Instrukcja wypełnianiaPobieranie 136.62 Kb.
Strona1/3
Data28.04.2016
Rozmiar136.62 Kb.
  1   2   3


INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 (RPO WM)

(Wersja 1.5)
UWAGI OGÓLNE:


 1. pola zaznaczone kolorem ciemno-niebieskim są polami automatycznie wypełnianymi przez system informatyczny,

 2. pola zaznaczone kolorem szarym są polami wypełnianymi przez Beneficjenta,

 3. p

  ola, przy których widnieje czerwona gwiazdka są polami do obowiązkowego wypełnienia przez Beneficjenta

 4. pola, przy których widnieje znak „ są to pola, do których załączono słowniki pojęć,
  z pośród których Beneficjent wybiera odpowiedni dla swojego projektu zapis,

 5. po każdorazowym wprowadzeniu do wniosku aplikacyjnego zapisu bez walidacji, Beneficjent musi zapisać wprowadzony zapis w przestrzeni roboczej.


Część 1. (A) Informacje ogólne o Projekcie
A1 Numer i nazwa Priorytetu RPO WM

Należy wybrać z rozwijanej listy Priorytet (numer i nazwę) RPO WM, w ramach którego realizowany będzie projekt np. III Regionalny system transportowy.


A2 Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu RPO WM

Należy wybrać z rozwijanej listy Działanie (numer i nazwę) RPO WM, w ramach którego realizowany będzie projekt, np. 3.1. Infrastruktura drogowa.


A3 Tytuł Projektu

Projekty powinny wynikać z celów poszczególnych Działań opisanych w Uszczegółowieniu RPO WM oraz wytycznych MJWPU.

Tytuł projektu powinien stanowić krótką (do 250 znaków uwzględniając spacje i znaki interpunkcyjne), jednoznaczną nazwę tak, aby w sposób jasny identyfikował projekt,
a jednocześnie nie powielał tytułu innych projektów realizowanych przez Beneficjenta lub przez inne podmioty.

W przypadku, gdy projekt jest częścią większej inwestycji powinien zawierać w tytule: przedmiot, lokalizację oraz etap, tak, aby w sposób syntetyczny odnosiła się do jego istoty np.: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr xxx na odcinku yyy – zzz


A4 Nazwa Beneficjanta

W polu „Nazwa Beneficjenta” wpisuje się oficjalną nazwę podmiotu ubiegającego


się o  dofinansowanie projektu, zgodną z dokumentami rejestracyjnymi, statutem/umową spółki, zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego, zaświadczeniem o nadaniu numeru REGON itp.
A5 Planowany okres realizacji projektu

Niniejsza rubryka uwzględnia planowany okres realizacji projektu, rzeczowy oraz finansowy.


A5.1

Należy wybrać z kalendarza dzień, miesiąc, rok rozpoczęcia oraz zakończenia planowanej realizacji inwestycji.Za termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu należy uznać datę zawarcia umowy
z wykonawcą prac inwestycyjnych. W przypadku projektów „Zaprojektuj i Wybuduj” za termin rozpoczęcia realizacji projektu przyjmuje się planowaną datę zawarcia umowy z wykonawcą.

Za termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu należy uznać datą protokołu ostatecznego odbioru lub datę wystawienia Świadectwa Wykonania.

UWAGA: należy pamiętać, że termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu powinien być zgodny z dniem rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków zgodnie z opisami Działań zawartych w Uszczegółowieniu RPO WM.

A5.2

Data zakończenia finansowego

Za datę rozpoczęcia finansowej realizacji projektu należy rozumieć datę wpisaną w pkt A5.1 dotyczącą terminu rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu.

Za datę finansowego zakończenia realizacji projektu należy uznać datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie. Okres pomiędzy planowanym terminem rzeczowego zakończenia realizacji projektu a planowanym terminem finansowego zakończenia, wynosi nie więcej niż 60 dni. Maksymalny okres 60 dni, w przeciągu którego konieczne jest rozliczenie projektu, wyznacza datę zakończenia finansowego realizacji projektu, z wyjątkiem projektów, których realizacja rzeczowa zakończyła się przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
Część 2. (B) Informacje o Beneficjencie

Niniejsza część służy identyfikacji podmiotu, który jest stroną umowy o dofinansowywanie realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), jednocześnie jest odpowiedzialny za jego realizację.

Do kategorii Beneficjentów zalicza się tylko grupę podmiotów, która została wyszczególniona
w punkcie „Typ Beneficjentów”, w każdym z Działań, w Uszczegółowieniu RPO WM.
B1 Nazwa Beneficjenta

Beneficjent wypełnia pole B1 zgodnie z danymi z pola A4.


B2 Forma prawna

Należy wybrać z rozwijanej listy formę prawną odpowiednią dla Beneficjenta (zgodną


z dokumentami statutowymi/rejestrowymi). Beneficjent zobowiązany jest załączyć do wniosku dokument potwierdzający wybraną formę prawną, (statut, wypis z KRS, wypis z EDG) – patrz lista obligatoryjnych załączników do wniosku.
B2.1 Rodzaj przedsiębiorstwa

Punkt ten odnosi się wyłącznie do Beneficjentów, którzy w pkt B2 wybrali formę prawną: mikroprzedsiębiorca, mały, średni lub duży przedsiębiorca. W przypadku pozostałych rodzajów podmiotów, pola nie należy wypełniać.

Należy wybrać z rozwijanej listy odpowiedni typ beneficjenta – mikro –, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, klasyfikując na podstawie kryteriów zawartych w Rozporządzeniu KE Nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE. L 10 z dnia 13 stycznia 2001 r.) zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z d nia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28 lutego 2004 r.) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857 z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16 grudnia 2006 r.) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976 z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23 grudnia 2006 r.) mając na uwadze kryteria liczby zatrudnionych pracowników i obrotu/ bilansu rocznego, przy czym w przypadku liczby zatrudnionych należy uwzględnić również pracowników zatrudnionych w podmiotach powiązanych/partnerskich kapitałowo
B2.2 Wyliczenie wielkości przedsiębiorstwa

Punkt ten wypełniają jedynie Beneficjenci, którzy są przedsiębiorcami. Należy opisać metodologię zastosowaną do wyboru rodzaju przedsiębiorstwa wpisanego do pkt B2.1, na podstawie w/w dokumentów ze wskazanego pkt B2.1.W przypadku gdy Beneficjent ma co najmniej 25% udziałów w innych podmiotach (udziałów, wkładów lub akcji, głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni, prawa udziału w zyskach), dodaje on do liczby swoich pracowników część liczby pracowników podmiotów, w którym posiada udziały, stosowną
do wielkości owych udziałów.

Przykład:

Firma A ubiegająca się o dofinansowanie zatrudnia 35 pracowników oraz ma 30% udziałów w firmie B zatrudniającej 60 pracowników. Do obliczenia liczby pracowników i związanej z nią klasyfikacji beneficjenta bierze się pod uwagę wszystkich pracowników beneficjenta (35) i 30% liczby pracowników firmy B (18). Razem wychodzi 53, a zatem beneficjent przekroczył maksymalny próg liczby pracowników przyjęty dla małego przedsiębiorstwa.
W przypadku gdy Beneficjent ma co najmniej 50% udziałów w innych podmiotach (udziałów, wkładów lub akcji, głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy albo walnym zgromadzeniu spółdzielni, prawa udziału w zyskach) dodaje on do liczby swoich pracowników liczbę pracowników podmiotów, w których posiada udziały.

Przykład:

Firma A ubiegająca się o dofinansowanie zatrudnia 35 pracowników oraz ma 55% udziałów
w firmie B zatrudniającej 25 pracowników. Do obliczenia liczby pracowników i związanej klasyfikacji beneficjenta bierze się pod uwagę wszystkich pracowników beneficjenta (35)
i wszystkich pracowników firmy B (25). Razem wychodzi 60, a zatem beneficjent przekroczył maksymalny próg liczby pracowników przyjęty dla małego przedsiębiorstwa.

Podobnie jak w powyższych przypadkach, należy postępować w sytuacji, jeśli inne podmioty posiadają udziały w firmie/ instytucji beneficjenta.

Przykład:

W firmie A ubiegającej się o dofinansowanie i zatrudniającej 35 pracowników, udziały
w wysokości 40% ma firma B zatrudniająca 60 pracowników. Do obliczenia liczby pracowników bierze się pod uwagę wszystkich pracowników beneficjenta (35) i 40% liczby pracowników firmy B (24). Razem wychodzi 59, a zatem beneficjent przekroczył maksymalny próg liczby pracowników przyjęty dla małego przedsiębiorstwa.

Na grupę mikro - małych średnich przedsiębiorstw składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.


 1. Za mikroprzedsiębiorstwo uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej
  niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza
  2 milionów EUR.

 2. Za przedsiębiorstwo małe uznaje się przedsiębiorstwo zatrudniające mniej
  niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza
  10 milionów EUR.

 3. Za przedsiębiorstwo średnie uznaje się przedsiębiorstwo, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

 4. Za przedsiębiorstwa duże uznaje się wszystkie pozostałe, przy czym jeśli 100% udziałów w przedsiębiorstwie posiada JST, to niezależnie od wielkości zatrudnienia i obrotu jest ono również uznawane za duże przedsiębiorstwo. (Z wyjątkiem gmin zamieszkałych przez mniej niż 5000 mieszkańców i 10 mln EUR budżetu rocznego).


B3

Należy wpisać NIP odpowiedni dla Beneficjanta.


B4

Należy wpisać REGON odpowiedni dla Beneficjanta.


B5

Należy wpisać nazwę dokumentu rejestrowego i numer (np. KRS)


B6

Dane teleadresowe Beneficjenta

Dane teleadresowe wpisane we wniosku w ramach omawianego punktu muszą być zgodne


ze stanem faktycznym i z danymi aktualnego dokumentu rejestrowego (jeżeli takowy
jest wymagany), w celu umożliwienia właściwej identyfikacji Beneficjenta.

Należy podać adres zawierający: nazwę województwa, powiatu, gminy, miejscowości, kod pocztowy, ulicę wraz z numerem domu/lokalu, numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, numer fax wraz z numerem kierunkowym oraz adres poczty e-mail.

Pole B6.9 dot. numeru faxu, Beneficjent wypełnia fakultatywnie. Wpisując najpierw kod pocztowy miejscowości, system sam automatycznie wygeneruje adekwatną do kodu miejscowość.
B7 Adres do korespondencji

W przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż w punkcie B6, należy zaznaczyć pole „tak” i wypełnić dane adresowe.

Należy podać adres zawierający: nazwę miejscowości, kod pocztowy, ulicę wraz z numerem budynku/lokalu.

Wpisując najpierw kod pocztowy miejscowości, system sam automatycznie wygeneruje adekwatną do kodu miejscowość.


B8 Dane osób upoważnionych do podpisywania umowy dofinansowania projektu

Należy wpisać dane osób (imię, nazwisko oraz pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko), które są prawnie upoważnione do reprezentowania Beneficjenta. Chodzi o osoby, które


są zgodnie z obowiązującym prawem upoważnione do złożenia podpisu na wniosku. Osoby
te powinny być tożsame z osobami, które będą podpisywać umowę o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR.

Kliknięcie na znak (+) powoduje dodanie następnych pól dla kolejnych osób, które zostały upoważnione do złożenia podpisu na wniosku.


B9 Dane osoby upoważnionej do kontaktów roboczych w sprawach projektu.

W przypadku, gdy dane osoby upoważnionej do kontaktów roboczych (osoby zajmującej się,


na co dzień projektem i posiadającej aktualną wiedzę na jego temat) nie pokrywają się z danymi w punkcie B8, należy zaznaczyć pole „tak” i wypełnić dane: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko lub pełniona funkcja, nazwa instytucji którą reprezentuje osoba upoważniona
do kontaktów, numer telefonu wraz z numerem kierunkowym, numer fax wraz z numerem kierunkowym, adres poczty e-mail.
Część 3. (C) Opis projektu

C1 Opis ogólny projektu (max 7 tys. znaków)

Opis musi w jednoznaczny sposób zidentyfikować przedmiot projektu, jego zakres oraz uwzględnić ogólne założenia projektu. Powinien zawierać krótką, syntetyczną charakterystykę projektu z możliwie zwięzłym opisem zakresu rzeczowego projektu i poszczególnych działań. Beneficjent powinien uwzględnić najważniejsze etapy projektu, sposoby ich realizacji (metoda, forma). Ponadto w opisie należy przedstawić czynności już podjęte przez Beneficjenta, np: zawarcie umowy z wykonawcą oraz posiadane pozwolenie na budowę, lub wskazane daty złożenia wniosku na wydanie pozwolenia na budowę.

Niezbędne jest również wykazanie przewidywanego ryzyka dla realizacji projektu oraz opis sposobów ich zapobieganiu lub przezwyciężenia.

C2 Miejsce realizacji projektu

Informacje w niniejszym punkcie wskazują na lokalizację realizowanego projektu na poziomie województwa, powiatu i gminy. W przypadku realizacji projektu na obszarze obejmującym więcej niż jeden powiat lub gminę, należy je wymienić dodając z listy.

Pole „Województwo” jest zapisem nieaktywnym, bez możliwości zmiany.

W kolejnych polach należy wybrać z rozwijanej listy Powiat/-y, Gminę/-y oraz miejscowość, gdzie zlokalizowany będzie projekt. Kliknięcie na znak (+) powoduje dodanie kolejnego obszaru realizacji projektu.
Pobieranie 136.62 Kb.

  1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna