Instrukcja wypełniania


Wartości wskaźników produktu należy podać maksymalnie do roku zakończenia rzeczowej realizacji inwestycjiPobieranie 136.62 Kb.
Strona3/3
Data28.04.2016
Rozmiar136.62 Kb.
1   2   3

Wartości wskaźników produktu należy podać maksymalnie do roku zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji


Kliknięcie na znak (+) powoduje umożliwia dodanie kolejnego wskaźnika z listy.
F2 Wskaźniki rezultatu

Rezultat – bezpośredni oraz natychmiastowy wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia
na otoczenie społeczno – ekonomiczne. Należy jednocześnie pamiętać, że wartość wskaźnika rezultatu uzyskana jest tylko raz, natychmiast po zakończeniu realizacji projektu.

Należy wybrać z rozwijanej listy wskaźniki, najbardziej odzwierciedlające uzyskany efekt


z realizacji projektu.

Wartość wskaźnika rezultatu powinna uwzględniać:

- wartość docelową uzyskaną jedynie na zakończenie realizacji rzeczowej projektu, którą należy wpisać w polu „Wartość wskaźnika”.
Kolumna „jednostka miary” oznacza jednostkę miary użytego wskaźnika, która przypisywana jest automatycznie przez system po wybraniu konkretnego wskaźnika z listy.

W kolumnie „Rok osiągnięcia” należy wybrać rok, w którym nastąpiła rzeczowa realizacja projektu i osiągnięto wskaźnik.

W kolumnie „źródło informacji o wskaźniku” należy podać źródło pozyskiwania informacji
do monitorowania realizacji projektu (instytucję, nazwę dokumentu np. protokół odbioru, faktury zakupu).
Część 7. (G) Finanse

G1 Dochód generowany przez projekt
W niniejszym punkcie należy określić, czy projekt będzie generował znaczący dochód netto (ang. substantial net revenue), czy też będzie projektem nie generującym znaczącego dochodu netto.

Jeśli projekt nie będzie generował dochodu należy zaznaczyć pole „Projekt nie generuje dochodu”.

W przeciwnym wypadku należy wypełnić poszczególne pozycje, które muszą być zbieżne
z informacjami zawartymi w studium wykonalności.
Artykuł 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dot. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r. L 210/25) utrzymuje metodę luki w finansowaniu, jako podstawę obliczania dotacji UE dla projektów generujących dochody, przewidując że wydatki kwalifikowane nie mogą przekraczać bieżącej wartości kosztu inwestycji pomniejszonej o bieżącą wartość dochodu netto z inwestycji w okresie odniesienia właściwym dla danej kategorii inwestycji.

Artykuł 55 ma zastosowanie do operacji, które generują dochód netto z opłat uiszczanych bezpośrednio przez korzystających. Przepis ten nie ma zastosowania w następujących

przypadkach:

- projekty, które nie generują dochodu (np. drogi, za korzystanie z których nie trzeba płacić),

- projekty, których dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. niektóre koleje),

- projekty podlegające zasadom pomocy publicznej - art. 55 ust. 6.

Określanie poziomu pomocy wspólnotowej opiera się na stopie „luki w finansowaniu” w danym projekcie, czyli tej części zdyskontowanego kosztu pierwotnej inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem netto z projektu.

Określenie kwalifikowalnych wydatków zgodnie z art. 55 ust. 2 gwarantuje, iż projekt będzie miał zasoby finansowe wystarczające na jego realizację i pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości większej niż jest to konieczne.

Poniżej pokazane są kolejne kroki, jakie należy podjąć przy określaniu dotacji UE zgodnie
z art. 55.

KROKI JAKIE NALEŻY PODJĄĆ PRZY OKREŚLANIU DOTACJI UE

OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013

Krok 1 Ustalenie wielkości luki w finansowaniu (R):R = Max EE/DIC

gdzie


Max EE oznacza maksymalne kwalifikowalne wydatki = DIC-DNR (Art. 55 ust. 2)

DIC oznacza zdyskontowany koszt inwestycji

DNR oznacza zdyskontowany dochód netto = zdyskontowane dochody – zdyskontowane

koszty operacyjne + zdyskontowana wartość rezydualna

Krok 2 Ustalenie „kwoty decyzji” (DA – decision amount), czyli podstawy ustalania poziomu

współfinansowania w Priorytecie (art. 41 ust. 2):DA = EC*R

gdzie


EC oznacza koszty kwalifikowalne

Krok 3 Obliczenie wielkości (maksymalnej) dotacji UE:Dotacja UE = DA*Max CRpa

gdzie


14

Max CRpa oznacza maksymalną wielkość współfinansowania przewidzianą dla osi

priorytetowej w decyzji Komisji o przyjęciu programu operacyjnego (art. 53 ust. 6).
W przypadku wypełniania wniosku w programie generatora, należy wpisać

w pkt. G.1.1 wartość zdyskontowanego dochodu netto (DNR)

w pkt. G1.2 wartość zdyskontowanego kosztu inwestycji (DIC)

w pkt. G1.3 – system pobierze dane automatycznie z tabeli G2.1

w pkt. G1.4 zakładaną przez beneficjenta wartość procentową poziomu dofinansowania, przysługującą standardowo zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów RPO WM
dla danego typu projektu w danym Priorytecie

w pkt G1.5 system dokona obliczeń automatycznie.


Dane w pkt. G.1.1 i G1.2 powinny opierać się o wyliczenia zawarte w analizie finansowo – ekonomicznej zawartej w studium wykonalności.
G2 Montaż finansowy

Montaż finansowy musi uwzględnić wszystkie koszty (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) związane z realizacją projektu.

W części G2.1 tabeli „Wydatki/koszty kwalifikowalne” należy określić rodzaje wszystkich wydatków i kosztów poniesionych, które kwalifikują się do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W rubryce „Wydatki/koszty kwalifikowalne” należy wpisać poszczególne kategorie kosztów lub wydatków, które zostaną poniesione w ramach realizacji projektu w poszczególnych latach.

Klikniecie na znak (+) powoduje umożliwia dodanie kolejnych kategorii wydatków.

W części G2.2 „Wydatki/koszty niekwalifikowalne” należy podać te wydatki oraz koszty, które nie podlegają finansowaniu z tego funduszu i będą finansowane ze środków własnych Beneficjenta.

W rubryce „Wydatki/koszty niekwalifikowalne” należy wpisać poszczególne kategorie kosztów lub wydatków, które zostaną poniesione w ramach realizacji projektu w poszczególnych latach.

Klikniecie na znak (+) powoduje umożliwia dodanie kolejnych kategorii wydatków.

Rodzaje wydatków, jakie mogą zostać uznane za kwalifikowalne określają m. in.:

- Rozporządzenie KE (WE) nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1783/1989 (Dz. Urz. UE z dnia 31 lipca 2006 r., L 210/1),

- Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013,

- Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 listopada 2007 r.,- Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Szersze informacje można uzyskać na stronie internetowej www.mazowia.eu.


- Uwaga: Należy pamiętać, że za koszty kwalifikowalne uznawane są tylko wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane.

Ponadto kategorie kosztów należy przedstawiać w sposób szczegółowy i spójny z opisem projektu.


W poszczególnych rubrykach należy podać planowane do poniesienia wydatki i koszty w ramach projektu, zaś kwoty należy podawać w wartościach netto. Suma kosztów kwalifikowalnych
w polu G2.1 w rozbiciu na poszczególne lata musi być zgodna z sumą kosztów kwalifikowalnych w polach G2.4 – G2.7 .

Jednocześnie należy pamiętać, iż kwota z pola G2.1 powinna być tożsama z sumą kosztów z pkt G2.8 i G2.9.

Uwaga: Podatek VAT nie jest traktowany jako koszt kwalifikowany, chyba że Beneficjent nie będzie mógł odliczyć podatku VAT przy zakupach towarów i usług ze względu na brak związku ze sprzedażą opodatkowaną lub zwolnieniem z podatku VAT. Wówczas podatek będzie mógł stanowić koszt kwalifikowalny (w oświadczeniu w punkcie J3 beneficjent zaznaczył opcję „TAK”).

W przypadku, gdy podatek VAT może zostać uznany za kwalifikowalny, w kolejnym wierszu pod daną pozycją kosztu, należy podać wartość podatku VAT, której on dotyczy (wraz z podaniem stawki podatku). W przypadku, gdy podatek VAT jest uznawany za koszt niekwalifikowalny, powinien zostać umieszczony w części dotyczącej kosztów niekwalifikowalnych. Musi wyraźnie odnosić się do kwoty netto, której dotyczy (w przypadku gdy dane wydatki są w całości niekwalifikowalne również należy podawać ich wartość w rozbiciu na kwotę netto niekwalifikowaną i VAT niekwalifikowalny).W ramach danej kategorii wydatków należy umieszczać wydatki obłożone jednolitą stawką podatku VAT, dlatego nie można łączyć w jednej kategorii wydatków obłożonych różnymi stawkami VAT.G2.3 Całkowita wartość projektu

Dane wyliczane są automatycznie po wcześniejszym wypełnieniu pól G2.1 i G2.2.


G2.4 Montaż finansowy

W niniejszej rubryce należy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z których pokryte zostaną wydatki kwalifikowalne. Suma kosztów kwalifikowalnych w Montażu finansowym musi być zgodna z sumą wydatków w punkcie G2.1.Środki prywatne – prywatne nie będące publicznymi środki beneficjenta realizującego inwestycję.

Na środki publiczne składają się:

Budżet państwa – należy podać nazwę dysponenta (odpowiedniej jednostki budżetowej), przekazującego środki, które są w jego dyspozycji jako współfinansowanie projektu z budżetu państwa. Ponadto w poszczególnych latach należy podać odpowiednie kwoty.

Budżet JST - dzieli się na: budżet województwa, budżet powiatu, budżet gminy, będący wkładem własnym beneficjenta. W poszczególnych latach należy podać odpowiednie kwoty.

Inne - poprzez „inne” należy rozumieć między innymi: fundusze celowe, środki specjalne, itp.

oraz środki własne podmiotów spoza sektora finansów publicznych wymienionych w kategorii beneficjentów w ramach danego działania RPO WM, do których zaliczają się m.in.. organizacje pozarządowe, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej itp.


G2.5 Wkład krajowy publiczny – suma wszystkich środków publicznych.
G2.6 Wkład krajowy – jest to zsumowana wartość środków publicznych i prywatnych, uwzględniając że wysokość wkładu krajowego nie może być mniejsza niż 15% kosztów kwalifikowalnych.
G2.7 Wkład wspólnotowy – udział dotacji z EFRR podlega limitom wynikającym
z Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WM, przypisanym do poszczególnych Priorytetów.
G2.8 Wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną

W rubryce „Wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną”, należy określić rodzaje wszystkich wydatków/kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu objętych zasadami pomocy publicznej. Wejście na przedmiotowe pole uaktywnia komórki z listą rodzajów rozporządzeń dot. pomocy publicznej obowiązujących dla RPO WM. Beneficjent powinien przyporządkować odpowiednie wydatki kwalifikowalne w ramach realizowanego projektu do poszczególnych rodzajów pomocy publicznej właściwych dla danego Działania zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WM.

W przypadku, gdy Beneficjent nie będzie korzystał ze wszystkich rodzajów pomocy publicznej obowiązujących dla danego Działania, powinien w komórkach dotyczących pomocy, z której nie będzie korzystał wpisać liczbę „0”.
Szersze informacje można uzyskać na stronie internetowej www.mazowia.eu.
G2.9 Wydatki kwalifikowalne nieobjęte pomocą publiczną – należy wykazać wszystkie wydatki kwalifikowalne w ramach projektu nieobjęte pomocą publiczną.

Szersze informacje można uzyskać na stronie internetowej www.mazowia.eu.

Suma kosztów wyszczególnionych w pkt G2.8 i G2.9 powinna być tożsama z kwotą z pkt G2.1.
W przypadku gdy Beneficjent nie korzysta z pomocy publicznej, wydatki z pkt G2.9 powinny być tożsame z kosztami kwalifikowalnymi z pkt G2.1.
UWAGA: w przypadku wystąpienia pomocy publicznej, projekt automatycznie wyłączony jest z ogólnych zasad generowania dochodu. W związku z tym, Beneficjenci, których wydatki/koszty kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną, nie wypełniają pola G1. W przypadku projektów generujących dochód Beneficjent w pkt. G2.8 wpisuje 0.

Szersze informacje związane z zasadami stosowania pomocy publicznej można uzyskać na stronie internetowej www.mazowia.eu.


G3 Planowany cross-financing

Pole jest generowane automatycznie - Beneficjent go nie wypełnia.


Część 8. (H) Pomoc publiczna

W przypadku, gdy projekt nie jest objęty regułami pomocy publicznej, należy zaznaczyć


„NIE”.

W przypadku ubiegania się przez Beneficjenta o pomoc publiczną, należy zaznaczyć „TAK i wypełnić pole znajdujące się poniżej, przedstawiając metodologię i wyliczenia pomocy publicznej, o jaką ubiega się Beneficjent na realizację danego przedsięwzięcia.

Metodologia winna zawierać wykazanie intensywności pomocy publicznej (przedstawionej w %), w tym ewentualnie dodatkowych punktów procentowych z tytułu przynależności do sektora MSP zgodnie z wielkością zaznaczoną w pkt. B2.1.

W przypadku zakreślenia pola „Nie”, pole poniżej Beneficjent pozostawia nie wypełnione.

Szersze informacje można uzyskać na stronach internetowych:
oraz www.mazowia.eu.
H1 Pomoc de minimis - pomoc jest udzielana zgodnie Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis.

Całkowita wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorstwa w ciągu 3 lat, nie może przekroczyć wysokości:

-200 tys. EUR

-100 tys. EUR jeśli jest to przedsiębiorstwo sektora transportu drogowego.


W tabeli należy wpisać wielkość przyznanej pomocy de minimis w walucie polskiej tj., zł.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wpisana została całkowita kwota uzyskanej pomocy


de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat, licząc wstecz od daty złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez Beneficjenta.

Przez całkowitą wysokość uzyskanej pomocy de minimis należy rozumieć, zsumowaną wartością wszystkich cząstkowych pomocy otrzymanych przez Beneficjenta z poszczególnych organów


jej udzielających, na podstawie uzyskanych zaświadczeń.

UWAGA: Beneficjent jest zobligowany do dołączenia do wniosku ww dokumentu

H2 Pomoc inna niż de minimis

Niniejszy punkt uwzględnia wszelką pomoc publiczną dotychczas otrzymaną przez Beneficjenta zgodnie z dołączonym do wniosku dokumentem - „Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis” (wyłączając pomoc de minimis).

W tabeli należy wpisać wielkość przyznanej pomocy publicznej w walucie polskiej tj., zł. Przez całkowitą wysokość uzyskanej pomocy publicznej należy rozumieć, zsumowaną wartość wszystkich cząstkowych pomocy otrzymanych przez Beneficjenta z poszczególnych organów jej udzielających (patrz punkt K wniosku aplikacyjnego).

UWAGA: Beneficjent jest zobligowany do dołączenia do wniosku ww dokumentu
Część 9. (I) Partnerstwo w ramach projektu

W przypadku braku innych niż Beneficjent uczestników zaangażowanych w realizację przedmiotowego projektu (partnerów) – należy wpisać „NIE”.

W przypadku, gdy partner/partnerzy występują w projekcie należy podać informacje o parterze/partnerach tj. nazwę partnera zgodną z dokumentami rejestrowymi, ponadto informacje dotyczące zasad współpracy, rolę jaką pełni w projekcie oraz jaki jest wkład finansowy partnera.

Partnerstwo może być utworzone tylko przez podmioty wyszczególnione jako


„Typ Beneficjentów” w ramach poszczególnych Działań opisanych w Uszczegółowieniu RPO WM. W przypadku, gdy partner/partnerzy występują należy wpisać „TAK” oraz przedstawić załącznik
wraz z kopią umowy partnerstwa

W przypadku zakreślenia pola „Nie”, pole poniżej Beneficjent pozostawia nie wypełnione.


Część 10. (J) Oświadczenia Beneficjenta

J1 Trwałość projektu

Oświadczenie Beneficjenta

Trwałość projektu jest niezmiernie ważną kwestią poruszaną w dokumentach programowych

Unii Europejskiej i oznacza pewność, że projekt bądź jego produkty będą nadal funkcjonowały po zakończeniu jego realizacji. Ponadto określa, w jaki sposób zostaną zapewnione środki
na zagwarantowanie stabilności finansowej projektu oraz w jaki sposób będzie zarządzanie produktami projektu.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą


się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.
J2 Promocja projektu

Oświadczenie Beneficjenta

Działania o charakterze informacyjnym i promocyjnym dotyczące interwencji Funduszy Strukturalnych mają na celu podniesienie znaczenia oraz zwiększenie przejrzystości inicjatyw realizowanych przez Unię Europejską. Ponadto mają umożliwić wytworzenie spójnego obrazu tych działań we wszystkich państwach członkowskich.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą
się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.

J3 Podatek VAT

Oświadczenie Beneficjenta

Wszystkie podmioty, które będą dokonywały płatności w ramach projektu (tj. na które będą wystawiane faktury) są zobowiązane do zdeklarowania się czy mają możliwości odzyskania podatku VAT.

W przypadku, gdy podatek został faktycznie poniesiony przez Beneficjenta i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT (czyli Beneficjent nie jest płatnikiem podatku VAT), koszty tego podatku będą mogły być traktowane jako koszty kwalifikowane. Należy wówczas po zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą się zapisy oświadczenia zaznaczyć „TAK”.

Wybierając powyższą opcję należy kierować się również wytycznymi zawartymi w opisie


do punktu G2 formularza wniosku oraz Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. W przypadku Beneficjenta, który jest płatnikiem VAT, czyli takiego, który będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT, koszty tego podatku będą traktowane jako koszty niekwalifikowane. Wówczas
należy zaznaczyć pole „ NIE DOTYCZY”.

J4 Zakaz podwójnego finansowania

Oświadczenie Beneficjenta

Podwójne finansowanie tj: niedozwolone dwukrotne zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych.

Podwójnym finansowaniem jest w szczególności:


  • zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

  • zrefundowanie poniesionego podatku VAT ze środków funduszy strukturalnych
    lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.),

  • zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej, a następnie zrefundowanie kosztów amortyzacji tego środka trwałego w ramach funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności,

  • otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności
    na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych, oraz niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.

Ponadto wydatek poniesiony na środek trwały, który był współfinansowany ze środków krajowych lub współfinansowany w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie Wniosku
o dofinansowanie projektu
stanowi wydatek niekwalifikowalny.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą


się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.

J5 Pomoc publiczna

J5.1 Stosowanie Pomocy publicznej

Oświadczenie Beneficjenta

Beneficjenci, którzy zobowiązani są na mocy stosownych przepisów unijnych i krajowych w zakresie stosowania Pomocy publicznej, wypełniają oświadczenie zaznaczając pole „TAK”.

W przypadku Beneficjentów, których zasady udzielania pomocy publicznej nie obowiązują, należy wypełnić pole „NIE DOTYCZY”. Zaznaczenie niniejszego pola będzie odnosiło się do Beneficjentów, którzy wypełnili punkty od G1.1 do G1.5.

J5.2 Wykluczenie z ubiegania się dofinansowanie

Oświadczenie Beneficjenta

Wykluczeniu podlegają podmioty określone w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.


o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)., oraz w przypadku których Komisja Europejska wydała nakaz zwrotu otrzymanej pomocy publicznej. Pozostałe, które spełnią kryteria określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów w ramach RPO WM
oraz dokumentacji konkursowej mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą


się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.

J6 Oświadczenie o niekaralności

J61. Oświadczenie o niekaralności dla osób fizycznych (dotyczy wyłącznie Beneficjentów będących osobami fizycznymi).

Oświadczenie Beneficjenta

Wykluczeniu podlegają podmioty (osoby fizyczne) określone na podstawie przepisów Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Karnoskarbowego.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą
się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.

W przypadku, gdy oświadczenie nie ma zastosowania do Beneficjenta, należy zaznaczyć „NIE DOTYCZY”.J6.2 Oświadczenie o niekaralności dla osób prawnych (dotyczy reprezentujących Beneficjenta osób wymienionych we wniosku w pkt. B8)

Oświadczenie Beneficjenta

Wykluczeniu podlegają podmioty określone na podstawie przepisów Kodeksu Karnego


oraz Kodeksu Karnoskarbowego.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą


się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.

W przypadku, gdy oświadczenie nie ma zastosowania do Beneficjenta, należy zaznaczyć „NIE DOTYCZYJ7 Oświadczenie o zabezpieczeniu wkładu własnego i posiadaniu środków niezbędny
na realizację projektu

Beneficjent jest obowiązany dołączyć do wniosku o przyznanie dofinansowania na projekt realizowany w ramach RPO WM oświadczenie, że posiada środki finansowe niezbędne


do realizacji projektu, podpisane przez osoby upoważnione do jego reprezentowania.

Oświadczenie to powinno zawierać tytuł projektu, nazwę Beneficjenta oraz kwoty środków finansowych przeznaczonych na wkład własny w poszczególnych latach realizacji projektu.

Wraz z oświadczeniem Beneficjent powinien przedstawić również dokument potwierdzający,
że posiada wkład własny w wysokości zgodnej z montażem finansowym projektu. W przypadku, gdy kwota niezbędna do finansowania projektu w pierwszym roku jego realizacji rzeczowej przekracza wysokość wymaganego wkładu własnego wówczas Beneficjent powinien przedstawić zapewnienie, że posiada środki na realizację rzeczową projektu w pierwszym roku.

J 7.1 Oświadczenie dotyczy wszystkich podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektu

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą


się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.

J 7.2 Oświadczenie nie dotyczy podmiotów, które uzyskały prawo do zaliczki.

W przypadku podmiotów, które nie są uprawnione do korzystania z zaliczki, jako formy finansowania projektu, należy zaznaczyć pole „TAK”.

W pozostałych przypadkach, należy wypełnić pole „NIE DOTYCZY”.

Szersze informacje można uzyskać na stronach internetowych:


oraz www.mazowia.eu

J8 Oświadczenie o nie zaleganiu ze składkami ZUS, podatkami i innymi wymaganymi prawem daninami publicznymi

Beneficjent jest obowiązany dołączyć do wniosku o dofinansowanie, że nie zalega z uiszczeniem należnych od niego podatków wynikających z jego działalności (PIT, CIT, VAT), opłat np. celnych, koncesyjnych, administracyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, kosztów sądowych, oraz innych ciążących na nim danin publicznych.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą
się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.

J9 Oświadczenie o stosowaniu Prawa Zamówień Publicznych.

Oświadczenie Beneficjenta

Beneficjent zobowiązany jest w trakcie realizacji projektu do stosowania i przestrzegania Prawa zamówień publicznych.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia i aktami prawnymi, do których odnoszą
się zapisy oświadczenia, należy zaznaczyć „TAK”.

J10 Uzupełnienie wniosku

Oświadczenie Beneficjenta

Do czasu uruchomienia poprawnie działającego generatora wniosków, formularz wniosku wypełniany będzie przez Beneficjenta w edytorze tekstu. Z chwilą, kiedy poprawnie działający generator wniosków zostanie uruchomiony, Beneficjent zobowiązuje się do jego ponownego wypełnienia i złożenia, zgodnie z procedurą przewidzianą w Dokumentacji Konkursowej obowiązującej w momencie składania zaktualizowanego wniosku.

Instytucja pośrednicząca może, na etapie weryfikacji wniosku, wskazać pewne braki i wtedy Beneficjent jest zobligowany do uzupełnienia wniosku i ponownego jego złożenia w poprawionej formie. Należy zapoznać się z treścią oświadczenia i zaznaczyć „TAK”.

Niniejsze oświadczenie będzie wymagana do momentu wprowadzenia obsługi elektronicznej wniosków.J11 Uzupełnienie załączników

Oświadczenie Beneficjenta

W przypadku konkursów z preselekcją Beneficjent składa w I etapie formularz wniosku oraz harmonogram przygotowania dokumentacji projektu. W przypadku wybrania projektu


i dopuszczenia do II etapu oceny Beneficjent zobowiązany będzie do dostarczenia wszystkich wymaganych na tym etapie załączników, w szczególności takich jak pełne Studium Wykonalności, dokument dot. raportu/oceny oddziaływania na środowisko czy dokumentację techniczną. Niedostarczenie załączników w określonym terminie spowoduje odrzucenie projektu.

Po dokładnym zapoznaniu się z treścią oświadczenia, należy wstawić odpowiednią datę


i zaznaczyć „TAK”.

J12Oświadczenie Beneficjenta

Beneficjent po wypełnieniu wszystkich punktów wniosku i zapoznaniu się z treścią oświadczenia, zaznacza pole „TAK”.Część 11. (K) Wykaz załączników

Należy wybrać odpowiedni rodzaj konkursu, na jaki został zgłoszony projekt (z preselekcją


lub bez preselekcji) zgodnie z dokumentacją konkursową przypisaną do odpowiedniego Priorytetu.

Listy załączników są różne i dopasowane do każdego z trybów konkursowych. W zależności


od wyboru określonego trybu konkursowego, lista załączników automatycznie zostanie do niego dopasowana.

Beneficjent zgodnie z odpowiednim Działaniem w ramach danego Priorytetu przy wyszczególnionym z listy załączniku ma możliwość wyboru: „Tak”, „Nie”, „Nie dotyczy”.


UWAGA: dotyczy załączników, które wymagane będą przy podpisaniu umowy o dofinansowanie: zaświadczenia uzyskane z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zachowują ważność przez 3 miesiące. W przypadku, gdy ich ważność wygaśnie przed terminem podpisania Umowy o dofinansowanie, Beneficjent powinien przedłożyć nowe, aktualne zaświadczenia.
Dane osoby (osób) upoważnionej do podpisywania wniosku i reprezentowania beneficjenta

Dane Beneficjenta tj: imię i nazwisko oraz stanowisko, pobierane są automatycznie z punktu


B8 formularza wniosku. Data generowana jest automatycznie i jest zgodna z datą, kiedy wypełniony przez beneficjenta wniosek został zapisany w wersji ostatecznej/zwalidowany
i zapisany w wersji ostatecznej.


Pobieranie 136.62 Kb.

1   2   3
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna