Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnychPobieranie 41.55 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar41.55 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH


wersja: 1.15

KODY STOSOWANE W FORMULARZACH

C.IV


Kody stosowane przy wypełnianiu poszczególnych pól

B

Deklaracja skrócona / Poprzedni dokument


Pole 40
POLE 40 - Deklaracja skrócona / Poprzedni dokument
Pole wypełnia się przy zastosowaniu kodów (an..26).
Każdy kod składa się z trzech elementów rozdzielonych myślnikiem (-).
- pierwszy składnik kodu (a1) należy wybrać jedną spośród 3 liter, które używane są do rozróżnienia trzech kategorii opisanych poniżej w pkt.1 .

  • drugi składnik kodu (an..3) składa się z kombinacji cyfr i/lub liter i służy do identyfikacji rodzaju dokumentu.

  • trzeci składnik kodu (an..20) odnosi się do danych niezbędnych do ustalenia tożsamości konkretnego dokumentu, albo jest to jego numer identyfikacyjny, albo inne identyfikującego oznaczenie (dane).


1. Pierwszy składnik kodu (a1)

Należy wybrać jedną spośród 3 liter, które używane są do rozróżnienia trzech kategorii dokumentów:

X - deklaracja skrócona,

Y - zgłoszenie uproszczone (zgłoszenie niekompletne, dokument handlowy, wpis do rejestru),

Z – poprzedni dokument

Uwaga ! W systemach wykorzystujących bazę CS/RD brak jest obecnie możliwości podawania tego elementu kodu, więc kod ma strukturę dwuskładnikową (dot. to atrybutu „Poprzednie dokumenty” w systemach NCTS i ECS).


  1. Drugi składnik kodu (an..3)

Należy wybrać skrót właściwy dla dokumentu. Lista skrótów dla dokumentów została przedstawiona poniżej. Lista ta uwzględnia kod „CLE”, który oznacza „datę i oznaczenie wpisu dokumentów do rejestru” (Art.76 ust. 1 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego. Data jest wpisywana w układzie (RRRRMMDD).Lista skrótów dla dokumentów


Wykaz kontenerów

235

Lista towarowa (nota dostawy)

270

Wykaz opakowań

271

Faktura pro forma

325

Faktura handlowa

380

Spedytorski list przewozowy

703

Konosament kapitański

704

Konosament

705

List przewozowy CIM (kolej)

720

List kolejowy SMGS

722

Drogowy list przewozowy

730

Lotniczy list przewozowy

740

Kapitański lotniczy list przewozowy

741

Kwit wysyłkowy (paczki pocztowe)

750

Dokument transportu kombinowanego

760

Manifest cargo

785

Ceduła przewozowa

787

Zgłoszenie tranzytowe T- przesyłki łączone

820

Zgłoszenie tranzytowe T1 - wspólnotowy tranzyt zewnętrzny

821

Zgłoszenie tranzytowe T2 - wspólnotowy tranzyt wewnętrzny

822

Karta kontrolna T5

823

Karnet TIR

952

Karnet ATA

955

Numer/data wpisu towarów do rejestru

CLE

Blankiet informacyjny INF3

IF3

Blankiet informacyjny INF8

IF8

Manifest cargo - procedura uproszczona

MNS

Zgłoszenie tranzytowe - art. 340c ust. 1 Rozporządzenie Wykonawcze

T2F

T2M

T2M

Przywozowa deklaracja skrócona

355

Deklaracja skrócona do składowania czasowego

337

Dokument e-AD

AAD

Inne

ZZZ


Uwaga! W przypadku, gdy poprzednim dokumentem było zgłoszenie celne, kody IM, EX, CO i EU powinny być wpisywane jako drugi składnik kodu.
Przykład: Zgłoszenie celne o numerze ewidencyjnym XXXXXX.

Należy wpisać w Polu 40: Z-IM-XXXXXX.

3. Trzeci składnik kodu (an..20)
Należy wpisać numer identyfikacyjny, albo inne identyfikującego oznaczenie dokumentu.
Przykłady:

Poprzednim dokumentem jest dokument tranzytowy T1, któremu urząd przeznaczenia nadał numer „238544”.

W polu 40 należy wpisać kod „Z-821-238544”

Z- poprzedni dokument, „821” – skrót z listy właściwy dla T1, „238544” – numer rejestracyjny dokumentu T1 nadany przez organ celny (lub MNR używany w operacjach NCTS).
Manifest cargo nosi numer „2222” i zostaje użyty jako deklaracja skrócona.

W polu 40 należy wpisać kod „X-785-2222”

X – deklaracja skrócona, 785- skrót z listy właściwy dla Manifestu cargo, „2222” – numer identyfikacyjny manifestu.

Towary zostały wpisane do rejestru procedury uproszczonej pod pozycją 5 w dniu 14 lutego 2002r.

W polu 40 należy wpisać kod „Y-CLE-20020214-5”

Y – zgłoszenie uproszczone, „CLE” – skrót z listy właściwy dla tej konkretnej formy procedury uproszczonej tj. wpisu do rejestru, trzeci składnik kodu w tym przypadku musi składać się z dwóch części (data wpisu – numer pozycji w rejestrze) także rozdzielonych myślnikiem „20020214-5”.

Gdzie: 20020214 – 2002 (rok) 02 (miesiąc) 14 (dzień) oraz 5 - numer pozycji.Uwaga ! Jeżeli zgłoszenie przywozowe/tranzytowe dotyczy towarów, które uprzednio (tj. bezpośrednio przed dokonaniem zgłoszenia celnego) ujęte były w przywozowej deklaracji skróconej (PDS), to w zgłoszeniu składanym odpowiednio do systemów CELINA i NCTS zgłaszający obowiązany jest w Polu 40 zadeklarować numer MRN odnośnej PDS (numery MRN, jeśli towary objęte zgłoszeniem ujęte były w więcej niż jednej PDS).

Podanie numeru MRN przywozowej deklaracji skróconej jako dokumentu poprzedzającego dla zgłoszenia celnego składanego do systemu CELINA, jak również NCTS jest obligatoryjne, jeśli:  • towary, których dotyczy zgłoszenie celne nie były objęte wyłączeniami z obowiązku złożenia PDS, oraz

  • zgłoszenie celne jest dokonywane w granicznym urzędzie celnym po przedstawieniu towarów w systemie ICS (tj. po komunikacie IE347).

W przypadku transportu lotniczego i morskiego, odniesienie do numeru MRN przywozowej deklaracji skróconej jest wymagane zarówno w pierwszym, jak i kolejnym urzędzie celnym wprowadzenia, jaki wystąpi na trasie przewozu środka transportu, którym towary będą wprowadzane na obszar celny UE. Jeśli jednak w pierwszym urzędzie celnym wprowadzenia nastąpi wyładunek towarów i dopiero kolejnym samolotem/statkiem towary zostaną przewiezione w procedurze tranzytu do innego polskiego portu (bez zawijania do innego portu poza obszarem celnym Wspólnoty), w tym drugim porcie lotniczym/morskim, odwołanie do numeru MRN nie będzie już potrzebne (art. 181c lit. j w związku z art. 186 ust. 3 RWKC).

Należy przy tym pamiętać, że jeżeli całość towarów objętych pozycją towarową była uprzednio objęta czasowym składowaniem, a w odnośnej deklaracji czasowego składowania (DSK) wskazany został MRN z PDS, to w Polu 40 zgłoszenia celnego należy podać wyłącznie numer (-y) deklaracji czasowego składowania, bez podawania ponownie MRN z PDS.

Oczywiście możliwa jest także sytuacja, gdy część towarów w danej pozycji towarowej była objęta czasowym składowaniem, a część jest obejmowana procedurą bezpośrednio po złożeniu PDS (bez czasowego składowania) – w takim przypadku w Polu 40 dot. tej pozycji towarowej należy podać zarówno MRN z PDS dotyczący towarów nieobjętych czasowym składowaniem jak i nr DSK dotyczący towarów uprzednio czasowo składowanych.”.

Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku deklarowania numeru ewidencyjnego PDS ostatnim elementem wpisu w Polu 40, następującym po numerze MRN jest „Numer pozycji w PDS” (n..3), który bezpośrednio odsyła do numeru (-ów) pozycji w PDS, w której ujęte były towary z danej pozycji towarowej zgłoszenia celnego.

W zgłoszeniach składanych do systemów CELINA element „Numer pozycji w PDS” podaje się bezpośrednio po numerze MRN po ukośniku.

Przykład : Z -355 - 10PL351010P1234569/6

Z kolei w systemie NCTS sposób wypełnienia Pola 40 w tym przypadku, będzie wyglądał następująco:Przykład : 355 - 10PL351010P1234569/6

Jeżeli  w jednej pozycji towarowej zgłoszenia ujętych jest kilka pozycji z PDS, każdą z nich traktuje i wymienia się odrębnie, powtarzając numer MRN.Przykład w systemie CELINA:

Z -355 - 10PL351010P1234569/6

Z -355 - 10PL351010P1234569/18

Z -355 - 10PL351010P1234569/29

Przykład w systemie NCTS :

kod nr

355 - 10PL351010P1234569/6

355 - 10PL351010P1234569/18

355 - 10PL351010P1234569/29
Pobieranie 41.55 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna