Instrukcja wypełnianiaPobieranie 136.62 Kb.
Strona2/3
Data28.04.2016
Rozmiar136.62 Kb.
1   2   3

C3 Klasyfikacja Projektu


Należy wprowadzić odpowiednie kody klasyfikacji oraz wartości wg kryterium priorytetowych obszarów tematycznych, form finansowania, obszaru realizacji oraz rodzaju działalności gospodarczej wyszczególnionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. (Dz. Urz. UE z dnia 27 grudnia 2006 r., L 371/1).
C3.1 Duży projekt - w rozumieniu art. 39 rozporządzenia nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210/25) jest to projekt, gdzie wydatki związane są z operacją (składającą się z szeregu robót, działań lub usług, której celem jest ukończenie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym
lub technicznym, który posiada jasno określone cele), której całkowity koszt przekracza:

 • 25 mln EUR w przypadku projektów z dziedziny ochrony środowiska,

 • 50 mln EUR w przypadku innych dziedzin.


System sam dokonuje analizy i automatycznie klasyfikuje projekt jako duży, na podstawie wyliczenia danych w punkcie G2.3
C3.2 Projekt kluczowy

Projekty podlegające indywidualnemu trybowi wyboru, ujęte są w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym (IPI) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Powstaje on na postawie zgłoszonych przez beneficjentów projektów, a następnie zostaje poddany konsultacjom społecznym i przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Projekty kluczowe to przedsięwzięcia inwestycyjne, mające charakter strategiczny dla rozwoju danego sektora gospodarki lub regionu. Realizacja ich ma w znaczny sposób przyczynić
się do rozwoju społeczno – gospodarczego kraju.

Jeśli projekt, został zawarty w IPI należy zaznaczyć pole „tak”.


C3.3 Temat priorytetowy


Należy wybrać z rozwijanej listy kod klasyfikacji z opisem, odpowiadający zakresem projektowi, np. 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw.
C3.4 Forma finansowania

Kod klasyfikacji - pomoc bezzwrotna - wpisany jest automatycznie.


C3.5 Obszar realizacji

Należy wybrać z rozwijanej listy kod klasyfikacji z opisem, odpowiadający zakresem projektowi, np. 01 Obszar miejski. W przypadku projektów realizowanych na kilu różnych obszarach jednocześnie, należy kliknąć na znak (+) i dodać kolejne pola obszaru realizacji projektu.


C3.6 Dział gospodarki

Należy wybrać z rozwijanej listy kod klasyfikacji z opisem, opowiadający zakresem projektowi, np. 12 Budownictwo.


C3.7 Nowa inwestycja

Należy określić, czy projekt jest nową inwestycją w świetle rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 11 października 2007 r. „w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych” (Dz. U. Nr 193, poz. 1399).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem, za nową inwestycję należy uznać inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które związane są z:


 1. utworzeniem nowego przedsiębiorstwa

 2. rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa

 3. dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub

 4. zasadniczą zmianą dot. procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie

Za nową inwestycję uznaje się także nabycie środków trwałych związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy.

Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca wyłącznie do odtwarzania zdolności produkcyjnych lub nabycia udziałów/akcji przedsiębiorstwa.

Należy pamiętać, że Beneficjenci, którzy należą do kategorii „duży przedsiębiorca” mogą nabywać jedynie nowe środki trwałe.
C4 Stan istniejący (opis problemów i potrzeb) (max. 7 tys. znaków)

Należy przedstawić stan istniejący uwzględniając kontekst społeczny, gospodarczy itp. Ponadto należy zidentyfikować problemy i opisać główne przyczyny określające potrzebę realizacji projektu, które dzięki jego wdrożeniu zostaną rozwiązane. Opis powinien wskazywać na uzasadnienie konieczność dokonania zmian. Argumentacja wyjściowego stanu i istniejących potrzeb powinna być poparta danymi liczbowymi.


C5 Cel projektu i uzasadnianie potrzeby jego realizacji (max. 7 tys. znaków)
Należy opisać, co będzie głównym przedmiotem projektu, oraz w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celu głównego i celów szczegółowych RPO WM, Priorytetu (Priorytetów)
i Działania (Działań).

Oprócz celu głównego projektu należy podać cele szczegółowe projektu (nie mylić z celem głównym i celami szczegółowymi RPO WM), które powinny być ściśle powiązane z punktem Wskaźniki realizacji celów projektu.

W punkcie tym należy również w szczególności uzasadnić konieczność realizacji projektu opisując, w jaki sposób projekt rozwiąże problemy i zaspokoi potrzeby opisane w pkt. C4.
C6 Zasięg oddziaływania projektu i jego wpływ na gospodarkę regionu (max 5 tys. znaków)

Beneficjant powinien opisać, w jakim stopniu realizacja projektu wpłynie na gospodarkę zarówno lokalną, jak również regionalną, jak bezpośrednio bądź pośrednio przyczyni


się do wzrostu gospodarczego w regionie i poprawy jego kondycji ekonomiczno – finansowej.

Beneficjent w szczególności powinien wskazać wyraźnie i uzasadnić, czy będzie to wpływ: • bezpośredni,

 • neutralny,

 • czy pośredni.

Powinien również określić wyraźnie i uzasadnić zasięg oddziaływania projektu:

 • lokalne, (ograniczające się do jednej gminy, jej części lub obejmującej jej najbliższe otoczenie),

 • ponadlokalne, (wykraczające poza jedną gminę, obejmujące co najmniej teren powiatu lub jego najbliższe otoczenie),

 • regionalne, (o zasięgu w skali całego regionu lub przynajmniej jego znaczącej części).


C7 Innowacyjność projektów (max 5 tys. znaków)

Innowacją może być wynik, konkretny rezultat, nowy produkt, proces, metoda, którego wprowadzenie korzystnie zmieni istniejący stan rzeczy.

Innowacyjność jest to zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji, czyli nowości, faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno – technicznych.

Poniżej należy zwięźle opisać projekt po względem jego innowacyjności, uzasadnić, co decyduje, że projekt uznaje się jako innowacyjny oraz podać jakie będą efekty i jak jego realizacja rozwiąże określone problemy.

W przypadku, gdy projekt nie wiąże się z wprowadzeniem jakiejkolwiek nowości, ulepszenia, należy również odpowiednio to uzasadnić.
C8 Komplementarność – powiązanie projektu z innymi zrealizowanymi/realizowanymi na danym terenie projektami

Projekt, który został zgłoszony do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może być częścią większego przedsięwzięcia bądź być powiązany z innymi projektami realizowanymi przez Beneficjenta lub projektami realizowanymi przez inne podmioty. Dotyczy to zarówno projektów realizowanych /zrealizowanych z zagranicznych środków pomocowych, jak również innych źródeł.

Kliknięcie na znak (+) powoduje dodanie następnych pól dla kolejnych projektów.

W przypadku, gdy projekt Beneficjenta nie jest powiązany z innymi projektami realizowanymi na danym terenie, Beneficjent zaznacza „NIE DOTYCZY”.


C8.1 Projekt powiązany wraz z uzasadnieniem (max. 3 tys. znaków)

Pole Beneficjent wypełnia jedynie w przypadku zaznaczenia w polu C8 „Tak”.

Należy wymienić projekty powiązane z przedmiotowym projektem, podając: nazwę projektu,
nr umowy, wartość całkowitą oraz program, w ramach którego były realizowane.

Projekty powiązane (komplementarne) to projekty powiązane logicznie oraz tematycznie, które mają podpisaną umowę dofinansowania, lub realizacja których dopiero się rozpoczęła


albo już zakończyła.

Ponadto jako projekty powiązane mogą być przedstawione projekty znajdujące się dopiero


na etapie planowania lub w fazie przygotowawczej, pod warunkiem wykazania, że prace przygotowawcze są odpowiednio zaawansowane, a realizacja takiego projektu – oczywista
i nieuchronna.

Należy krótko opisać związek pomiędzy przedmiotowym projektem, a projektami realizowanymi lub zrealizowanymi, finansowanymi z unijnych środków lub środków własnych. Wskazując komplementarność należy określić, w jakim stopniu opisane projekty są komplementarne


do projektu zgłoszonego oraz wskazać czy występuje podobieństwo celów tych projektów
z celami projektu lub czy realizacja projektu da podobne rezultatu.
Część 4. (D) Zgodność z dokumentami strategicznymi

D1 Zgodność z dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego - ich celami
i kierunkami

Należy wykazać zgodność przedmiotowego projektu z dokumentami strategicznymi szczebla regionalnego np. Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i innymi dokumentami regionalnymi właściwymi dla danego rodzaju projektu.

Kliknięcie na znak (+) powoduje dodanie następnych pól do edycji dla kolejnych dokumentów regionalnych, z którymi wykazuje się zgodność projektu.
D1.1.1 Należy wpisać nazwę dokumentu (poprzez kliknięcie na znak „+” pole ulega rozszerzeniu, tak, by Beneficjent mógł wpisać kolejną nazwę dokumentu)
D1.1.2 Wskazanie odpowiedniego zapisu w dokumencie i uzasadnienie (wykazanie zgodności z celami i kierunkami)

Należy wskazać konkretny punkt, podpunkt (rozdział, podrozdział) ew. stronę oraz przytoczyć zapis, adekwatny do przedmiotu projektu i założonych celów.

Ponadto należy udowodnić zgodność projektu z ww. dokumentem, przedstawiając odpowiednie argumenty i uzasadniając wpisywanie się projektu w założenia zawarte w danym dokumencie.

Powyższy opis będzie odnosić się do dokumentów zawartych w pkt D1.1.1.

Kliknięcie na znak (+) powoduje dodanie następnych pól dla kolejnych branżowych dokumentów o charakterze strategicznym i programowym przyjętych przez Sejmik lub Zarząd Województwa Mazowieckiego np. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego, Strategii Rozwoju Turystyki WM, z którymi wykazuje się zgodność projektu.

Beneficjent powinien w sposób wyraźny wskazać, do którego z dokumentów z pola D1.1.1 odwołuje się.


D2 Zgodność z dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym (strategia rozwoju lokalnego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, lokalne plany rewitalizacji itp.)

Kliknięcie na znak (+) powoduje dodanie następnych pól dla kolejnych dokumentów, z którymi wykazuje się zgodność projektu.


D2.1.1 Dokument

W polu do edycji należy wpisać nazwę dokumentu, organ wydający lub zatwierdzający,


oraz podać akt prawny, którym dokument został przyjęty (Nr i data Uchwały, Zarządzenia)
ew. rok i miejsce wydania.
D2.1.2 Wskazanie odpowiedniego zapisu w dokumencie i uzasadnienie (wskazanie zgodności)

Należy wskazać konkretny punkt, podpunkt (rozdział, podrozdział) ew. stronę oraz przytoczyć zapis z wybranego dokumentu, adekwatny do przedmiotu projektu i założonych celów


oraz udowodnić zgodność projektu z ww. dokumentem przedstawiając odpowiednie argumenty
i uzasadniając wpisywanie się projektu w założenia zawarte w danym dokumencie.

Beneficjent powinien w sposób wyraźny wskazać, do którego z dokumentów z pola D2.1.1 odwołuje się.Część 5. (E) Wpływ projektu na realizację polityk horyzontalnych

E1 Wpływ projektu na politykę równych szans i politykę zatrudnienia

E1.1 Wpływ projektu na politykę równych szans (max 5 tys. znaków)

Traktat o Unii Europejskiej stanowi, że Unia wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich, w szczególności jeśli chodzi o „równouprawnienie mężczyzn i kobiet w zakresie ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy”. Pojęcie „równości szans” odnosi się w tym wypadku przede wszystkim do problemu równości szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy


i w życiu społecznym. Konieczne jest również wykazywanie innych aspektów wyrównywania szans, np. oddziaływania projektu na wyrównanie szans niepełnosprawnych w dostępie do rynku pracy, czy korzystania z infrastruktury publicznej, itp. Również względy zapobiegania wszelkiej dyskryminacji np.: ze względu na płeć, rasę, światopogląd powinny zostać uwzględnione
w niniejszym punkcie.

Należy określić czy projekt będzie miał wpływ • pozytywny,

 • neutralny

a następnie to uzasadnić.

E1.2 Wpływ projektu na politykę zatrudnienia (max 3 tys. znaków)

Polityka zatrudnienia, która wyrosła na gruncie polityki społecznej, jest jedną z najnowszych form wspólnej polityki Wspólnoty Europejskiej, mającą na celu dążenie do maksymalnie dużego poziomu zatrudnienia. W 1997 r. podczas szczytu Luksemburskiego przyjęto Traktat Amsterdamski, w którym stworzono podstawę do formułowania Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Ostatnio odstąpiono od formułowania wytycznych dla polityk narodowych państw członkowskich, w związku z tym państwa członkowskie UE samodzielnie określają adekwatne do uwarunkowań cele, priorytety i działania w obszarze polityki zatrudnienia, biorąc pod uwagę wytyczne Unii Europejskiej. Polska uwzględniła je w Krajowej Strategii Zatrudnienia
2007-2013, realizowanej za pośrednictwem funduszy pomocowych, której celem jest powiązanie wzrostu gospodarczego z powstaniem nowych miejsc pracy.

Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu zatrudnienia lokalnego/regionalnego, biorąc pod uwagę uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne


i społeczne. Należy także podać, jakie działania podejmie Beneficjent nie tylko w kierunku wzrostu poziomu zatrudnienia, ale także podniesienia poziomu zawodowego i poprawy warunków pracy.

Należy określić czy projekt będzie miał wpływ • pozytywny,

 • neutralny,

a następnie to uzasadnić.

E2 Wpływ projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego (max 3 tys. znaków)

Należy opisać wpływ projektu na rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej w oparciu o Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 roku uchwaloną dnia 29 maja 2006 przez Sejmik Województwa mazowieckiego.

Należy określić, czy projekt będzie miał wpływ • pozytywny,

 • neutralny,

a następnie to uzasadnić.

W przypadku projektów, które nie oddziaływują na politykę społeczeństwa informacyjnego Beneficjent zaznacza „neutralny” z opisem, iż jego projekt nie ma żadnego wpływu na w/w politykę.


E3 Polityka ochrony środowiska

E3.1 Wpływ projektu na politykę ochrony środowiska (max 5 tys. znaków)

Beneficjent określa na samym początku opisu , czy projekt będzie miał wpływ • pozytywny,

 • neutralny,

a następnie to uzasadnia.

Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego muszą być zgodne


z przepisami wspólnotowymi i krajowymi, regulującymi kwestie środowiskowe. Dlatego wszystkie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powinny być neutralne dla środowiska lub mieć na niego pozytywny wpływ.

Beneficjent powinien opisać, w jaki sposób projekt wpłynie na środowisko naturalne (pozytywnie, negatywnie, neutralnie), zarówno podczas realizacji inwestycji jak


i po jej zakończeniu oraz uwzględnić skalę tego wpływu.

Ponadto, jeżeli dla projektu zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi dot. ochrony środowiska wymagane jest sporządzanie dokumentu w sprawie oceny wpływu na środowisko/raportu oceny oddziaływania na środowisko, należy go dołączyć do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (nie dotyczy projektów złożonych na I etapie


w trybie preselekcji).
E3.2 Wpływ projektu na obszary Natura 2000 (max 3 tys. znaków)

Beneficjent określa na samym początku opisu , czy projekt będzie miał wpływ • pozytywny,

 • neutralny,

a następnie to uzasadnia

Pojęcie i zasady tworzenia sieci NATURA 2000 wprowadza „Dyrektywa Siedliskowa”


(RE 92/43/EWG), jakkolwiek część unormowań zawartych jest w „Dyrektywie Ptasiej”
(RE 79/409/EWG). Dlatego sieć Natura 2000 funkcjonuje w oparciu o te dwie Dyrektywy.

Obszar Natura 2000 jest elementem programu ochrony przyrody (programu Europejskiej Sieci Ekologicznej), mającym na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, którego ideą są tradycyjne metody ochrony, a ponadto wprowadzenie jednolitego systemu działań zarówno administracyjnych jak i prawnych.

Obszary Natura 2000 obejmują tereny, które uznawane są za najważniejsze dla zachowania zagrożonych bądź rzadkich gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych. Celem wyznaczenia takich obszarów jest dążenie do nie pogorszenia ich walorów przyrodniczych (szczególnie w przypadku tych gatunków, których występowanie stało się przyczyną wyznaczenia obszaru) przy jednoczesnej możliwości ich wykorzystania przyrodniczego. Obejmują one:


 • obszary specjalnej ochrony ptaków

 • specjalne obszary ochrony siedlisk

Beneficjent, którego projekt nie będzie oddziaływał na Obszary Specjalnej Ochrony (objętych ochroną w ramach tzw. „Dyrektywy Ptasiej”) określone zgodnie z Dyrektywą RE 79/409/EWG, ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880) oraz Specjalne Obszary Ochrony (objętych ochroną w ramach tzw. „Dyrektywy Siedliskowej”) określone zgodnie
z Dyrektywą RE 92/43/EWG, ustawą o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880) oraz odpowiednich rozporządzeniach, powinien napisać iż projekt nie będzie wpływał na ww. obszary.
W przeciwnym wypadku, w polu edycja należy opisać i uzasadnić, w jaki sposób i w jakim zakresie, inwestycja wpłynie na obszar objęty siecią Natura 2000. Ponadto należy podać nazwę obszaru i jego numer. Jeśli projekt nie będzie realizowany bezpośrednio na obszarze Natura 2000, tylko w jego sąsiedztwie, Beneficjent również zobligowany jest do opisania wpływu projektu na niniejsze obszary.

W niniejszym punkcie należy uwzględnić zarówno projekty oddziaływujące na obszary Natura 2000 (aktualnie wyznaczone), jak również projekty oddziaływujące na obszary, który nie zostały ustanowiony odpowiednim rozporządzeniem Ministra Środowiska, lecz jednocześnie powszechnie wiadomym jest, że są one obszarami projektowanymi lub postulowanymi


do objęcia taką ochroną (tzw. „shadow list”).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.mazowia.eu.


E3.3 Wpływ projektu na poprawę efektywności energetycznej (max 3 tys. znaków)

Poprawa efektywności energetycznej, a co za tym idzie ochrony powietrza jest bardzo ważnym elementem polityki Unii Europejskiej, a tym samym po przystąpieniu do Unii również Polski.

W dobie wyczerpujących się zasobów energetycznych, zmiany klimatu, wzrostu cen gazu, ważne jest dążenie do zmniejszenia emisji gazów powodujących ocieplenie klimatu, oszczędnego
i racjonalnego gospodarowania zasobami energetycznymi, paliwami, modernizacji systemów ciepłowniczych, źródeł wytwarzania ciepła i energii oraz termomodernizacji budynków.

Efektywność energetyczna wiąże się z rozwojem i wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii i technologii, w szczególności źródeł odnawialnych (tj.: woda, biomasa, wiatr, wody geotermalne, energia słoneczna).

Należy określić, czy projekt będzie miał wpływ


 • pozytywny,

 • neutralny,

a następnie to uzasadnić.

Należy opisać i uzasadnić, jakiego rodzaju działania, nowe rozwiązania, technologie Beneficjent podejmie w celu poprawy efektywności energetycznej (np. poprzez uzyskanie lepszego certyfikatu energetycznego obiektu) oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego lokalnego/regionu.


Część 6. (F) Wskaźniki realizacji celów projektu

F1 Wskaźniki produktu

W niniejszym punkcie należy wypełnić tabelę skwantyfikowanych (policzalnych/mierzalnych) wskaźników realizacji celów projektu. Wybrane wskaźniki (produktu i rezultatu) powinny


być odzwierciedleniem celów i charakteru projektu opisanych w części C wniosku.

Produkt – bezpośredni, natychmiastowy, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. długość zbudowanej drogi, liczba firm, które uzyskały pomoc, liczba zakupionych biurek).

Wskaźniki produktu powinny odzwierciedlać główne kategorie wydatków, czyli wydatki, które stanowią duży udział procentowy wartości całego projektu.

Należy wybrać z rozwijanej listy wskaźniki, najbardziej odpowiadające celowi/celom jakie zostały założenie przez Beneficjanta w projekcie.

Wartość wskaźnika produktu powinna uwzględniać:

- w przypadku, gdy projekt będzie realizowany w kilku etapach przez kilka kolejnych lat, wskaźniki produktu należy podawać narastająco, według stanu istniejącego w każdym roku rzeczowej realizacji projektu, co oznacza, że wartości w poszczególnych latach osiągają w ostatnim roku realizacji projektu wartość docelową. Należy jednak pamiętać, uzyskanie produktów, których wartość jest określona w poszczególnych latach, musi zostać udokumentowane (np. przez protokoły odbioru).

- w przypadku inwestycji jednoetapowej, wskaźnik produktu należy podać w konkretnym roku,


w którym będzie realizowana i zakończona inwestycja.
Przykład

Projektodawca planuje wybudowanie 30 km drogi w okresie trzech lat zaczynając od roku 2008


i kończąc całą inwestycje w roku 2010 w każdym roku planuje wykonanie 10 km drogi
w związku z powyższym tabelę wskaźnikową F1 należy wypełnić następująco:
F1

Wskaźniki produktu
(narastająco)
Produkt

Jednostka miary

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

Źródło informacji o wskaźniku

Lista

Lista

Edycja

Edycja

Edycja

Edycja

Edycja

Edycja

Edycja

Edycja

Edycja

P.1.3.33 Długość wybudowanych dróg

km10

20

30


Pobieranie 136.62 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna