Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnychPobieranie 21.34 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar21.34 Kb.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH


wersja: 1.15.

DANE, KTÓRE NALEŻY UMIEŚCIĆ W POSZCZEGÓLNYCH POLACH

C.II


C. Formalności dotyczące dopuszczenia do obrotu, uszlachetniania czynnego, odprawy czasowej, przetwarzania pod kontrolą celną, składowania w składzie celnym oraz wprowadzenia towarów do wolnego obszaru celnego o II typie kontroli


C

Zgłaszający/przedstawiciel

pole 14
POLE 14 – Zgłaszający/przedstawiciel
W polu tym, aby określić zgłaszającego lub status jego przedstawiciela, przed pełnym nazwiskiem i adresem wpisać należy jeden z podanych poniżej kodów (n1):


 1. Zgłaszający,

 2. Przedstawiciel (przedstawicielstwo bezpośrednie w rozumieniu w Art. 5 ust. 2 tiret pierwsze Wspólnotowego Kodeksu Celnego),

 3. Przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie w rozumieniu w Art. 5 ust. 2 tiret drugie Wspólnotowego Kodeksu Celnego).

W przypadku, gdy dane podawane są lub drukowane na dokumencie papierowym, kody powinny zostać umieszczone w nawiasach kwadratowych np. [2].
Ponadto wpisać należy:

1) Komunikat elektroniczny przekazywany do systemu CELINA:


 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela,

 • nr REGON (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku, gdy brak jest REGON atrybutu nie należy podawać,

 • numer identyfikacyjny podawany w atrybucie TIN, należy przy tym pamiętać, że w atrybucie „TIN” podać należy numer identyfikacyjny, na podstawie którego podmiot został zarejestrowany w PDR (EORI, NIP, paszport, dowód tożsamości, itp.),

 • numer EORI (podawany w odrębnym atrybucie, obok elementu TIN).

W Polsce obowiązkiem EORI objęci są jedynie przedsiębiorcy. Podmioty nie będące przedsiębiorcami nie będą mogły uzyskać w kraju numeru EORI.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, w atrybucie EORI podają wpis NATURAL PERSON, a w atrybucie TIN identyfikowane są w zgłoszeniu celnym poprzez obligatoryjnie podawany:


 • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).


2) Zgłoszenie w formie pisemnej na dokumencie SAD
W tym polu podać należy:

 • pełne imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zgłaszającego/przedstawiciela oraz w prawym dolnym rogu jej numer REGON, o ile podmiot posiada ten numer (14 znaków - jeśli osoba posiada REGON 9-znakowy, należy go dopełnić zerami). W przypadku braku nr REGON należy wpisać „BR”;

 • w prawym górnym rogu numer EORI osoby.

Podmioty nie objęte obowiązkiem EORI, zamiast nr EORI podają: • PLNIP, albo

 • numer PESEL - w przypadku krajowej osoby fizycznej, albo

 • inny numer identyfikacyjny – w przypadku podmiotu krajowego nieobjętego obowiązkiem EORI, NIP, PESEL (np. ambasady, konsulaty) oraz w przypadku osoby zagranicznej, w tym także osoby fizycznej, nieposiadającej numeru EORI i PLNIP (podaje się w tym miejscu jej krajowy numer identyfikacyjny dla potrzeb VAT, poprzedzony kodem kraju, np. RU5221862551).

Bez względu na formę zgłoszenia, jeżeli:
 • przedstawicielem pośrednim jest agent celny lub agencja celna działająca przez agenta celnego,

 • przedstawicielem bezpośrednim jest agent celny lub osoba, w imieniu której czynności dokonuje upoważniony pracownik wpisany na listę agentów celnych,

 • w imieniu firmy występuje pracownik będący agentem celnym

dodatkowo w stosownym atrybucie (forma elektroniczna) bądź w lewym dolnym rogu pola (forma papierowa) należy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
1Agenci celni zarejestrowani w Polsce powinni podać w zgłoszeniu celnym numer wpisu na listę agentów celnych w następujący sposób: kod kraju (a2) wraz z numerem składającym się z 6 cyfr (od 000001 do 999999), zgodnie ze strukturą numeru podaną w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych (Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2015 r., poz. 55).

Przykład: PL019999

2Agenci celni zarejestrowani w innym państwie niż Polska, powinni podać kod kraju rejestracji (a2) a następnie numer nadany im w państwie rejestracji, zgodnie ze strukturą numeru właściwą dla danego państwa.
W przypadku, gdy zgłaszający i odbiorca są tą samą osobą, w atrybucie/polu tym zamiast powyższych danych wpisać należy kod informacji dodatkowej „Odbiorca – 00500”, przy czym w komunikacie elektronicznym wystarczy podać sam kod „00500”.
Przykłady:
Odbiorca działa przez przedstawiciela pośredniego np. agencje celną. Wpisać należy:

[3] a następnie nazwisko (nazwę) adres, numer identyfikacyjny (TIN i/lub EORI) i numer REGON przedstawiciela pośredniego. Dodatkowo agent celny działający w imieniu agencji celnej wpisuje datę i numer wpisu na listę agentów celnych.

Odbiorca działa przez przedstawiciela bezpośredniego np. przez agenta celnego. Wpisać należy:

[2] a następnie nazwisko i adres przedstawiciela bezpośredniego. W przypadku agenta celnego dane te obejmują datę i numer wpisu na listę agentów celnych, które wpisywane są w lewym dolnym rogu pola.
Odbiorca (firma) działa przez pracownika.

Wpisać należy:

Odbiorca – 00500

Jeżeli pracownikiem firmy jest osoba wpisana na listę agentów celnych zapis będzie identyczny, aczkolwiek dodatkowo w lewym dolnym rogu pola należy podać datę i numer wpisu na listę agentów celnych.
Odbiorca sam zgłasza. Wpisać należy:

Odbiorca – 00500.
Uwaga! Należy pamiętać o wpisaniu w Polu 44 zgłoszenia kodu „4PL03” wraz z informacjami przewidzianymi w opisie tego kodu, w przypadkach, gdy w Polu 14 występuje:

 • przedstawiciel bezpośredni (kod „2”), a osoba w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela), nie jest jednocześnie odbiorcą z Pola 8, albo

 • przedstawiciel pośredni (kod „3”), a osoba na której rzecz dokonywane jest zgłoszenie (mocodawca przedstawiciela) nie jest jednocześnie odbiorcą z Pola 8.
1 Brzmienie akapitu dodane zmianą wprowadzoną w dniu 8.09.2015 r. obowiązującą od dnia 1.10.2015 r.

2 Brzmienie akapitu dodane zmianą wprowadzoną w dniu 8.09.2015 r. obowiązującą od dnia 1.10.2015 r.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna