jak i każdy z podmiotów uczestniczących w realizacji projektu oddzielnie.2 Uwaga: Niespójność danych zawartych w tabelach może spowodować odrzucenie wniosku.

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia, część finansowa –pożyczka. Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna